3. Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού ασθενείας 162/98 του Τ.Π.Δ.Α. προβλέπονται τα εξής:

1. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται νοσηλείας στο εξωτερικό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 1759/1988 (Α' 217).

2. Το Ταμείο συμμετέχει στη δαπάνη της νοσηλείας των ασφαλισμένων στο εξωτερικό με ποσοστό 70%. Πάντως η συμμετοχή του Ταμείου, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 13.200,00 € συμπεριλαμβανομένων και των μεταμοσχεύσεων.

Σε περίπτωση επανειλημμένων μεταβάσεων του ασφαλισμένου στο εξωτερικό για την ίδια αιτία το συνολικό ποσό συμμετοχής του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβεί τις 26.400,00 € για μια τριετία.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί στον ασφαλισμένο το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών έντυπο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε καταβάλλεται ολόκληρο το δαπανηθέν ποσό.

Το νοσήλιο καταβάλλεται μόνο για όσες ημέρες ο ασθενής νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο ή κλινική του εξωτερικού.

Το Ταμείο καταβάλλει επιπλέον:

α) Τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς, του δότη και του τυχόν συνοδού του, εφόσον η παρουσία του έχει κριθεί αναγκαία από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.

β) Πάγιο ημερήσιο ποσό για έξοδα διαμονής και διατροφής εκτός θεραπευτηρίου και μέχρι 10 ημέρες για τον ασθενή, το δότη και τον τυχόν συνοδό, το οποίο καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και μπορεί να είναι διαφορετικό κατά χώρα ή ομάδα χωρών.

γ) Τις δαπάνες που έγιναν εκτός θεραπευτηρίου για τη διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες και πραγματοποιήθηκαν με σύσταση του θεραπευτηρίου που ανέλαβε τη νοσηλεία του ασθενούς, με βάση το εδώ κρατικό τιμολόγιο περί ιατρικών και λοιπών παρακλινικών εξετάσεων προσαυξημένες, μέχρι το τριπλάσιο.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ευρίσκεται στο εξωτερικό και νοσηλευτεί λόγω βίαιου και αιφνίδιου συμβάντος το Ταμείο καταβάλλει μόνο τις δαπάνες νοσηλείας ύστερα από γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής.

3. Για την απόδοση της δαπάνης νοσηλίων στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση του ασφαλισμένου
- Τα πρωτότυπα των αποδείξεων είσπραξης του θεραπευτηρίου που νοσηλεύτηκε ο ασθενής, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. Τα πρωτότυπα των αποδείξεων είσπραξης των ιατρικών αμοιβών.
- Αναλυτικός λογαριασμός του ποσού που καταβλήθηκε για την νοσηλεία, από τον οποίο να προκύπτει απαραίτητα, εκτός από τις παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, και η διάρκεια παραμονής στο θεραπευτήριο.
- Γνωμάτευση-έκθεση του Προϊσταμένου του Θεραπευτηρίου για το είδος της πάθησης και της θεραπευτικής αγωγής που εφαρμόστηκε.
- Θεώρηση όλων των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από το πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο, αν είναι εφικτό, ή από αρμόδια Δημόσια αρχή του εξωτερικού.
- Επίσημη μετάφραση των πιο πάνω δικαιολογητικών ή μετάφραση υπογεγραμμένη από δικηγόρο.

4. Οι δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό καταβάλλονται ή απευθείας στο θεραπευτήριο ή μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής ή στον ίδιο τον ασφαλισμένο, εφόσον έχουν καταβληθεί από αυτόν.

Είναι δυνατό να δοθεί μέρος των πιθανολογούμενων δαπανών νοσηλείας από προτιμολόγιο του θεραπευτηρίου, εφόσον είναι απαραίτητα για την εισαγωγή του ασθενή στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο. Η προκαταβολή αυτή είναι δυνατό να δοθεί με μορφή τραπεζικής επιταγής προς το θεραπευτήριο ή προς τον αρμόδιο πρόξενο.

Εάν εγκριθεί νοσηλεία περισσότερη από ένα μήνα, είναι δυνατό να δοθεί νέα ανάλογη προκαταβολή με την υποβολή των δικαιολογητικών δαπάνης για το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλου ή μέρους αυτού.

Το Ταμείο χορηγεί προκαταβολικά την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς, του δότη και του τυχόν συνοδού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στα ασφαλιστικώς ενήμερα μέλη. Με αυτήν καλύπτονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
13:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
13:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:56
06/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου όγκου συμμετοχών δεν θα γίνουν δεκτές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:54
03/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα...
Νομική Επικαιρότητα
19:16
02/03/23
Αγαπητά μας μέλη, Συνημμένο θα βρείτε το δέκατο έβδομο  τεύχος του Nova Criminalia, της νέας...