4. Οδοντιατρική Περίθαλψη

Βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού ασθενείας 162/98 του Τ.Π.Δ.Α. προβλέπονται τα εξής:

1. Το Ταμείο παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους στο Πολυϊατρείο του, χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη. Η αξία των ευγενών μετάλλων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους ασφαλισμένους να μεταβαίνουν σε ιδιώτες οδοντιάτρους για την εκτέλεση των οδοντιατρικών εργασιών.

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται πριν από την έναρξη των οδοντιατρικών εργασιών να προσκομίσουν στην οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου γνωμάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου και να προσέλθουν για την αρχική έγκριση (προέλεγχο). Μετά το πέρας των εργασιών αυτών υποχρεούνται να προσέλθουν στην οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου για (τελική έγκριση) τον έλεγχο των εκτελεσθέντων πλέον οδοντιατρικών εργασιών.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κοστολογούνται από την οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου και καταβάλλεται η δαπάνη στον ασφαλισμένο με την προσκόμιση της απόδειξης δελτίου παροχής υπηρεσιών του εκτελέσαντος της εργασίες οδοντιάτρου.

Τα οδοντιατρεία του Ταμείου εκτελούν ολόκληρη την κλίμακα οδοντιατρικών εργασιών πλην των μερικών (μεταλλικών και θερμοπλαστικών) οδοντοστοιχιών που γίνονται εκτός Ταμείου. Για τις μερικές μεταλλικές οδοντοστοιχίες δε συμμετέχει στην δαπάνη ο ασφαλισμένος, ενώ στις μερικές πλαστικές οδοντοστοιχίες συμμετέχει και ο ασφαλισμένος και καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ πλαστικής και μεταλλικής μερικής οδοντοστοιχίας.

3. Τα χρησιμοποιούμενα από το Ταμείο υλικά είναι αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά αντί των εγκεκριμένων από το διαγωνισμό και εφ' όσον η υπηρεσία δύναται να εργασθεί με τα υλικά αυτά, ο ασφαλισμένος βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη της προμήθειας αυτών των υλικών.

4. Η τοποθέτηση ολικών οδοντοστοιχιών επιτρέπεται μία φορά κάθε τριετία. Ο ασφαλισμένος συμμετέχει με 29,35 € για κάθε οδοντοστοιχία.

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να εγκριθεί τοποθέτηση νέας οδοντοστοιχίας και πριν την παρέλευση τριετίας με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από προηγούμενη γνωμάτευση της οδοντιατρικής υπηρεσίας του Ταμείου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η άμεση τοποθέτηση νέας οδοντοστοιχίας λόγω αχρηστεύσεως της παλιάς.

5. Η πίστωση για οδοντιατρικές εργασίες σε εξωτερικούς οδοντιάτρους ανέρχεται ετησίως μέχρι 300,00 € για κάθε ασφαλισμένο πρόσωπο και για κάθε επί μέρους εργασία, καταβάλλονται οι τιμές που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο.

6. Το Ταμείο συμμετέχει στη δαπάνη για ορθοδοντική εργασία των παιδιών των ασφαλισμένων μέχρι ηλικίας 18 ετών, ύστερα από προέλεγχο και γνωμάτευση του θεράποντος ορθοδοντικού. Το Ταμείο καταβάλλει για ακίνητα μηχανήματα άνω και κάτω γνάθου 260,00 €. Μετά το πέρας των εργασιών και τον τελικό έλεγχο αυτών από την οδοντιατρική υπηρεσία, καταβάλλονται άλλα 260,00 €.

Η απόδοση των χρημάτων γίνεται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, στην οποία επισυνάπτεται η γνωμάτευση του θεράποντος ορθοδοντικού, καθώς και η απόδειξη καταβολής -δελτίο παροχής υπηρεσιών- του ορθοδοντικού.

7. Όλα τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική έκθεση που συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
13:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
13:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:56
06/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου όγκου συμμετοχών δεν θα γίνουν δεκτές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:54
03/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα...
Νομική Επικαιρότητα
19:16
02/03/23
Αγαπητά μας μέλη, Συνημμένο θα βρείτε το δέκατο έβδομο  τεύχος του Nova Criminalia, της νέας...
Νομική Επικαιρότητα
19:16
02/03/23
Αγαπητά μας μέλη, Συνημμένο θα βρείτε το δέκατο έβδομο  τεύχος του Nova Criminalia, της νέας...