4. Οδοντιατρική Περίθαλψη

Βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού ασθενείας 162/98 του Τ.Π.Δ.Α. προβλέπονται τα εξής:

1. Το Ταμείο παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους στο Πολυϊατρείο του, χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη. Η αξία των ευγενών μετάλλων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους ασφαλισμένους να μεταβαίνουν σε ιδιώτες οδοντιάτρους για την εκτέλεση των οδοντιατρικών εργασιών.

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται πριν από την έναρξη των οδοντιατρικών εργασιών να προσκομίσουν στην οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου γνωμάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου και να προσέλθουν για την αρχική έγκριση (προέλεγχο). Μετά το πέρας των εργασιών αυτών υποχρεούνται να προσέλθουν στην οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου για (τελική έγκριση) τον έλεγχο των εκτελεσθέντων πλέον οδοντιατρικών εργασιών.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κοστολογούνται από την οδοντιατρική υπηρεσία του Ταμείου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου και καταβάλλεται η δαπάνη στον ασφαλισμένο με την προσκόμιση της απόδειξης δελτίου παροχής υπηρεσιών του εκτελέσαντος της εργασίες οδοντιάτρου.

Τα οδοντιατρεία του Ταμείου εκτελούν ολόκληρη την κλίμακα οδοντιατρικών εργασιών πλην των μερικών (μεταλλικών και θερμοπλαστικών) οδοντοστοιχιών που γίνονται εκτός Ταμείου. Για τις μερικές μεταλλικές οδοντοστοιχίες δε συμμετέχει στην δαπάνη ο ασφαλισμένος, ενώ στις μερικές πλαστικές οδοντοστοιχίες συμμετέχει και ο ασφαλισμένος και καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ πλαστικής και μεταλλικής μερικής οδοντοστοιχίας.

3. Τα χρησιμοποιούμενα από το Ταμείο υλικά είναι αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά αντί των εγκεκριμένων από το διαγωνισμό και εφ' όσον η υπηρεσία δύναται να εργασθεί με τα υλικά αυτά, ο ασφαλισμένος βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη της προμήθειας αυτών των υλικών.

4. Η τοποθέτηση ολικών οδοντοστοιχιών επιτρέπεται μία φορά κάθε τριετία. Ο ασφαλισμένος συμμετέχει με 29,35 € για κάθε οδοντοστοιχία.

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να εγκριθεί τοποθέτηση νέας οδοντοστοιχίας και πριν την παρέλευση τριετίας με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από προηγούμενη γνωμάτευση της οδοντιατρικής υπηρεσίας του Ταμείου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η άμεση τοποθέτηση νέας οδοντοστοιχίας λόγω αχρηστεύσεως της παλιάς.

5. Η πίστωση για οδοντιατρικές εργασίες σε εξωτερικούς οδοντιάτρους ανέρχεται ετησίως μέχρι 300,00 € για κάθε ασφαλισμένο πρόσωπο και για κάθε επί μέρους εργασία, καταβάλλονται οι τιμές που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο.

6. Το Ταμείο συμμετέχει στη δαπάνη για ορθοδοντική εργασία των παιδιών των ασφαλισμένων μέχρι ηλικίας 18 ετών, ύστερα από προέλεγχο και γνωμάτευση του θεράποντος ορθοδοντικού. Το Ταμείο καταβάλλει για ακίνητα μηχανήματα άνω και κάτω γνάθου 260,00 €. Μετά το πέρας των εργασιών και τον τελικό έλεγχο αυτών από την οδοντιατρική υπηρεσία, καταβάλλονται άλλα 260,00 €.

Η απόδοση των χρημάτων γίνεται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, στην οποία επισυνάπτεται η γνωμάτευση του θεράποντος ορθοδοντικού, καθώς και η απόδειξη καταβολής -δελτίο παροχής υπηρεσιών- του ορθοδοντικού.

7. Όλα τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική έκθεση που συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...