Πρόσκληση για πρακτική άσκηση ασκουμένων Δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προσκαλεί όσους ασκούμενους δικηγόρους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της ασκήσεώς τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε εντύπως, στη Γραμματεία της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ye.grammateia@elsyn.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της προσκλήσεως αυτής στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζονται σε τριάντα (30).

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

(υποβολή αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.)
-Το εξαμηνιαίο χρονικό διάστημα θα αρχίσει την 7η Ιανουαρίου 2015 και θα λήξει την 6η Ιουλίου 2015.
-Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν:
α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου,
γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό),
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ε) τον βαθμό του πτυχίου τους,
στ) τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο συνταγματικό, διοικητικό και δημοσιονομικό δίκαιο,
ζ) τυχόν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο,
η) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας,
πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών
σπουδών στο εξωτερικό.
-Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των
δηλουμένων.
-Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, γ) ο βαθμός πτυχίου, σε συνδυασμό με τα μαθήματα του αντίστοιχου δικαιοδοτικού κλάδου, που προαναφέρθηκαν, δ) η γνώση ξένων γλωσσών και ε) η τυχόν επιτυχής άσκηση σε άλλο ανώτατο δικαστήριο.
-Οι επιλεγέντες, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται να προσέλθουν στο Κατάστημα του Δικαστηρίου την 7η Ιανουαρίου 2015, να καταθέσουν στη
Γραμματεία της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και να αναλάβουν καθήκοντα. Όποιος επιλεγεί και δεν εμφανιστεί ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αρνείται να αναλάβει καθήκοντα, αποκλείεται.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η μνημονευόμενη στο προοίμιο της ανακοινώσεως αυτής (υπό στοιχείο β΄) ΚΥΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:48
18/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Προκηρύξεις
12:47
18/01/21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:34
11/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
19:09
28/12/20
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:52
24/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:41
24/12/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:13
20/12/20
Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι από την Δευτέρα 21/12/2020, ξεκινούν εκ νέου τρίωρα σεμινάρια...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:30
17/12/20
Α. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων - Β΄ Εξαμήνου 2020  Ενημερώνουμε τους...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:23
16/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...