Πρόσκληση για πρακτική άσκηση ασκουμένων Δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προσκαλεί όσους ασκούμενους δικηγόρους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της ασκήσεώς τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε εντύπως, στη Γραμματεία της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ye.grammateia@elsyn.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της προσκλήσεως αυτής στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζονται σε τριάντα (30).

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

(υποβολή αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.)
-Το εξαμηνιαίο χρονικό διάστημα θα αρχίσει την 7η Ιανουαρίου 2015 και θα λήξει την 6η Ιουλίου 2015.
-Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν:
α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου,
γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό),
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ε) τον βαθμό του πτυχίου τους,
στ) τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο συνταγματικό, διοικητικό και δημοσιονομικό δίκαιο,
ζ) τυχόν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο,
η) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας,
πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών
σπουδών στο εξωτερικό.
-Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των
δηλουμένων.
-Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, γ) ο βαθμός πτυχίου, σε συνδυασμό με τα μαθήματα του αντίστοιχου δικαιοδοτικού κλάδου, που προαναφέρθηκαν, δ) η γνώση ξένων γλωσσών και ε) η τυχόν επιτυχής άσκηση σε άλλο ανώτατο δικαστήριο.
-Οι επιλεγέντες, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται να προσέλθουν στο Κατάστημα του Δικαστηρίου την 7η Ιανουαρίου 2015, να καταθέσουν στη
Γραμματεία της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και να αναλάβουν καθήκοντα. Όποιος επιλεγεί και δεν εμφανιστεί ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αρνείται να αναλάβει καθήκοντα, αποκλείεται.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η μνημονευόμενη στο προοίμιο της ανακοινώσεως αυτής (υπό στοιχείο β΄) ΚΥΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:02
16/07/19
Εκδηλώσεις
09:35
15/07/19
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών πριν τις καλοκαιρινές διακοπές διοργανώνει τον...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:46
11/07/19
Αναρτάται ο Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018, που συνέταξε ο σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
14:55
09/07/19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:54
09/07/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:50
05/07/19
  Αναρτώνται συγκριτικοί πίνακες του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:48
04/07/19
Από το Σάββατο 6/7 έως την Κυριακή 7/7 στα τηλέφωνα 210-3398107 210-3398111 και 210-3398196, θα...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:15
04/07/19
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ το πρώτο σεμινάριο δικαστικών...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
13:14
03/07/19
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρακτικό 2 και τους Πίνακες Διαλογής που μπορείτε να...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
13:00
02/07/19
Επισυνάπτεται ο πρακτικός οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης...