Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α' Εξεταστικής Περιόδου 2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων

Α΄  Εξεταστικής  Περιόδου  2 0 2 1Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών

μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 18. 4. 2021.(Ο υπολογισμός του 18μήνου γίνεται με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων, η οποία είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου ως ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας.)Η υποβολή των δικαιολογητικών προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για  τη  χορήγηση  του  απαιτούμενου  πιστοποιητικού  θα  γίνεται  αποκλειστικά  και  μόνο στο  e-mail:  askoumenoi@dsa   από  11.2.2021  έως  26.2.2021.Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού  λήγει στις  8.4.2021  (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς).Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:Παρασκευή, 16. 4. 2021  ώρα 17.00-19.00:  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική ΔικονομίαΣάββατο,  17. 4. 2021      ώρα 9.00-11.00:    Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

                                          ώρα 13.00-15.00:   Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή,  18. 4. 2021  ώρα 9.00-11.00:    Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

                                     ρα 13.00-15.00:   Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας ΔεοντολογίαςΔ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :   Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν  έχουν  καταθέσει  ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους οφείλουν να  αποστείλουν  αντίγραφο   επικυρωμένο  από  δικηγόρο  στο e-mail:askoumenoi@dsa.gr το  αργότερο  μέχρι  την  1. 3. 2021.

 

Α.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά άσκησης των υποψηφίων του διαγωνισμού θα αποσταλούν απευθείας από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄εξεταστικής περιόδου 2021 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης θα αποσταλούν από τους υποψηφίους μόνο μία φορά και αποκλειστικά και μόνο στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr κατά προτίμηση από το e-mail που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στο Τμήμα Ασκουμένων και θα είναι συνημμένα σε ένα μόνο αρχείο pdf.  Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί την αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τότε θα αποστείλει μόνα τους τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και θα αναγράφει ως τίτλο κατά την αποστολή «συμπληρωματικά δικαιολογητικά».Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους.Η Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων θα αποστέλλει επιβεβαίωση της παραλαβής των e-mail των υποψηφίων  και απαντήσεις σε ερωτήματά τους εντός δύο (2) ημερών.Στην Υπηρεσία του Τμήματος  Ασκουμένων θα προσέλθουν κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους υπαλλήλους του Τμήματος  όσοι ασκούμενοι -ες δεν έχουν μετάσχει στους δύο διαγωνισμούς μετά τη συμπλήρωση του 18μήνου της άσκησής τους και απαιτείται λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 18 παρ 4 του ΚΔ άδειας για να μετάσχουν στο διαγωνισμό .Οσοι ασκούμενοι επιθυμούν να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Ασκουμένων για την επίλυση άλλων θεμάτων τους, θα επικοινωνούν προηγουμένως  με τους υπαλλήλους του Τμήματος στα τηλέφωνα:   210 3398154  ή -155,  προκειμένου να συνεννοηθούν σχετικά με την ημέρα και ώρα προσέλευσής τους.                                       Δικαιολογητικά  προς  υποβολή1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης με  παράβολο  4,40 ευρώ.

 Η πληρωμή του παραβόλου  θα γίνεται στο λογαριασμό  της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR2201720110005011010664543 (Δικαιούχος: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών). Οπωσδήποτε να αναγράφονται κατά την κατάθεση του ποσού το ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός μητρώου (ΑΜ) σας και η αιτιολογία «πιστοποιητικό διαγωνισμού».

Η απόδειξη κατάθεσης των χρημάτων στον ως άνω λογαριασμό θα αποσταλεί στο askoumenoi@dsa.gr μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά σας.

2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώση αλλαγή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησής σας, τότε θα αποστείλετε βεβάιωση του τελευταίου δικηγόρου/δικηγορικής εταιρείας που δηλώσατε στην υπηρεσία του Δ.Σ.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.                       Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

                             ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

        ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α΄2021Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».

Οι υποψήφιοι που έχουν αδυναμία να μετάσχουν μόνοι τους στη γραπτή εξέταση οφείλουν να αποστείλουν σχετική αίτηση με την άδεια συμμετοχής τους στη γραπτή εξέταση με εκπρόσωπο, στην οποία θα αναφέρουν το λόγο της δυσκολίας τους. Συνημμένα θα αποστείλουν πρόσφατα σχετικά δικαιολογητικά.

2.  Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω και αποστέλλεται από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄εξεταστικής περιόδου 2020 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

3.  Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. (δεν απαιτείται επικύρωση)

4. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού  εβδομήντα (70) ευρώ, το οποίο  θα κατατεθεί στον  υπ΄ αριθ. 5011091124939 λογαριασμό που τηρεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( ΙΒΑΝ: GR5101720110005011091124939 ).Ο ασκούμενος, κατά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει την απόδειξη της καταβολής του άνω ποσού, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021.»

5.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (δεν απαιτείται επικύρωση)Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι ασκούμενοι που έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή  τους και να καταθέσουν μέχρι την  1.3.2021  στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση, βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής τους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να συνεχίσει την άσκησή του στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.

Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση και βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του και το e-παράβολο και την απόδειξη πληρωμής  του για το μεγαρόσημο 3 ευρώ της αίτησης (taxisnet– e-παράβολο – 2032 κωδικός παραβόλου – πληρωμή).

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

• Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2020 και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό Α΄εξεταστικής περιόδου 2021 οφείλουν:

- να συνεχίσουν την άσκησή τους και να  υποβάλουν μέχρι τις 20.2.2021 στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση και βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής τους  και 

- να υποβάλουν στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης για τα συμμετοχή τους στο διαγωνισμό περιόδου Α΄2021 μέχρι τις  και σύμφωνα με την παραπάνω σχετική ενημέρωση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
1_aitisi_gia_ekdosi_pistopoiitikoy.pdf41.51 KB
2_vevaiosi_dikigoroy_gia_symmetohi_se_exetaseis.pdf57.79 KB
3_vevaiosi_dikigorikis_etaireias_gia_symmetohi_se_exetaseis_0.pdf59.09 KB
4_ypeythyni_dilosi_0.pdf114.53 KB
5_aitima_synehisi_tis_askisis.pdf41.91 KB
5_aitisi_gia_synehisi_askisis_.pdf77.92 KB
6._vevaiosi_dikigoroy_i_dikigorikis_etaireias_gia_synexish_askisis_0.pdf65.23 KB

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:40
16/11/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα eanda.gr@gmail.com...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:51
15/11/22
Κατόπιν δωρεάς του κ. Μιχάλη Καλαντζόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, Συμβούλου του Δικηγορικού...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:45
15/11/22
Με επιτυχία στέφθηκε το 23ο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στο οποίο η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:53
11/11/22
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet Module - Public Law of Investments (PLI...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:28
09/11/22
Η Επιστημονική Επιτροπή του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ διοργανώνει εκδήλωση την Δευτέρα...