Σημαντική Αύξηση των Συντάξεων του Κ.Ε.Α.Δ. κατά 70%

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλειος Μαγγίνας, αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις που χορηγεί ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.)...Έτσι ένας αγώνας που ξεκίνησε εδώ και δύο και πλέον χρόνια και στον οποίο πρωτοστάτησε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, στέφτηκε από επιτυχία.
Είναι το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα, μέσα στο χρόνο αυτό, ύστερα από την Υπουργική Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε και για το 2007 μια έκτακτη σύνταξη στους συνταξιούχους του Ταμείου Νομικών.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλειο Μαγγίνα, τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημοσθένη Μαμωνά και τον εκπρόσωπό μας στο Ταμείο Νομικών κ. Γιάννη Γουσέτη, για την συμβολή τους στην ικανοποίηση του αιτήματός μας, καθώς και όσους άλλους συντέλεσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σ� αυτή την σημαντική επιτυχία του Κλάδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.δ/τος 4114/1960 « Περί κώδικος του ταμείου Νομικών » (Α' 164) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.730/1977 (Α' 309).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.2084/1992 (Α' 165).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α', 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
4. Το π.δ/γμα 77/2007 (Α', 92) « Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α', 49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α', 100 ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α', 111).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ/τος 213/1992 (Α' 102),
7. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που λήφθηκε κατά την 8η /24.5.2007 συνεδρίασή του.
8. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.) όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 1930/18.4.2007 συνεδρίασή του.
9. Την Α.Π. 12002/240/3.5.2007 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ,Ε.Α.Δ)., ύψους 18.129.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε 0621, 0636 και 0644 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Ταμείου, αποφασίζουμε:
1. Το ύψος της μηνιαίας παροχής των παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31-12-1992) δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.), λόγω γήρατος, αναπηρίας και σε περίπτωση θανάτου αυτών, των μελών της οικογένειάς τους, ισούται με το γινόμενο του αριθμού των ετών ασφάλισης επί του συντελεστή προσδιορισμού της μηνιαίας παροχής, καθοριζόμενο για κάθε χρόνο ασφάλισης, από 1.1.2007, σε 11,50 ευρώ, χωρίς να μπορεί να υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί κάθε φορά σε 40 έτη ασφάλισης.
2. Από 1.1.2007 αναπροσαρμόζονται οι ήδη χορηγούμενες στους συνταξιούχους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ,Ε.Α.Δ.) μηνιαίες παροχές με βάση τον συντελεστή που καθορίζεται στην παρ.1 της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Τελευταία Νέα

Νομική Επικαιρότητα
12:47
11/09/20
Ερώτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε σήμερα ο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:22
08/09/20
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ EBRU TIMTIK ΣΤΗΝ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:13
21/08/20
Προς ενημέρωση των συναδέλφων που επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργανώνει η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:14
05/08/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
02:05
24/07/20
Θέματα Εξετάσεων
21:10
23/07/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:09
23/07/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
23:46
22/07/20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020  ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:28
20/07/20
Όσοι δικαιούχοι Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Α’ εξαμήνου του 2020, έχουν ήδη λάβει προκαταβολή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:27
20/07/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...