Απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔΑ επί του Κυβερνητικού Σχεδίου για το Νέο Ασφαλιστικό

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
               Τηλ. 210-3398184, 697-6835987

Αθήνα, 12.01.2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΑΝΔΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,

α) αξιολογώντας επί της αρχής τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του κυβερνητικού σχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης»· και ιδίως τις ρυθμίσεις του άρθρου 53 – εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών,
β) λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις έγκριτων νέων συναδέλφων με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης,
γ) υπενθυμίζοντας τις από 03.12.2015 και 17.12.2015 παρεμβάσεις της Ένωσης για τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και τις αποχές των δικηγόρων, αντίστοιχα, και
δ) συνεκτιμώντας τις σχετικές ανακοινώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, την κρισιμότητα του θέματος και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διαφυλαχθεί, εν προκειμένω, η ενότητα του δικηγορικού σώματος,
 

Α. Υιοθετεί τις ακόλουθες θέσεις:

1. Βασικό κριτήριο για την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών ρυθμίσεων του εν λόγω κυβερνητικού σχεδίου πρέπει να είναι όχι μία γενική ή θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με ένα ιδεώδες σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλλά η σύγκριση του κυβερνητικού σχεδίου με το ισχύον σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

2. Η εν λόγω σύγκριση ενδιαφέρει πρωτίστως στο επίπεδο των νέων συναδέλφων και, εν γένει, των συναδέλφων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

3. Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης με βάση μία σχετική αναλογία εσόδων και εισφορών αποτελεί αίτημα της Ένωσής μας και, ως τέτοιο, σαφώς και θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτή βάση συζήτησης με την κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τους κανόνες της λογικής και τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, επιβαρύνοντας τα υψηλά εισοδήματα, προκειμένου, συγχρόνως και αντιστρόφως, να καταστεί εφικτή η ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

4. Από την κατ’ ουσία αξιολόγηση του κυβερνητικού σχεδίου στην παρούσα μορφή του και, παρά τις ασάφειες σε επιμέρους ρυθμίσεις, υπολογίζεται ότι από 1.1.2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέρχονται στο 38,45% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, με ελάχιστο όριο καταβολής περίπου τα 2.820 ευρώ (ακόμα και για μηδενικό εισόδημα) και μέγιστο όριο καταβολής περίπου τα 27.150 ευρώ.

5. Από το εν λόγω κυβερνητικό σχέδιο εκτιμάται ότι από 1.1.2017 θα καταβάλλουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές:
α) οι δικηγόροι άνω της 5ετίας, ασφαλισμένοι πριν από την 1.1.1993, με ετήσιο εισόδημα περίπου έως 9.200 ευρώ,
β) οι δικηγόροι άνω της 5ετίας, ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, με ετήσιο εισόδημα περίπου έως 10.000 ευρώ, και
γ) οι δικηγόροι άνω της 5ετίας, ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, με ετήσιο εισόδημα περίπου έως 11.800 ευρώ.

6. Σε σχέση με τις άνω περιπτώσεις (χαμηλά εισοδήματα δικηγόρων άνω της 5ετίας), το εν λόγω κυβερνητικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτή βάση συζήτησης, επισημαίνοντας, ωστόσο,
α) τη δυσανάλογη επιβάρυνση των μεσαίων εισοδημάτων, και
β) τη διατήρηση του παραλογισμού (αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το ισχύον σύστημα) να υποχρεούνται σε καταβολή υψηλών ετήσιων εισφορών συνάδελφοι με πολύ χαμηλό ή ακόμα και μηδενικό εισόδημα.

7. Το εν λόγω κυβερνητικό σχέδιο είναι αδικαιολόγητα εχθρικό και επιβαρύνει πέρα από κάθε λογική τους νέους συναδέλφους, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7 αυτού: «Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.»!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας νέος δικηγόρος (κάτω της 5ετίας), θα κληθεί από 1.1.2017 να καταβάλλει ετησίως, σε σχέση με σήμερα:

α) στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με ετήσιο εισόδημα 0 – 5000 ευρώ, περίπου 1.100 ευρώ περισσότερα, και με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, περίπου 2.300 ευρώ περισσότερα.

β) στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, με ετήσιο εισόδημα 0 – 5000 ευρώ, περίπου 800 ευρώ περισσότερα, και με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, περίπου 1.900 ευρώ περισσότερα.

 

Β. Δηλώνει ότι η απόσυρση της ρύθμισης του άρθρου 53 παρ. 7 του κυβερνητικού σχεδίου, που τόσο βάναυσα και αδικαιολόγητα πλήττει τους νέους συναδέλφους, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου το εν λόγω κυβερνητικό σχέδιο να μπορεί να αποτελέσει αποδεκτή βάση συζήτησης.
 

Γ. Συγκροτεί Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, τον Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Καρέτσο, το Σύμβουλο, π. Αντιπρόεδρο, Χρήστο Θεοδωρόπουλο, το Σύμβουλο, Λάμπρο Αδάμο και τη Σύμβουλο, Αριστέα Καζάκου, για την ειδικότερη επεξεργασία του εν λόγω κυβερνητικού σχεδίου και την κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων, με έμφαση στην αποτροπή της επιβάρυνσης των νέων συναδέλφων και, εν γένει, των συναδέλφων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
 

Δ. Καλεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας: α) να διατυπώσουν, αντιστοίχως, συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις επί των επιμέρους ρυθμίσεων του κυβερνητικού σχεδίου, και β) να μην επιτρέψουν την εξόντωση που επιχειρείται σε βάρος των νέων συναδέλφων, εκφράζοντας με ειλικρίνεια την ευχή η στάση, οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις τους να έχουν ως επίκεντρο την κατά τα ανωτέρω αποτροπή της επιβάρυνσης των συναδέλφων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
 

Ε. Συντάσσεται – επί του παρόντος – με τις σχετικές αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στο πανδικηγορικό-πανεπιστημονικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 14.01.2016.

*****
 

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα παρέμβασης ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών και των προέδρων των πολιτικών κομμάτων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, προκειμένου να αποσυρθεί, άλλως να καταψηφιστεί, η ρύθμιση του άρθρου 53 παρ. 7 του κυβερνητικού σχεδίου και, εν γένει, να αποτραπεί η επιβάρυνση των συναδέλφων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ......................................... Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ......................... ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΚΡΙΩΤΗ

 

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:56
06/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου όγκου συμμετοχών δεν θα γίνουν δεκτές...