ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

                          Τηλ. 210-3398184

Μετά από επικοινωνία της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με το e –ΕΦΚΑ - Τ. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

---------------------------

 Για την εγγραφή των ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών – ΤΥΔΕ, τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα κάτωθι:

  1. Αίτηση εγγραφής με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και απαραιτήτως τον ΑΜΚΑ, όπως και τηλέφωνο επικοινωνίας, και μνεία για εγγραφή στην κατηγορία των 33 ευρώ (έκπτωση ειδικής κατηγορίας δικηγόρων 5ετίας – ασκούμενοι δικηγόροι)

Ενδεικτικό κείμενο αίτησης (συμπληρώνετε και τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία):

“ ΠΡΟΣ e –ΕΦΚΑ - Τ. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – 

Α Ι Τ Η Σ Η 

ΑΣΚΟΥΜΕΝ …. ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ………………………………………………….. …………………………………………………..

Είµαι ασκούµεν. …… δικηγόρος και ζητώ την εγγραφή µου στα µητρώα των ασφαλισµένων των Τοµέων. 

Σας γνωρίζω δε τα ακόλουθα στοιχεία που µε αφορούν:

Α.Μ. ∆.Σ.Α. ………………………………….. Επώνυµο: ……………….

Α.Φ.Μ. ………………………………………. Όνοµα : …………………….

Α.Μ.Κ.Α. …………………………………….. Όνοµα πατέρα: …………………

Α.∆.Τ.. ……………………………………….. Τόπος γέννησης: …………………….

Χρονολογία γέννησης: (ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ)

∆ικηγόρος άσκησης:

∆/νση γραφείου :

Τηλέφωνο γραφείου:

∆/νση οικίας :

Τηλέφωνο οικίας:

Χρονολογία εγγρ. στο ∆.Σ.Α.:

Άλλη υγειον. ασφάλιση :

∆ηλώνω δε ότι δεν υπάγοµαι σε ασυµβίβαστα του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

Με τιµή,    

 

  1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Δ.Σ.Α. ή βεβαίωση εγγραφής στον Δ.Σ.Α,
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα στον οποίο είχατε άλλη ασφάλιση (αν είχατε),
  4.  Υ/Δ με γνήσιο υπογραφής (gov.gr – ΚΕΠ – Α.Τ.) με το κάτωθι περιεχόμενο:
  5. eefka – τέως Τομείς Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
  6.  

Κείμενο: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Από την εγγραφή μου στα Μητρώα των ασκούμενων Δικηγόρων του Δ.Σ.Α.

α) είμαι – δεν είμαι συνταξιούχος π. Φορέα ενταχθέντος στον e-ΕΦΚΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ) ή φορέα του εξωτερικού

β) πριν από την 01-01-1993 είχε – δεν είχα ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε φορέα του εξωτερικού. 

 

 

ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

dief.tyda@efka.gov.gr  υπόψη κας. Πρινιωτάκη και Μιχαλάκη

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:15
06/07/22
Σας επισυνάπτουμε ττην πρόσκληση του Δήμου Ηλιούπολης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:34
06/07/22
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου και ώρα 21:00,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:28
05/07/22
Σας επισυνάπτουμε στην πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:20
03/07/22
H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και  φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...