Προγραμματικό Πλαίσιο ΕΑΝΔΑ 2015-2016

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
               Τηλ. 210-3398184, 697-6835987

Αθήνα, 01.12.2015

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΑΝΔΑ 2015-2016

 

Κατά την αποψινή – πρώτη – συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών μετά την εκλογή του νέου Προεδρείου αποφασίστηκε ότι πρώτη πράξη ενός φορέα που εκπροσωπεί περίπου 8.000 ασκούμενους και νέους δικηγόρους πρέπει να είναι ένας συνολικός προγραμματισμός των πρωτοβουλιών και των δράσεών μας.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορούν να αναληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες ή ότι δεν θα ανακύψουν πολλές νέες ιδέες για επιπρόσθετες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας· όμως είναι καιρός η ΕΑΝΔΑ να αρχίσει να λειτουργεί βάσει Ετήσιου Προγραμματικού Πλαισίου, όπως αρμόζει σε μία σύγχρονη διοίκηση.

Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε αφενός να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κληρονομιά των προκατόχων μας και αφετέρου να οικοδομήσουμε μία νέα, σύγχρονη, ανοιχτή και συλλογική εκπροσώπηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε – συνοπτικά και σε γενικό πλαίσιο – να υλοποιήσει, κατά την τρέχουσα περίοδο, τα εξής:

Α. ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

 1. Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ στο εξής σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Τα προβλήματα των νέων συναδέλφων και, εν γένει, του κλάδου μας είναι τόσα πολλά και τέτοιας έντασης, ώστε καμία δυνατότητα παρέμβασης της Ένωσής μας – για οποιοδήποτε ζήτημα και σε οποιοδήποτε επίπεδο – δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη.
 2. Καθιέρωση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων του ΔΣ, της δημοσίευσης των ημερησίων διατάξεων και περίληψης των πρακτικών, ώστε κάθε συνάδελφος να έχει την πραγματική δυνατότητα να ενημερώνεται για τη συνολική λειτουργία της ΕΑΝΔΑ και να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στις δράσεις της.
 3. Άμεση ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΑΝΔΑ, ώστε να εξειδικευτούν οι διατάξεις του Καταστατικού μας, να συμπληρωθούν κενά, να κατοχυρωθούν πλήρως τα δικαιώματα των μελών μας και, εν γένει, να ρυθμιστούν κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο όλες οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσής μας.
 4. Ανάθεση επιμέρους αρμοδιοτήτων στα Μέλη του ΔΣ ή σε ολιγομελείς Επιτροπές του ΔΣ (με αντίστοιχη μεταβίβαση και του δικαιώματος υπογραφής), ώστε καθένας να αναλαμβάνει έναν τομέα δράσης στον οποίο θα είναι ο κύριος υπεύθυνος τόσο ενώπιον του ΔΣ όσο και ενώπιον του συνόλου των συναδέλφων που εκπροσωπούμε για την προώθηση και διεκπεραίωση των αντίστοιχων θεμάτων.
 5. Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας με τη συμμετοχή των Μελών μας, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην διαμόρφωση των προτάσεων της Ένωσης για όλα τα μείζονα ζητήματα που μας απασχολούν.
 6. Συνδιάσκεψη μελών πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, προκειμένου να γίνεται δημόσιος απολογισμός των δράσεων του απερχόμενου ΔΣ και οι υποψήφιοι για το νέο ΔΣ να έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις θέσεις τους και να συζητούν με τους συναδέλφους για όλα όσα μας απασχολούν.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 1. Εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της ΕΑΝΔΑ (www.eanda.gr), σε επίπεδο α) λογισμικού, β) περιεχομένου, γ) εμφάνισης και δ) χρηστικότητας, παρέχοντας και σε κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν την προσωπική του ιστοσελίδα εντός της ιστοσελίδας της Ένωσης.
 2. Δημιουργία οργανωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με υποδείγματα δικογράφων, τα οποία θα συνεισφέρουν έμπειροι συνάδελφοι, προς διευκόλυνση των νεοτέρων συναδέλφων κατά την προετοιμασία των δικών τους δικογράφων σε υποθέσεις τις οποίες χειρίζονται για πρώτη φορά.
 3. Ενίσχυση και αναβάθμιση όλων των μέχρι σήμερα επιστημονικών πρωτοβουλιών της ΕΑΝΔΑ (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια). Εξουσιοδότηση όλων των Μελών του ΔΣ να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και του συντονισμού εκδηλώσεων για οποιοδήποτε ζήτημα κρίνουν ότι μπορεί να ενδιαφέρει τα Μέλη μας.
 4. Έκδοση πρακτικών οδηγών και βοηθημάτων, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση των νέων συναδέλφων: α) κατά την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, και β) κατά την άσκηση της δικηγορίας.
 5. Αναβάθμιση του περιοδικού μας, ώστε, πέραν του εμπλουτισμού της έντυπης μορφής αυτού, να διευρυνθεί το περιεχόμενό του, κατ’ αρχήν στην ηλεκτρονική του μορφή, προκειμένου να περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας.   
 6. Χορήγηση ετήσιων καρτών ΟΑΣΑ με έκπτωση, στις περιόδους λήξης των αντίστοιχων καρτών που είχαν χορηγηθεί μέσω της Ένωσής μας κατά το προηγούμενο έτος.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 1. Διαρκείς παρεμβάσεις για όλα τα μείζονα ζητήματα που μας απασχολούν: α) ασφαλιστικές εισφορές, β) φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, γ) καθεστώς νέων δικηγόρων, δ) δικαιώματα ασκουμένων δικηγόρων, ε) συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης. Προφανώς, δεν μπορούμε ούτε είναι στις προθέσεις μας να υποκαταστήσουμε τους Δικηγορικούς Συλλόγους κατά την άσκηση των αντίστοιχων θεσμικών τους αρμοδιοτήτων· ούτε έχουμε την πραγματική δυνατότητα να επιβάλλουμε εμείς, μόνοι μας, λύσεις στα περισσότερα από τα ως άνω ζητήματα. Έχουμε όμως καθήκον να τα αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία και να εντείνουμε την άσκηση πίεσης, συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων συναδέλφων.
 2. Εισαγωγή ως θεσμού της διοργάνωσης Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε συνολικά και με τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και συναδέλφων από όλη την Ελλάδα για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν.
 3. Εξάντληση κάθε δυνατότητας παρέμβασης και συνεργασίας με τις διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικαστηρίων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και με κάθε άλλο σχετικό φορέα, προς την κατεύθυνση της προώθησης λύσεων τόσο στα μείζονα ζητήματα, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, όσο και σε ειδικότερα ζητήματα, όπως είναι το αίτημα για επαναλειτουργία του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια. Να μη διστάσουμε όμως και να συγκρουστούμε στις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω φορείς αρνούνται να ανταποκριθούν στα θεσμικά τους καθήκοντα και να συμβάλουν στην επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων.
 4. Επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για τη λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδέες των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Δημιουργία ενός Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων, με τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου επιστημονικού, επαγγελματικού, ενημερωτικού, κ.λπ., φορέα στον οποίο συμμετέχουν κατά κύριο λόγο ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, προκειμένου να αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η ΕΑΝΔΑ έχει καθήκον να είναι ανοιχτή σε όλες τις ανωτέρω συλλογικότητες και να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο, εντός των καταστατικών της σκοπών, σε κάθε σχετική πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει χώρα προς όφελος των νέων συναδέλφων.
 6. Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τη βελτίωση του Προγράμματος Νομικής Βοήθειας για Νέους. Ανάθεση των σχετικών υποθέσεων σε νέους συναδέλφους, κατόπιν υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος και μετά από διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης.
 7. Καθιέρωση του φιλανθρωπικού χαρακτήρα όλων των εκδηλώσεων από τις οποίες η ΕΑΝΔΑ έχει έσοδα (συνέδρια, χοροί, κ.λπ.), με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και την ενίσχυση φορέων που έχουν ως αντικείμενο την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 8. Καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις νομικών επαγγελματιών καθώς και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάδειξη  θεμάτων νομικού η δικηγορικού ενδιαφέροντος.

*****

Όλα τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος νέος συνάδελφος καλούνται να συμβάλλουν, με τις ιδέες, τις προτάσεις και τη συμμετοχή τους, στον περαιτέρω εμπλουτισμό των πρωτοβουλιών της Ένωσής μας, ώστε μέσα από τη συλλογική δράση να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................................... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ........................ ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:03
19/06/18
  Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών         ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:32
04/06/18
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:26
31/05/18
 ∆ιαβιβάζουµε συνηµµένο προς ανάρτηση τον κατάλογο µε τα ονόµατα των υποψηφίων δικηγόρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:50
30/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλας Κουμουλέντζος, Δικηγόρος, ΜΔΕ και Υπ. ΔΝ Ποινικού δικαιου ΔΠΘ  Κώστας...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:57
29/05/18
Ενημερωθήκαμε από τον ΟΑΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:55
29/05/18
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, συνεχίζοντας την ήδη επιτυχημένη πρωτοβουλία πέτυχε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:05
25/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπύρος Αλεξανδρής, Δικηγόρος, Partner Bahas Grammatidis & Partners
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:01
25/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουρουφλής, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:02
24/05/18
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:04
18/05/18
  Tο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité σε συνεργασία με το Κολλέγιο...