Υποβολή Αιτήσεων για Άσκηση στα Δικαστήρια - Β' Περίοδος 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια

- την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια,

- την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και

- την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)

- το υπ’ αρίθμ. 67975οικ./3-9-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- το υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας κατά τρεις επιπλέον μήνες εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του εν θέματι υπηρεσιακού προγράμματος από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), στο Πολιτικό ή Διοικητικό Εφετείο, στο Πολιτικό ή Διοικητικό Πρωτοδικείο, σε Ειρηνοδικεία ή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ή Εφετών Αθηνών.

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από τις 28 Αυγούστου 2014 μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα Δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται σε τριακόσιες είκοσι πέντε (325) ανά εξάμηνο.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η θεσμοθέτηση της άσκησης στα Δικαστήρια αποσκοπεί στη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι ασκούμενοι δικηγόροι αφενός θα αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εμπειρικής τους γνώσης και αφετέρου θα συμβάλουν στη επιτάχυνση των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι τοποθετούνται σε γραμματείες από τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων (Εφετείων, Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων) και των Εισαγγελιών. Με απόφαση των ανωτέρω οργάνων, ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν ομοίως να διατίθενται σε δικαστή, κτηματολογικό δικαστή, εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη, προκειμένου να τους επικουρούν στα καθήκοντά τους.

- Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στα Δικαστήρια θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.

- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09.00 - 14.00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

- Η μικτή μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης του Δικαστηρίου.
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο ΔΣΑ μετά από τη 15η Ιουνίου 2013 (η ημερομηνία εγγραφής στο Βιβλίο Ασκουμένων αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου), ήτοι να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της άσκησής τους στα Δικαστήρια (βλ. σχετ. υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), ή β) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΑ και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια.

- Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται έντυπη, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α.), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986

β) αριθμό μητρώου ΔΣΑ ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΑ και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια,

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Δεκεμβρίου 2014. [Στην περίπτωση της επέκτασης της διάρκειας της άσκησης κατά τρεις επιπλέον μήνες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας μόνο εφόσον δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15 Μαρτίου 2015],

δ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο

ε) μέχρι δύο (2) προτιμήσεις Δικαστηρίων, με δυνατότητα άσκησης σε οποιοδήποτε άλλο Δικαστήριο, εφόσον το επιθυμούν, και ότι

στ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ασκούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξάμηνη άσκηση στα Δικαστήρια ή εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία. Για τους ασκούμενους οι οποίοι ολοκλήρωσαν την εξάμηνη άσκησή τους στα Δικαστήρια στις 15 Ιουλίου 2014, θα εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της άσκησής τους για τουλάχιστον ένα ακόμα τρίμηνο στο ίδιο Δικαστήριο.

- Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι δηλώνουν ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο ΔΣΑ και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια, τελεί υπό την αίρεση της εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων.

- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΣΑ.
 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη 12η Σεπτεμβρίου 2014 από την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, οπότε θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ (www.dsa.gr, www.dsanet.gr) και της ΕΑΝΔΑ (www.eanda.gr).
 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο] για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων υποβάλλεται έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας (28/8/2014 – 10/9/2014), στο Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 106 79 Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ.: 210 3398 154-155), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.


Οι πτυχιούχοι οι οποίοι εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στο ΔΣΑ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια συνυποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΔΣΑ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (http://www.dsa.gr/node/33568/), πλην της βεβαίωσης έναρξης άσκησης. Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται επιπλέον ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ των ενδιαφερομένων.


Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες. 

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα ξεκινήσουν άσκηση στα Δικαστήρια από 16 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να καταθέσουν αυθημερόν στο Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση αλλαγής Δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησης (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

2. Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Αθηνών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

3. Βεβαίωση έναρξης άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.


Οι πτυχιούχοι οι οποίοι εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στο ΔΣΑ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια υποχρεούνται να καταθέσουν μόνο τη βεβαίωση έναρξης άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.

Αν οι ενδιαφερόμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερομένους!

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208) σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, η αρμοδιότητα των Δικηγορικών Συλλόγων εξαντλείται στη διατύπωση γνώμης προς τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων.

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της πληρωμής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια την έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι ήδη ασκήθηκαν στα Δικαστήρια, σε πολλές περιπτώσεις καθυστέρησαν να πληρωθούν, παρά τις προσπάθειες και διαμαρτυρίες τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

ΣυνημμένοΜέγεθος
entipo_ypefthinis_dilosis_gia_askisi_sta_dikastiria_-_b_2014.doc56.5 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:34
11/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
19:09
28/12/20
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:52
24/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:41
24/12/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:13
20/12/20
Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι από την Δευτέρα 21/12/2020, ξεκινούν εκ νέου τρίωρα σεμινάρια...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:30
17/12/20
Α. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων - Β΄ Εξαμήνου 2020  Ενημερώνουμε τους...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:23
16/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:16
15/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:39
10/12/20
Η εγγραφή πλέον των Νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ γίνεται ηλεκτρονικά.  Σας παραθέτουμε...