Ασφαλιστικές Eισφορές Ταμείου Νομικών - Κ.Ε.Α.Δ. 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ/Κ.Ε.Α.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210-52.96.140, 141
www.ggka.gr/sy_tamnom.htm

Αύγουστος 2007
Ασφαλιστικές Εισφορές Έτους 2007 των Δικηγόρων,
Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων

Για το Ταμείο Νομικών

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Α) Ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/92 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας
139,75 ευρώ μηνιαίως x 12 = 1.677,00 ευρώ
Β) Ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/92 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας
69,88 ευρώ μηνιαίως x 12 = 838,56 ευρώ

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας
131,99 ευρώ μηνιαίως x 12 = 1.583,88 ευρώ (1η ασφαλιστική κατηγορία)
Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας
66,00 ευρώ μηνιαίως x 12 = 792,00 ευρώ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Κ.Ε.Α.Δ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Α) Ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/92 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας
41,92 ευρώ μηνιαίως x 12 = 503,04 ευρώ
Β) Ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/92 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας
20,96 ευρώ μηνιαίως x 12 = 251,52 ευρώ

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Γ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας
39,60 ευρώ μηνιαίως x 12 = 475,20 ευρώ (1η ασφαλιστική κατηγορία)
Δ) Ασφαλισμένοι από 1/1/93 με χρόνο ασφάλισης κάτω
5ετίας 19,80 ευρώ μηνιαίως x 12 = 237,60 ευρώ (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Για τους ασφαλισμένους από 01.01.1993 οι ασφαλιστικές κατηγορίες 2η - 14η περιλαμβάνονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2007 πρέπει να παραδοθεί από 01/01/08 έως 29/02/2008.
Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, εκτός των συμβολαιογράφων. (οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα γραφεία του Ταμείου Νομικών - οι Δικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους - οι Δικαστικοί Επιμελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).

2. Κάτω 5ετίας θεωρούνται οι διορισθέντες ως Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθ/κες, Συμβ/φοι μετά την 1/1/2002 (για την 5ετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης).

3. Ασφαλισμένοι πριν την 31/12/92 θεωρούνται όσοι ασφαλίστηκαν πριν την ημερομηνία αυτή σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης (ανεξάρτητα αν διορίστηκαν Δικηγόροι, Δικ. Επιμελητές πριν ή μετά την 1/1/93) - ασφαλισμένοι από 1/1/93 θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

4. Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά πού αποδίδονται με ένσημα από τους δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές και δικολάβους και τα ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηματικά στην ΕΤΕ.
Για τους Δικηγόρους η αξία των ενσήμων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο επιμερίζεται ισόποσα (50% στο Τ.Ν. & 50% στον ΚΕΑΔ) και το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς καταβάλλεται στην ΕΤΕ στους λογ/σμούς του ΤΝ & ΚΕΑΔ.

5. Οι Συμβολαιογράφοι για τον έλεγχο της αποδιδόμενης δια των αναλογικών δικαιωμάτων εισφοράς, από 1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε αιτήματος βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής παροχής από το Ταμείο, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Οι υπάλληλοι του ΤΥΔΕ καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Κ.Ε.Α.Δ.

7. Συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές προσαυξημένες κατά 40% - άρθρ. 63, παρ. 6β του Ν. 2676/99, εξαιρούνται συντ/χοι Δημοσίου, επιζώντες σύζυγοι κ.α.

8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση (παραίτηση ή διαγραφή) το ασφ/κό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στο Ταμείο.

9. Η εισφορά των Δικηγόρων τελούντων σε πλήρη ή μερική αναστολή δικηγορίας καταβάλλεται κάθε μήνα με μέριμνα του Δικηγόρου και υπολογίζεται για το Τ.Ν. σε 4% επί του βασικού μισθού - για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31/12/92 το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μηνιαίως μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω 5ετίας (139,75 ευρώ) ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου αυτής - για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 το άνω ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της εισφοράς αμίσθου άνω 5ετίας της Α1 ασφ/κής κατηγορίας (131,99 ευρώ), χωρίς ανώτερο περιορισμό.
Σε περίπτωση επιλογής του ΤΝ ως προαιρετικής ασφάλισης για τους μετά την 1/1/93 ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρ. 39 του Ν. 2084/92, όπως ισχύει, το άνω κατώτερο ποσό είναι 197,99 ευρώ.
Για τον ΚΕΑΔ η εισφορά των εν αναστολή Δικηγόρων αποδίδεται, όπως και των λοιπών ασφαλισμένων της κατηγορίας τους (άνω ή κάτω 5ετίας) ετησίως, με επικόλληση ολόκληρων ενσήμων ή με χρηματική καταβολή στην ΕΤΕ.

10. Η τακτική εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή αποδίδεται κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταμειακώς και ως την 31/1/2008 και το 1/3 αποδίδει ο Δικηγόρος ως 29/2/2007, με το ασφ/κό του βιβλιάριο (το γραμμάτιο ΕΤΕ του εντολέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του ή βεβαίωση καταβολής προσκομίζεται από το Δικηγόρο με το ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Οι εντολείς των Δικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και με μηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του δικηγόρου Ν. 1512/83, άρθρ. 13, Ν. 1868/89, άρθρ. 24, Ν. 2145/93, άρθρ. 37 & Ν. 3232/04, άρθρ. 18.

11. Λογαριασμοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφ/κής εισφοράς με την ΟΝ LIΝΕ διαδικασία ΤR 4300 :
1. Αριθμός λογ/σμού για Τ.Ν. : 040 - 546154-57
2. Αριθμός λογ/σμού για Κ.Ε,Α.Δ. : 040 - 546155 - 31
3. Αριθμός πελάτη (Τ.Ν.) στην ΕΤΕ 9805690008
4. Κωδικός αγιολογίας 1 (για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς) στο ΤΝ & ΚΕΑΔ
5. Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στο Τ.Ν. (Α.Μ./Τ.Ν.)
6. Αριθμός Μητρώου εντολέα στο Τ.Ν. (στη περίπτωση πάγιας,αντιμισθίας)

Από το Ταμείο Νομικών.

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...