Εγγραφή Aσκουμένων Δικηγόρων στο Δ.Σ.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

1. Αίτηση για την εγγραφή ασκουμένων και μεγαρόσημο 3 ευρώ. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 8:00-13:30 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60 (4ος όροφος)  και ισχύουν από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης.

 

2.  Βεβαίωση έναρξης άσκησης. Η άσκηση γίνεται σε:

- Σε δικηγόρο Αθηνών με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

- Σε δικηγορική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν δικηγόροι με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

- Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή μερικά στην Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

- Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη γραμματεία του πολιτικού και διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθηνών ή της αντίστοιχης Εισαγγελίας ή στα Ειρηνοδικεία που υπάγονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο χρόνος άσκησης στα Δικαστήρια μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο ακόμη και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύπτονται από το τρέχον εξάμηνο.

- Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Εποπτεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του μεριμνά σχετικά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

3α . Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών για τους πτυχιούχους ημεδαπών Πανεπιστημίων

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά την εγγραφή του με κατάθεση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, τότε θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου εντός δέκα οχτώ (18) μηνών.

3β. Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των πτυχιούχων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων (ανέτρεξε σε σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου).   

Η αίτηση εγγραφής διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων Επιτροπή Αξιολόγησης.

3γ. Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν: 1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένου, 2) επίσημη μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων». Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του θα δηλώνει υπεύθυνα και ότι «θα προσκομίσει το πτυχίο του εντός δέκα οχτώ (18) μηνών».

 

5. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ποσού 58,70 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εγγραφής μετά πάροδο εξαμήνου από την ανακήρυξη πτυχιούχου το ποσό ανέρχεται στα 117,50 ευρώ.

 

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

 

7. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας νόμιμα επικυρωμένο. Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίγραφο της άδειας διαμονής τους νόμιμα επικυρωμένο.

 

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 

 Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

 

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων  μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:

α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή

γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

 

 

Τμήμα Ασκουμένων

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...