Βιβλία

Βιβλία νομικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή

Γιάννης Αδαμόπουλος, Απλά & Χρήσιμα, Αθήνα 2011 (Σελ.: 604)

Για ανάγνωση online και download (σε μορφή .pdf), κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Γιάννης Αδαμόπουλος, Απλά & Χρήσιμα, Αθήνα 2011 (Σελ.: 604), ή στην εικόνα που ακολουθεί:

 

 

Περιγραφή: Καθημερινά Θέματα Πολιτικής Δικονομίας για το Νέο και το Μαχόμενο Δικηγόρο.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος ............................................................................................................................................................................................ 11

Διαδικασία Αμοιβών ........................................................................................................................................................................ 13

Αμοιβές δικηγόρων ............................................................................................................................................................................ 15

Αμοιβές μεσιτών .................................................................................................................................................................................. 31

Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ....................................................................................................................................................... 38

Α. Προσωρινή τιμή μονάδος ...38... Β. Οριστική τιμή μονάδος ...39 Γ. Αναγνώριση δικαιούχων (άρθρο 26 ν. 2882/2001)...41 Δ. Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων (άρθρο 27 ν. 2882/2001) ...44 Ε. Ανάκληση & Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ...45... ΣΤ. Ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης...46

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων…………………………………………………………………………..….. 53

Συνήθεις Υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων της αποκλειστικής αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου: (Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής...57..., Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσια έκταση...59..., Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση...59..., Αίτηση ανατροπής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 1019 Κ.Πολ.Δ...60... Αίτηση εκποίησης κινητών πραγμάτων, που υπάρχουν στο μίσθιο μετά την αποβολή του μισθωτή (άρθρο 943 παρ. 2 και 3 Κ.Πολ.Δ)...61 Χορήγηση άδειας εκτέλεσης κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις κατά το νόμο εξαιρετέες ημέρες)...62

Συνήθεις περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου (Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης χρήσης ...67... Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή...68... Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής...69...Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ επί ασκηθείσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης ...69... Αίτηση για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ...71... Αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ...71... Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης (άρθρο 954 Κ.Πολ.Δ (παλαιότερα αίτηση διόρθωσης προγράμματος πλειστηριασμού) ...72... Ανακοπή κατά το άρθρο 1000 Κ.Πολ.Δ ...73... Άδεια εκποίησης κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων)...73. Συνήθεις περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικής αρμοδιότητος του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης ...74... Συναινετική ανάκληση αποφάσεως εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ...74... Άδεια εκποίησης εμπορευμάτων (άρθ. 7 Ν. 146/1914) ...75... Αίτηση για τον αποκλεισμό προσωρινώς εταίρου συνδιαχειριστή για τη διενέργεια διαχειριστικών πράξεων σε ομόρρυθμη εταιρεία ...75... Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης Ε.Π.Ε. με δικαστική απόφαση (άρθρο 11 Ν. 3190/1955) ...76... Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε. (άρθρο 33 Ν. 3190/1955) ...76... Αίτηση επίδειξης εγγράφων (άρθρο 902 Α.Κ) ...77... Αίτηση για θέση ακινήτου ή επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση (άρθρο 1034 επ. Κ.Πολ.Δ.) ...80... Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση κατά τα άρθρα 725 επ. Κ.Πολ.Δ...84... Αίτηση αποβολής κατόχου ή νομέα από απαλλοτριωθέν ακίνητο (κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 1772/1988) ...85... Διαφορές σχετικά με την είσπραξη αποζημίωσης απαλλοτρίωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 8 § 3 Ν. 2882/2001) ...86... Αίτηση κατά της απόφασης σωματείου που διέγραψε μέλος του...86.

Άλλες συνήθεις περιπτώσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων (Ασφαλιστικά μέτρα με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ...86... Ασφαλιστικά μέτρα με απόφαση του Εισαγγελέως Πρωτοδικών για προσωρινή ρύθμιση σε περίπτωση αμφισβήτησης της νομής και κατοχής σε κτήματα μεταξύ του Δημοσίου και ιδιώτη (Α.Ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημόσιων κτημάτων», όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 958/1971)...87... Ενδεικτική νομολογία ασφαλιστικών μέτρων ...90.

Διαδικασία Αυτοκινήτων................................................................................................................... 96

Α. Τι ζητάμε ...98... Β. Παραγραφές. Καθορισμός με βάση το περιεχόμενο της αγωγής...100...Γ. Διακοπή – Ακύρωση ασφάλισης...101 Δ. Ευθύνη επικουρικού κεφαλαίου ...102... Ε. Ευθύνη διεθνούς γραφείου ασφάλισης...102... Ζ. Ασφαλιστικά μέτρα...103... Η. Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από τροχαίο ατύχημα...104... Ενδεικτική νομολογία...104.

Διαδικασία Διατροφών……………………………………………………………………………….…………….............… 131

Ενδεικτική νομολογία …………………………………………………………………………...............…………………..... 134

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ………………………………………….…………………….………... 155

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Ειρηνοδικείου. (Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών ...160... Βεβαιωτικός Όρκος ...163 Σφράγιση - Αποσφράγιση ακινήτου λόγω θανάτου του διαμένοντος σε αυτό ...163... Απογραφή πραγμάτων της κληρονομιάς ...165 Άδεια Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Συνεταιρισμού και διορισμός εκκαθαριστών του ...166... Άδεια για την εκποίηση ενεχύρου ή την απόδοσή του με παροχή άλλης ασφάλειας ...167... Κύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών επί ακινήτων και γεωργικών κλήρων) ...167.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Μονομελούς Πρωτοδικείου

(Συναινετικό διαζύγιο ...168... Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας ιδιογράφου διαθήκης ...171... Δικαστική συμπαράσταση ...172... Ίδρυση σωματείου – τροποποίηση καταστατικού σωματείου ...173... Έκδοση κληρονομητηρίου ...173... Δικαστικός ορισμός διαιτητών (άρθρο 878 επ. Κ.Πολ.Δ.)...178 Εξαίρεση διαιτητή – επιδιαιτητή (άρθρο 883 Κ.Πολ.Δ) ...179... Αίτηση για κήρυξη σε αφάνεια (άρθρο 40 επ. Α.Κ.) ...180... Κήρυξη αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα...182...Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή διαχειριστού (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας ή του σωματείου ή της ένωσης συνιδιοκτητών ...186... Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ...186... Κήρυξη αξιόγραφου ανίσχυρου ...188 Αίτηση από τους γονείς για χορήγηση άδειας διενέργειας πράξεων για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους ...190...Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδόμησης οικοπέδου από συγκυρίους (Ν. 1562/1985)-κατάρτιση κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών ...191... Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ή άλλου γεγονότος βεβαιουμένου με πράξη της αρμόδιας δημόσιας αρχής ...194... Αίτηση διαγραφής διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων ...195... Αίτηση χορήγησης άδειας για παρένθετη μητρότητα (άρθρο 1458 Α.Κ.) ...196... Διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρείας ...201... Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων) ...201.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Πολυμελούς Πρωτοδικείου

(Διαδικασία πτωχεύσεων ...203... Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 ν. 3588/2007) ...208... Διαδικασία υιοθεσίας ...214.. Άσκηση συλλογικής αγωγής καταναλωτών Ν. 2251/94)...216.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Εφετείου Αθηνών. (Άδεια για την εκποίηση εγκαταστάσεων αθλητικού σωματείου)............................... 216

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου 217

Διαταγές Πληρωμής - Πιστωτικοί τίτλοι 222

Διαδικασία Εργατικών Διαφορών 235

Ενδεικτικη Νομολογία………………………………………………………………………………………………….. 239

Αγωγή για τη βεβαίωση παράβασης διατάξεων δικαστικής απόφασης

και την επιβολή ποινών και προσωπικής κράτησης

(Άρθρο 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)....................................................................................................... 250

Διαδικασία Μισθώσεων…………………………………………………………………………………….………............ 251

Ενδεικτικη Νομολογία…………………………………………………………………………………………………........... 256

Διαδικασία διαφορών από συνιδιοκτησία (Άρθρο 17 §2 Κ.Πολ.Δ.)....... 264

Τακτική Διαδικασία…………………………………………………………………………………………………..…............. 267

Ενδεικτικη Νομολογία…………………………………………………………………………………………………............ 272

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.................................. 279

ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ (ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ …………………..…………........…………..……………..…………………..………… 281

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………..……………..……………..……………..……………..……………..…. 281

Γενικές οδηγίες για το χειρισμό προανακριτικής

δικογραφίας, που ευρίσκεται στον Πταισματοδίκη………..……………..……………... 282

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Γραφεία - υπηρεσίες ανά όροφο)…………..……………..……………..……………..……………..…….. 283

ΠΟΙΝΙΚΑ (Διάφορες υπηρεσίες – Πιστοποιητικά)…………..…................................ 286

- Προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος για το Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών…………..……………..……………..……………..……………..……………..…………… 287

- Ενέργειες για την κατάθεση μήνυσης – έγκλησης…………..……………..…………….... 287

- Έυρεση ερήμην ποινικών δικογραφιών…………………..……………..……………..………….…..… 288

- Παρακολούθηση πορείας ασκηθείσης εφέσεως κατά ποινικής

αποφάσεως–βουλεύματος …………..……………………..……………..……..……………..……………..………. 289

- Εξάλειψη ποινής κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ λόγω οφειλών στα

ασφαλιστικά ταμεία......................................................................................................................... 289

- Αναστολή λόγω ρυθμίσεως……………………………………………………………………………..……............ 290

- Συγχώνευση (επιμέτρηση) ποινών………………………………………………………………………..…..... 290

- Ενέργειες για αναβολή εκτελέσεως αποφάσεως.................................................. 290

- Βεβαίωση της χρηματικής ποινής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ…………..……………..…... 290

- Απόδοση κατασχεθέντων με απόφαση Δικαστηρίου

Πλημμελειοδικών Αθηνών ή Βούλευμα του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών Αθηνών ………………………………………………………………..….…………..…………….... 291

- Δικαιολογητικά για την Σύνταξη Τ.Α.Φ.Ε. (επιστροφή χρημάτων

για εξαγορά ποινής και διαγραφή βεβαιωθείσης στην Δ.Ο.Υ.

χρηματικής ποινής)…………………………………………...…..……………...…..……………...…..……………...….. 292

- Διαγραφή αποφάσεως όταν κάποιος έχει καταδικασθεί για το ίδιο

αδίκημα δύο φορές με τελεσίδικες αποφάσεις ............................................................................. 292

- Μετατροπή ποινής κατ’ άρθρο 82 Ν. 2721/1999……………...…..……………...…..…………. 293

- Επιστροφή εγγυοδοσίας……………………………………………………………………………………………………. 293

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Πλήρης οδηγός ανά όροφο) ……………...…..……………...…..……………...…..……………...…..………. 293

- Χειρισμός Αστικών Υποθέσεων 293

- Χρήσιμες πληροφορίες για την προθεσμία καταθέσεως

προτάσεων στην κατ’ έφεση πολιτική δίκη ……………...…..……………......……………..... 313

- Αίθουσες συνεδρίασης πολιτικών τμημάτων Εφετείου Αθηνών……………. 322

- Αίθουσες ακροατηρίων ποινικών τμημάτων Εφετείου Αθηνών…….……... 322

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ……………...…..……………...…..….……. 323

- Αστικές Υποθέσεις - Πολιτικά Τμήματα……………...…..……………...…..…………….......... 323

- Ποινικές Υποθέσεις - Ποινικά Τμήματα……………...…..……………...…..……………..…...... 354

- Ημέρες συνεδριάσεως των τμημάτων Αρείου Πάγου……………...…..……….….... 356

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ……………...…..……….…...........…………...…..……….…............. 357

- Αίτηση ακύρωσης …...…………...…..……….…...........…………...…..……….….......................................... 357

- Αίτηση αναίρεσης ..…...........................................…...........................................…......................... 360

- Έφεση επί αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου

(Ακυρωτικού σχηματισμού).…...........................................…..................................................... 361

- Γενικά για όλες τις υποθέσεις –Γραφεία.…...........................................….................... 362

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.…...........................................…...........................................….................. 363

Αρμοδιότητες – Πληροφορίες.…...........................................…................................................. 364

Δικαστικοί Σχηματισμοί άσκησης δικαιοδοσίας του Συνεδρίου.…............. 365

Α. Το κλιμάκιο...365...Β. Το αρμόδιο τμήμα...367...

Γ. Ολομέλεια ...368... Δ. Συμβούλιο συμμόρφωσης της

Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ...368...

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πλήρης οδηγός ανά

όροφο, υπηρεσίες κατάθεσης δικογράφων, αίθουσες ακροατηρίων,

πιστοποιητικά).…...........................................…...........................................…...................................... 369

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.…...........................................…......................................................... 375

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.…...........................................….............................................. 375

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.…...........................................…...........................................…................. 376

Σύσταση ομόρρυθμης - ετερόρρυθμης εταιρείας.…............................................ 376

- Τροποποίηση - λύση - καταγγελία ομορρύθμου

και ετερρορύθμου εταιρείας.…...........................................…................................................ 376

- Σύσταση αφανούς εταιρείας.…...........................................….............................................. 380

- Σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.…..................................................... 381

- Βασικά Άρθρα του Ν3583/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών

σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και

άλλες διατάξεις»...383... Σύσταση - διατυπώσεις για την ίδρυση

ανωνύμου εταιρείας ...391... Σύσταση ναυτικής εταιρείας του

Ν. 959/1979...394... Σύσταση ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας...398

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.…...........................................…...........................................…........................................... 401

ΣΗΜΑΤΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ).…...........................................…......................... 404

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Περιοχές αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων Περιφέρειας

Αθηνών – Πειραιώς.…...........................................…...........................................…............................. 409

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.…...........................................….................. 411

- Δικηγόροι και απονομή της δικαιοσύνης.…............................................................ 413

- Δικηγόρος και εντολέας.…...........................................…........................................................ 413

- Πότε ασκείται το δικηγορικό λειτούργημα.…......................................................... 415

- Τοπική αρμοδιότητα δικηγόρου.…...........................................…....................................... 417

- Πότε είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου

στις πολιτικές δίκες.…...........................................…...........................................…..................... 417

- Ευθύνη του δικηγόρου για αναγραφόμενους ισχυρισμούς.…................. 424

- Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων.…................................................. 424

- Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας.…...........................................….............................. 434

- Διάκριση διοικητικών και ιδιωτικών διαφορών.…............................................. 436

- Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.…...........................................….......................... 439

- Υλική αρμοδιότητα – Προσδιορισμός της αξίας του

αντικειμένου της δίκης .…...........................................….......................................................... 440

- Αυτεπάγγελτη έρευνα υλικής αρμοδιότητας...................................................... 443

- Τοπική αρμοδιότητα.................................................................................................................... 445

- Παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας................................................................................. 449

- Αμετάβλητο της αρμοδιότητας έως την περάτωση της δίκης.............. 454

- Αναδρομική ισχύς του Νόμου............................................................................................. 455

- Ικανότητα διαδίκου....................................................................................................................... 456

- Εκπροσώπηση από άλλο πρόσωπο................................................................................ 465

- Εσφαλμένη αναγραφή ή αναληθής αναγραφή

ονόματος ή επωνυμίας.............................................................................................................. 469

- Ικανότητα αλλοδαπών για δικαστική παράσταση στα

ελληνικά δικαστήρια..................................................................................................................... 470

- Έννομο συμφέρον......................................................................................................................... 474

- Περιεχόμενο – Κατάθεση – Επίδοση – Παραδεκτό – Ορισμένο –

- Νομικά βάσιμο της αγωγής.................................................................................................... 476

- Αοριστία ................................................................................................................................................ 479

- Νόμω αβάσιμη.................................................................................................................................... 481

- Διαζευκτική – Επικουρική εναγωγή................................................................................ 481

- Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής............................................................. 484

- Μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής......................................... 486

- Επανέγερση αγωγής – Τοκογονία.................................................................................... 487

- Ανταγωγή............................................................................................................................................... 487

- Αναγνωριστική αγωγή ............................................................................................................... 490

- Κήρυξη ανύπαρκτης απόφασης......................................................................................... 497

- Πλαγιαστική αγωγή........................................................................................................................ 498

- Διπλό δικαστικό ένσημο.......................................................................................................... 501

- Ανακοίνωση δίκης.......................................................................................................................... 501

- Προσεπίκληση .................................................................................................................................. 502

- Κύρια παρέμβαση........................................................................................................................... 503

- Πρόσθετη παρέμβαση.................................................................................................................. 508

- Απλή ομοδικία ................................................................................................................................. 510

- Αναγκαστική ομοδικία................................................................................................................ 512

- Εκκρεμοδικία...................................................................................................................................... 513

- Επιδόσεις – Αντίκλητος ...514... Υποχρέωση αναγραφής ακριβούς διεύθυνσης...514... Υποχρέωση επίδοσης-Συνέπειες μη επίδοσης ...515 Επίδοση νύκτα ή εξαιρετέα ημέρα ...517... Επίδοση σε νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο ή κρατούμενο σε φυλακή ...520... Επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο...520... Επίδοση σε Νομικό Πρόσωπο ...521... Επίδοση σε υπό εκκαθάριση Νομικό Πρόσωπο ...524... Θυροκόλληση ...525... Επίδοση ως αγνώστου διαμονής ...526... Επίδοση σε κάτοικο εξωτερικού ...527 Σύμβαση της Χάγης ...528... Αποδεικτική δύναμη έκθεσης επίδοσης...529 Ακυρότητα έκθεσης επίδοσης ...531... Αντίκλητος ...532... Επίδοση δικογράφων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)...533

- Συμπλήρωση ελλείψεων για τη διεξαγωγή της δίκης.................................... 535

- Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης....................................................................................... 536

- Αποδεικτικά μέσα – Μάρτυρες ...542... Εξαίρεση μάρτυρα......544 Ομολογία ...545... Έγγραφα .....546... Φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, Φωνοληψίες, Κάθε άλλη απεικόνιση......548 Επικύρωση αντιγράφων από δικηγόρο...548... Μετάφραση εγγράφων από δικηγόρο...550... Ένορκες βεβαιώσεις...551 (Άρθρο 671 Κ.Πολ.Δ.)...553 Πραγματογνωμοσύνη...554...Αυτοψία ...556... Γνωμοδοτήσεις ...556

- Τα διδάγματα της κοινής πείρας……………………………………………………………………………..… 556

- Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων – Διασαφήσεις…………………………... 557

- Προτάσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………. 558

- Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων από τα δικόγραφα…………………………........ 558

- Πρακτικά της δίκης…………………………………………………………………………………………………………….... 560

- Δικαστικό ένσημο ………………………………………………………………………………………………………………... 561

- Τροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό αίτημα…………….. 562

- Δικαστικά έξοδα………………………………………………………………………………………………………….. 563

- Ματαίωση της συζήτησης……………………………………………………………………………………………..... 564

- Μεταγενέστερη της συζήτησης δήλωση των διαδίκων

για μη έκδοση απόφασης………………………………………………………………………………………………... 565

- Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου………………………………………………………………. 566

- Αναστολή της συζήτησης έως το πέρας άλλης πολιτικής ή διοικητικής δίκης………………………………… 567

- Αναστολή της συζήτησης έως το πέρας άλλης ποινικής δίκης……………………………………………….... 568

- Παραπομπή σε ανώτερο δικαστήριο………………………………………………………………………. 569

- Επανάληψη της συζήτησης ……………………………………………………………………………………………. 569

- Η αρχή του νόμιμου δικαστή………………………………………………………………………………………… 572

- Εξαίρεση δικαστή………………………………………………………………………………............…………….. 579

- Υπολογισμός προθεσμιών……………………………………………………………………………………………... 579

- Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση…………………………… 582

- Στοιχεία απόφασης………………………………………………………………………………………………...... 586

- Χρόνος έκδοσης απόφασης…………………………………………………………………………………………. 588

- Αποδοχή απόφασης – Παραίτηση από ένδικα μέσα…………………………........... 588

- Ανάκληση μη οριστικών δικαστικών αποφάσεων………………………………………... 589

- Διόρθωση απόφασης………………………………………………………………………………………………………….. 591

- Ερμηνεία δικαστικής απόφασης……………………………………………………………………………….. 593

- Συμβιβασμός (δικαστικός – εξώδικος)…………………………………………………………………. 594

- Θέματα προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης…………………………............. 600

- Παραγραφή (γενικά)…………………………………………………………………………………………………………..... 600

- Δεδικασμένο……………………………………………......................………………………………………………......... 602

Γιάννης Αδαμόπουλος, Υποθηκοφυλακεία - Ακίνητα, Νομολογιακές Συνθέσεις, Αθήνα 2010 (Σελ.: xx + 550)

Για ανάγνωση online και download (σε μορφή .pdf), κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Γιάννης Αδαμόπουλος, Υποθηκοφυλακεία - Ακίνητα, Νομολογιακές Συνθέσεις, Αθήνα 2010 (Σελ.: xx + 550), ή στην εικόνα που ακολουθεί:

 

 

Περιγραφή: Βοήθημα για τους νέους δικηγόρους.

«Για τους νομικούς της πράξης, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους φοιτητές νομικών σχολών, αλλά και όλους όσους ασχολούνται με τα ακίνητα, το νέο βιβλίο του Γιάννη Αδαμόπουλου έχει χαρακτήρα αναφοράς, καθώς αποτελεί εισαγωγή με απλό, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, στην προβληματική του δικαίου των ακινήτων», Χαράλαμπος Χρ. Αθανασίου, Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………….x
Πρόλογοι……………………………………………………………………………………………….xi

I. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ………………………………………………...….1

Ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να διενεργήσουν έλεγχο…1… Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων…1… Το ωράριο των αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλακείων…2… Η τοπική αρμοδιότητα των υποθηκοφυλακείων και η έρευνα…3… «Επικίνδυνες» περιπτώσεις που αφορούν την τοπική αρμοδιότητα των υποθηκοφυλακείων…3… Το Β.Δ 533/1963 σε συνδυασμό με το Β.Δ 1043/1966 - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι και οι δικηγόροι …4… Η λεξικογράφηση των ονομάτων στα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια…4… Τα βιβλία του υποθηκοφυλακείου…9… Η χρησιμότητα και το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων…10… Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων…10… Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο – Σχηματική Παράστασή του…11, 12… Ευρετήριο Μερίδων – Σχηματική Παράστασή του…13, 14… Βιβλίο Υποθηκών – Σχηματική Παράστασή του…15, 16, 17, 18, 19… Βιβλίο Κατασχέσεων – Σχηματική Παράστασή του…20, 21, 22… Βιβλίο Διεκδικήσεων – Σχηματική Παράστασή του…23, 24, 25… «Βιβλιοδετημένοι τόμοι»…26.

II. ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΩΣ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ………..……………………………..26

Βιβλία πλασματικού ενεχύρου…28… Σχέδιο σύμβασης του ν. 2844/2000…29, 30, 31, 32.

IΙΙ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ.……………………………….………...…33

Ευθύνη Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου και Δικαστικού Επιμελητή…33… Δικηγόροι και ν. 2251/1994…33… Αγωγή κακοδικίας…34… Ευθύνη Δικαστικού Επιμελητή…36… Παράσταση πολιτικής αγωγής…37.

IV. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ – Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ……………..39

Ο θεσμός του Υποθηκοφύλακα - Φύση και λειτουργία. Υποχρεώσεις και δικαιώματα…39… Η ευθύνη του Υποθηκοφύλακα…41… Ποινική ευθύνη…43… Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων – Αποδεικτική δύναμη των εγγράφων που συντάσσονται από Υποθηκοφύλακα – Συμβολαιογράφο – Δικαστικό Επιμελητή…43… Ο θεσμός της μεταγραφής…45… Η νομική φύση της μεταγραφής…45… Σε τι συνίσταται η μεταγραφή…46… Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο…46… Ποιος μπορεί να ζητήσει τη μεταγραφή…47… Μεταγραφή συμβολαίων και δημόσιο…47… Πως γίνεται η καταχώρηση…47… Μεταγραφή και κυριότητα…49… Μεταγραφή και κληρονομία…49… Μεταγραφή και αναγκαστική κατάσχεση…50… Διπλή Μεταγραφή…50… Που καταχωρείται η προς μεταγραφή πράξη…51... Τι απαιτείται για τη μεταγραφή…52… Τα στοιχεία της μεταγραφής…52… Χρόνος μεταγραφής – Προθεσμία…53… Μεταγραφή μετά παρέλευση έτους…54… Άκυρη μεταγραφή…54.

V. ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ……………………………………… ….55

Απόφαση καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως…55… Τι απαιτείται για τη μεταγραφή της απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως…57… Σύνταξη - μεταγραφή συμβολαίου που καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή (αλλοδαπό συμβόλαιο)...57… Τι απαιτείται για τη μεταγραφή συμβολαίου που έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο…59… Αλλοδαπό συμβόλαιο και Τ.Α.Π. από τον αρμόδιο ΟΤΑ…59… Αναγκαστική απαλλοτρίωση…60… Απαλλοτρίωση και οριζόντια ιδιοκτησία…61, 397… Αναγκαστική απαλλοτρίωση και φορολογία…61… Αποβολή του ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητο…61… Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)…62… Τι εξυπηρετεί – Διαδικασία κατάρτισης…64… Διάκριση σύμβασης leasing από σύμβαση sale and lease ή απλώς lease back…64… Δικαιοπραξία με διαλυτική αίρεση – Αγοραπωλησία ακινήτου με διαλυτική αίρεση…65… Ανατροπή δικαιοπραξίας πώλησης…65… Διάθεση μετά την πλήρωση της αίρεσης….67... Εκχώρηση και διαλυτική αίρεση…68… Κληρονομία και διαλυτική αίρεση…68.

VI. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΩΝ – ΒΑΡΩΝ. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ – ΠΡΑΞΕΩΝ…….…… 70

Εγγραφή αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων…70… Προθεσμία (Αρχή – Λήξη)…71… Ποιες αγωγές εγγράφονται…71… Ποιες αγωγές δεν εγγράφονται…74… Διαγραφή προφανώς αβάσιμης αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ)…77… Διαγραφή αγωγής με παραίτηση από δικόγραφο…79… Αρμόδιο κατά τόπο Δικαστήριο σε περίπτωση αλλαγής των ορίων του Υποθηκοφυλακείου…80… Εγγραφή – σημείωση προσωρινής διαταγής…80… Ποιες πράξεις – αποφάσεις μεταγράφονται / εγγράφονται…80… Μεταγραφή πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (άρθρο 214α ΚΠολΔ)…87… Μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με αιτία την έκτακτη χρησικτησία…88.

VII. ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΨΕΙ Ή ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ….…. 89

Διαγραφή παράνομης εγγραφής στα βιβλία μεταγραφών…90.

VIII. ΒΑΡH ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ…………………………………………………….…………... 91

Προσωρινή διαταγή και συναινετική εγγραφή βαρών…91.
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ. ……………………………………………………………………91
Έννοια – λειτουργία…91… Άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης…92… Άδεια εγγραφής και πτώχευση…92… Προσημείωση υποθήκης και συστατικά και παραρτήματα…93, 124… Προσημείωση – Διαταγή πληρωμής και αναστολή…93… Έκταση του ποσού που ασφαλίζεται με την προσημείωση υποθήκης…95… Πολλαπλή προσημείωση…95… Πως επιβάλλεται η προσημείωση υποθήκης…96… Τι απαιτείται για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης…96… Άκυρη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης…96… Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο τρίτου…97… Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κληρονομιαίο ακίνητο πριν από τη μεταγραφή αποδοχής κληρονομίας ή κληρονομητηρίου…98… «Ενιαία προσημείωση υποθήκης»…98… Μεταβίβαση σε τρίτο προσημειωμένου ακινήτου…99… Εμπράγματη υποθηκική αγωγή προσημειούχου…101… Προσημείωση υποθήκης και πλειστηριασμός – Προνόμια προσημειούχου δανειστή...102… Προσημείωση υποθήκης και ασφάλιση…103… Προσημείωση υποθήκης και μετέπειτα αυτής αποκτηθέντα εμπράγματα δικαιώματα…104, 126… Περιορισμός προσημείωσης υποθήκης…104… Απόσβεση - εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης…104… Διαφορές απόσβεσης – εξάλειψης…104… Συνήθεις περιπτώσεις απόσβεσης ή εξάλειψης της εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης…105… Όταν έχει εγγραφεί με διαταγή πληρωμής…105… Τι απαιτείται για τη διαγραφή προσημείωσης υποθήκης…107… Αναβίωση προσημείωσης υποθήκης…107… Τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη – Προθεσμία – Τελεσιδικία απόφασης…107… Δικαστικές εκθέσεις – Πρακτικά συμβιβασμού – Δικαστική ομολογία…107… Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη με δικαστικό συμβιβασμό…108… Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη βάσει διαταγής πληρωμής…109… Εκπρόθεσμη ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής…110… Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη και συμβολαιογραφικό έγγραφο…111… Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη σε ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο…111… Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη και πτώχευση…112… Τι χρειάζεται για την τροπή της εγγραφείσης προσημείωσης σε υποθήκη…113.
ΥΠΟΘΗΚΗ…………………………………………………………………………………………..113
Παραίτηση ενυπόθηκου δανειστή από προνομιακή κατάταξη…114… «Προνόμια» Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε) για εγγραφή υποθήκης…114… Βιομηχανική υποθήκη…116… Παραχώρηση υποθήκης από τρίτο…118… Τίτλοι που χορηγούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης (άρθρο 1261 AK)…118… Συμφωνία περί μη περαιτέρω επιβάρυνσης του ακινήτου…120… Τι χρειάζεται για την εγγραφή της υποθήκης…121… Περιορισμός υποθήκης σε συγκεκριμένο ακίνητο…122… Έκταση του ποσού που ασφαλίζεται με την υποθήκη…123… Έκταση υποθήκης - Υποθήκη και συστατικά και παραρτήματα…124… Υποθήκη και οριζόντια ιδιοκτησία…125… Υποθήκη και επικαρπία…126… Υποθήκη και μετέπειτα αυτής αποκτηθέντα εμπράγματα δικαιώματα…126… Αδιαίρετο της υποθηκικής ευθύνης – πολλαπλή και «ενιαία» υποθήκη…126… Διαδικασία εγγραφής υποθήκης – Συρροή αιτήσεων εγγραφής υποθηκών (άρθρο 1311 Α.Κ)…127… Σε περίπτωση αλλαγής υποθηκοφύλακα που δεν είχε καταχωρήσει τις σχετικές αιτήσεις…128… Εγγραφή υποθήκης από το δημόσιο - Επίλυση διαφορών…129… Εγγραφή υποθήκης κατά το άρθρο 1262 αρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 1400 Α.Κ (αποκτήματα)…129… Τι απαιτείται…131… Προτεραιότητα μεταξύ των ενυπόθηκων δανειστών…131… Υποθήκη και αναγκαστική κατάσχεση…132… Δημόσιο – υποθήκη και κατάσχεση…133… Υποθήκη και ασφάλιση…134… Εκχώρηση υποθήκης…135… Υποθηκική αγωγή…137… Δημόσια κατάθεση απαίτησης για την οποία έχει εγγραφεί υποθήκη…137… Εξάλειψη της υποθήκης – Έννοια…137… Εξάλειψη υποθήκης και αναίρεση απόφασης…138… Απόσβεση υποθήκης…138… Πως εξαλείφεται η υποθήκη…138… Δωσιδικία δικαστηρίου…138… Παροχή συναίνεσης του δημοσίου για εξάλειψη της υποθήκης…140… Εξάλειψη υποθήκης εγγραφείσης σε επικαρπία…140… Αναβίωση υποθήκης…141.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ……….…………………………....141
Αναγκαστική εκτέλεση και κυριότητα…141… Αναγκαστική εκτέλεση και προσωρινή διαταγή…142… Αναγκαστική εκτέλεση κατά κληρονόμου…142… Πως επιβάλλεται η αναγκαστική κατάσχεση…143… Σε περίπτωση διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας (καταδολίευση)…144… Περιεχόμενο κατασχετήριας έκθεσης…144… Τόπος πλειστηριασμού – Διαδικασία…145… Περιορισμοί κατάσχεσης από τράπεζα της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη…146… Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης…147… Επιβολή δεύτερης κατάσχεσης επί κατάσχεσης του δημοσίου…148… Αναγγελία δανειστή – περιεχόμενο της αναγγελίας – υποκατάσταση δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος…149… Περιεχόμενο αναγγελίας του δημοσίου…150… Αναγγελία δανειστή επί αναγκαστικής κατάσχεσης επέχουσα θέση κατάσχεσης…150… Ακυρότητα διάθεσης μετά την επιβολή κατάσχεσης…151… Ακυρότητα διάθεσης έναντι του δημοσίου…152… Περιορισμός της αναγκαστικής κατάσχεσης…153… Αναγκαστική κατάσχεση και μίσθωση ακινήτου…154… Αναγκαστική κατάσχεση και διανομή…154… Αναγκαστική κατάσχεση και ακίνητο που η κυριότητά του τελεί υπό διαλυτική αίρεση…155, 67… Αναγκαστική κατάσχεση και αυθαίρετα…155, 370… Αναγκαστική κατάσχεση και ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)…155, 315… Αναγκαστική κατάσχεση και παραμεθόριες περιοχές…155, 314… Αναγκαστική κατάσχεση και επικαρπία…155, 460… Αναγκαστική κατάσχεση και ψιλή κυριότητα…155, 461… Παραίτηση από επιταγή προς εκτέλεση…155… Παραίτηση από αναγκαστική κατάσχεση…156… Ανατροπή – άρση της αναγκαστικής κατάσχεσης…156… Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης και αποζημίωση…158… Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης και δημόσιο…159… Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση…159… Υποκατάσταση δανειστή από τρίτο και υποκατάσταση στη θέση του δανειστή…160.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ………………………………..………………………………..161
Νομική φύση…161… Κύρος – Προσβολή αναγκαστικής εκτέλεσης / πλειστηριασμού – Προθεσμίες…163… Αναγκαστικός πλειστηριασμός – Καταδολίευση και εικονικότητα – πλάνη - απάτη – απειλή…166… Εκτελεστότητα απόφασης επί προσβολής – Αναστολή εκτέλεσης επί ενδίκων μέσων…167… Πλειστηριασμός κατά ανύπαρκτου προσώπου…168… Πλειστηριασμός ακινήτου που δεν ανήκει στον οφειλέτη…168… Προσβολή αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργούμενης βάσει του ΚΕΔΕ…169… Δικαίωμα εξόφλησης από τον οφειλέτη – καθού η εκτέλεση…170… Έκθεση πλειστηριασμού…171… Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α για τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π)…171… Λειτουργία κατακυρωτικής έκθεσης – Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης…171… Ακύρωση πλειστηριασμού - Φύση απόφασης ακύρωσης του πλειστηριασμού…172… Δικαιώματα του υπερθεματιστή…173… Ακύρωση πλειστηριασμού και φορολογία…175… Ευθύνη του επισπεύδοντος έναντι του καθού η εκτέλεση…176… Ευθύνη του επισπεύδοντος έναντι του υπερθεματιστή…176… Ευθύνη για νομικά ελαττώματα σε περίπτωση καταβολής του πλειστηριάσματος – τύχη καταβληθείσης εγγύησης…177… Έξοδα εκτέλεσης…178… Φορολογία ακινήτου λόγω πλειστηριασμού…180… Φορολογία και υπερθεματιστής…180.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ………………………………………………………………..…...181
Συντηρητική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμής…181… Δέσμευση του συντηρητικώς κατασχεθέντος πράγματος…183… Πως επιβάλλεται η συντηρητική κατάσχεση – Τι απαιτείται...184… Συντηρητική κατάσχεση και διανομή…184… Περιορισμός – άρση συντηρητικής κατάσχεσης…184… Αυτοδίκαιη άρση…185.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (άρθρα 725 – 727 ΚΠολΔ)…………….………….185
Γενικά…185… Έννοια – φύση…186… Προϋποθέσεις…186… Τι απαιτείται για την επιβολή – εγγραφή δικαστικής μεσεγγύησης…187… Διάθεση μεσεγγυημένου ακινήτου…187… Δικαστική μεσεγγύηση και προσωρινή διαταγή…188… Δικαστική μεσεγγύηση και συντηρητική κατάσχεση…188… Δικαστική μεσεγγύηση και αναγκαστική κατάσχεση…188… Δικαστική μεσεγγύηση και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως…190.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ……………………………………………………….191
Πως επιβάλλεται…191.
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΒΑΡΩΝ (ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ………192

IX. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ…………………...…193

Γενικές παρατηρήσεις…193.
ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ…..………..195
Προκαταβολή τιμήματος…198… Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής αποζημίωσης λόγω ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις…198.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ………………………………………………………………...199
Όταν είμαστε δικηγόροι του ή των πωλητών…………………………………..……………199
Όταν το τίμημα καταβάλλεται τοις μετρητοίς…199… Όταν το τίμημα είναι πιστούμενο…199.
Όταν είμαστε δικηγόροι του ή των αγοραστών……………………………………………..200
Όταν ο ή οι πωλητές είναι ηλικιωμένα ή άρρωστα άτομα…203… Όταν ο ή οι πωλητές είναι ανήλικοι ή πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση…203… Όταν το ακίνητο είναι οικόπεδο, αγροτεμάχιο ή κτίσμα αποπερατωμένο…203… Όταν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο…204… Όταν το τίμημα είναι πιστούμενο…204… Όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο…205… Όταν πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία…206.
Υποκρυπτόμενο τίμημα ή τίμημα εκτός συμβολαίου – «Ιδιωτικά συμφωνητικά»…206… Σε περίπτωση που έχουν παραδοθεί αξιόγραφα…210… Νομικά ελαττώματα πωλούμενου…211… Πώληση από δημόσιο – δήμο και νομικά ελαττώματα…213… Πραγματικά ελαττώματα πωλούμενου…214.
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΠΩΛΗΣΗΣ……………………………………………………………………….215
Έννοια - Λειτουργία…215… Τύπος…216… Κατάρτιση προσυμφώνου με πληρεξούσιο…216… Αρραβώνας και προκαταβολή – Διαφορές…217… Προκαταβολή με ιδιωτικό έγγραφο…218… Προκαταβολή και υπεξαίρεση…218… Χρόνος κατάρτισης της οριστικής σύμβασης…218… Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αλλά και των τρίτων δανειστών…220… Τύπος κατάργησης προσυμφώνου…221… Υποχρέωση ή μη του πωλητή να ανακοινώσει την προσυμφωνηθείσα πώληση…222… Φορολογία προσυμφώνου πώλησης…222.
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ………………………………………………………………… 223
Έννοια – περιεχόμενο και λειτουργία…223… Νομική φύση…224… Τύπος σύμβασης…225… Εργολαβική σύμβαση με ανήλικο…226… Στοιχεία της σύμβασης εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής…226… Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων…226… Αμοιβή εργολάβου…227… Πρόσθετο αντάλλαγμα. «Ιδιωτικά συμφωνητικά». Προφορικές συμφωνίες…227… Εργολαβικό και συμφωνία αποζημίωσης σε περίπτωση ρυμοτομίας…228… Κύρος συμφωνίας και έκδοση οικοδομικής άδειας…229… Κύρος συμφωνίας και πολεοδομικές διατάξεις…230… Παρεκκλίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας…230… Δέσμευση χώρου για εγκατάσταση υποσταθμού της Δ.Ε.Η…230… Έκδοση οικοδομικής άδειας. Πληρεξουσιότητα για την έκδοσή της…232… Συντελεστής δόμησης υπόγειου χώρου…234… Ανάκληση οικοδομικής άδειας - Τηλεφωνικό σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών…235… Αίτηση ακύρωσης άδειας οικοδομής…237… Καθυστέρηση αποπεράτωσης του έργου – Υπαναχώρηση οικοπεδούχου…238… Ελαττώματα του έργου…238… Νομή του οικοπέδου της αντιπαροχής…239… Προσύμφωνο πώλησης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεταξύ εργολάβου και τρίτου χωρίς τη σύμπραξη των οικοπεδούχων…239… Σύμβαση εργολάβου – κατασκευαστή για πώληση υπό κατασκευή διαμερίσματος…240… Ευθύνη οικοπεδούχου – εργολάβου για αυθαίρετες κατασκευές…244… Τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών…245… Ευθύνη εργολάβου και οικοπεδούχου για τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολουμένων στο έργο ανέγερσης της οικοδομής…246… Ασφαλιστικές εισφορές και έκπτωση του εργολάβου…248… Ευθύνη των οροφοκτητών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών…249… Συμφωνία του εργολάβου με τον οικοπεδούχο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών…249… Ευθύνη του οικοπεδούχου και του εργολάβου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος…250… Προσεπίκληση του κυρίου του έργου…251… Ευθύνη του οικοπεδούχου και εργολάβου για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτο, ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου…252… Απαγόρευση κατάσχεσης εργολαβικού ανταλλάγματος…253… Κατάσχεση εργολαβικής παροχής του οικοπεδούχου ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου…255… Παραγραφή των αξιώσεων του εργολάβου…255… Έκπτωση του εργολάβου…256… Παράσταση δικηγόρου στη σύμβαση εργολαβίας…257… Αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων προκειμένου να καταρτιστεί σύμβαση εργολαβίας με αντιπαροχή…258… Σύμβαση εργολαβίας και φόρος διανομής…258.
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ…………………………………………………………. 259
Ενέργειες όταν είμαστε δικηγόροι του ή των οικοπεδούχων…259… Μεταβίβαση χιλιοστών εξ αδιαιρέτου πριν από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το εργολαβικό σταδίου…267… Ενέργειες όταν είμαστε δικηγόροι του εργολάβου ή της εργολήπτριας…267.

X. ΕΙΔΙΚΑ – ΣΥΝΗΘΗ ΘΕΜΑΤΑ……………………………………………………..…………. 279

1. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ…………………………………………………………………………. 279
Τύπος…279… Εφαρμοστέο δίκαιο…279… Άμεση – Έμμεση αντιπροσώπευση…281… Πληρεξουσιότητα και κατάχρηση δικαιώματος….283… Ανέκκλητη πληρεξουσιότητα. Ανάκληση πληρεξουσιότητας…284… Πληρεξουσιότητα και θάνατος…286… Πληρεξουσιότητα νομικού προσώπου και θάνατος νομίμου εκπροσώπου του…286… Έλλειψη πληρεξουσιότητας - Υπέρβαση πληρεξουσιότητας - πλαστή πληρεξουσιότητα…286… Πληρεξουσιότητα και υπεξαίρεση…288.
2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ……………………………………………………………………………………………….. 288
3. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΝΗ – ΑΠΕΙΛΗ – ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ – ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ…………………………………………………………….289
4. ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ…………………………………………………………………………………... 293
5. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ………………………………………….…………………………………… 295
6. ΜΟΝΑΧΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……………………………….……………………..296
7. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ……………………………………………………..….. ….298
8. ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ…………………………………………………………………………………300
9. ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ……………………………………………...301
Υποκρυπτόμενη άλλη δικαιοπραξία…302… Εικονικότητα στο πρόσωπο του αγοραστή…303.
10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ……………………………………..304
Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού συμβολαίου…307… Εκτέλεση συμβολαιογραφικού εγγράφου κατά Ο.Τ.Α – Δημοσίου…308… Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση…310.
11. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ…………................................................. 310
Αφαίρεση – Κήρυξη ανίσχυρου – Ανάκληση κληρονομητηρίου…312.
12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ…………………………………………………………………………………………. 313
Απαγόρευση διάθεσης ακινήτου σε παραμεθόριες περιοχές…314.
13. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ)…………………………………………. ….315
14. ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ……………………………………………………………………………………….319 vii
Εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα και χρησικτησία…323… Χρησικτησία κλήρου και τρίτα πρόσωπα…324… Χρησικτησία και πρόσωπα που τελούν υπό γονική μέριμνα, επιτροπεία ή δικαστική αντίληψη…325… Φορολογία και χρησικτησία…325.
15. ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…………………………………………………..325
16. ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 3127/2003)………………………326
17. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ…………… 327
Ρυμοτομία και φορολογία…333… Ιδιωτική ρυμοτομία…334.
18. ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ……………………………………………………………………..….336
Αιτιολόγηση πράξης εφαρμογής και απόφασης του Νομάρχη…340… Ανάκληση – Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής…340… Όροι αρτιότητας οικοπέδων…342… Αρτιότητα οικοπέδων που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος…344.
19. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ…………………………………………………..344
20. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ…………………………………………………………………….346
21. ΜΗ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ………………………………………………………………………..349
Έννοια…349… Μεταβίβαση…349… Χρησικτησία σε μη άρτιο οικόπεδο…350.
22. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ……………………………………………………………….350
Τακτοποίηση οικοπέδων που στερούνται προσώπου...354.
23. ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΣ……………………………………………………………………..……………356
24. ΕΝΝΟΙΑ ΔΑΣΟΥΣ/ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ……………………………………………………………………………….…….. 358
25. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ………….…….360
26. ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ…………….……. 362
Άρση αναδάσωσης...363.
27. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ………….……………………………….364
28. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ…………………………………………………………………….. 365
Έννοια αυθαίρετης κατασκευής – ποινική ευθύνη…365… Αλλαγή χρήσης χωρίς άδεια της πολεοδομικής αρχής…366… Σε ποιόν επιβάλλονται τα πρόστιμα…366… Υποχρεώσεις της πολεοδομικής αρχής…367… Κατεδάφιση…367… Απαγόρευση εκούσιας διάθεσης – Πότε επιτρέπεται η «διάθεση»…368… Αναγνωριστική αγωγή ακύρωσης πώλησης αυθαιρέτου…369… Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού…370… Ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν από την 1-8-1955…370… Προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης – Υδροδότησης…371… Διαδικασία διαπίστωσης αυθαιρέτου – Έκθεση αυτοψίας – Απόφαση κατεδάφισης. Πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές – Ένδικη προστασία…372… Αίτηση ακύρωσης…376… Ανάκληση απόφασης της επιτροπής…376… Υπολογισμός προστίμου…377… Υποχρέωση ειδοποίησης του ενδιαφερομένου για έκδοση οικοδομικής άδειας…378… Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας και αυθαίρετα – προϋποθέσεις…378.
29. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ…………………………………………….. 380
30. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ……………………………………………………. 382
31. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ…………………………………………………………………. 383
32. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ……... 384
33. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ……………………………………………………………………..387
Έννοια – Αρχές – Σύσταση…387… Σύσταση βάσει ν. 1562/1985…390… Σύσταση βάσει διάταξης τελευταίας βούλησης…392… Διπλή μεταγραφή…392… Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και πολεοδομικές διατάξεις…393… Έννοια ορόφου ή διαμερίσματος… 393... Φορολογία επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας…394… Οικόπεδο της οικοδομής …395… Περαιτέρω διαίρεση οριζοντίου ιδιοκτησίας…395… Οριζόντια ιδιοκτησία και χρησικτησία…396… Τμήμα οικοδομής και χρησικτησία…397… Οριζόντια ιδιοκτησία και απαλλοτρίωση…397… Κανονισμός – Διαχειριστής της πολυκατοικίας – Κοινά Βάρη – Κοινές Δαπάνες…397… Κατάρτιση κανονισμού βάσει άρθρου 9 ν. 1562/1985…398… Τροποποίηση – Συμπλήρωση κανονισμού…399… Δεσμευτικότητα κανονισμού…401… Διαχειριστής – Γενική Συνέλευση…401… Έλλειψη συμφωνίας – Κοινά βάρη…403… Κοινόκτητα – Κοινόχρηστα οικοδομής…404… Αποκλειστική είσοδος…407… Κλίμακες – Στέγη – Ηλιακωτό δώμα…408… Πρασιά…409… Αυλή…409… Υδρορροές…409… Κοινόκτητα – Κοινόχρηστα. Χρησικτησία και Αχρησία…409… Τρόπος χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας – Κοινόκτητων και Κοινόχρηστων - Δικαιώματα και υποχρεώσεις συνιδιοκτήτη…410… Υποχρεώσεις – δικαιώματα συνιδιοκτήτη έναντι των συνιδιοκτητών…414… Βεράντα…415… Κλιματιστικά…415… Ηλιακοί θερμοσίφωνες…415… Κατοικίδια (ζώα συντροφιάς)…416… Επεμβάσεις στα κοινόκτητα κοινόχρηστα και πολεοδομικές διατάξεις…416… Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών. Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών και τρίτων…416… Ενεργητική – Παθητική νομιμοποίηση…418… Διαφορές οροφοκτησίας και μίσθωση…419… Παραγραφή δικαιωμάτων συνιδιοκτήτη…420… Διακρίσεις δαπανών συνιδιοκτησίας…421... Υποχρεώσεις συνιδιοκτήτη για κοινά βάρη – Πραγματοποίηση δαπανών από συνιδιοκτήτη…422… Κοινόχρηστες δαπάνες σε περίπτωση εκποίησης ή εκμίσθωσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας…423… Επικαρπωτής – ψιλός κύριος και διαφορές συνιδιοκτησίας (κοινόχρηστες δαπάνες)…424… Πίνακας κοινοχρήστων…425… Στοιχεία αγωγής διαχειριστή για καταβολή κοινών δαπανών…426… Κατάργηση (Λύση) οροφοκτησίας…426.
34. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ…………………………………………………………………….….428
35. ΠΥΛΩΤΗ (PILOTIS) – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ……………………………………………. 429
Κλειστοί χώροι στάθμευσης…437.
36. ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ……………………. 438
Δικαίωμα υψούν…439… Δικαίωμα υψούν και πολεοδομική νομοθεσία…440.
37. ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ)………………………………………………… 441
Έννοια – προϋποθέσεις σύστασης…441… Τρόποι σύστασης…442… Που εφαρμόζεται…443… Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και πολεοδομικές διατάξεις…443… Κάθετη ιδιοκτησία και προσκύρωση…444… Διαφορές κάθετης από οριζόντια ιδιοκτησία…444… Κοινά μέρη – Δικαιώματα συνιδιοκτητών…445… Υπέρβαση ποσοστού δόμησης – Αδικοπρακτική ευθύνη…447… Οικοδομική άδεια – Νομιμότητα…449… Προστασία κυρίου κάθετης ιδιοκτησίας έναντι τρίτου…450.
38. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ……………………………………………………………….….450
Απόσβεση πραγματικής δουλείας…451.
39. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ…………...451
Απόσβεση περιορισμένης προσωπικής δουλείας…452… Προσωπική δουλεία οίκησης…453… Οίκηση και υποθήκη…454… Απόσβεση δουλείας οίκησης…454… Συνοίκηση…454.
40. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ – ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………..454
Έννοια – Σύσταση…454… Ωφελήματα - Καρπός δικαιώματος επικαρπίας…456… Φορολογία και ψιλή κυριότητα…457… Επικαρπία σε ιδανικό μέρος…458… Επικαρπία και διανομή…459…. Μεταβίβαση άσκησης επικαρπίας…459… Φορολογία και μεταβίβαση άσκησης επικαρπίας…460… Κατάσχεση επικαρπίας…460… Κατάσχεση ψιλής κυριότητας…461… Επικαρπία και καταστροφή πράγματος…462.
41. ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ …………………………………………………………………………….463
Γονική παροχή και καταδολίευση…464.
42. ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ – ΛΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ…………………………………………………………………………………………….. 465
Έννοια – φύση κοινωνίας/διανομής/απόφασης διανομής…465… Βάση – Φύση της αγωγής διανομής – Τρόπος άσκησης – Διαδικασία…467… Αποκλεισμός διανομής…471… Δικαστικό ένσημο…471… Έξοδα δίκης διανομής – Αμοιβή Δικηγόρου…471… Διανομή και εκπροσώπηση ανηλίκου…472… Ποιος δικαιούται να ζητήσει τη διανομή. Ψιλός κύριος – Επικαρπωτής…472… Αίτημα αγωγής διανομής – περιπτώσεις διανομής – σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών – ακούσια διανομή – πλειστηριασμός…473… Αυτούσια διανομή…474… Σύσταση οριζόντιων – χωριστών ιδιοκτησιών…475… Διανομή με πλειστηριασμό…476… Οριζόντια ιδιοκτησία και διανομή….478… Διανομή ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης…479… Διανομή και αναγκαστική κατάσχεση…479, 154… Διανομή και συντηρητική κατάσχεση…479, 184… Διανομή και κληρονομητήριο…479, 311… Φορολογία και πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ΝΔ 118/1973…479… Αμοιβή Συμβολαιογράφου όταν υπερθεματιστής είναι συγκύριος…480… Διανομή και μεταγραφή…480… Τρόπος χρήσης κοινού…480… Δικαιώματα – υποχρεώσεις κοινωνών…482… Παραγραφή αξιώσεων…484.
43. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ……………………………………………………………………………….…484
Αποζημίωση σε περίπτωση υπερημερίας απόδοσης του πράγματος…485.
44. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ……………………………………………………..486
45. ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ………………………………………………….488

XI. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ...490

Υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας…490… Απαιτούμενα έγγραφα για σύνταξη συμβολαίου σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας…491… Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη συμβολαίων δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων…491… Απαιτούμενα δικαιολογητικά – ενέργειες για αγοραπωλησία οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα…493… Απαιτούμενα δικαιολογητικά – ενέργειες για αγοραπωλησία αγροτεμαχίου με ή χωρίς κτίσματα…495… Απαιτούμενα δικαιολογητικά – ενέργειες για αγοραπωλησία οριζόντιας ιδιοκτησίας…496… Δικαιολογητικά – ενέργειες για σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας…498.

XII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ…………………………………..500

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας…500... Προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο για απόκτηση πρώτης (Α’) κατοικίας…503… Δικαιούχοι απαλλαγής…503… Ακίνητα για τα οποία παρέχεται η απαλλαγή…505… Προϋποθέσεις απαλλαγής…505… Αντικείμενο απαλλαγής…506… Απαλλαγή για δεύτερη φορά…506… Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση πρώτης (Α’) κατοικίας…508… Άρση της απαλλαγής…511… Οικογένεια και απαλλαγή Α’ κατοικίας από το Φ.Μ.Α…512… Περιπτώσεις επιστροφής του καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης…512… Προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου όταν υφίσταται νομικό ελάττωμα που εμποδίζει τη μεταγραφή…514… Η μη δήλωση της αληθούς αξίας είναι φορολογική παράβαση και όχι ποινικό αδίκημα…515… Ποιον βαρύνει ο φόρος μεταβίβασης…515…Επανάληψη μεταβιβαστικής σύμβασης και φορολογία…516… Φορολογία ακυρωθείσης δωρεάς…517… Διατηρητέο και φορολογία…517.

XIII. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ…………………………………….………………… 519

Αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων και παράσταση σε συμβόλαια…519… Αμοιβή πολιτικού μηχανικού για σύνταξη μελέτης και επίβλεψης έργου…520… Μεσιτεία - Αμοιβή μεσίτη…522.

XIV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ………………………………...……………………. 525

Πρωτοδικείου Αθηνών…525… Πρωτοδικείου Πειραιώς…528.

XV. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ……...…………… 529

Πως διενεργείται η έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στα κτηματολογικά γραφεία …529…Αρχικές εγγραφές…530…Μεταγενέστερες εγγραφές…531…Έρευνα/ Αναζήτηση στα Κτηματολογικά διαγράμματα…531…Έρευνα στο τρέχον αρχείο του κτηματολογικού γραφείου…532…Έρευνα στο αρχείο κτηματογράφησης…532…Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την υποβολή αίτησης με σκοπό την καταχώριση μιας εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά βιβλία…532…Ποιος μπορεί να υποβάλλει «Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης»…533…Τι απαιτείται για την καταχώριση…533…Ποια η διαφορά μεταξύ «αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος» και «κτηματογραφικού διαγράμματος» …534…Ποια διαδικασία ακολουθείται για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία…535…Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, όταν αυτές είναι ανακριβείς…536…Αίτηση Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών (Άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 2664/1998…537…Αγωγή Διόρθωσης Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής (Άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Ν. 3559/2007)…538…Αίτηση Διόρθωσης Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής (Άρθρο 6 παρ. 8 Ν. 2664/1998)…540…Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης με τη διαδικασία του Άρθρου 6β παρ. 4 Ν. 2664/1998)…541…Επικυρωμένο Πρακτικό Διαμεσολάβησης – Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφοράς κατ’ άρθρο 214Α ΚΠολΔ…542…Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, όταν αναφέρονται στην κυριότητα του ακινήτου εμφανίζοντας την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»…544…Αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή (Άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998)…544…Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 11του άρθρου 2 του Ν. 3481/2006…547…Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (Άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3481/2006 καθώς και με το άρθρο 28 του Ν. 3728/2008…548…Ποια πιστοποιητικά, αντίγραφα, αποσπάσματα και διαγράμματα εκδίδονται από το κτηματολογικό γραφείο…549…Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης…549…Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων…549…Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού ή Νομικού Προσώπου…550…Πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως Κτηματολογικών Εγγραφών φυσικού ή νομικού προσώπου…550…Αντίγραφο Εγγραπτέας Πράξης…550…Αντίγραφο του Κτηματολογικού Φύλλου…550…Αντίγραφο Εγγράφου από το αρχείο της Κτηματο-γράφησης…550…Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος…550…Κτηματογραφικό Διάγραμμα…550.

 

Ανδρέας Τζουμάνης, Ποινικά - Χρήσιμα για τον Συνάδελφο, Αθήνα 2008 (Σελ. 210)

Για ανάγνωση online και download (σε μορφή .pdf), κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ανδρέας Τζουμάνης, Ποινικά - Χρήσιμα για τον Συνάδελφο, Αθήνα 2008 (Σελ. 210), ή στην εικόνα που ακολουθεί:

 


 

Περιγραφή: Ένας απλός, πρακτικός οδηγός για τις ποινικές διαδικασίες, χρήσιμος για τους νέους κυρίως συναδέλφους δικηγόρους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ………………………………………….
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ………………………………………
Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ…………………
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ……………………………………………
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ…………………………………………………………………
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ………
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ……………………
Α) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ…………………………………………
Εξαιρέσεις…………………………………………………………………………
Έναρξη και υπολογισμός της προθεσμίας παραγραφής………………………………
Αναστολή της παραγραφής………………………………………………………
Β)ΑΜΝΗΣΤΙΑ……………………………………………………………………………
Γ) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ……………………………………
Δ) ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ…………………………………………………………
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ………………………………
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ……………………………
Τα ποινικά δικαστήρια………………………………………………………………..
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΤΕΡΑ: Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ………………………………
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ……………………………………………………
Α) ‘ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ…………………………………………………………………….
Β) ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…………………………………………………
Γ) Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ………………………………………………………
Το Συμβούλιο των Εφετών………………………………………………………
Δ) Το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………………
Το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών………………………………………………
Ε) Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ…………………………………………………
α. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων………………………………………
β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων…………………………………………
γ. Το εφετείο ανηλίκων………………………………………………………
ΣΤ) To ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………
Ζ) Το ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………………………
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ…………………………………………………
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ……………………………………………………………
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ………………………………………………………
ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΕΝΟΡΚΟΙ)………………………………………………
ΟΙΔΙΑΔΙΚΟΙ……………………………………………………………………………
A. Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ………………………………………………….
B. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ…………………………………………………………………
Γ. Ο ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ……………………………………………………….
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ……………………………………………………………
ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ………………………….
ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ…………………………………………………………...
- ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΘΩΝ……………………………………………………………
ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ……………………………………
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ………………………………
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ‘Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ…………………………………………………
- ΟΤΑΝ ΕΓΚΑΛΕΙ ‘Η ΜΗΝΥΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ‘Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ………….
1. Όταν μηνύει ή εγκαλεί ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…………………………………………
2. Όταν μηνύουν ή εγκαλούν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε), ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε) 'Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε)………………
- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ……….
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ…………………………………………………….
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ………………………………………………………………
- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ………………………
- ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ………………………………………
ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ……………………………………………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ………………………………………………………………………
- ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ………………………………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΘΟΝΤΑ……...
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ……
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ…………
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ…………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ………..
- Παράσταση πολιτικής αγωγής «για την υποστήριξη της κατηγορίας»…………….
-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ………………….
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ - ΕΓΚΛΗΣΗΣ…………………………………………
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ…………………
ΑΒΑΣΙΜΗ ΜΗΝΥΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ…………………………………….
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ………………………………………………………
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ………………………………………
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΠΤΟΥ…………………………………………………………
- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ…………………
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ…………………………………
- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ……………………………………
- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ‘Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ…………………………
- ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ : ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ……………
- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ……………………
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ……………………..
ΑΡΣΗ ‘Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (άρθρο 286 ΚΠΔ)…………………………………..
- Που κατατίθεται η αίτηση…………………………………………………
- Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών……………………………
- Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών…………………………………………
- Αρμοδιότητα Δικαστηρίου……………………………………………………
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ – ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ…………………
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (άρθρο 322 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ)………………………
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ…………………………………………………….
- ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ……………………………………………………………....
- ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ …………………………………………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ……………………………………………………
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Η’ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ…………………………………………………...............
- ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
- ΕΙΔΙΚΑ : Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………………………………………
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………………………………………………
- ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ…………………………………………………
- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ……………
α. ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ………………………………………
β. ΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ…………………………………………………
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΠΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ…………………………………………
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΠΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ……………………………………………………………………………………
ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ………………………………………………………
- ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ……………………………………………………………
- ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ…………………………………………………………
- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ …………………………………………………
- ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ…………………………………………………
- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ……………………………………
- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 99 παρ. 1 ΠΚ……………………………………………………………………
-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ……………………………………
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ………………………………
α. ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ…………………………………………
β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ……………………………
γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………..
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ…………………………………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ………….
ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………
ΕΦΕΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ……………………
-ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ…………………………………………………
-ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………………………………
- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 489 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔ)……………………………………………………………
- ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ……………………………………………………………………….
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ…………………………………………………………………………
ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ……………………………………………………………………………
- ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………………………
- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΦΕΣΗ…………………………………………………………
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………………………………………
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………………………………………
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ……………………………………………………………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 497 ΠΑΡ. 7 ΚΠΔ)………………………………
- ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ……………………
- Προσκομιζόμενα έγγραφα………………………………………………………
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 497 ΠΑΡ. 7 ΚΠΔ……………………………………………………………………
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ KAT’ ΑΡΘΡΑ 525 επ. ΚΠΔ……………………………
- ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ……………………………………………………..
- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ………………………………………………
- ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ……………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ…………
ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥΣ - ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ…………………………………………………………………………
- ΚΑΘΕΙΡΞΗ. …………………………………………………………………………
- ΦΥΛΑΚΙΣΗ. ……………………………………………………………………………
- ΚΡΑΤΗΣΗ. …………………………………………………………………………
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ………………………………………………………………
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 82 ΠΚ)…………………………………………………….
ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ………………………………………………………………..
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ……………………………...
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ……………………………………………………
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ…………………………………………………………
- Αναστολή της παραγραφής καταγνωσθείσας ποινής………………………………..
- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ 3346/2005…………………………………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ αρθ. 341 ΚΠΔ………………………………….
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ……………………
- ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ………………………………………………
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ…………………………………………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 430 ΚΠΔ)………………………………
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ…………………………………………………………………….
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ…………………………………………
- ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ…………………………………………
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 341 Κ.Π.Δ. ΚΑΙ 430 Κ.Π.Δ. (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)……………………………………………………
- Διαδικασία…………………………………………………………………………….
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………………………………………
- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ………………………………………
- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ…………………………………………………………
- ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ……………………………………
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ………………………………………
- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ…………………………………………………………
- ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ………………………………………………………………
- ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ……………………………………………
- ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ …………………………………………………
- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ………………
- ΥΠΟΜΝΗΜΑ………………………………………………………………………
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ…………………………………………………………
- ΠΟΙΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ……………………………..
- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ……………………………………………………
- ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ………………………………………
-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ…………………………………………………………………………
ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ………………………………………
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………………
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥΑΘΗΝΩΝ…………………………………………………
ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ…
Ωράριο συνεδριάσεως ………………………………………………………………
Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Φ Ε Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Γραφεία και Υπηρεσίες για ποινικές υποθέσεις)………………………..………………………………………………….
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Π Ρ Ω Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ…………………………………………………………
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ……………………………………………………
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)…
Α. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ………………………
Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ) ΠΟΙΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 551 Κ.Π.Δ.)……………
Γ. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 565 ΚΠΔ ΕΝΕΚΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ………………………………………………………
Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 565 Κ.Π.Δ……………………………
Ε. ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ……………………………………………………………………
Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Τ.Α.Φ.Ε (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ………………………………………………………………
Η. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 550 ΚΠΔ)…………
Θ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ……………………………………………………
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ……………………
1. Υπόδειγμα μηνύσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, την οποία υποβάλει πληρεξούσιος Δικηγόρος……………………………………………
2. Υπόδειγμα μηνύσεως, την οποία καταθέτει ο ίδιος ο μηνυτής, για τα αδικήματα της εξυβρίσεως, της συκοφαντικής δυσφημήσεως, προκλήσεως σωματικής βλάβης εκ προθέσεως, της απειλής και της κακόβουλης βλασφημίας……………..
3. Υπόδειγμα αιτήσεως για χορήγηση στον μηνυτή επικυρωμένων αντιγράφων της μηνύσεώς του……………………………………………………
4. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για κατάθεση μηνύσεως από πληρεξούσιο Δικηγόρο………………………………………………………………
5. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για κατάθεση προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος…………………………
6. Υπόδειγμα εγγράφων εξηγήσεων κατά την διάρκεια προκαταρκτικής εξετάσεως……………………………………………
7. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως χορηγήσεως αντιγράφων δικογραφίας στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου……………………………
8. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως χορηγήσεως αντιγράφων δικογραφίας στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του μηνυτή και πολιτικώς ενάγοντος…………………
9. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής, πριν την εκδίκαση της υποθέσεως…………………………………
10. Υπόδειγμα εξωδίκου γνωστοποιήσεως μαρτύρων πολιτικής αγωγής………….
11. Υπόδειγμα δηλώσεως συνηγόρου υπερασπίσεως για αναβολή της υποθέσεως λόγω κωλύμματός του………………………………………………
12. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για παράσταση συνηγόρου υπερασπίσεως στο ακροατήριο………………………………………………………
13. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης του πολιτικώς ενάγοντος για παράσταση του συνηγόρου του στο ακροατήριο………………………………………………
14. Υπόδειγμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας για παράσταση και εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας επί μηνύσεως…………………………………………………………
15. Υπόδειγμα ενστάσεως αποβολής πολιτικής αγωγής……………………………..
16. Υπόδειγμα μαρτύρων κατηγορουμένου………………………………………
17. Υπόδειγμα υποβολής ενστάσεως – αυτοτελούς ισχυρισμού κατηγορουμένου.
18. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για κατάθεση εμπροθέσμου εφέσεως…………………………………………………………………………………19. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για κατάθεση εκπρόθεσμης εφέσεως…………….
20. Υπόδειγμα αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως………………………..
21. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως κατηγορουμένου για παράσταση του συνηγόρου του σε κατ’ έφεση δίκη…………………………………………….
22. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για βεβαίωση χρηματικής ποινής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ………………………………………………………………………
23. Υπόδειγμα αιτήσεως αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως…………..
24. Υπόδειγμα αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος……………………
25. Υπόδειγμα αιτήσεως άρσεως κατασχέσεως αυτοκινήτου………………
11
26. Υπόδειγμα αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας…………………………
27. Υπόδειγμα αιτήσεως για σύνταξη ΤΑΦΕ……………………………………
28. Υπόδειγμα αιτήσεως για βεβαίωση χρηματικής ποινής στην Εφορία…
29. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για διαγραφή ποινής σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3346/2005…………………………………………………………
30. Υπόδειγμα αιτήσεως για εξάλειψη της ποινής σύμφωνα με τον νόμο2408/1996………………………………………………………………….
31. Υπόδειγμα αιτήσεως για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας………………