Εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α.

Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) προκηρύσσεται μία φορά ανά έτος.

Οι εισακτέοι στην Ε.Σ.Δ.Δ. κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της Σχολής (Τμήμα Γενικής Διοίκησης, Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Οι εισακτέοι στην Ε.Σ.Τ.Α. κατανέμεται, αντίστοιχα, μεταξύ των τμημάτων της Σχολής (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 2683/1999 «Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 19/Α’/9-2-1999), ( ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεσθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επίσης οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/1958 (ΦΕΚ 128/Α’/1958). Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ).

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ή ταχυδρομούν επί αποδείξει στα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.ΤΑ. (Πειραιώς και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78 Ταύρος), την έντυπη αιτήση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

- Από τους ιδιώτες:

α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και

γ) Υπεύθυνη δήλωση, (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) στην οποία δηλώνονται: η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου – για τους άνδρες – και η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση.

(Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

- Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και

γ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο.

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, (Φ.Ε.Κ. 19/Α’/1999), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Οι διαγωνισμοί της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται από κοινού σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό.

Το προκαταρκτικό στάδιο και των δύο διαγωνισμών είναι κοινό και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα παρακάτω μαθήματα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Το τελικό στάδιο για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει: 1) Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης. 2) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή. 3) Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής. Η εξέταση συνίσταται σε γραπτή ΅ε υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και σε προφορική του υποψηφίου ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Το τελικό στάδιο για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει: 1) Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής. 2) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή. 3) Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής. Η εξέταση συνίσταται σε γραπτή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και σε προφορική του υποψηφίου ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προκαταρκτικού σταδίου, των γνωστικών πεδίων και του φακέλου του τελικού σταδίου τόσο για την Ε.Σ.Δ.Δ. όσο και για την Ε.Σ.Τ.Α. ορίζεται στο συνημμένο παράρτημα της σχετικής προκήρυξης.

Η βαθμολογική κλίμακα των εισιτηρίων εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκαταρκτικό και τελικό στάδιο), αρχίζει από τον αριθμό ένα (1) και τελειώνει στον αριθμό πενήντα (50), με βάση για κάθε μάθημα τον αριθμό είκοσι πέντε (25). Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές. Θεωρούνται ως επιτυχόντες του προκαταρκτικού σταδίου σύμφωνα με το Νόμο, κατά τη σειρά επιτυχίας, υποψήφιοι διπλάσιοι του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων για κάθε Σχολή, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθεμένων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.

Οι συμμετέχοντες στο τελικό στάδιο καλούνται εντός ορισμένης προθεσμίας με αίτησή τους να αναφέρουν την Σχολή στην οποία επιθυμούν να συμμετέχουν με δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και των δύο Σχολών έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχολής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις συντάσσονται δύο πίνακες υποψηφίων συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο, ένας για κάθε Σχολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για την παραλαβή των προκηρύξεων και των εντύπων των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Σ.Δ.Δ και στην Ε.Σ.Τ.Α., Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος (ισόγειο), ή στα τηλέφωνα: 210- 3496242, 210-3496243, 210-3496315, 210-3496219 και 2103496238, καθώς επίσης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr).

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...