αναγνώριση δικαιούχου

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Σε αναγνώριση δικαιούχου με εναγόμενο το Δημόσιο, επιδίδουμε στο Υπουργείο Οικονομικών μόνο ή και στο πρώην ΠΕΧΩΔΕ και περιφέρεια?