AΥΤΟΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ!!!

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
katrina08
Εικόνα: katrina08
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/11/2008

Πελάτης μου διαθέτει κατάστημα επάνω σε κεντρικό δρόμο που απαλλοτριώνεται.
1) Ο δρόμος θα "σηκωθεί" 1.30εκ.(!) και το μαγαζί αχρηστεύεται.
2) Η αποζημίωση έχει κατατεθεί στο παρακαταθηκών όμως κατά το ήμισυ επικαλούμενοι αυτοαποζημίωση!
Πως μπορώ να κινηθω? !quesexclaim !

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Θα πρέπει να προσφύγεις στο Πρωτοδικείο ή στο Εφετείο για τον καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής αντίστοιχα. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, θα ζητήσεις και ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή το ακίνητο αχρηστεύεται. Δες σχετικά τον Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2882/2001).

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών», (όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 του ν. 947/1979 και η παρ. 10 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 14 περ. γ΄ του ν. 2052/1992), αναφορικά με την εφαρμογή αυτών και στις περιπτώσεις των προς βελτίωση των υφιστάμενων οδών πραγματοποιούμενων νέων χαράξεων ή διαπλατύνσεων αυτών ή τμημάτων αυτών, καθώς και επί επαρχιακών οδών για το μέχρι 20 μέτρων πλάτους, αυτών, προκειμένου περί διάνοιξης εκτός σχεδίου πόλεων εθνικών οδών πλάτους κατάληψης 30 μέτρων οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες κάθε πλευράς υποχρεούνται σε αποζημίωση ζώνης πλάτους 15 μέτρων, με τη συμμετοχή τους στις δαπάνες της απαλλοτρίωσης των καταλαμβανόμενων από τις οδούς αυτές ακινήτων.
Με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες για την εφαρμογή του θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των διανοιγόμενων οδών, ενώ κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου όταν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση είναι υπόχρεοι για την πληρωμή αυτής επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Από την επιβάρυνση αυτή, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνόμενου ακινήτου, δεν απαλλάσσονται τα κατά την τελευταία πενταετία υπό γεωργική εκμετάλλευση ακίνητα, χαρακτηρισμός που προσδίδεται κατά τα διά προεδρικών διαταγμάτων ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων οριζόμενα, όπως οριζόταν με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 653/1977 πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 9601/1979, οπότε περιορίστηκε η απαλλαγή αυτή μόνον στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου πόλεως πλάτους μείζονος των 30 μέτρων και τελικά καταργήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 14 περ. γ΄ του ν. 2052/1992.

Το τεκμήριο αυτό της ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη κατ’ αρχήν αμάχητο κατά την κρατούσα νομολογία , ήδη και μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρείται ότι αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κυρώθηκε με το ν. 53/20.9.1974 «περί κυρώσεως της εν τη Ρώμη την 4η Δεκεμβρίου 1959 υπογραφείσης συμβάσεως διά την προάσπισην των δικαιωμάτων του ανθρώπου και θεμελιωδών ελευθεριών ως και του πρόσθετου εις αυτήν πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20.3.1952», οπότε αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη ημεδαπού νόμου κατ’ άρθρο 28 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειμή διά λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρων…».
Ειδικότερα, κατά τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για έργα συγκοινωνιακού δικτύου, κατ’ αρχήν μπορούν νόμιμα να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις αντίστοιχες εργασίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά μήκος της οδού, όχι, όμως αμάχητα με την μείωση της αποζημίωσης κατά ποσό ίσο με την αξία του τμήματος της οδού σε πλάτους 15 μέτρων σε όλες τις περιπτώσεις αδιακρίτως αλλά κατά περίπτωση ανάλογα με την έκταση της ωφελείας, έτσι [b]ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επικαλεστούν, στα πλαίσια της ποικιλίας των καταστάσεων και των διαφόρων που προκύπτουν κυρίως από τη φύση των εργασιών και τη διαμόρφωση των τόπων και να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα από το συγκεκριμένο έργο δεν είχαν κανένα ή ακόμη και ότι τους προκάλεσε ζημία λίγο ή πολύ σημαντική.[/b]
Περίπτωση διαφορετική από εκείνη της απομειωτικής επί της αξίας επιρροής που ασκεί η απότμηση του απαλλοτριωθέντος τμήματος του ακινήτου από το απομένον, οπότε ανακύπτει το ζήτημα της ιδιαίτερης αποζημίωσης για το εναπομένον τμήμα, εφόσον αυτό εξαιτίας της απότμησης υφίσταται σημαντική υποτίμηση της αξίας ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Ενόψει των ανωτέρω εξελίξεων κατέστη αναγκαία η θέσπιση διάταξης με την οποία να ορίζεται η διαδικασία απόδειξης της ωφέλειας, προς τούτο δε δημοσιεύτηκε ο ν. 2971/19.12.2001 «αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του ν. 653/1977 είναι μαχητό και κρίνεται, [b]μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, Εφετείο, [/b]κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Ακολούθως στις διατάξεις των επόμενων παραγράφων 2 έως 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ειδική διαδικασία της διαπίστωσης της ωφέλειας, η οποία [b]δεν αναστέλλει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ούτε επηρεάζει τη συντέλεσή της και εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα των εικαζόμενων ιδιοκτητών[/b] με τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης και μετά τη συντέλεση απαλλοτρίωσης.
Τέλος με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 ορίστηκε ότι η ισχύς των διατάξεων του άνω άρθρου 33 αρχίζει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 19.1.2002 και εφεξής) και εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν μέχρι της ισχύος του συντελεσθεί.
Προ της ισχύος του νόμου αυτού και του άρθρου 33 παρ. 1 αυτού σε περίπτωση αμφισβητήσεως του παρόδιου ιδιοκτήτη ότι ωφελείται το ακίνητο του από τη διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση κλπ των οδών που προαναφέρθηκαν και προβολής ισχυρισμού του ότι αυτός δεν υποχρεούται σε αυταποζημίωση δημιουργείτο διαφορά για την επίλυση της οποίας αρμόδια ήταν τα πολιτικά δικαστήρια, που δίκαζαν κατά την τακτική διαδικασία.
Επομένως, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 33 παρ. 1 και 37 περ. α΄ του ν. 2971/2001 συνάγεται σαφώς ότι ο ισχυριζόμενος ότι δεν ωφελείται από τη διάνοιξη της εθνικής οδού επιδιώκοντας την ανατροπή του τεκμηρίου ωφέλειας ώστε να αποζημιωθεί και για το τμήμα για το οποίο θεωρήθηκε ότι αυταποζημιώνεται ως ωφελούμενος παρόδιος δικαιούται να ασκήσει [b]σχετική αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην δικαστηρίου, η οποία δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, εφόσον η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 ου ν. 2971/2001.[/b]

Ελπίζω έστω και αργά να σε κάλυψα.

!banana

katrina08
Εικόνα: katrina08
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/11/2008

Αν και αργά,Αgnula σε υπερ-ευχαριστώ!