ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΩΔΙΚΟ

6 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
iwanna_K
Εικόνα: iwanna_K
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/07/2012

Συνάδελφοι γεια σας!!! Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής θέμα:
Θέλω να καταθέσω διαταγή απόδοσης και πληρωμής μισθωμάτων μαζί. Κοινοποίησα εξώδικο στις 5 Φεβρουαρίου, με το οποίο ζητούσα τα μισθώματα από Ιούλιο 2012 έως και Φεβρουάριο 2013. Στο δικόγραφο, μπορώ να ζητήσω και το μίσθωμα Μαρτίου 2013, το οποίο δεν έχω περιλάβει στο εξώδικο?? Ή περιορίζομαι αποκλειστικά από τα μισθώματα που ζητάω στο εξώδικο? Σημειωτέον ότι στο νέο νόμο -4055/2012- διάβασα ότι επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο μία φορά. Τι είναι το σωστό?
Επίσης, η μίσθωσή μου άρχισε 19 Ιουνίου 2011, όρος του μισθωτηρίου γράφει ότι ο μισθωτής πρέπει να καταβάλει στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, στην πράξη ο μισθωτής κατέβαλε κάθε 19 του μήνα. Αργότερα, στη σύνταξη της επιταγής, νόμιμους τόκους υπερημερίας από ποια μέρα να ζητήσω? Από την 4η μέρα μετά τις 19, ήτοι από τις 22 κάθε μήνα ή από τις 4 κάθε μήνα??
Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!!!

konstantina ch
Εικόνα: konstantina ch
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/08/2011

 καλημέρα συνάδελφε!έχω και γω ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς...

προσανατολίζομαι ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάθε μίσθωμα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μας,δεδομένου ότι έχουμε δ.π. και το έγγραφό μας είναι το μισθωτήριο συμβόλαιο...

ως προς το από πότε είναι ληξιπρόθεσμο νομίζω από την 4η μέρα κάθε μήνα...

εγώ έχω περίπτωση που λέει ότι πρέπει να καταβληθεί την πρώτη ημέρα κάθε μήνα,και περιμένω να έρθει 1 απριλίου για να καταθέσω στις 2,συμπεριλαμβάνοντας κ το μίσθωμα απριλίου

όποιος το έχει κάνει,ας μας διαφωτίσει,αν σκεφτόμαστε κάτι λάθος

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Καλημέρα. Ως προς το θέμα των μισθωμάτων, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συμπεριληφθούν και ενοίκια που δεν αναφέρονται στην όχληση. Το έχω κάνει αρκετές φορές και δεν εχει παρουσιαστεί εμπλοκή μέχρι στιγμής...Παραθέτω και μια καλή απόφαση, η οποία, μεταξύ άλλων, απαντάει στο ερώτημά μας.

Ιωάννα, εξαρτάται από το εαν το μισθωτήριο αναφέρεται σε μισθωτικό ή σε ημερολογιακό μήνα. Εάν δεν αναφέρεται ρητά, και από τη στιγμή που λες ότι ο μισθωτής κατέβαλλε κάθε 19του μηνός, προφανώς το τριήμερο αφορά σε μισθωτικό μήνα και, κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να υπολογίσεις από 22...

 

97/2012 ΕΙΡ ΣΑΜ ( 587011)

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαταγή απόδοσης μισθίου και διαταγή πληρωμής μισθωμάτων. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Πιθανολόγηση της απόρριψης της σχετικής προηγηθείσας ανακοπής, καθόσον φέρεται ως ανακοπή του αρ. 933 του Κ.Πολ.Δ., αντικείμενο προσβολής της οποίας είναι όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις της διαδικασίας της εκτέλεσης, ήτοι στην συγκεκριμένη περίπτωση η επιταγή προς εκτέλεση, πλην όμως ζητά με αυτή την ακύρωση της διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο προσβολής της ανακοπής του αρ. 632 Κ.Πολ.Δ. Οι δύο ανακοπές μπορούν να ασκηθούν για τους ίδιους λόγους, πλην όμως τα αντικείμενα τους δεν συμπίπτουν λόγω της διαφοράς των αιτημάτων τους. Για τη διαταγή απόδοσης μισθίου δεν απαιτείται η καταβολή τέλους απογράφου. Η εξώδικη όχληση του εκμισθωτή προς τον μισθωτή για την καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων, δεν συνεπάγεται την καταγγελία της μίσθωσης, εάν σε αυτήν δεν αναφέρεται ρητά ότι δι΄ αυτής η μίσθωση καταγγέλλεται. Κρίση ότι διάταξη του αρ. 662Α ΚΠολΔ δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να περιορίζει το δικαίωμα του εκμισθωτή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου μόνο σε περίπτωση δυστροπίας του μισθωτή και όχι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, λόγω υπερημερίας αυτού ως προς την καταβολή του μισθώματος, καθόσον οι έννοιες αυτές ταυτίζονται. Η επίκληση συμψηφισμού των μισθωμάτων, για τα οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή απόδοσης μισθίου, με δαπάνες του αιτούντος στο μίσθιο, που έλαβε χώρα εξώδικα, αποτελεί ένσταση εξόφλησης, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται αμέσως. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Γιάννη Καλτάκη, δικηγόρου Σάμου.

 

   

 

   

 

 

 

 

Αριθμός 97/2012 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σάμου Γεωργία Καραλίγκα και τη Γραμματέα αυτού Ιωάννα Δουρή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Ιουλίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: .., κατοίκου .. Δήμου Σάμου, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Καλτάκη.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: .., κατοίκου Σάμου, οδός .., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Κάππου.

Η αιτούσα με την με αριθμό κατάθεσης 87/6.7.2012 αίτηση της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, με αντικείμενο την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμ. 49/2012 διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων του Ειρηνοδικείου Σάμου, που κατατέθηκε στη αρμόδια Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ` αυτήν για τους λόγους που επικαλείται.

Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση, το Δικαστήριο όμως στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ίδιου Κώδικα, να χορηγήσει, μετά από αίτηση του ανακόπτοντα, αναστολή, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ανακοπή, (άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ.). Η παραδοχή της αίτησης αναστολής προϋποθέτει το παραδεκτό της ανακοπής και την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ενός τουλάχιστον λόγου της ανακοπής, σε συνδυασμό με την εκτίμηση του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντα. Η αιτούσα ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό 49/2012 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθωμένου ακινήτου και διαταγής πληρωμής μισθωμάτων, του Δικαστηρίου τούτου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που η ίδια έχει ασκήσει κατά της διαταγής αυτής και του υπ` αρίθμ. 54/2012 πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 933 - 934 του Κ.Πολ.Δ.

Η αίτηση αυτή που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και δικάζεται με την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 938 και 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο προαναφερθέν άρθρο, πλην του αιτήματος της περί καταδίκης του καθού στην δικαστική δαπάνη της αιτούσας, το οποίο πρέπει να απορριφθεί, διότι σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του κώδικα δικηγόρων, επί αίτησης χορήγησης αναστολής εκτέλεσης, επιδικάζονται πάντα σε βάρος του αιτούντα τα δικαστικά έξοδα του καθού. Πρέπει, επομένως, κατά τα λοιπά, η υπό κρίση αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδρίασης, τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και τους ισχυρισμούς αυτών, όπως τους ανέπτυξαν προφορικά αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις τους, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Δυνάμει του από 18.10.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης, ο καθού εκμίσθωσε στην αιτούσα τη χρήση ενός καταστήματος, ιδιοκτησίας του, εμβαδού 60τ.μ. στο .. Σάμου, για δύο έτη,(ήτοι από 1.11.2006 μέχρι 31.10.2Ο08), αντί μηνιαίου μισθώματος 299,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, καταβαλλόμενο την πρώτη μέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως πρακτορείο προπό και κατάστημα εμπορίου ψιλικών και ειδών δώρων. Μετά δε το τέλος της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, αυτή παρατάθηκε σιωπηρά και ίσχυε, με βάση τις διατάξεις για την επαγγελματική μίσθωση, για 12 έτη από την αρχική συμφωνία, ήτοι μέχρι 31.10.2018. Ο καθού άσκησε την από 17.4.2012 αίτηση διαταγής πληρωμής ζητώντας την απόδοση του μισθίου λόγω επανειλημμένης δυστροπίας της αιτούσας στην καταβολή των μισθωμάτων, καθώς και την καταβολή του ποσού των 2.696,49 ευρώ για τα οφειλόμενα μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2011, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2012, ενώ πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα, αν έκανε ανενόχλητη χρήση του μισθίου, δεν κατέβαλλε τα μισθώματα των ανωτέρω μηνών, συνολικού ποσού 2.696,49 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, τα οποία αν και οχλήθηκε με έγγραφη εξώδικη όχληση, (η οποία επιδόθηκε στις 20.1.2012), δεν κατέβαλλε. Ακριβές δε αντίγραφο εξ` απογράφου πρώτου εκτελεστού με επιταγή προς απόδοση του μισθίου και καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, ο καθού επέδωσε στην αιτούσα στις 12.6.2012. Η από 2.7.2012 και με αριθμ. κατάθ. 47/3.7.2012 ανακοπή της αιτούσας κατά της υπ` αριθμ. 49/2012 διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μσθωμάτων, δυνάμει της οποίας η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να αποδώσει στον καθού τη χρήση του μισθίου ακινήτου και να καταβάλει σ` αυτόν 2.696,49 ευρώ, πλέον τόκων από την 2η μέρα κάθε οφειλόμενου μήνα-και λοιπών εξόδων και κατά του καθού, η οποία ανακοπή κοινοποιήθηκε στον τελευταίο στις 3.7.2012, (βλ. υπ` αρίθμ. 562/3.7.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Σάμου. Ελένης Κολλινιάτη), πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως μη νόμιμη διότι φέρεται ως ανακοπή του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ., αντικείμενο προσβολής της οποίας είναι όλες ανεξαιρέτως οι πράξεις της διαδικασίας της άμεσης ή έμμεσης εκτέλεσης, από την έναρξη της ως το πέρας της, ήτοι στην συγκεκριμένη περίπτωση η από 11.6.2012 επιταγή προς εκτέλεση, πλην όμως ζητά με αυτή την ακύρωση της υπ` αρίθμ. 49/2012 διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και το υπ` αρίθμ. 54/2012 πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής, τα οποία αποτελούν αντικείμενο προσβολής της ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ. Οι δύο ανακοπές μπορούν να ασκηθούν για τους ίδιους λόγους πλην όμως τα αντικείμενα τους δεν συμπίπτουν λόγω της διαφοράς των αιτημάτων τους.

Επιπλέον, με τον πρώτο λόγω της ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί στον καθού πρώτο απόγραφο εκτελεστό από το πρωτότυπο της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, διότι δεν καταβλήθηκε από τον καθού το πάγιο τέλος του άρθρου 17 1γ του ΠΔ 28/28 Ιουλίου 1931 «περί κωδικός των νόμων περί τελών χαρτοσήμου». Ο λόγος αυτός της ανακοπής πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως μη νόμιμος, διότι για την διαταγή απόδοσης μισθίου δεν απαιτείται καταβολή τέλους απογράφου, (άρθρο 25 παρ. 2 Ν.2873/2000), για την καταβολή δε του ποσού των οφειλόμενων μισθωμάτων, καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος απογράφου,(Βλ. τέλος απογράφου, Σειρά Στ` 92608037/2012 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α` της Δ.Ο.Υ. Σάμου).

Με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, διότι ο καθού δεν έχει εναντίον της απαίτηση από δυστροπία λόγω υπάρχουσας μίσθωσης, επειδή αυτή λύθηκε στις 18.10.2012 με καταγγελία της σύμβασης από τον καθού με εξώδικη δήλωση του, στην οποία η φράση «θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, αφενός για την βίαιη αποβολή σας », σημαίνει καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης αορίστου χρόνου που υπήρχε μεταξύ τους. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηρίζεται στα άρθρα 340 Α.Κ. και 662Λ Κ.Πολ.Δ. πλην όμως πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος διότι: Στις 20.1.2012 ο καθού η ανακοπή προέβη στην επίδοση προς την αιτούσα της από 13.1.2012 εξώδικης διαμαρτυρίας - δήλωσης και κλήσης, με την οποία, μεταξύ άλλων, της επεσήμανε ότι καθυστερούσε από δυστροπία να του καταβάλει και του όφειλε τα μισθώματα του χρονικού διαστήματος από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 για το μίσθιο κατάστημα, το οποίο περιγράφεται στη δήλωση, καλούσε δε, την αιτούσα να του καταβάλει τα μισθώματα τα οποία σύμφωνα με τη δήλωση, ανέρχονταν κατά μήνα, κατά το χρόνο επίδοσης της δήλωσης, συνολικά, στο ποσό των 1.797,66 ευρώ. Από το προαναφερόμενο περιεχόμενο της από 13.1.2012 εξώδικης δήλωσης του καθού η αίτηση, συνάγεται, χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί έγγραφη όχληση της αιτούσας και όχι καταγγελία της μίσθωσης, δεδομένου ότι περιέχεται σ` αυτήν πρόσκληση του δανειστή - καθού προς την οφειλέτιδα - αιτούσα, να εκπληρώνει την παροχή που όφειλε. Αυτή η δήλωση βούλησης του καθού την οποία απηύθυνε στην αιτούσα, είναι ακριβής, ορισμένη και σαφής με αποτέλεσμα να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία σχετικά με την υποχρέωση της αιτούσας να προβεί σε εκπλήρωση της παροχής της. Επομένως κατά το χρόνο της έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, υπήρχε έγκυρη και νόμιμα υφιστάμενη σύμβαση μίσθωσης. Σε ότι δε, αφορά τη διάταξη του άρθρου 662 Α Κ.Πολ.Δ. κατά την οποία, για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου απαιτείται ή ύπαρξη έγκυρης και ενεργούς σύμβασης μίσθωσης, το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να περιορίζει το δικαίωμα του εκμισθωτή να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου μόνο σε περίπτωση δυστροπίας του μισθωτή και όχι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης λόγω υπερημερίας αυτού ως προς την καταβολή του μισθώματος, καθόσον οι δύο αυτές νομικές έννοιες της δυστροπίας και της υπαίτιας καθυστέρηση του μισθώματος, εννοιολογικά ταυτίζονται, καθότι γίνεται παγίως δεκτό στη νομολογία ότι ως δύστροπος μισθωτής θεωρείται εκείνος που βρίσκεται σε υπερημερία, (Παπαδάκης, Αγωγές απόδοσης μισθίου, έκδοση δεύτερη, 1990, παρ. 10/2, αριθμ. 693, σελ. 254, όπου και παραπομπές στη νομολογία).

Με τον τρίτο λόγο ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η υπ` αρίθμ. 49/2012 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου πρέπει να ακυρωθεί, διότι δεν οφείλονται τα αναγραφόμενα στην διαταγή απόδοσης μισθώματα, πρώτον διότι με την εξώδικη δήλωση του ο καθού ζητά μισθώματα ύψους 1.797,66 ευρώ, ήτοι μισθώματα των μηνών από Αύγουστο του 2011 μέχρι Ιανουάριο του 2012, ενώ με τη διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων ζητείται η καταβολή μισθωμάτων ύψους 2.696,49 ευρώ, ήτοι μισθώματα των μηνών από Αύγουστο του 2011 μέχρι Απρίλιο του 2012, δεύτερον διότι ο καθού απαιτεί μισθώματα που έχουν εξοφληθεί, καθότι είχε συμφωνήσει με τον τελευταίο να συμψηφίσει τα μισθώματα με δαπάνες στις οποίες προέβη στο μίσθιο, αξίας 2.300,00 ευρώ, (τοποθέτηση κλιματιστικού αξίας 850,00 ευρώ, επισκευή υδραυλικών στο υπόγειο του μισθίου και επωφελείς δαπάνες αξίας 900,00 ευρώ, τοποθέτηση στο υπόγειο του μισθίου νεροχύτη και θερμοσίφωνα αξίας 60,00 και 200,00 ευρώ αντίστοιχα, τοποθέτηση στο υπόγειο του μισθίου ντουζ και μπαταριών μπάνιου αξίας 300,00 ευρώ). Και ο λόγος αυτός ανακοπής, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Ως προς το πρώτο σκέλος αυτού, για το χρονικό διάστημα των μηνών από Αύγουστο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, η αιτούσα όφειλε, πάντοτε σύμφωνα με το μεταξύ των διαδίκων ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, προς τον καθού, το ποσό των 1.498,05 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, για τους μήνες από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο του 2011, [289,20 + 10,41) Χ 5 μήνες] και 299,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, για το μήνα Ιανουάριο του 2012 και συνολικά 1.797,66 ευρώ, το οποίο ταυτίζεται με εκείνο που ο καθού προσκάλεσε την αιτούσα να του καταβάλει με την από 13.1.2012 εξώδικη όχληση του. Το γεγονός ότι με την από 17.4.2012 αίτηση του για την έκδοση διαταγής καταβολής μισθωμάτων και την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, ζήτησε και του επιδικάστηκαν μισθώματα από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2012, ήτοι μισθώματα τριών (3)επιπλέον μηνών, από εκείνα που αναφέρονται στην εξώδικη όχληση του, δεν ασκεί επιρροή στο κύρος της διαταγής απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων, καθότι για το χρονικό διάστημα των ανωτέρω τριών μηνών, (Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2012), η σύμβαση μίσθωσης εξακολουθούσε να είναι ενεργής και η αιτούσα που έκανε ανενόχληση χρήση αυτού, όφειλε τα ανωτέρω μισθώματα. Ως προς το δεύτερο σκέλος του λόγου ανακοπής, η επίκληση από την αιτούσα συμψηφισμού των μισθωμάτων, για τα οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή απόδοσης μισθίου, με δαπάνες της στο μίσθιο, ο οποίος (συμψηφισμός) έλαβε χώρα εξώδικα, πριν την έναρξη της δίκης, αποτελεί ένσταση εξόφλησης, (446 Α.Κ.) η οποία, (εξόφληση), πρέπει να αποδεικνύεται αμέσως, δηλαδή κατά την υποβολή του ισχυρισμού της με έγγραφο ή δικαστική ομολογία του αντιδίκου. Ο ανωτέρω ισχυρισμός της αιτούσας δεν αποδείχθηκε, αντιθέτως πιθανολογήθηκε ότι μεταξύ του καθού και της αιτούσας δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία για συμψηφισμό των οφειλόμενων μισθωμάτων με δαπάνες της αιτούσας στο μίσθιο, (βλ. κατάθεση μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης), η τελευταία δε, σύμφωνα με τον έκτο (6) όρο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, υποχρεούνταν η ίδια, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει σε συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών του μισθίου, οποιαδήποτε δε εγκατάσταση ή κατασκευή στην οποία θα προέβαινε στο μίσθιο, θα μπορούσε, με τη λήξη της μίσθωσης, να την αναλάβει, (βλ. τον έκτο (6) όρο του από 18.10.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης). Συνεπώς, η ανακοπή στην οποία στηρίζεται και η αίτηση αναστολής, δεν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει.

Περαιτέρω, δεν πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την άμεση εκτέλεση της διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, καθόσον τέτοια βλάβη συντρέχει μόνο όταν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής και δεν νοείται η απλή βλάβη που προκύπτει έτσι κι αλλιώς από την αναγκαστική εκτέλεση, (Μ.Πρ.ΑΘ. 1577/2009, Μ.Πρ.ΑΘ. 10512/2008 αδημ, Αναγκαστική Εκτέλεση, Ι.Μπρίνια, υπ` αρίθμ. 912 Κ.Πολ.Δ., παρ. 62).

Με τα δεδομένα αυτά, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για να διαταχθεί η αιτούμενη αναστολή της ανακοπείσας με αριθμό 49/2012 διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων του Δικαστηρίου τούτου, γι` αυτό και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθεί εις βάρος της αιτούσας η δικαστική δαπάνη του καθού κατά το νόμιμο αίτημα του, (άρθρο 178 παρ.3 του Κώδ. Περί Δικηγόρων, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα του καθού, τα οποία ορίζει σε διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, στη Σάμο, στις 23 Ιουλίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΑΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΡΗ

Α.Σ.

adekastos
Εικόνα: adekastos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/02/2013

το εξώδικο χρειάζεται για την περίπτωση της διαταγής απόδοσης και όχι για την διαταγή καταβολής μισθωμάτων.από αυτό συνάγουμε οτι ο σκοπός του είναι να κρούσει το καμπανάκι στο μισθωτή για την καθυστέρηση και για την αντισυμβατική συμπεριφορά του ανεξαρτήτως του ποσού των οφειλομένων μισθωμάτων. η άποψη μου λοιπόν είναι οτι δεν χρειάζεται απόλυτη ταύτιση των οφειλομένων μισθωμάτων στο εξωδικο με αυτά που ζητάς στην αίτηση.εξάλλου , η δυστροπία εξακολουθεί 

adekastos
Εικόνα: adekastos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/02/2013

το εξώδικο χρειάζεται για την περίπτωση της διαταγής απόδοσης και όχι για την διαταγή καταβολής μισθωμάτων.από αυτό συνάγουμε οτι ο σκοπός του είναι να κρούσει το καμπανάκι στο μισθωτή για την καθυστέρηση και για την αντισυμβατική συμπεριφορά του ανεξαρτήτως του ποσού των οφειλομένων μισθωμάτων. η άποψη μου λοιπόν είναι οτι δεν χρειάζεται απόλυτη ταύτιση των οφειλομένων μισθωμάτων στο εξωδικο με αυτά που ζητάς στην αίτηση.εξάλλου , η δυστροπία εξακολουθεί 

Ckan
Εικόνα: Ckan
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/04/2012

 καλησπέρα συνάδελφοι! θα ήθελα να ρωτήσω αν ο μισθωτής έλαβε εξώδικο, πλήρωσε τα οφειλόμενα μισθώματα και μετά από κάποιο διάστημα καθυστέρησε πάλι την καταβολή μισθωμάτων, θα πρέπει να του αποσταλεί νέο εξώδικο για τις νέες οφειλές ή μπορεί ο εκμισθωτής να εκδώσει Διαταγή Απόδοσης Μισθίου χωρίς νέα εξώδικη όχληση??

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Μπορεί να εκδώσει διαταγή απόδοσης , χωρίς άλλη όχληση , όπως λέει ρητά η διάταξη.