ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣ. ΔΙΑΤΑΓΗ

Χωρίς απαντήσεις
nefili
Εικόνα: nefili
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/03/2009

Για να διοριστεί ειδικός επίτροπος ανηλίκου με προσωρινή διαταγή (μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση για διορισμό επιτρόπου για την άσκηση αγωγής προσβολής πατρότητας) απαιτείται κοινοποίηση στον εισαγγελέα και στον τεκμαιρόμενο πατέρα?