EIKONIΚΗ αγωγή χρησικτησίας

34 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Ο σκοπός  του νεμομένου αγροτεμάχιο με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας είναι να αποκτήσει τίτλο στο όνομά του . Για μέρος και μόνον του ακινήτου υφίσταται- πολύ παλιό-  μεταγεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο όνομα του παππού του.  Ο ίδιος ο νομέας-και ήδη κύριος -  του ακινήτου δηλώνει ότι του το παραχώρησε ατύπως η μητέρα του. Σημειωτέον ότι καμία αμφισβήτηση δεν υφίσταται ως προς τα δικαιώματα του νομέα -και ήδη κυρίου -του ακινήτου. Με τα δεδομένα αυτά , θα ήθελα μια γνώμη , εάν  θα μπορούσα  να προχωρήσω σε  αναγνωριστική  αγωγή  χρησικτησίας κατά τρίτου ( ίσως κάποιου .. εξυπηρετικού  όμορου ιδιοκτήτη ).  Και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης , εάν ενδείκνυται να απουσιάζει από την επ 'ακροατηρίου συζήτηση ο εναγόμενος.

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

 

ΜΠρΛαρ

 

ΜΠρΛαρ 48/2005

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Κτηματολόγιο - Οργανισμός κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος - Αγωγή κυριότητος - Κυριότητα - Χρησικτησία - Διόρθωση εγγραφών -.

 

Επί ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η ολική ή μερική διόρθωσή της. Η αγωγή μπορεί να είναι αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών, όταν δε η αγωγή αφορά σε ακίνητο φερόμενο κατά την εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» απευθύνεται κατά του Οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος και ανακοινώνεται με ποινή απαραδέκτου, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της. Παράλειψη υποβολής δήλωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο για το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητος, στηριζόμενης σε έκτακτη χρησικτησία. Εγγραφή του ακινήτου, ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητος και διόρθωσης αρχικής εγγραφής, ως προς τον ιδιοκτήτη.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

  Μον. Πρωτ. Λαρ. 48/2005 (Τακτική)

  Πρωτοδίκης: Μαρία Δήμου,

  Δικηγόροι: Μαρία Θανοπούλου.

 

  Από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη με αριθμό .../27-7-2004 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Α. Τ., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου για την ως άνω ημερομηνία επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο Οργανισμό (άρθρα 122 παρ. 1, 123 παρ. 1, 126, 228, 229 ΚΠολΔ). Κατά τη δικάσιμο, όμως αυτή, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο στη σειρά της, αυτός δεν παραστάθηκε, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου. Συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 270 παρ. 1 ΚΠολΔ).

  Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωσή της, ολικά ή μερικά. Η αγωγή, που μπορεί να είναι αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 3 του ιδίου Νόμου. Σύμφωνα δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όταν η αγωγή αφορά σε ακίνητο φερόμενο κατά την παραπάνω εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», απευθύνεται κατά του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και ανακοινώνεται, με ποινή απαραδέκτου, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της.

  Στην προκείμενη περίπτωση, ο ενάγων εκθέτει με την αγωγή του, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του έναν αγρό, εκτάσεως 5.142 τμ, που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Φαλάνης του δήμου Γιάννουλης Λάρισας, όπως αυτός λεπτομερώς περιγράφεται κατά θέση, έκταση και όρια. Εκθέτει επίσης, ότι τον ως άνω αγρό απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία, αφού από το έτος 1974 περιήλθε στην κυριότητα του πατρός του Κ. Ν., με βάση τον αναδασμό, που έγινε στην περιοχή, ενώ από το έτος 1975 η νομή του ανωτέρω αγρού παραδόθηκε στον ενάγοντα, ο οποίος έκτοτε το νέμεται διαρκώς με διάνοια κυρίου και  με  καλή  πίστη, ασκώντας τις περιγραφόμενες   στην   αγωγήδιακατοχικές πράξεις.

  Περαιτέρω εκθέτει, ότι με την κήρυξη της περιοχής Φαλάνης υπό κτηματογράφηση, δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 περί του δικαιώματός του, με αποτέλεσμα όταν με την υπ' αριθ208/5/22-1-2004 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11/27-1-2004 συντάχθηκαν οι πρώτες εγγραφές με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν και τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα που συντάχθηκαν επί τη βάση των δηλώσεων, ο ανωτέρω αγρός, ο οποίος έλαβε τον αναφερόμενο στην αγωγή αριθμό ΚΑΕΚ να φαίνεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και όχι ως ανήκον στην κυριότητα του ενάγοντος.

  Για τους λόγους αυτούς και επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον του διότι η παραπάνω εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητάς του, ζητεί να αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος του παραπάνω αγρού και να διαταχθεί η διόρθωση της ως άνω ανακριβούς εγγραφής.

  Η αγωγή, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρ. 6 παρ 2 ν. 2664/1998, 7, 9, 11 περ. α, 29 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, αντίγραφό της δε, έχει εγγραφεί εμπρόθεσμα στο κτηματολογικό φύλλο του Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ311540203011 και με αριθμό καταχώρησης 155 (βλ. επικαλούμενο και προσκομιζόμενο με αριθμ. πρωτ. 555/3-8-2004 πιστοποιητικό της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου). Για το παραδεκτό της συζήτησης, κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αγωγής στην Προϊσταμένη του ως άνω Γραφείου (βλ. επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. .../29-7-2004 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Κ. Τ.), ενώ αντίγραφό της επιδόθηκε εμπρόθεσμα και στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο (βλ. επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. .../27-7-2004 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Α. Τ.). Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 974, 976, 999, 1045 ΑΚ, 68, 70ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

  Από τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, σε συνδυασμό με τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων του, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αποδεικνύονται τα ακόλουθα : Το έτος 1974, ύστερα από αναδασμό περιήλθε στην κυριότητα του Κ. Ν., πατέρα του ενάγοντος ένας αγρός έκτασης 5.142 τμ, βρισκόμενος στο δημοτικό διαμέρισμα Φαλάνης του Δήμου Γιάννουλης Λάρισας με αριθμ. 120 (βλ. του υπ' αριθμ. πρωτ. 1.162/5-7-2004 απόσπασμα αναδασμού Φαλάνης Λάρισας 1974 της διεύθυνσης τοπογραφικής υπηρεσίας Λάρισας). Το έτος 1975 ο Κ.Ν. μεταβίβασε ατύπως στον ενάγοντα τον ανωτέρω αγρό παραδίδοντας ταυτόχρονα και τη νομή του στον ενάγοντα, ο οποίος από τότε το νέμεται και το κατέχει διαρκώς, ασκώντας σ' αυτό, με διάνοια κυρίου, διακατοχικές πράξεις, χωρίς ποτέ να οχληθεί ή να αμφισβητηθεί το δικαίωμά του επί του ως άνω ακινήτου από οποιονδήποτε. (βλ. κατάθεση Γ. Ν.). Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων καλλιεργούσε τον ανωτέρω αγρό, ο οποίος (αγρός) έλαβε τον αριθμό ΚΑΕΚ 311540203011 (βλ.επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από 14-7-2004 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος). Ωστόσο, κατά τις γενόμενες πρώτες εγγραφές στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου, το ως άνω ακίνητο, το οποίο στο από 14-7-2004 απόσπασμα κτηματολογικού   διαγράμματος φαίνεται  συνορεύον  βόρεια  με  δρόμο (ΚΑΕΚ 31154ΕΚ00022), νότια με τον υπ' αριθμ. τεμαχίου 121 αγρό ιδιοκτησίας Δ. Κ. (ΚΑΕΚ 311540203006), ανατολικά με δρόμο (ΚΑΕΚ 31154ΕΚ00017) και δυτικά με τον υπ' αριθμ. τεμαχίου 119 αγρό, ιδιοκτησίας Α. συζ. Κ. Σ. (ΚΑΕΚ 311540203007) (βλ. σχετικά και κατάθεση μάρτυρος Γ.Ν.), φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και όχι του ενάγοντος. Πλην όμως, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, ο ενάγων νεμόταν και κατείχε τον παραπάνω αγρό, ο οποίος ταυτίζεται με τον φερόμενο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», με διάνοια κυρίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ετών και ειδικότερα για είκοσι εννέα περίπου έτη και επομένως, έχει καταστεί κύριος αυτού με έκτακτη χρησικτησία και συνακόλουθα, η ανωτέρω πρώτη εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία του παραπάνω Γραφείου είναι ανακριβής.

  Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είναι αποκλειστικός κύριος του επίδικου με αριθμόΚΑΕΚ 311540203011 αγρού και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής του με τον παραπάνω αριθμό ΚΑΕΚ ακινήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Από την άποψη που το θέτεις , το έργο μου είναι ευκολότερο , γιατί το ακίνητο που με ενδιαφέρει βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν λειτουργεί κτηματολόγιο και  συνεπώς έχω παρτίδες μόνον με υποθηκοφυλακείο. Αυτό που με προβλημάτισε είναι το ζήτημα της  φτιαχτής δίκης που  είναι μάλλον διαδεδομένη πρακτική  αλλά δεν την έχω ξανακάνει.

alegrou
Εικόνα: alegrou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2009

 Symeon την διαδικασία αυτή την έχω κάνει και με κανένα πρόβλημα μάλιστα, είναι πολύ έυκολη. Εγώ συνήθως έβρισκα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος ώστε να είμαι σίγουρη ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Όσο για την παράσταση του εναγομένου το καλύτερο είναι αυτός να παρασταθεί και να συνομολογήσει το περιεχόμενο της αγωγής. Αυτό θα σε διευκολύνει από την άποψη του ότι δε θα χρειαστεί να τον ξανατρέχεις για να υπογράψει πιστοποιητικό παραίτησης από τα ένδικα μέσα, το οποίο θα χρειαστείς για να μεταγράψεις την απόφαση ως τίτλο στο Υποθηκοφυλακείο. Αν χρειαστείς κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστως να σε βοηθήσω.  

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ . 

Θα ήθελα λοιπόν τα φώτα σου σε σχέση με ορισμένες λεπτομέρειες. Πρωτ'απ'όλα , στην αγωγή θεωρείς ότι αρκεί απλή μνεία της αμφισβήτησης από τον εναγόμενο της κυριότητας του ενάγοντος ή απαιτείται μάλλον  να εξειδικεύεται κάπως αυτή η αμφισβήτηση?

Επίσης , κατά την επ'ακροατηρίου διαδικασία , διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ο μεν  ενάγων απλά αναφέρεται στην αγωγή του, ο δε εναγόμενος συνομολογεί το περιεχόμενο της αγωγής και δηλώνει ότι παραιτείται των ενδίκων μέσων.  Εφόσον μάλιστα η αξία του αντικειμένου της δίκης το επιτρέπει , οι διάδικοι παρίστανται αυτοπροσώπως και ο πληρεξούσιος του ενάγοντος διά της φυσικής του  -όχι δικονομικής - παρουσίας "οργανώνει" την επ'ακροατηρίου  διαδικασία.

Η απορία μου είναι , χρειάζεται -για την τήρηση των προσχημάτων -  να εξηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου  η ομολογία του εναγομένου , π.χ. με τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι η αμφισβήτηση που ήγειρε οφείλεται σε κάποια  παρεξήγηση ή σε κάποια δική του παρανόηση   ? Ή  απλά το δικαστήριο θα αρκεστεί στην ομολογία , θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται .., και θα κάνει δεκτή την αγωγή ? 

gpot
Εικόνα: gpot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2010

Συμεων απλα παρισταται ο εναγομενος,λεει συνομολογω ,παραιτουμαι απο τα ενδικα μεσα και τελειωνει εκει η συζητηση(μην σου πω οτι πολλες φορες η διαδικασια αυτη για χαρην συντομιας γινεται στην προεκφωνηση)...δεν χρειαζεται να μπει σε λεπτομερειες ή να εξηγησει κατι.Αν χρειαζεσαι υποδειγματα μπορω να σου στειλω.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Σ'ευχαριστώ  πάρα πολύ. Παρ'ότι μάλλον το κουράζω πολύ..,  ευπρόσδεκτο το υπόδειγμα , εάν και όταν μπορέσεις.

gpot
Εικόνα: gpot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2010

Τιποτα!!..τυπικη διαδικασια ειναι..

alegrou
Εικόνα: alegrou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2009

 Στο Πρωτοδικείο μας (περιφέρεια) οι δικαστές μας ρωτάνε αν πρόκειται για συνομολογημένη από την αρχή οπότε ξεμπερδεύουμε αμέσως. Μάλιστα μου έχει τύχει σε περίπτωση Ειρηνοδικείου, όπου δεν μπόρεσε να έρθει ο εναγόμενος και είχα μάρτυρα να τον ρωτήσει τα πολύ τυπικά και πολύ συνοπτικά. Μέσα σε 5 λεπτά είχα ξεμπερδέψει. Αν χρειάζεσαι υποδείγματα πολύ ευχαρίστως να σου στείλω.

 

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να'σαι καλά.  Νομίζω ότι είμαι -στην παρούσα φάση - καλυμμένος.

centauri77
Εικόνα: centauri77
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/05/2012

εχω ακριβως το ιδιο θεμα..θα ημουν υποχρως αν καποιος μπορουσεναμου στειλει ενα υποδειγμα της αγωγης..ευχαριστω εκ των προτερων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konstantina ch
Εικόνα: konstantina ch
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/08/2011

 στην αναγνωριστική σε ποιο στάδιο πάμε εφορία για δήλωση φόρου χρησικτησίας;πριν την εκδίκαση ή μετά την απόφαση και πριν την μεταγραφή;;;

Anna_p
Εικόνα: Anna_p
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2011

 Εχω μια σχετική απορία... θέλω να αναγνωρίσω τμήμα οικοπέδου με έκτακτη χρησικτησία στον έναν αδερφό, και το υπόλοιπο στην αδερφή του. Γίνεται να ζητήσω με μία αγωγή χρησικτησίας και τα δύο και να στρέφεται η αγωγή από τον έναν κατά του άλλου? Δηλαδή η αδερφή να ζητάει από το δικαστήριο να αναγνωρισθεί οτι κατέχει αυτή το ένα τμήμα του οικοπέδου, και ο αδερφός της το υπόλοιπο με έκτακτη χρησικτησία ωστε να βγάλω τίτλο και για τους δυο με μια δίκη, να πληρώσει και ο καθένας τον φόρο του και να λήξει το θέμα. Δεν υπάρχει καμμία διαφορά μεταξύ τους και η αγωγή θα είναι συνομολογημένη. Στην περιοχή δεν υπάρχει κτηματολόγιο ακόμη. Ευχαριστώ!

tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Στην αναγνωριστική πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση της κυριότητας του ενάγοντος από τον εναγόμενο. Ενάγοντες τα αδέλφια στη περίπτωση σου (ο καθένας για το τμήμα του) και εναγόμενος τρίτος, αν είναι δυνατόν φίλος-γνωστός τους για συνομολογημένη αλλιώς αντιδικία.

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Τα οικοπεδα ειναι εντος σχεδιου? Θα δημιουργηθουν αρτια και οικοδομησιμα?

Anna_p
Εικόνα: Anna_p
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2011

 Το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου, και τα δυο κομματια βγαίνουν άρτια αλλα το ενα οχι οικοδομήσιμο. Για αυτο κ σκεφτηκα τη λύση της χρησικτησίας εξαρχής... Τώρα για το αν θα βρεθέι βολικός γείτονας είανι άλλο θεμα!

Ιλια
Εικόνα: Ιλια
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2012

Ευχαριστω

 

Ιλια
Εικόνα: Ιλια
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2012

Ευχαριστω

 

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Μαλλον κατι δεν εχω καταλαβει...

Τι γραφει η διαθηκη? Τι αφηνει και σε ποιους?

Ιλια
Εικόνα: Ιλια
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2012

ιλια

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Ο διαθετης με την συνταξη της διαθηκης  προεβηκε σε κατατμηση οικοπεδου (και αποτι φαινεται μη αρτιων οικοπεδων)? Αυτο ειναι ενα θεμα που μαλλον πρεπει να το κοιταξεις γενικοτερα γιατι εχομε ακυροτητα διαταξης της διαθηκης σχετικα με την κατατμηση.

 

Η μητερα και υιος δεν εμεναν στην παλια οικια? Κυκλοφορουσαν στο ολο οικοπεδο εκτος των 86 τ.μ.? Χρησιμοποιουσαν το ακινητο που τους ειχε αφησει ο συζυγος/πατερας? Μονο με σχεδια και αδειες δεν μπορει καποιος να επικαλεστει χρησικτησια επι οικοπεδου. Πρεπει να το νεμεται και να το κατεχει τουλαχιστον για 20 ετη.

Ιλια
Εικόνα: Ιλια
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2012

Ευχαριστω

efi26
Εικόνα: efi26
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/05/2011

 ΚΑλησπέρα σας

Θα ήθελα να ζητήσω κάποιο υπόδειγμα για εικονικη αγωγή χρησικτησίας και για τις προτάσεις αυτής, καθώς και να ρωτήσω τι έγγραφα χρειάζομαι για τη δική...

Ευτυχώς που υπάρχετε και σεις ρε παιδια για εμάς τους νέους δικηγορούς, γιατί από τους παλιούς δε βγάζεις άκρη... ;)

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Προτάσεις δεν χρειάζεται να κατατεθούν. Απαιτείται κατά τη συζήτηση ή εντός του τριημέρου να προσκομιστούν πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου περί εγγραφής της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων καθώς και δικαστικό ένσημο. Για υπόδειγμα αγωγής μπορείς να μου στείλεις με π.μ. το μέηλ σου.

sofia.nt
Εικόνα: sofia.nt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/04/2013

Την άλλη Τρίτη θα εκδικαστεί μία αγωγή μου στο Ειρηνοδικείο, αναγνωριστική και ομολογημένη, στην οποία δεν θα παραστώ καθώς η αξία του επιδικου είναι κάτω από 12.000 Ευρώ. Στην δική μου περίπτωση, το δικαστήριο δέχεται να έχω γράψει έγω την απόφαση και έτσι πήραμε εξαιρετικά σύντομη δικάσιμο. Αρχικά κατέθεσα μόνο την αγωγή και την δήλωση της εναγομένης ότι παραιτείται των ενδίκων μέσων. Συνάδελφοι μου είπαν ότι κατά την συζήτηση είναι πολύ σημαντικό η δήλωση της εναγομένης (ότι ομολογεί το περιεχόμενο της αγωγής και παραιτείται των ενδίκων μέσων) να γραφτεί στα πρακτικά.

Μετά την κατάθεση της αγωγής προχώρησα στην εγγραφή της στο βιβλίο διεκδικήσεων και τα σχετικά που θα πρέπει να προσάγω είναι ελάχιστα. Όποιος θέλει υπόδειγμα ή οποιαδήποτε βοήθεια, εφ όσον γνωρίζω, θα χαρώ πολύ να βοηθήσω!

STAVROPOULOUFOTEINI
Εικόνα: STAVROPOULOUFOTEINI
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/08/2017

Έχω και εγω μια τέτοια περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής χρησικτησίας και θα ήθελα κ εγώ ένα υπόδειγμα μέσω e-mail αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efi26
Εικόνα: efi26
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/05/2011

 ευχαριστώ πολυ πολυ!!!

ΝΑ στε καλα!!!

το εμαηλ μου ειναι efi224nomiki@yahoo.gr

επισης, φόρος χρησικτησιας πότε πληρώνεται???

υγ:το ακίνητο δεν ξέρω αν υπάρχει στο υποθηκοφυλάκιο (κτηματολόγιο δεν εχουμε εδω ακόμα, καθώς ο πελατής το ειχε απ τον πατερα του και αυτος απ τον δικόν του χωρίς συμβόλαια, δια λόγου)

sofia.nt
Εικόνα: sofia.nt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/04/2013

Νομίζω ότι ο φόρος χρησικτησίας πληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης, όταν θα πας να την εγγράψεις στο Υποθηκοφυλακείο. Θα κοιτάξω από αύριο να σου στείλω κι εγω σε Mail υπόδειγμα.

efi26
Εικόνα: efi26
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/05/2011

 ευχαριστω παιδια όλους σας!!!!

sofia_
Εικόνα: sofia_
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/01/2011

 paidia symeon kai gpot sas esteila kai proswpiko mnm thelw kai egw upodeigma gia synomologhmenh xrhsikthsia...pros poion thn strefw???prepw na proseksw kati???

konstantina ch
Εικόνα: konstantina ch
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/08/2011

 καλημέρα συνάδελφοι!!!

έχει κάνει κάποιος αναγνωριστική χρησικτησίας για οικόπεδο με οικία;;;;γίνεται ή είναι πιο περίπλοκο και σπάνιο;;;