εκτελεστή απόφαση

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχει εκδοθεί απόφαση κατ΄ έφεση από το Διοικητικό εφετείο για οικογενειακό επίδομα χωρίς να είναι προσωρινά εκτελεστή, επί της οποίας έχει ασκηθεί αναίρεση. Είναι εκτελεστή αυτή η απόφαση ή πρέπει να περιμένουμε να εκδικασθεί και η αναίρεση?