ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

GIAKOL
Εικόνα: GIAKOL
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/12/2006

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;
ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ;
Π.Χ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ;

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[size=14][b]Άρθρο 35 (Kώδικα Περί Δικηγόρων)
Αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας.[/b][/size]

[b]35.1.[/b] Αναστέλλεται η ιδιότητα του δικηγόρου εκείνων που διορίζονται, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί γραμματείς και ειδικοί γραμματείς της Βουλής, υπουργείων, νομαρχιών και περιφερειών.

[b]35.2.[/b] Σε αναστολή επίσης τελούν οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, όλοι όσοι καταλαμβάνουν θέσεις της παρ. ζ του προηγούμενου άρθρου σε δήμους άνω των 30.000 δημοτών και όσοι διορίζονται σε έμμισθες θέσεις διεθνών οργανισμών ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης όσοι διορίζονται για να διευθύνουν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφόσον οι θέσεις τους είναι μετακλητές ή με θητεία καθώς και οι πρόεδροι ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήματος του δικηγόρου συμπίπτει με το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω αξιωμάτων και θέσεων.

[size=14] [color=#0000ff]Συγκεκριμένα, η περίπτωση της πρόσληψης ως διοικητικού υπαλλήλου σε Τράπεζα προκαλεί αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου: [/color]

[b]Άρθρο 33 (Kώδικα Περί Δικηγόρων)
Αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου.[/b][/size]

[b]33.1. [/b]Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου ήταν μέλος:
[b]α)[/b] εκείνος που διορίζεται σε οποιαδήποτε έμμισθη δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική),δικαστική, δημοτική, κοινοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπηρεσία,
[b]β)[/b] εκείνος που ασκεί άλλη επιστήμη, τέχνη, εμπόριο και ιδιαίτερα μεσιτεία καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που αντίκειται στο δικηγορικό λειτούργημα,
[b]γ)[/b] εκείνος που ασκεί έργα διευθύνοντος συμβούλου ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση,
[color=#ff0000][b]δ) εκείνος που κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες ρητά επιτρέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος,[/b][/color]
[b]ε)[/b] εκείνος που στο πρόσωπό του συντρέχει περίπτωση από αυτές που αποκλείουν τη δυνατότητα διορισμού του ως δικηγόρου (άρθρο 5 και 6 του παρόντος) και
[b]στ)[/b] εκείνος που μετά το διορισμό του στερείται για οποιονδήποτε λόγο την Ελληνική υπηκοότητα εκτός από την περίπτωση που αποκτά υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[b]33.2.[/b] Ο δικηγόρος που στο πρόσωπό του συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο σύλλογο που ανήκει, την μεταβολή που επήλθε στο πρόσωπό του.

[b]33.3.[/b] Η απώλεια της ιδιότητας του δικηγόρου επέρχεται αυτοδίκαια μόλις συντρέξει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του οικείου δικηγορικού συλλόγου εκδίδει υπουργική απόφαση που βεβαιώνει απλώς την αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου από τότε που επήλθε το γεγονός που την προκάλεσε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται προς το δικηγορικό σύλλογο και προς τους προέδρους και εισαγγελείς των δικαστηρίων που ήταν διορισμένος ο δικηγόρος που απώλεσε την ιδιότητά του. Το κύρος των διαδικαστικών πράξεων του στα πλαίσια της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, μέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, δεν θίγεται.

[color=#0000ff][size=14]Νομίζω το παρακάτω είναι σχετικό για την περίπτωση που παραιτηθεί από το δικηγορικό λειτούργημα ή χάσει αυτοδικαίως κάποιος αυτήν την ιδιότητά του με αποτέλεσμα την διαγραφή του από το Μητρώο:[/size] [/color]

[b]Άρθρο 24 (Kώδικα Περί Δικηγόρων)
Επαναδιορισμός δικηγόρου[/b]

[b]24.1.[/b] Επαναδιορισμός δικηγόρου που παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργημα αλλά δεν διορίσθηκε υπάλληλος σε θέση της επόμενης παραγράφου επιτρέπεται εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει [b]5ετία[/b] από την παραίτηση. [color=#ff0000]Απαγορεύεται ο επαναδιορισμός δικηγόρου που απέβαλε την δικηγορική ιδιότητα λόγω πειθαρχικής ποινής ή εκκαθάρισης του μητρώου ή αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητάς του.[/color]

[b]24.2. [/b]Απαγορεύεται επίσης να διοριστούν ή να επαναδιοριστούν δικηγόροι οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των σωμάτων ασφαλείας, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους. Απαγορεύεται επίσης ο διορισμός ή επαναδιορισμός των συμβολαιογράφων που παραιτήθηκαν ή των οποίων ακυρώθηκε ο διορισμός, αν η παραίτηση ή η ακύρωση λάβει χώρα μετά την πάροδο διαστήματος 8 ετών από το διορισμό τους ως συμβολαιογράφων.

[b]24.3.[/b] [...]

[b]24.4.[/b] Ο επαναδιορισμός όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται με απόφαση του Υπουργού της Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνώμη του δικηγορικού συλλόγου στον οποίον πρόκειται να επαναδιορισθεί ο υποψήφιος. Η απόφαση του υπουργού εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που πρέπει να υποβληθεί προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται πιστοποιητικά που αποδεικνύουν: α) ότι ο αιτών είχε διορισθεί δικηγόρος και παραιτήθηκε για να καταλάβει μία από τις θέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, β) τη δικαστική υπηρεσία του αιτούντος, γ) το λόγο εξόδου του από τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες, δ) αντίγραφο του διατάγματος του διορισμού του στις υπηρεσίες αυτές και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και ε) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κώλυμα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5, 6 και 33 του παρόντος.

[color=#0000ff][b]Σχετική (και προφανώς και πιο έγκριτη!) απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα μπορείτε να λάβετε από την Νομική Υπηρεσία - Yποστήριξη Δικηγόρων του Δ.Σ.Α.: 210-33.98.147, -148, fax: -149[/b][/color]