ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

16 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Χρήστος Κλειώσης
Εικόνα: Χρήστος Κλειώσης
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2006

Αφού κάναμε εκλογές, βγάλαμε ΔΣ και εκλέξαμε πρόεδρο, ας δούμε και τι λέει το καταστατικό , που σύμφωνα με το διαχειριστή της σελίδας χρειάζεται απόφαση από το ΔΣ για να το πληροφορηθούμε. (Αλέξανδρε, με όλη την εκτίμηση, νομίζω ότι δική σου δουλειά ήταν να το ανεβάσεις και όχι δική μου).

Αλήθεια, τηρήθηκαν οι διατάξεις του σχετικά με:

Την υποχρέωση σύγκλησης ΓΣ;
Το τρόπο απόκτησης ιδιότητας μέλους όσον αφορά τους 3000 ψηφοφόρους;
Τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ;

Διαβάστε και κρίνετε μόνοι σας.

Και ένα θέμα Γενικών αρχών Αστικού δικαίου: Τι γίνεται όταν μαζευτούν πολλες παραβάσεις καταστατικού;

http://www.geocities.com/chriskliossis/katastatiko_EANDA.pdf

[b]ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
[/b]

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία "Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών".

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
Η προώθηση και προβολή κάθε ζητήματος που ενδιαφέρει τους ασκουμένους και νέους δικηγόρους. Ειδικότερα:
α) Η προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.
β) Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
γ) Η προαγωγή της νομικής επιστήμης και η ανύψωση του μορφωτικού
επιπέδου των μελών της, με την διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και
λοιπών εκδηλώσεων.
δ) Η επικοινωνία και συνεργασία της ένωσης με ομοειδής ενώσεις του
εσωτερικού και εξωτερικού.
ε) Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ένωσης και η ανάπτυξη και σύσφιξη φιλικών δεσμών και προϋποθέσεων συνεργασίας με συναδέλφους και σπουδαστές της Νομικής Επιστήμης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
στ) Η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών και η αντίθεση σε κάθε αυθαιρεσία οποιουδήποτε φορέα σε βάρος της.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ
1. Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι ασκούμενοι δικηγόροι του ΔΣΑ και οι δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει μέχρι και επτά (7) χρόνια δικηγορίας από το τέλος του έτους που απέκτησαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2. Η εγγραφή στην ένωση γίνεται [b]με απλή αίτηση,[/b] καταβάλλοντας σαν εισφορά το ποσό που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η ιδιότητα του μέλους παύει: α) με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στο ΔΣ, β) αυτοδικαίως με την συμπλήρωση του χρονικού ορίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου εκτός εάν είναι μέλος του ΔΣ οπότε διαγράφεται με την λήξη της θητείας του.

Άρθρο 4
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Με πλειοψηφία του 2/3 του όλου αριθμού των μελών το ΔΣ αποφασίζει την παραπομπή ή όχι του μέλους στην Γενική Συνέλευση, η οποία με απαρτία του 1/2 των μελών και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μπορεί να αποφασίσει προσωρινή ή οριστική αποβολή όσων ενεργούν αντίθετα με τους σκοπούς του Συλλόγου, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή προβαίνουν σε ενέργειες αυθαίρετες χρησιμοποιώντας το όνομα του Συλλόγου, με προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
2. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται.
3. Τα μέλη δικαιούνται:
α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις καθώς και στις ψηφοφορίες για λήψη αποφάσεων, να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα και να ενημερώνονται επί των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Να εκλεγούν και να εκλέγονται, εφ' όσον είναι ταμειακώς εντάξει.
4. Τα μέλη υποχρεούνται:
α) Να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά τους εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέλους, εάν τούτο μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει καταβάλλει την ετήσια εισφορά του έτους του οποίου συγκαλείται αυτή.
β) Να συμμορφώνονται προς τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης είναι:
α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
γ) Οι δωρεές μελών ή τρίτων, οι τόκοι και προσόδοι από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου, οι επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
δ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις.
ε) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις.
2. Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 1.000 δραχμές και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.
3. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
4. Οι διάφορες δωρεές των μελών ή τρίτων θα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όργανα της ένωσης είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) To Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
[b]1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης[/b] και απαρτίζεται από τα μέλη ου έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2. Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα της Ένωσης και λαμβάνει μέτρα για την επιτυχία των σκοπών της.
3. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και το δικαίωμα να παύει για σπουδαίο λόγο.
4. [b]Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο κ[/b]ατά προτίμηση τον μήνα Ιανουάριο. Έκτακτα δε συνέρχεται όταν κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή του που θα αναγράφει και τα προς συζήτησιν θέματα.
Ειδικά για μομφή και παύση του ΔΣ η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το 1/5 των μελών αλλά δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί άλλη πριν την παρέλευση έξι μηνών από την πρώτη αίτηση. Για λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία 1/2 των μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
Τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο του ΔΣ οκτώ ημέρες πριν με πρόσκληση ή με γνωστοποίηση, όπου θα αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία, η ώρα και τα θέματα της Γ.Σ. Η γνωστοποίηση γίνεται και με δημοσιεύσεις στα δικαστικά μέγαρα και στα γραφεία της Ένωσης.
5. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλ. των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη ΓΣ, αυτή συνέρχεται αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια
ώρα και τον ίδιο τόπο.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 1/5 των μελών. Μη επιτευχθείσης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας η ΓΣ συγκαλείται εκ νέου μετά την παρέλευση 20 ημερών. Η συνέλευση αυτή θεωρείται ως πρώτη.
6. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. Της Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος της που εκλέγεται κατά πλειοψηφία. Μαζί με τον Πρόεδρο ορίζεται και ένα μέλος ως πρακτικογράφος.

Άρθρο 9
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α' Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Ελέγχει την λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου που συνοδεύεται από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.
3. Αποφασίζει για την αποβολή των μελών του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους περί διαγραφής του παρόντος.
4. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει τους σκοπούς του Συλλόγου.
5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 99 του ΑΚ.
6. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάθεση από το καταστατικό σε άλλο όργανο.
8. To ΔΣ και οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η σειρά συζήτησης καθορίζεται από την Γ.Σ.
9. Η Γ.Σ. συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την προάσπιση συγκεκριμένων ζητημάτων.
Β' Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τα θέματα για τα
οποία συγκαλείται.

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η διοίκηση της ένωσης ασκείται από 11 μελές ΔΣ τ[b]ο οποίο εκλέγεται για δυο χρόνια.[/b] To ΔΣ καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία των εκλογών και υποβάλλει την πρότασή του για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει την διενέργεια εκλογών.

Άρθρο11
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ διενεργούνται από 5μελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την ΓΣ. Την θέση παραιτουμένου ή κωλυομένου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής καταλαμβάνει ένα εκ των δύο αναπληρωματικών μελών κατά σειρά ψήφων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία και κάθε μέλος της ΓΣ δικαιούται να ψηφίσει μια φορά.
2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής 7 ημέρες πριν τις εκλογές.
3. Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την Εφορευτική Επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 12
ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι υποψήφιοι για το ΔΣ της ένωσης κατέρχονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη συνδυασμών. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει από ένα έως τρεις υποψηφίους , με σταυρό ή άλλο καθορισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή διακριτικό σήμα. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τρεις σταυρούς ή και χωρίς σταυρό προτίμησης είναι άκυρο.
Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Θεωρούνται ότι εκλέγονται όσοι έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό των σταυρών προτίμησης, Σε περίπτωση ισοψηφίας τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται με κλήρωση. Οι υπόλοιποι επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής είναι αναπληρωματικοί των τακτικών σε περίπτωση απώλειας ιδιότητος μέλους του ΔΣ λόγω παραιτήσεως αποβολής, διαγραφής ή άλλου τρόπου εκπτώσεως. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογών με το οποίο ανακηρύσσονται οι εκλεγέντες και οι επιλαχόντες υποψήφιοι κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε 5 ημέρες και εκλέγουν μεταξύ τους με ψηφοφορία κατά σειρά Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Για την κάλυψη εκάστης εκ των ανωτέρω θέσεων απαιτείται ο υποψήφιος να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του ΔΣ , εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτος πλειοψηφία , η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία.

Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. To Διοικητικό Συμβουλίου διοικεί υπεύθυνα την Ένωση βάσει των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών της με κάθε νόμιμο τρόπο.
2. Ενεργεί τις εγγραφές και φροντίζει να υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ για την διαγραφή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειές του από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο εκδόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
6. To Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη του. Τις αποφάσεις του τις λαμβάνει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
7. To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τις αποφάσεις του για έγκριση και αναφέρει την τυχόν άποψη της μειοψηφίας του.
8. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει:
α) Με την λήξη της θητείας του.
β) Με έγγραφη παραίτηση για σπουδαίο και αιτιολογημένο λόγο.
γ) Με αποχώρηση λόγω συνδρομής ενός εκ των λόγων του άρθρου 3 του
παρόντος.
9. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παύση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται υποχρεωτικά και μόνο τα μέλη του, εξαιρουμένης της περιπτώσεως προσκλήσεως μέλους ή μελών για την συζήτηση ή διευθέτηση θέματος που απασχολεί την Ένωση.

Άρθρο 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως τον Σύλλογο.
2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν τον Σύλλογο στις δημόσιες εμφανίσεις του απέναντι κάθε τρίτου των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας.
Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της ΓΣ εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 6 παρ.6 του Καταστατικού. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ μαζί με τον ταμία.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον Αντιπρόεδρο. To ΔΣ μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητες του Προέδρου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί την σφραγίδα και το Αρχείο του Συλλόγου. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλίο.
Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 20.000 δραχμών ποσόν σε λογαριασμό Τραπέζης. Από την Τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη του ιδίου του Προέδρου του ΔΣ και του Γενικού Γραμματέα.
Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του ΔΣ που υποδεικνύεται από το ΔΣ

Άρθρο 16
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει σε κύκλο ολογράφως την επωνυμία της και τον χρόνο ιδρύσεώς της και στο μέσο παράσταση της θέμιδος.

Άρθρο17
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει έργο το έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη εκλέγονται ανάλογα όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από την Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέχεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
3. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε από το ΔΣ είτε μετά από πρόταση του 1/5 των μελών. Στην τελευταία περίπτωση το ΔΣ υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία της τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.

Άρθρο 19
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ορίων της ισχυούσης νομοθεσίας.

Άρθρο 20
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εντός εξαμήνου από την αναγνώριση του παρόντος σωματείου υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών πρέπει να προκηρυχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής Διοικήσεως. Μέχρι την εκλογή και τη συγκρότηση σε σώμα της τακτικής Διοικήσεως η Ένωση θα διοικείται από προσωρινό επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2001

Ο Πρόεδρος της ΓΣ Ο Γραμματέας της ΓΣ

Ανδρέας Τσουρουφλής Κων/νος Ζιγκογιάννης

emmadol
Εικόνα: emmadol
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/03/2007

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ; ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ, ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΕ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ; Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Η' ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ; !quesexclaim

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Καταρχήν, μία διευκρίνιση προς τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κλειώση για ένα δευτερεύον ζήτημα, το οποίο όμως με αφορά προσωπικά: ουδέποτε υποστήριξα την άποψη ότι "χρειάζεται απόφαση από το Δ.Σ. για να πληροφορηθούμε το καταστατικό". Υποστήριξα μόνο ότι ανήκει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας να αποφασίζει ποια από τα έγγραφά του θα αναδημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του και ποια όχι. (Δια του λόγου το αληθές, βλ. σχετική συζήτηση: Θα μπορούσαμε να δούμε τι λέει το καταστατικό για την λειτουργία της ΕΑΝΔΑ;). Όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του καταστατικού του Συλλόγου, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθύνεται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα από το ειδικότερο ζήτημα της ανάρτησης του καταστατικού στο διαδίκτυο. Περαιτέρω, θεωρώ ότι η ανάρτηση του καταστατικού στην ιστοσελίδα μας όχι με επίσημο τρόπο σε ειδική ενότητα αλλά σε ένα τυχαίο θέμα στον Πίνακα Συζητήσεων αποτελεί πράξη προσβλητική τόσο για το κύρος του καταστατικού αυτού καθαυτού όσο και για το κύρος του Συλλόγου εν γένει.

Επιπλέον, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, μετά την διεξαγωγή των εκλογών, τίθεται, και μάλιστα επιμόνως, από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κλειώση, ζήτημα ενδεχόμενου μη-σεβασμού του καταστατικού. Αν κάποιος είχε την ειλικρινή πεποίθηση ότι η εξαγγελθείσα με δημοσιευμένη απόφαση του απελθόντος Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. εκλογική διαδικασία δεν πληρούσε απολύτως τις προϋποθέσεις της νομιμότητας, θα έπρεπε τουλάχιστον α) να το έχει καταγγείλει πριν από την διεξαγωγή των εκλογών και β) να έχει απόσχει από την σχετική διαδικασία. Όποιος όμως συμμετείχε στις εκλογές, είτε ως ψηφοφόρος - και μάλιστα ενεργά, στηρίζοντας δημόσια συγκεκριμένους υποψηφίους! - είτε ως υποψήφιος, είναι, κατά την γνώμη μου, απαράδεκτο να εμφανίζεται εκ των υστέρων και να θέτει οποιοδήποτε ζήτημα τυπικής νομιμότητας.

Επί της ουσίας, αν πρέπει κάτι να επισημανθεί για τις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου, αυτό είναι ο αληθινά υποδειγματικός τρόπος με τον οποίο διεξήχθησαν, κάτι που, αν μη τι άλλο, είναι προς τιμή όλων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων του Συλλόγου μας. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών, αποτελούμενη από τον απελθόντα Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α., Ηλία Νικολακάκο, από τον απελθόντα Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α., Βασίλη Ασημακόπουλο και από το απελθόν Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α., Στάθη Σταθόπουλο, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι αντικειμενικά δυνατή η νόθευση ούτε ενός ψηφοδελτίου, ούτε ενός σταυρού. Ειδικότερα, α) αξιοποιήθηκε το απολύτως έγκυρο μητρώο του Δ.Σ.Α., β) οι κάλπες ήταν τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία τους καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας τόσο από τους υποψηφίους όσο και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, και γ) η καταμέτρηση έγινε παρουσία των υποψηφίων και πολλών άλλων συναδέλφων, διαδοχικά ανά κάλπη, με εκφώνηση των αποτελεσμάτων ανά ψηφοδέλτιο, ώστε κανείς - ούτε καν ο πιο κακοπροαίρετος! - να μην σε θέση να αμφισβητήσει με σοβαρότητα το αποτέλεσμα των εκλογών.

Κατά τα άλλα, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όπως στους περισσότερους μεγάλους συλλόγους, έτσι και στην Ε.Α.Ν.Δ.Α. υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, τα οποία ενδέχεται πράγματι να έχουν προκαλέσει την δυσαρέσκεια συναδέλφων μας. Όποιος όμως επιθυμεί την πρόοδο του Συλλόγου, ώστε να προωθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συνδικαλιστικά συμφέροντα των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων, δεν αναλώνεται σε κριτική εντελώς τυπικών ζητημάτων, η οποία μάλιστα δεν οδηγεί πουθενά. Όποιος επιθυμεί την πρόοδο του Συλλόγου, αναλαμβάνει ενεργό δράση με όποιον τρόπο μπορεί. Πόσοι, όμως, από εμάς επικοινωνήσαμε τα τελευταία χρόνια με το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. προκειμένου να επισημάνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα και να απαιτήσουμε την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την επίλυσή τους; Πόσοι από εμάς μπήκαμε έστω στον κόπο να σκεφτούμε και να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα αυτά; Σε κάθε περίπτωση, το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. μόλις συγκροτήθηκε! Ας μην είμαστε, λοιπόν, τόσο κακοπροαίρετοι από τόσο νωρίς! Όπως κάθε Δ.Σ. του Συλλόγου, έτσι και αυτό θα κριθεί συνολικά στο τέλος της θητείας του.

Χρήστος Κλειώσης
Εικόνα: Χρήστος Κλειώσης
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2006

Συνάδελφε, σε ευχαριστώ για την πληροφορία ότι στις εκλογές χρησιμοποιήθηκε μητρώο άλλου νομικού προσώπου (το έγκυρο μητρώο του ΔΣΑ).

Επομένως ούτε μητρώο μελών τηρεί η ΕΑΝΔΑ.

...

alexiost
Εικόνα: alexiost
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/12/2007

Ειναι πραγματι αξιομνημονευτο ότι απο την αναγνωση του καταστατικου προκυπτει οτι πρεπει να υποβληθει αιτηση για την εγγραφη μελους και δεν γινεται αυτοματα, πραγμα που με εξεπληξε! Οπως επισης και για την συγκληση ΚΑΘΕ χρονο της Γ.Σ. που δεν εχει γινει ποτε. (Αληθεια την τροποποιηση του κατστατικου το 2001 ποιος την ψηφισε μηπως μονο του το τοτε Δ.Σ., για να παμε και λιγο παλιοτερα...) ΚΑτα τα αλλα ομως θα συμφωνησω με τον διαχειριστη οτι πρεπει να κοιταξουμε απο εδω και περα την καλη και ομαλη λειτουργια της ΕΑΝΔΑ. Αυτος αλλωστε ειναι και ο μονος τροπος για να μην επαναληφθουν παρομοια εκτροπα και στο μελλον όπως την καθυστερηση της εκλογικης αναμετρησης για 6 και πλεον μηνες, ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

apelthon
Εικόνα: apelthon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/07/2008

Έχοντας παρακολουθήσει από πολύ κοντά όλο το προσκήνιο αλλά και το "παρασκήνιο" των 3 τελευταίων εκλογών της ΕΑΝΔΑ (2003-2005 και 2008), έχω να σημειώσω τα εξής:

1. Ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας

Πραγματικά οι φετινές εκλογές ήταν υποδειγματικές ως προς το άψογο και το δημοκρατικό της διαδικασίας. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ευσυνειδησία που επέδειξαν τα μέλη της ΚΕΦΕ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης. Το ότι πχ ο συνάδελφος Σταθόπουλος εκφώνησε από μικροφώνου καθ΄όλη τη διάρκεια εκείνης της νύχτας πάνω από 8000 σταυρούς ΕΝΑΝ προς ΕΝΑΝ και χωρίς καμία διακοπή ενώπιον υποψηφίων, παρατηρητών, αλλά και εκατοντάδων συναδέλφων που πέρασαν από την αίθουσα τελετών του ΔΣΑ σε διαβεβαιώνω, συνάδελφε, ότι ήταν Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ που έγινε. Ούτε χωριστή καταμέτρηση ανά Εφορευτική και ενώπιον λίγων, ούτε καταμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών και -κυρίως- ούτε μια ένσταση ή έστω αμφισβήτηση ή μουρμούρα για το εκδοθέν αποτέλεσμα- τέτοια φαινόμενα υπήρξαν, όπως ίσως ξέρεις, αρκετά στο παρελθόν. Όσοι από εμάς, μάλιστα, έχουν εμπειρία από εσωκομματικές ή ενδοπαραταξιακές πολιτικών νεολαιών διαδικασίες (η λέξη μπορεί να μπει και σε εισαγωγικά) θα μπορούσαμε να πούμε ότι πήραμε μαθήματα δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, και εγώ τα συγχαρητήρια του διαχειριστή της σελίδας προς τα μέλη της ΚΕΦΕ.

2. Ως προς την τήρηση ή μη διατάξεων του καταστατικού

Σε μια εποχή που ζητούμενο μεταξύ άλλων είναι η συμμετοχική δηοκρατία και γενικά η ενίσχυση συλλογικών θεσμών άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, έχω την αίσθηση ότι οι φετινές εκλογές της ΕΑΝΔΑ είχαν ως βασικό συνδικαλιστικό ζητούμενο την ανανέωση των δομών της και την τόνωση της δράσης της. Και νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα ήταν ηχηρό, τόσο με βάση τη μαζική προσέλευση που άγγιξε το 3100, όσο και με την υποδειγματική διαδικασία. Αυτό ήταν το ζητούμενο και όχι η τυπολατρία.Στη δημόσια και συλλογική δράση κανένας δεν έχει και δεν πρέπει να έχει να φοβηθεί τίποτα από τις ευρείες συμμετοχές. Ανάλογα επιχειρήματα είχαν διατυπωθεί και σε ευρύτερες και πιο σημαντικές διαδικασίες, όπως πχ στην "αντικαταστατική" αλλαγή τρόπου εκλογής αρχηγού του ΠΑΣΟΚ το 2004 και το 2007, αλλά και παλαιότερα στο Δ΄Συνέδριο της ΝΔ, στο οποίο αναδείχτηκε αρχηγός της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής με διεύρυνση τότε του σώματος των συνέδρων. Και στις δύο περιπτώσεις το πολιτικό διακύβευμα κρίθηκε και εισπράχθηκε από τα διευρυμένα σώματα ως ασφαλώς υπέρτερο της τυπολατρικής εφαρμογής ξεπερασμένων, ίσως, διατάξεων που εγκρίθηκαν σε άλλες εποχές και είχαν εξαντλήσει τη ratio τους. Σε τελική ανάλυση κάλπες στήθηκαν με ανοιχτές διαδικασίες, δικηγοροι που ήξεραν τι κάνουν ψήφισαν, εκλογές μέσα στο ΔΣΑ έγιναν. Ουδείς εκβιάστηκε ή ουδείς παροτρύνθηκε να κάνει κάτι που δεν ήθελε.

Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά! Και καλές διακοπές και περιμένουμε δουλειά.

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[b][size=12]Ωχ!!! Μόλις συνειδητοποίησα, διαβάζοντας στα γρήγορα το καταστατικό της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, ότι το όλο σωματείο από πλευράς εγκυρότητας στέκεται στον αέρα!!! !yikes

Τώρα συνειδητοποιώ γιατί τόσο καιρό αποκρύβεται το καταστατικό της Ένωσης από τα μέλη της, που, όπως αποδεικνύεται εν τέλει, δεν υπάρχουν καν, γιατί δεν έχουν υποβάλει αίτηση ποτέ! !shame [/size][/b]

alexiost
Εικόνα: alexiost
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/12/2007

Εχεις δίκιο Θοδωρή, και εγω νομιζα οτι μελη γινονται αυτοματα οι νεοι και ασκουμενοι δικηγοροι αλλά δεν είναι έτσι! Το ανεφερα αλλωστε παραπάνω.... Αλλά ουτως ή άλλως βλέπεις να γινεται κάτι????

lawmaker
Εικόνα: lawmaker
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/07/2008

Θα συμφωνήσω με την Emmadol και συγκεκριμένα ως προς το πρώτο σκέλος της τελευταίας ερώτησής της η οποία κατά τη δική μου γνώμη είναι απλά ρητορική..

tsstetson
Εικόνα: tsstetson
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/06/2009

Ας μου επιτραπεί το εξής: επί πολλά χρόνια το πρόβλημα με την ΕΑΝΔΑ ήταν πλήρης απουσία της. Με την εκλογή του νέου Δ.Σ., του οποίου έχω την τιμή να είμαι μέλος, ξεκινήσαμε, ανεξαρτήτως του συνδικαλιστικού χώρου απο τον οποίο προερχόμαστε και χωρίς να κοιτάμε "καρέκλες" τωρινές ή μελλοντικές, μια προσπάθεια ώστε να αποκαταστήσουμε προς όφελος όλων των συναδέλφων το κύρος και τη φωνή μιας ένωσης απαξιωμένης. Έχοντας ήδη κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (σκεφτείτε, μόνο, οι παλαιότεροι πως ήταν -για όποιους λόγους- πριν μερικά χρόνια η ένωση) ανακαλύπτω, ξαφνικά, πως το πρόβλημα έχει γίνει πια η παρουσία μας-και, μάλιστα, έναν ολόκληρο χρόνο μετά τις εκλογές με κυκλοφορία έως και ανωνύμων φυλλαδίων τύπου “σοκ”.
Δεν θέλω εδώ να κάνω διαφήμιση της δράσης μας, ούτε νιώθω πως πρέπει να απολογηθώ σε κανέναν-εν τούτοις, οφείλω να τονίσω ότι έως και σήμερα ουδέποτε είχε τεθεί ζήτημα νομιμότητας της ΕΑΝΔΑ, ακόμα και όταν αυτή ήταν εξαφανισμένη (ίσως γι' αυτό;). Ενώ, το ζήτημα ανακινήθηκε ξαφνικά και τελευταία (μετά και την εκδήλωση της Ένωσης στην Παλαιά Βουλή) με “ανώνυμα” φυλλάδια απο ανθρώπους που (εξ όσων γνωρίζω) συμμετείχαν στο παρελθόν ενεργά σε αυτήν.
Δεν μπορώ να ξέρω σε τι αποσκοπεί κάποιος που ξοδεύει μεγάλο μέρους του (λίγου) ελεύθερου χρόνου του στο να κολλάει αφίσες κατά της ΕΑΝΔΑ στην Ευελπίδων και να μοιράζει ανακοινώσεις εναντίον της στο ΔΣΑ.
Αν τον ενοχλεί το υπάρχον Δ.Σ. λυπάμαι, όμως είμαστε εκλεγμένοι μέσω της πλέον καθαρής διαδικασίας στα χρονικά της Ένωσης και δεν νομίζω να τίθεται σχετικό ζήτημα.
Αν τον ενοχλεί η ΕΑΝΔΑ per se, τότε το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Και πρέπει να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο ενοχλεί ένα όργανο στις εκλογές του οποίου προσήλθαν να ψηφίσουν περισσότεροι συνάδελφοι απο κάθε άλλο δικηγορικό σύλλογο πλην αυτού των Αθηνών:
1)μήπως εκπροσωπεί άλλο “σώμα” εκτός ΕΑΝΔΑ; Τελευταία έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές “ενώσεις” που φιλοδοξούν να γίνουν οι εκπρόσωποι των νέων συναδέλφων. Μια απλή σχετική αναζήτηση στο google βγάζει τουλάχιστον δέκα!!! Η φιλοδοξία του καθενός είναι θεμιτή. Όμως, είναι τουλάχιστον αντιδημοκρατικό μια ομάδα λίγων ανθρώπων να θέλει να αντικαταστήσει ένα όργανο στις εκλογές του οποίου προσήλθαν 3100 άτομα! Άλλωστε, η δύναμή μας είναι η αντιπροσωπευτικότητα-όχι η “φώτιση” καθενός για το “καλό” των νέων συναδέλφων.
2)μήπως δεν θέλει “συνδικαλισμό των νέων”; Αν αυτό αποτελεί το παραγωγικό αίτιο των “ανωνύμων φυλλαδίων” μας χαροποιεί-γιατί ex post αποδεικνύεται ότι, πράγματι, κάνουμε δουλειά.
Όπως, ήδη άλλοι συνάδελφοι έχουν αναφέρει, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση των μορφών συλλογικής δράσης. Σαν Δ.Σ. γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε είναι η πίεση των αριθμών-γι' αυτό και κάθε μας δράση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε όλους (θυμίζω πως είμασταν ο μόνος επιστημονικός φορέας της χώρας που αντέδρασε de facto στην κατάργηση του αφορολογήτου με την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών και τη συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων ενώ στη συγκεκριμένη δράση μας προστέθηκαν, εκ των υστέρων, και άλλες ενώσεις νέων συναδέλφων της χώρας).
Αν κάποιοι νιώθουν ότι με το να θέτουν προσκόμματα υπηρετούν το “γενικό καλό” ας χαίρονται εαυτούς. Όταν υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα σαν την κατοχύρωση των ορίων αμοιβών των συναδέλφων, την αύξηση του διανεμητικού λογαριασμού με νέους πόρους, την ουσιαστική άσκηση κτλ. στα οποία η ΕΑΝΔΑ, μετά απο χρόνια, εκκινώντας απο το πλήθος αυτών που συμμετείχαν στις εκλογές της, έχει θέσει [b]πραγματικά και ρεαλιστικά[/b], όταν ο μόνος τρόπος να πετύχουμε είναι η συσπείρωση, όταν καταφέρνουμε να κάνουμε καθαρές και πραγματικά αντιπροσωπευτικές εκλογές για ένα Δ.Σ. ώστε να αντλεί νομιμοποίηση απο ψηφοφόρους και όχι “προστάτες”, όταν, εν τέλει, πάνω απο 3.000 νέοι συνάδελφοι αναδεικνύουν την ΕΑΝΔΑ ως το δεύτερο μαζικότερο συνδικαλιστικό σώμα νομικών επαγγελμάτων στη χώρα με αίτημα την ουσιαστική εκπροσώπησή του στο ΔΣΑ, όσοι πιστεύουν ότι τα “φωτεινά σωματεία” τους εκφράζουν την “αλήθεια” και θεωρούν αυτούς αρμοδιότερους, ο δρόμος είναι απλός: ας δοκιμαστούν στη βάσανο της ψήφου αυτών για τους οποίους δήθεν κόπτονται. Ως τότε, δεσμεύομαι προσωπικά, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευτεί όλοι απο αυτή την ιστοσελίδα για κάθε θέμα, εφόσον έχουν κάποια σοβαρή πρόταση υπέρ των συναδέλφων να τη θέσω στο επόμενο Δ.Σ. Και θα τους αποδώσω και όλα τα εύσημα...

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[size=13]Πολύ φοβούμαι ότι η απάντησή σου, [b]Σπήλιο [/b]μου, αντιπαρέρχεται όλα τα ερωτηματικά που έχουν τεθεί, με συνέπεια να [u]επιβεβαιώνονται οι φόβοι μου ότι τα ελλείμματα νομιμότητας[/u], τα οποία οι περισσότεροι διαβάσαμε από μερικούς αγνώστους στην αφίσα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στον ΔΣΑ και έφθασε σε μορφή φυλλαδίου στα χέρια μου, [u]είναι απολύτως βάσιμα[/u]!!!

[b]Το βασικό ερώτημα είναι: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α., ΝΑΙ Ή ΟΧΙ; Και κατά δεύτερο λόγο είναι τόσες και τέτοιες ώστε να καλύπτουν όλη την διάρκεια ζωής της; [/b]

Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τα επίσημα χείλη της Ένωσης! [u]Όλα τα άλλα παρέλκουν και αποπροσανατολίζουν την συζήτηση από το τερατώδες ζήτημα του αν έχει πράγματι διαλυθεί η Ένωση εδώ και καιρό!!![/u]

[b]Η υπόλοιπη ειδυλλιακή εικόνα για τα έργα και τις ημέρες της Ένωσης, επίτρεψέ μου, επειδή ασχολήθηκα και ο ίδιος για αρκετό καιρό, ώστε να γνωρίζω καλά, απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα![/b] !exclaim Κατανοώ φυσικά την αδήριτη ανάγκη σου να υπερασπιστείς την θέση σου σε ένα σωματείο, καθώς θέλει κόπο να πείσεις 400 και άνω συναδέλφους να προσέλθουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης… ωστόσο [b]αν το σωματείο είναι ΟΝΤΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ, είναι ή δεν είναι εξαπατημένοι και οι 3.100 συνάδελφοι που συμμετείχαν σε μια διαδικασία που, όπως και να το κάνουμε, προσβάλλει βάναυσα την νομική μας μόρφωση;[/b]
!eek [/size]

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Αλίμονο αν θεσμικοί φορείς εκπροσώπησης παραγόντων απονομής της δικαιοσύνης έμπαιναν στην διαδικασία να απαντούν στις κάθε λογής άθλιες, και οπωσδήποτε ανυπόστατες, συκοφαντικές επιθέσεις, παρέχοντας έτσι locus standi στον δημόσιο διάλογο σε γνωστούς ή αγνώστους - και σε κάθε περίπτωση ανώνυμους - συκοφάντες οι οποίοι, δυστυχώς για αυτούς, δεν έχουν ούτε γνώση του ισχύοντος δικαίου ούτε καν το θάρρος της γνώμης τους.

Η όποια προσπάθεια θεμελίωσης δήθεν νομικών παραβάσεων, είτε μέσω ανώνυμων, συκοφαντικών φυλλαδίων είτε μέσω ενός διαδικτυακού forum χαρακτηρίζει αποκλειστικά τους ίδιους τους συκοφάντες και μόνον αυτούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού της Ιστοσελίδας, "απαγορεύεται η δημοσίευση μηνυμάτων με ... υβριστικό ... περιεχόμενο ή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, εν γένει. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η προώθηση του δημοσίου διαλόγου υπό καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτής της ιστοσελίδας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί και ο Πίνακας Συζητήσεων."

Όποιος συνάδελφος θεωρεί ότι θεσμικοί φορείς εκπροσώπησης παραγόντων απονομής της δικαιοσύνης δεν οργανώνονται ή δεν λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο έχει δικαίωμα, αν όχι υποχρέωση, να επιδιώξει την αποκατάσταση της νομιμότητας απευθυνόμενος στις αρμόδιες αρχές. Αν δεν το πράξει, τότε λυπάμαι που το λέω αλλά είναι ένας κοινός συκοφάντης, δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος στις υποτιθέμενες παρανομίες τις οποίες επικαλείται, η δε συκοφαντική του δράση αποσκοπεί προφανώς στην ικανοποίηση προσωπικών του παθών ή σε οποιονδήποτε άλλο συναφή αθέμιτο, ιδιοτελή σκοπό.

Ένα διαδικτυακό forum - και μάλιστα μίας νομικού περιεχομένου ιστοσελίδας, η οποία μάλιστα ανήκει σε θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων - δεν επιτρέπεται να αποκτά χαρακτήρα "λαϊκού δικαστηρίου". Σε ένα συντεταγμένο κράτος, η διαπίστωση τυχόν νομικών παραβάσεων και η αντίστοιχη αποκατάσταση της νομιμότητας γίνεται από συγκεκριμένα όργανα, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Κατ' ακολουθία, συζητήσεις περί μη-νομιμότητας, και δη του τύπου "δεν είμαι εγώ αυτός που τα λέει αυτά, τα διάβασα αλλού και απλώς σας τα μεταφέρω" ή "είστε παράνομοι/ανυπόστατοι", κ.λπ., προσβάλλουν τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των δικηγόρων, κάθε δικηγόρο χωριστά, αλλά και το ίδιο το δικηγορικό λειτούργημα εν γένει.

Λυπάμαι που συνάδελφοί μας, αγνοώντας κάθε έννοια νομιμότητας και δικηγορικής δεοντολογίας, μεταχειρίζονται τέτοια μέσα προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπουν αλλά είναι αυτονόητο ότι μία τέτοια συμπεριφορά δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτή. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού της Ιστοσελίδας, το οποίο υπενθυμίζουμε για τελευταία φορά, "η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στο eanda.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση παράβασής του τελευταίου ή του ισχύοντος ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών εν γένει, οι διαχειριστές δικαιούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς αποκατάσταση της νομιμότητας (ιδίως σε επεξεργασία, μετακίνηση, διαγραφή μηνυμάτων, αποκλεισμό ή διαγραφή μελών), σεβόμενοι πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας".

lawmaker
Εικόνα: lawmaker
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/07/2008

Θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο στο ότι δεν έχει πολύ νόημα από ένα σημείο και μετά να γράφει κανείς στο site της ΕΑΝΔΑ για το άτοπο της ύπαρξης σωματείου χωρίς εγγεγραμμένα μέλη, όχι όμως για το λόγο ότι πρόκειται για ανυπόστατες κατηγορίες, αλλά γιατί η δημιουργία ενός νέου σωματείου διαφορετικού από την ΕΑΝΔΑ και με εγγεγραμμένα μέλη θα αποδείκνυε περίτρανα το υποστατό ή όχι τέτοιων δηλώσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση η προσφυγή στη δικαιοσύνη την οποία προτείνει ο Αλέξανδρος, δεν θα είχε καμία πρακτική σημασία. Όσο για τη γνωστοποίηση του θέματος με άλλους τρόπους θεωρώ ότι είναι σκόπιμη, γιατί δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι -μεταξύ αυτών και εγώ- είχαν αναρωτηθεί μέχρι πρότινος για τα αυτονόητα.
Για τους λόγους αυτούς η παρέμβαση μου εδώ θα λήξει με αυτό το μήνυμα και με τη διευκρίνιση ότι δεν είμαι μεταξύ αυτών που συνέταξαν το κείμενο για τις αφίσες, η διατήρηση όμως της ανωνυμίας θα μπορούσε να με προφυλάξει από πιθανές "συναδελφικές" και "φιλικές" κινήσεις οι οποίες έπεσαν στην αντίληψή μου σε περιπτώσεις φίλων μου.

Χρήστος Κλειώσης
Εικόνα: Χρήστος Κλειώσης
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2006

H ανθρωπιστική δράση της ΕΑΝΔΑ είναι στο στόχαστρο μιας διεθνους συνομωσίας υποκεινούμενης από τους Ιλουμινάτι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τους αντιμετωπίσετε ικανοποιητικά όταν μάθετε να τηρείτε τις διατάξεις του ίδιου σας του καταστατικού και ειδικά αυτούς που αφορούν την εγγραφή μελών, τον κατάλογο μελών και την διάρκεια θητείας του Δ.Σ.

Ο καιρός γαρ Εγγύς για να ανοίξουμε τις γενικες αρχές του αστικού κώδικα !woot

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[size=12]Επειδή βλέπω ότι μέσα από αόριστες απειλές και έμμεσες ύβρεις (περί συκοφαντών) κατά όλων των συναδέλφων που μίλησαν προλειαίνεται αναφανδόν το έδαφος για να επιβληθεί απαγόρευση του διαλόγου έχω να δηλώσω τα εξής:

- Η ΕΑΝΔΑ δεν είναι «θεσμικός φορέας εκπροσώπησης παραγόντων απονομής δικαιοσύνης». Θεσμικός φορέας τέτοιου τύπου δεν δύναται να είναι ένα σωματείο του Αστικού Κώδικα! !exclaim

- Αν κάποιος νομίζει ότι είτε εγώ είτε οι συνάδελφοι, που έχουν προηγηθεί, έχουν παραβιάσει τον Νόμο ή τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορούν να απευθυνθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να αναζητήσουν την ηθική και υλική τους ικανοποίηση. Το κακό για όρους το δοκιμάσουν είναι ότι η συκοφαντική δυσφήμηση προϋποθέτει τα διαθρυλούμενα γεγονότα να είναι ψευδή! Και συνιστώ λίγη προσοχή, κύριοι, γιατί υπάρχει και το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης! !ciggy

- Το forum αυτό είναι και ένα μέσο αναφοράς του ασκουμένου και νέου συναδέλφου στον φερόμενο ως «αρμόδιο θεσμικό φορέα εκπροσώπησης παραγόντων απονομής δικαιοσύνης», συνεπώς, όταν κοινοποιείται για πρώτη φορά το καταστατικό του είναι φυσικό να δημιουργούνται εύλογες απορίες για την εφαρμογή του. Το να αποδίδει κάποιος τις εκφραζόμενες απορίες σε συνωμοσίες που εξυφαίνονται κατά την αυξανόμενης παρεμβατικότητας της ΕΑΝΔΑ μετά τις τελευταίες εκλογές μοιάζει με κουτοπόνηρη περιαυτολογία!

- Εμείς ζητούμε μια απλή απάντηση σε μια απλή ερώτηση:
[b]Ψήφισαν 3.100 συνάδελφοι στις τελευταίες εκλογές. Το καταστατικό ορίζει ότι για να γίνεις μέλος του σωματείου ΕΑΝΔΑ πρέπει να υποβάλεις αίτηση. Δικαίωμα ψήφου σε ένα σωματείο έχουν μονάχα τα (οικονομικώς τακτοποιημένα) μέλη του. Υπάρχουν, λοιπόν, 3.100 αιτήσεις μελών στο αρχείο της ΕΑΝΔΑ; [/b]

Αν η ΕΑΝΔΑ είναι απολύτως εντάξει, θα απαντούσε αμέσως διά του φερομένου ως νομίμου εκπροσώπου της! Εσείς, κ. Αλ. Μαντζούτσο, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν εκπροσωπείτε την ΕΑΝΔΑ, όπως και να το κάνουμε. [/size]

[b]ΥΓ:[/b] Λυπούμαι πολύ που έχει ήδη σβηστεί ένα μήνυμα ενός συναδέλφου! Μπορεί η κριτική του να έγινε υπό το κράτος οργής, ωστόσο, προηγουμένως είχε προκληθεί! Διότι είναι λογικό κάποιος να εξοργιστεί όταν εμμέσως πλην σαφώς τόν αποκαλούν "συκοφάντη"...

lamogio
Εικόνα: lamogio
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/07/2009

Η ΕΑΝΔΑ είναι πολύ εντάξει και δεν έχει κανένα λόγο να απαντάει σε ανώνυμες συκοφαντίες.

Αν το έκανε θα έδινε πολύ μεγάλη αξία στους συκοφάντες.

Καλά κάνει και δε δίνει σημασία σε τέτοια καμώματα και το ίδιο θα έκανε ο οποιοσδήποτε θέλει να λέγεται σοβαρός.

Αλλού είναι το θέμα.

Πως γίνεται να υπάρχουν δικηγόροι (αν είναι περισσότεροι από έναν) οι οποίοι υποτίθεται ότι λένε “αλήθειες” μέσα από την ΑΝΩΝΥΜΙΑ και υπογράφουν το κείμενό τους με τον πιο γελοίο τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί.

Όποιος το έκανε αυτό μόνο ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ μππορεί να λέγεται και δε θα έπρεπε να έχει θέση στο δικηγορικό σώμα.

Κάποιος ο οποίος δεν έχει το θάρρος της γνώμης του πως θα πάει αύριο να εκπροσωπήσει τον οποιονδήποτε στα δικαστήρια ή οπουδήποτε αλλού;

Είναι ένας τέτοιος άνθρωπος άξιος να φέρει τον τίτλο του δικηγόρου;

Ο ΔΣΑ τι κάνει για όλα αυτά;

Δε θα έπρεπε το πειθαρχικό να έχει ξεκινήσει ήδη αυτεπάγγελτη έρευνα για να βρεθεί και να τιμωρηθεί όποιος ή όποιοι ευθύνονται για αυτό τον απαράδεκτο ευτελισμό του λειτουργήματος.

Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το περιεχόμενο του φυλλαδίου που έτσι κι αλλιώς αν εξαιρέσουμε τους γνωστούς-αγνώστους κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά αλλά η ανωνυμία του και ο τρόπος δράσης στο σύνολό του.

Το πρόβλημα όμως ξεκινάει και από αλλού.

Επιτρέπεται να μπαίνει ο καθένας μέσα στο σύλλογο χωρίς κανένα έλεγχο και να δυσφημεί έτσι ελεύθερα;

Εγκαταστάσεις δικηγόρων, αίθουσες, γραφεία, βιβλιοθήκες με ανυπολόγιστης αξίας υλικό και όμως δεν υπάρχει κανένας που να φροντίζει να τηρείται η τάξη και η ασφάλεια;

Ο λόγος λοιπόν που ο κάθε επιτήδειος έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει, να ευτελίζει και να παρανομεί είναι γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον σταματήσει.

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1247421858=lamogio]
[...]Πως γίνεται να υπάρχουν δικηγόροι (αν είναι περισσότεροι από έναν) οι οποίοι υποτίθεται ότι λένε “αλήθειες” μέσα από την ΑΝΩΝΥΜΙΑ και υπογράφουν το κείμενό τους με τον πιο γελοίο τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί.

Όποιος το έκανε αυτό μόνο ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ μππορεί να λέγεται και δε θα έπρεπε να έχει θέση στο δικηγορικό σώμα.

Κάποιος ο οποίος δεν έχει το θάρρος της γνώμης του πως θα πάει αύριο να εκπροσωπήσει τον οποιονδήποτε στα δικαστήρια ή οπουδήποτε αλλού;

Είναι ένας τέτοιος άνθρωπος άξιος να φέρει τον τίτλο του δικηγόρου;

Ο ΔΣΑ τι κάνει για όλα αυτά;

Δε θα έπρεπε το πειθαρχικό να έχει ξεκινήσει ήδη αυτεπάγγελτη έρευνα για να βρεθεί και να τιμωρηθεί όποιος ή όποιοι ευθύνονται για αυτό τον απαράδεκτο ευτελισμό του λειτουργήματος.

Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το περιεχόμενο του φυλλαδίου που έτσι κι αλλιώς αν εξαιρέσουμε τους γνωστούς-αγνώστους κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά αλλά η ανωνυμία του και ο τρόπος δράσης στο σύνολό του.

Το πρόβλημα όμως ξεκινάει και από αλλού.[...][/quote1247421858]
[size=14][b]Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν ενοχληθεί πολύ πια και άρχισαν να αντιδρούν μάλιστα σπασμωδικά αντιφάσκοντας από το πρώτο τους μηνυματάκι:
[u]Αφού σε ενοχλούν οι ανώνυμοι συκοφάντες, γιατί γράφεις ανώνυμα ο ίδιος επιτιθέμενος έτσι;[/u] Πες μας ποιος είσαι πρώτα και τότε τα λέμε, "συνάδελφε"! !ciggy [/b][/size]