κληση για επαναληψη συζητησης

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
maria85
Εικόνα: maria85
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 24/10/2011

Συνάδελφοι, καλημερα! Μήπως έχει κάποιος υπόδειγμα κλησης για επαναληψη συζήτησης ? (254 ΚΠολΔ). Θα ημουν ιδιαιτερα υπόχρεη, ευχαριστώ !

nauagos83
Εικόνα: nauagos83
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/01/2011

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1) XX, κατοίκου  ......  Αττικής, επί της οδού

2) ΨΨ .......

ΚΑΤΑ 

 

……………………… 

     Εναντίον του καθού η παρούσα ασκήσαμε την από 2 Φεβρουαρίου 2012, με γενικό αριθμό κατάθεσης ..../2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ..../2012 αγωγή μας, με αίτημα να αναγνωρισθεί το δικαίωμά μας της πλήρους κυριότητας κατά το ένα τέταρτο (1/2) εξ αδιαιρέτου εις έκαστον εξ ημών, επί του περιγραφομένου στο ιστορικό της αγωγής μας ακινήτου, ήτοι επί ενός γεωτεμαχίου ..................

    Η παραπάνω αγωγή μας είχε προσδιορισθεί για την δικάσιμο της ...ης Νοεμβρίου 2012, ότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της ...ης Μαΐου 2013, οπότε και τελικώς συζητήθηκε αντιμωλία, εκδοθείσης της υπ’ αριθμ. ...../2013 απόφασης του Δικαστηρίου Σας (Τακτικής Διαδικασίας),  η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να .............

     Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, να επαναφέρουμε προς συζήτηση την παραπάνω αγωγή μας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, ώστε να εκδοθεί επ’αυτής οριστική απόφαση.

    Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, υπαγομένη εις την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

      Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μας.

      Να ορισθεί νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η παραπάνω αγωγή μας επί τω τέλει όπως γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν.

      Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα,  6 Νοεμβρίου 2014

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

maria85
Εικόνα: maria85
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 24/10/2011

Συνάδελφέ μου, ευχαριστώ πολύ!