κλήση μάρτυρα και απουσία του στο εξωτερικο

Χωρίς απαντήσεις
katrina
Εικόνα: katrina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/11/2007

Σε περίπτωση κλήσης μάρτυρα και αποδεδειγμένης αδυναμίας του να παραστεί πχ κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσω βεβαιωμένο χαρτί από κάποια προξενική/ αστυνομική αρχή στον Ειρηνοδίκη?