Παρέμβαση στο ΣτΕ

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Ntinos
Εικόνα: Ntinos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/11/2006

Καλησπέρα. Θέλουμε να κάνουμε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση μιας κανονιστικής απόφασης που εκκρεμεί. Αν θυμάμαι σωστά όμως παρέμβαση γίνεται μόνο υπέρ των διοικητικών πράξεων. Υπάρχει κάποιος τρόπος ή κάποια διαδικασία με την οποία μπορεί να γίνει παρέμβαση κατά μιας διοικητικής πράξης;

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Πράγματι, παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη γίνεται καταρχήν μόνο υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης (άρθρο 49 παρ. 1 Π.Δ. 18/1989).

Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2479/1997, [i]"α. [b]Σε δίκη ενώπιον[/b] του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, [b]της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,[/b] της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, [b]στην οποία, εν όψει των ισχυρισμών των διαδίκων ή της τυχόν παραπεμπτικής απόφασης, τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού, εφόσον το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης στην οποία είναι διάδικοι. Δικαίωμα άσκησης παρέμβασης έχει σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εφόσον δεν είναι ήδη διάδικος.[/b] Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή σε δίκες ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί ποινικών υποθέσεων. β. Ο παρεμβαίνων με βάση το προηγούμενο εδάφιο νομιμοποιείται να προβάλει απόψεις και επιχειρήματα αναφερόμενα αποκλειστικά σε ζητήματα συνταγματικότητας που έχουν τεθεί. Η εκδιδόμενη απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τον παρεμβαίνοντα αυτόν. γ. Η κατά το εδάφιο α'παρέμβαση ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Κώδικα "περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου" (Ν. 345/1976, ΦΕΚ 141 Α'), 49 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8Α'), 81 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. και 14 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ 304 Α'), αντιστοίχως".[/i] Στην περίπτωση αυτή, παρέμβαση ασκείται ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τόσο υπέρ όσο και κατά της συνταγματικότητας διαταξης τυπικού νόμου, στην οποία ερείδεται η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 49 παρ. 2 Π.Δ. 18/1989, η παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο και κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, έξι (6) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συζήτηση, με επίδοση κυρωμένου αντιγράφου προς τους διαδίκους, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Ntinos
Εικόνα: Ntinos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/11/2006

Σ' ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.