Πληρωμή υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.

Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

"Άρθρο 1
Διάθεση προσωπικού και μέσων
της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών
1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει, κατόπιν
αιτήματος, υπηρεσίες και μέσα προς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος (άρθρο 22
ν. 3938/2011).
2. Οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών και μέσων της
Ελληνικής Αστυνομίας με καταβολή ανταλλάγματος
είναι:
α. για τη συνοδεία χρηματαποστολών, εκρηκτικών ή
άλλων επικίνδυνων υλών,
β. για τη συνοδεία μεταφερόμενων καλλιτεχνικών έρ−
γων ή ιδιωτικών αγαθών μεγάλης αξίας,
γ. για την παροχή υπηρεσιών τάξης – ασφάλειας και
τροχαίας σε καλλιτεχνικές συναυλίες και εκδηλώσεις,
δ. για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλε−
οπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών κ.λ.π.,
ε. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης,
στ. παροχή υπηρεσιών φρούρησης ή συνοδευτικής
ασφάλειας σε ιδιώτες που επικαλούνται λόγους ασφά−
λειας,
ζ. είσπραξη συνδρομών προς εκδότες νομικών περι−
οδικών με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του προ−
σωπικού
και
η. κάθε άλλη περίπτωση που αφορά διάθεση μέσων
και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από την Ελληνι−
κή Αστυνομία και υπερβαίνει το μέτρο της συνήθους
αστυνομικής προστασίας."

 

Πρόσεξε κανείς την περίπτωση ζ' του αρθ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ? Τί θέλει να πει ο ποιητής?

alnikzos
Εικόνα: alnikzos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/03/2011

Δεν ξέρω, πάντως καλού κακού να πληρώσετε τις συνδρομές σας...

Υ.Γ Πέρα από την πλάκα, αυτή η ΥΑ αποδεικνύει τον υπέρτατο εξευτελισμό του ελληνικού κράτους. Διαβάστε οπωσδήποτε το ΦΕΚ και θα καταλάβετε. Έχει και τιμοκατάλογο.