Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
alexa
Εικόνα: alexa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/05/2010

Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα: Ρωτησα τρείς ! συμβολαιογράφους και δεν είχε κανείς τους.

ks
Εικόνα: ks
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/05/2010

Έχω κάνει σε έναn συμβολαιογράφο στην Αθήνα. Το ετοίμασε αυτός. Αν θές να σου στείλω τα στοιχεία του σε pm

ks
Εικόνα: ks
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/05/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 
------------------
 
     Στην Αθήνα, σήμερα στις ......................... (...) ........ του έτους δύο χιλιάδες ....... (20..), ημέρα της εβδομάδας ........., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό ........... αριθμός ...., ενώπιον εμού του/της συμβολαιογράφου ..........................................., που εδρεύω ......................., εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
 
1. Συμβαλλόμενοι
 
     Αφενός:....................................................................................................................................................................................και
     Αφετέρου:.......................................................................................................................................................................................
 
2. Σύναψη συμφώνου συμβίωσης
 
     Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι, αφού δήλωσαν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από αυτούς οποιοδήποτε κώλυμα από τα αναφερόμένα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 3719/2008, η ύπαρξη του οποίου συνεπάγεται κατά νόμο την ακυρότητα του παρόντος συμφώνου συμβίωσης και συγκεκριμένα ότι δεν έχει συναφθεί μεταξύ αυτών γάμος ή προγενέστερο σύμφωνο συμβίωσης ή μεταξύ ου ενός από αυτούς και τρίτου, ούτε συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, ούτε εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως, ούτε υιοθεσία μεταξύ τους, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσαν ότι, προκειμένου να οργανώσουν την κοινή συμβίωσή τους, προβαίνουν με την πράξη μου αυτή στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3719/2008 και τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αμοιβαία συνομολογούν και συναποδέχονται:
 
3. Επώνυμο συμβιούντων
 
     Το παρόν σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβαλλομένων. Ο αφενός συμβαλλόμενος δήλωσε προσέτι ότι συγκατατίθεται, ώστε η αφετέρου συμβαλλόμενη να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμό του. (ή) Ο αφενός συμβαλλόμενος δήλωσε προσέτι ότι συγκατατίθεται, ώστε η αφετέρου συμβαλλόμενη να προσθέσει το επώνυμό του στο δικό της (ή και αντίστροφα).
 
4. Περιουσιακές σχέσεις
 
     Οι συμβαλλόμενοι, διατηρούν κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, τόσο για ανήκοντα σήμερα σ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, όσο και για εκείνα, τα οποία θα αποκτήσουν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του συμφώνου. (ή) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία θα αποκτήσουν στο μέλλον κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης θα ανήκουν κατ’ ισομοιρία και στους δύο. (ή) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποκτήσει το ένα συμβαλλόμενο μέρος, κατά την διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης, σε περίπτωση λύσης του συμφώνου, το άλλο μέρος θα έχει αξίωση κατά του πρώτου για ό,τι αυτό απέκτησε και με τη δική του συμβολή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3719/2008.
 
5. Επώνυμο τέκνων και γονική μέριμνα
 
     Τα τέκνα, που τυχόν θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος συμφώνου συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητας του, συμφωνείται ότι θα φέρουν το επώνυμο ................................... και ότι η γονική μέριμνά τους θα ανήκει και στους δύο γονείς και θα ασκείται από κοινού, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, που αφορούν τη γονική μέριμνα τέκνων που γεννήθηκαν σε γάμο.
 
6. Κληρονομικά δικαιώματα
 
     Σε περίπτωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης λόγω θανάτου, αυτός που επιζεί έχει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου, το οποίο ανέρχεται στο ένα έκτο της κληρονομίας, αν συντρέχει με κληρονόμους της πρώτης τάξης, στο ένα τρίτο, αν συντρέχει με κληρονόμους άλλων τάξεων και σε ολόκληρη την κληρονομία αν δεν υπάρχει συγγενής του κληρονομούμενου, που να καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος. Αυτός που επιζεί έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας, που του αναλογεί, εφόσον συντρέχει κατά το ποσοστό αυτό ως κληρονόμος.
 
7. Λύση συμφώνου συμβίωσης
 
     Το παρόν σύμφωνο συμβίωσης δύναται να λυθεί με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, η οποία θα γίνει αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση του ενός από αυτούς, η οποία θα ισχύσει αφότου κοινοποιηθεί στον άλλο με δικαστικό επιμελητή, ή αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβαλλόμενων ή μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου.
     Στις δύο πρώτες από τις παραπάνω περιπτώσεις η λύση του παρόντος συμφώνου συμβίωσης επέρχεται και θα ισχύσει από την κατάθεση του αντίστοιχου συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο, όπου έχει καταχωρισθεί και η σύσταση αυτού, ενώ στην τρίτη περίπτωση επέρχεται αυτοδίκαια.
 
8. Διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης
 
     Σε περίπτωση λύσεως του παρόντος συμφώνου συμβίωσης με οποιονδήποτε τρόπο, κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δύναται να απαιτήσει από τον άλλο διατροφή. (ή) Σε περίπτωση λύσεως του παρόντος συμφώνου συμβίωσης με οποιονδήποτε τρόπο, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν αμοιβαία και συναποδέχονται ότι αν ο ένας εξ αυτών δεν δύναται να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, ο άλλος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση διατροφής εκείνου που αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της διατροφής του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν. 3719/2008.
 
9. Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3719/2008
 
     Κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων, σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στο παρόν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3719/2008 και συμπληρωματικά, όπου υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στον προαναφερθέντα Νόμο, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 
10. Εναρξη ισχύος του συμφώνου συμβίωσης
 
     Εγώ ο/η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους ότι η ισχύς του παρόντος συμφώνου συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου της παρούσας πράξεώς μου στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους και την καταχώριση αυτού στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3801/2009, που τροποποίησε και συμπλήρωσε τα άρθρα 5, 8 και 42 του ν. 344/1976, τα άρθρα 1 και 8 του Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια και το άρθρο 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι δε συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα αναλάβουν οι ίδιοι την επιμέλεια της κατάθεσης και καταχώρισης της παρούσης πράξεώς μου στο προαναφερθέν βιβλίο του Ληξιαρχείου.
     Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή, που γράφτηκε σε ................ φύλλα, για την οποία με τρία (3) αντίγραφα θα εισπράξω συνολικά ευρώ ................................. εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ ................. και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ ............. και η οποία, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τον/την Συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο νόμος.
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                Ο/Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

drj
Εικόνα: drj
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/10/2016

Kalispera, 

Mporeite na mou peite ean gnorizete poia eine ta apaitoumena dikaiologitika gia to simfono simbiosis? Sto internet brisko ta parakatw:

1. Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο) 2. Ταυτότητες   (Διαβατήρια –μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς) 3. Αίτηση

Xreiazetai kati epipleon apo ta parapanw? episis, h aitisi parexetai apo to simbolaiografo? 

Episis xerete poso xrono diarkei peripou i diadikasia?

eyxaristo poly!