ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

26 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
alegrou
Εικόνα: alegrou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2009

 Συνάδελφοι καλησπέρα,

ετοιμάζομαι να καταθέσω αίτηση για διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. Μήπως κάποιος έχει έτοιμο υπόδειγμα? Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξω κατά τη σύνταξη της αίτησης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

alex156
Εικόνα: alex156
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/11/2009

 Κατέθεσα πράσφατα. (απόδοση - μισθώματα - κοινόχρηστα)

Ορίστε η αίτηση:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων

 

Του …………………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………….. αρ. 21

ΚΑΤΑ

Του ………………., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού …….ς αρ. 21


Θεσσαλονίκη 16/05/2012

 

Με το από 30/12/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας εκμίσθωσα στον καθ ου ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, ευρισκόμενο σε οικοδομή επί της οδού ….. αρ. 21, εμβαδού 78,50 τμ. αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλόνι, λουτροαποχωρητήριο και χολ, στο οποίο εγκαταστάθηκε με την οικογένεια του, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται σε αυτό.

Μεταξύ άλλων η μίσθωση συμφωνήθηκε διετής (01-01-2011 έως 31-12-2012) και το μηνιαίο μίσθωμα για όλη τη μισθωτική σχέση στο ποσό των 360 €, πληρωτέο το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία μου.

Παρά το γεγονός πως από την πρώτη μέρα κάνει ανενόχλητη χρήση του μισθίου διαμερίσματος, δυστροπεί συστηματικά στην καταβολή του μισθώματος και ήδη σήμερα μου οφείλει τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα των μηνών Δεκεμβρίου του έτους 2011 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2012 και όπως διαφαίνεται δεν έχει σκοπό να μου τα καταβάλει.

Επειδή από επαναλαμβανόμενη δυστροπία και  παρά τις οχλήσεις μου   δεν καταβάλει σκοπίμως το μίσθωμα  και ήδη σήμερα μου οφείλει τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα έξι μηνών, ως ανωτέρω και συνολικά 6Χ360 € = 2.160,00 €.

              Με την από 20/03/2012 εξώδικη δήλωση - όχληση που επιδόθηκε νόμιμα στον καθ ου, αλλά και στη σύζυγο του, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες υπ αρίθμ.  α) …… Γ΄/22-03-2012 και …… Γ΄ / 22-03-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …….., όχλησα τον καθ ου διαμαρτυρόμενος για την αντισυμβατική του συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων καλώντας τον να τακτοποιήσει άμεσα όλα τα οφειλόμενα ληξιπρόθεσμα μισθώματα.

Παρά την πάροδο εύλογου χρόνου, αυτός δεν μου κατέβαλε τίποτα και εξακολουθεί να μου οφείλει σήμερα τα μισθώματα έξι μηνών όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Επίσης ο καθ ου δεν κατέβαλε και  οφείλει την αναλογία κοινοχρήστων δαπανών που τον βαρύνουν και εκδίδονται στο όνομα του και ειδικότερα τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος έτους, ποσών 250,70 €, 90,70 € και 29,60 € αντίστοιχα και συνολικά το ποσό των 371,00 €. Το ανωτέρω ποσό υποχρεώθηκα να το καταβάλω εγώ για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικοδομής όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες εξοφλητικές αποδείξεις.

Επειδή συνεπεία πάντων των ανωτέρω πρέπει να εκδοθεί διαταγή από το Δικαστήριό σας με την οποία να υποχρεώνεται ο καθ’ ου

Α. να μου αποδώσει την χρήση του ανωτέρω διαμερίσματος, στο οποίο εξακολουθεί να διαμένει μέχρι και σήμερα.

Β. να μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και τι κοινόχρηστες δαπάνες ως ανωτέρω.

Επειδή η αίτησή μου αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα  έγγραφα, δηλαδή:

α) Το με ημερομηνία 30/12/2010   ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ,  από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση, το μηνιαίο μίσθωμα και ο χρόνος καταβολής του.

β) Τις υπ’ αριθμ.   α) ….. Γ΄/22-03-2012 και β) …. Γ΄ / 22-03-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ….., από τις οποίες προκύπτει ότι επέδωσα  νόμιμα προς τον καθ΄ ου και τη σύζυγο του, εξώδικη  όχληση για την καταβολή των μισθωμάτων.

γ) τις εξοφλητικές αποδείξεις κοινοχρήστων δαπανών μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2012 που βαρύνουν τον καθ ου και κατέβαλα για λογαριασμό του.

δ) για το παραδεκτό της αίτησης μου προσκομίζω το με αριθμό πρωτ. …../27-04-2012 πιστοποιητικό μισθωμάτων του προϊσταμένου της  Α' Δ.Ο.Υ.  Θεσσαλονίκης,

Επειδή κατέβαλα το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό ……. αγωγόσημο.

Επειδή η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη  βάσιμη και αληθινή.

Επειδή το δικαστήριο σας είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος μου

 

ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να υποχρεωθεί

α) ο καθ’ ου και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, με διαταγή που θα εκδοθεί σε βάρος του, να μου αποδώσει τη χρήση του περιγραφόμενου στην αίτηση μισθίου ακινήτου μου, ήτοι  ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου, εμβαδού  78,50 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην οδό ……. αρ. 21, στη Θεσσαλονίκη

β) υποχρεωθεί ο καθ ου για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες να μου καταβάλλει με διαταγή που θα εκδοθεί σε βάρος του το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.160,00 €) ευρώ νομιμότοκα από την ημέρα που έγινε κάθε μίσθωμα απαιτητό, δηλαδή από την 4η ημέρα κάθε μήνα και μέχρι την πλήρη εξόφληση. 360 € μηνιαίως Χ 6 μήνες)

γ) να υποχρεωθεί ο καθ ου να μου καταβάλει το ποσό των 371,00 € που αφορά την αναλογία συμμετοχής του στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος έτους (250,70 € + 90,70 € + 29,60 €)

 Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη γενική δικαστική μου δαπάνη.

 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 


 

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

Συνάδελφε, μήπως έχεις και την απόφαση; Συγκεκριμένα με ενδιαφέρει η διατύπωση στο τέλος, δεδομένου ότι ειναι πλέον η διαταγή εξαρχής τίτλος εκτελεστός.. Ευχαριστώ!

Λια.Α.
Εικόνα: Λια.Α.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2009

Θα ήθελα κι εγώ την απόφαση αν είναι εύκολο! Ευχαριστώ!

alex156
Εικόνα: alex156
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/11/2009

 Ορίστε και η απόφαση:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Αριθμός ……../2012

 

…… Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης …………………………………………..         

αφού έλαβε υπ’ όψιν του την από 16-05-2011  αίτηση του ……….., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ……….., η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιό δικηγόρο του Αλέξανδρο Χ. Τρυφωνίδη (Α.Μ. 5949),

ΚΑΤΑ

του …………., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………….

με την οποία για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, ζητάει την έκδοση διαταγής αποδόσεως μισθίου με αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα και κοινόχρηστες δαπάνες, με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, τα οποία ο αιτών νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται   και συγκεκριμένα:

α. το από 30-12-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δυνάμει του οποίου ο αιτών εκμίσθωσε στον καθ’ ου ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον 2ο όροφο οικοδομής, η οποία είναι κτισμένη στην οδό …… στον Δήμου Θεσσαλονίκης, εμβαδού 78,50 τ.μ., προκειμένου  να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία αυτού και της οικογένειας του για χρονικό διάστημα δύο ετών και συγκεκριμένα από 1-1-2011 έως 31-12-2012, με μηνιαίο μίσθωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (360,00 €) ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να προκαταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στον αιτούντα.

β. την από 20/03/2012 εξώδικη δήλωση - όχληση που επιδόθηκε νόμιμα στον καθ ου και στη σύζυγο του, όπως προκύπτει από τις υπ αριθμ.  α) …. Γ΄/22-03-2012 και ….. Γ΄ / 22-03-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ….., από τις οποίες αποδεικνύεται ότι ο καθ ου οχλήθηκε για την αντισυμβατική συμπεριφορά του και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων καλώντας τον να τακτοποιήσει άμεσα όλα τα οφειλόμενα ληξιπρόθεσμα μισθώματα.

γ. τις εξοφλητικές αποδείξεις κοινοχρήστων δαπανών μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2012 που βαρύνουν τον καθ ου από τη χρήση του μισθίου διαμερίσματος και κατέβαλε ήδη ο αιτών για λογαριασμό του.

δ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/27-04-2012  πιστοποιητικό της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης από το περιεχόμενο του οποίου αποδεικνύεται ότι κατά τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 ο αιτών δήλωσε το εισόδημα από την εκμίσθωση του ανωτέρω μισθίου διαμερίσματος.

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αίτηση είναι νομικά βάσιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 662Α έως Θ του Κ.Πολ.Δ., καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ και 634 του Κ.Πολ.Δ. Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα που συντάχθηκαν νόμιμα αποδεικνύεται ότι ο καθ’ ου παρόλο που κάνει ακώλυτη χρήση του μισθίου καθυστερεί από επανειλημμένη δυστροπία να καταβάλει τα μισθώματα των μηνών Δεκεμβρίου του έτους 2011 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2012 ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 2.160 ευρώ (360 Χ 6), τα οποία δεν του καταβάλει λόγω επανειλημμένης δυστροπίας του. Αποδεικνύεται επίσης ότι οφείλει την αναλογία συμμετοχής του στις κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν το μίσθιο διαμέρισμα για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος έτους, ποσών 250,70 €, 90,70 € και 29,60 € αντίστοιχα και συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 371,00 €. και τα οποία έχει καταβάλλει ήδη ο αιτών για λογαριασμό του.  Επομένως κρίνεται βάσιμη και στην ουσία γι’ αυτό και πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του μισθίου στον αιτούντα λόγω της επανειλημμένης δυστροπίας του καθ’ ου ως προς την καταβολή του μισθώματος καθώς και να υποχρεωθεί να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και κοινόχρηστες δαπάνες ως ανωτέρω αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα παραπάνω έγγραφα, το δικαστήριο δε αυτό είναι αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλη, καταβλήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου και το δικαστικό ένσημο που αναλογεί, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμό ….. αγωγόσημο.

 

                     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να αποδώσει στον αιτούντα την κατοχή και χρήση του  ανωτέρω μισθίου διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο οικοδομής επί της οδού …. στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 78,50 τ.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ αυτόν στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων των μηνών Δεκεμβρίου του έτους 2011 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2012 τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.160,00 € (360,00 € μηνιαίως Χ 6 μήνες) με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητό το κάθε μίσθωμα, ήτοι από την 4η ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και στην καταβολή της οφειλόμενης αναλογίας κοινοχρήστων δαπανών που αφορούν το μίσθιο διαμέρισμα για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος έτους, ποσών 250,70 €, 90,70 € και 29,60 € αντίστοιχα και συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 371,00 €.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ η δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής αυτής στον καθ’ ου,  την οποία καθορίζει στο ποσό των ................... ευρώ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ στον καθ’ ου η αίτηση ότι η παρούσα διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό και η εκτέλεση του ως προς την απόδοση του μισθίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοσή προς αυτόν αντιγράφου εξ απογράφου της παρούσας με επιταγή προς εκτέλεση και ακόμη ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατ’ αυτής στο αρμόδιο καθ’ ύλη Δικαστήριο, μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοσή της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ………………………        

 

 

…. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    …..  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

Εντέλλονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

…. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      …..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ………………..

Το απόγραφο αυτό είναι πρώτο και μπορεί να εκτελεστεί. Αναφορικά με την απόδοση του μισθίου δεν καταβάλλεται τέλος απογράφου βάσει του Ν. 2873/2000 [ΦΕΚ 285/28-11-2000 τεύχος Α’] και άρθρο 662Δ παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. όπως ισχύει σήμερα. Αναφορικά με την καταβολή μισθωμάτων και δαπανών καταβλήθηκε τέλος απογράφου ευρώ ………………… για το οποίο προσκομίστηκε το υπ’ αριθμό ……...……………….. παράβολο χαρτοσήμου και δόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα.

 

            Θεσσαλονίκη ……………..                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

            …. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         για την νόμιμη σήμανση

                                                                                    και την έκδοση του

                                                                                    κατά σειρά παραγγελίας.

                                                                                                

                                                                                     Θεσσαλονίκη……………….

 

Λια.Α.
Εικόνα: Λια.Α.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2009

Τον Αύγουστο επιδίδονται οι διαταγές απόδοσεις μισθίου και μισθωμάτων?

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Πολυ καλο και χρησιμο το υποδειγμα....

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

Συνάδελφοι, καλημέρα!

Κοινοποίησα το εξώδικο και στη σύζυγο του μισθωτή. Η διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων πρέπει να στρέφεται μόνο κατά του μισθωτή ή και κατά της συζύγου του;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

Και κάτι ακόμα: οι "15 τουλάχιστον ημέρες" του εξωδίκου ειναι ημερολογιακές ή εργάσιμες;

Ευχαριστωωωω

gpot
Εικόνα: gpot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2010

Ημερολογιακες μερες μετρας,η διαταγη θα ειναι κατα του μισθωτη απλα μετα επιδιδεις την επιταγη προς εκτελεση  κ στους δυο.

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

Ευχαριστώ!

otter
Εικόνα: otter
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/07/2012

 Οι ημέρες είναι εργάσιμες (άρθρο 662 ΣΤ ΚΠολΔ)

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Εργασιμες είναι ως προς την προθεσμία ανακοπής όχι ως προς την όχληση

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

Γιάννη, κι εγώ σ' αυτό το τελευταίο καταλήγω.. όπου είναι εργάσιμες αναγράφεται ρητά, όπως επί παραδείγματι στην προθεσμία ανακοπής.. Σ' ευχαριστώ για την επιβεβαίωση..

ks
Εικόνα: ks
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/05/2010

Καλησπέρα!

Θέλω να εκδώσω διαταγή απόδοσης και να αναζητήσω σωρευτικά και οφειλόμενα μισθώματα και κοινόχρηστα.

το ερωτημα μου είναι αν αρκεί να προσκομίσω φωτοτυπίες των αποδείξεων των κοινοχρήστων ή χρειάζεται κάτι άλλο ή πρωτότυπες αποδείξεις για να αποδείξω τις απιτήσεις μου?

Λια.Α.
Εικόνα: Λια.Α.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2009

 Να ρωτησω κατι?

Για να ζητησει ο εκμισθωτης με τη διαταγη οποιοδηποτε ποσο αφορα σε λογαριασμούς, θα πρεπει πρωτα να τους εχει εξοφλησει, σωστα?

zoelawgr
Εικόνα: zoelawgr
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/06/2008

Συνάδελφε πολύ χρήσιμο το υπόδειγμά σου. Μονη παρατήρηση ότι δεν έχεις ζητήσει και τόκους στην αιτηση, μόνο στην αποφαση.

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Λοιπον εχω μια περιπτωση οπου ο μισθωτης εχει καταθεσει σε λογαριασμο διαφορα ποσα για τα μισθωματα. Ωστοσο υπολοιπονται περιπου 4.600 ευρω. Ο μισθωτης εχει πληρωσει με τον λογαριασμο της ΔΕΗ, το ΕΕΤΗΔΕ, συνολικο ποσο 655. Να υποθεσω οτι αυτο το ποσο θα το αφαιρεσω απο 4.600, ετσι δεν ειναι?

Εχουμε κανα υποδειγμα που να γινεται μνεια πληρωμης του ΕΕΤΗΔΕ απο τον μισθωτη?

Ευχαριστω πολυ...

Mare
Εικόνα: Mare
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/02/2013

 Ναι, θα πρέπει να αφαιρεθεί το ΕΕΤΗΔΕ από το ποσό των οφειλομένων μισθωμάτων.

Όσον αφορά το υπόδειγμα, απλά πρόσθεσε μια παράγραφο στο ιστορικό της αίτησης και στο σκεπτικό της διαταγής, ότι ο μισθωτής κατέβαλε το ΕΕΤΗΔΕ ποσού ... ευρώ, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των οφειλομένων μισθωμάτων. 

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

 σε αντίστοιχη περίπτωση με το χαράτσι, απλά αφαίρεσα το ποσό του, και ανέφερα ότι οφείλει το υπόλοιπο ποσό (χωρίς να κάνω ειδική μνεία για το πώς έκανε τη μερική καταβολή). Δεν είχα πρόβλημα και εννοείται δεν αμφισβητηθηκε από την άλλη πλευρά.

vpachou
Εικόνα: vpachou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/02/2013

 Καλημέρα να ρωτήσω κάτι,

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν έχει εξοφλήσει την ΔΕΗ και ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομά του και έχει εξαφανιστεί τι κάνει ο ιδιοκτήτης; Δικαιούται να ανοίξει τον λογαριασμό και να ζητήσει και το οφειλόμενο ποσό στην διαταγή; 

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Αν δεν κανω λαθος εαν η ΔΕΗ ειναι στο ονομα του μισθωτη, δεν βαρυνεται ο εκμισθωτης με την οφειλη του μισθωτη. Ο εκμισθωτης βαρυνεται μονο για ΤΑΠ, ΔΦ και ΕΡΤ και σιγουρα για το ΕΕΤΗΔΕ.

anastasis
Εικόνα: anastasis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/11/2007

Μια σχετική ερώτηση, συνάδεφλοι:

Πρόκειται να καταθέσω διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. Είχα επιδώσει εξώδικο στο μισθωτή και τη σύζυγο τον Σεπτέμβρη του 2012 ζβτώντας την καταβολή μισθωμάτων ενός και πλέον έτους, οπότε και μετά από καιρό κατέβαλε περί τα 200 Ευρώ, δηλαδή ούτε ένα μίσθωμα συνολικά. Η ερώτησή μου είναι αν πρέπει τώρα να επιδώσω εκ νέου εξώδικο-όχληση λόγω του ότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τον Σεπτέμβρη ή πιθανόν με καλύπτει εκείνη η όχληση και μπορώ να αποφύγω περαιτέρω έξοδα και την πρόσθετη καθυστέρηση ακόμα 15 ημερών.

Ευχαριστώ.

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Λοιπον εχω το εξης θεμα (στην ουσια ειναι συνεχεια προηγουμενου μηνυματος μου):

Το μισθωτηριο που μου εχει φερει ο πελατης (εκμισθωτης) α) εχει υπογραφει 21-9-2012, β) η διαρκεια της  μισθωσης αρχιζει 1-10-2012 και ληγει 30-9-2015 και γ) "Το μίσθωμα θα προκαταβαλλεται απο τον μισθωτη εντος του πρωτου 15ημερου καθε μισθωτικου μηνα, αρχης γενομενης την 10-10-2012 οποτε και θα προκαταβληθει ενας μισθωτικος μηνας (Οκτωβριος 2012), μεσω καταθεσης....."

Δηλαδη ο μισθωτικος μηνας αρχιζει απο την 10η καθε μηνα? Επομενως νομιμοτοκα απο την 26η καθε μηνα?

Τωρα, απροσεξια ειναι ή φουστιτσες?

no_doubt
Εικόνα: no_doubt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/10/2008

 Μήπως ήταν απλά τυπογραφικό λάθος του μισθωτηρίου και η καταβολή έπρεπε να γίνει από 1/10 και μπήκε κατά λάθος ένα μηδενικό παραπάνω?

Επίσης δεν κατέβαλε κάποιον από τους προηγούμενους μήνες, έστω τον πρώτο (Οκτώβριο) ώστε να προκύπτει από εκεί, πότε έγινε η καταβολή? Θεωρώ ότι είναι 1-15/10 καθώς εγγράφως αναφέρει πότε αρχίζει ο μήνας και πότε λήγει. Επίσης αναφέρει για πρώτο δεκαπενθήμερο.

Με επιφύλαξη πιστεύω ότι η τοκοφορία είναι από την 16η κάθε μήνα. 

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Στην αιτηση διαταγης πληρωμης μπορουμε να ζητησουμε τοκους απο την επιδοση της διαταγης?

adekastos
Εικόνα: adekastos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/02/2013

ναι μπορούμε να ζητησουμε από την επίδοση ή και καθόλου