Γιάννης Αδαμόπουλος, Απλά & Χρήσιμα, Αθήνα 2011 (Σελ.: 604)

Για ανάγνωση online και download (σε μορφή .pdf), κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Γιάννης Αδαμόπουλος, Απλά & Χρήσιμα, Αθήνα 2011 (Σελ.: 604), ή στην εικόνα που ακολουθεί:

 

 

Περιγραφή: Καθημερινά Θέματα Πολιτικής Δικονομίας για το Νέο και το Μαχόμενο Δικηγόρο.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος ............................................................................................................................................................................................ 11

Διαδικασία Αμοιβών ........................................................................................................................................................................ 13

Αμοιβές δικηγόρων ............................................................................................................................................................................ 15

Αμοιβές μεσιτών .................................................................................................................................................................................. 31

Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ....................................................................................................................................................... 38

Α. Προσωρινή τιμή μονάδος ...38... Β. Οριστική τιμή μονάδος ...39 Γ. Αναγνώριση δικαιούχων (άρθρο 26 ν. 2882/2001)...41 Δ. Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων (άρθρο 27 ν. 2882/2001) ...44 Ε. Ανάκληση & Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ...45... ΣΤ. Ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης...46

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων…………………………………………………………………………..….. 53

Συνήθεις Υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων της αποκλειστικής αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου: (Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής...57..., Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσια έκταση...59..., Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση...59..., Αίτηση ανατροπής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 1019 Κ.Πολ.Δ...60... Αίτηση εκποίησης κινητών πραγμάτων, που υπάρχουν στο μίσθιο μετά την αποβολή του μισθωτή (άρθρο 943 παρ. 2 και 3 Κ.Πολ.Δ)...61 Χορήγηση άδειας εκτέλεσης κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις κατά το νόμο εξαιρετέες ημέρες)...62

Συνήθεις περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου (Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης χρήσης ...67... Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή...68... Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής...69...Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ επί ασκηθείσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης ...69... Αίτηση για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ...71... Αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ...71... Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης (άρθρο 954 Κ.Πολ.Δ (παλαιότερα αίτηση διόρθωσης προγράμματος πλειστηριασμού) ...72... Ανακοπή κατά το άρθρο 1000 Κ.Πολ.Δ ...73... Άδεια εκποίησης κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων)...73. Συνήθεις περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικής αρμοδιότητος του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης ...74... Συναινετική ανάκληση αποφάσεως εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ...74... Άδεια εκποίησης εμπορευμάτων (άρθ. 7 Ν. 146/1914) ...75... Αίτηση για τον αποκλεισμό προσωρινώς εταίρου συνδιαχειριστή για τη διενέργεια διαχειριστικών πράξεων σε ομόρρυθμη εταιρεία ...75... Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης Ε.Π.Ε. με δικαστική απόφαση (άρθρο 11 Ν. 3190/1955) ...76... Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε. (άρθρο 33 Ν. 3190/1955) ...76... Αίτηση επίδειξης εγγράφων (άρθρο 902 Α.Κ) ...77... Αίτηση για θέση ακινήτου ή επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση (άρθρο 1034 επ. Κ.Πολ.Δ.) ...80... Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση κατά τα άρθρα 725 επ. Κ.Πολ.Δ...84... Αίτηση αποβολής κατόχου ή νομέα από απαλλοτριωθέν ακίνητο (κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 1772/1988) ...85... Διαφορές σχετικά με την είσπραξη αποζημίωσης απαλλοτρίωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 8 § 3 Ν. 2882/2001) ...86... Αίτηση κατά της απόφασης σωματείου που διέγραψε μέλος του...86.

Άλλες συνήθεις περιπτώσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων (Ασφαλιστικά μέτρα με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ...86... Ασφαλιστικά μέτρα με απόφαση του Εισαγγελέως Πρωτοδικών για προσωρινή ρύθμιση σε περίπτωση αμφισβήτησης της νομής και κατοχής σε κτήματα μεταξύ του Δημοσίου και ιδιώτη (Α.Ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημόσιων κτημάτων», όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 958/1971)...87... Ενδεικτική νομολογία ασφαλιστικών μέτρων ...90.

Διαδικασία Αυτοκινήτων................................................................................................................... 96

Α. Τι ζητάμε ...98... Β. Παραγραφές. Καθορισμός με βάση το περιεχόμενο της αγωγής...100...Γ. Διακοπή – Ακύρωση ασφάλισης...101 Δ. Ευθύνη επικουρικού κεφαλαίου ...102... Ε. Ευθύνη διεθνούς γραφείου ασφάλισης...102... Ζ. Ασφαλιστικά μέτρα...103... Η. Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από τροχαίο ατύχημα...104... Ενδεικτική νομολογία...104.

Διαδικασία Διατροφών……………………………………………………………………………….…………….............… 131

Ενδεικτική νομολογία …………………………………………………………………………...............…………………..... 134

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ………………………………………….…………………….………... 155

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Ειρηνοδικείου. (Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών ...160... Βεβαιωτικός Όρκος ...163 Σφράγιση - Αποσφράγιση ακινήτου λόγω θανάτου του διαμένοντος σε αυτό ...163... Απογραφή πραγμάτων της κληρονομιάς ...165 Άδεια Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Συνεταιρισμού και διορισμός εκκαθαριστών του ...166... Άδεια για την εκποίηση ενεχύρου ή την απόδοσή του με παροχή άλλης ασφάλειας ...167... Κύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών επί ακινήτων και γεωργικών κλήρων) ...167.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Μονομελούς Πρωτοδικείου

(Συναινετικό διαζύγιο ...168... Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας ιδιογράφου διαθήκης ...171... Δικαστική συμπαράσταση ...172... Ίδρυση σωματείου – τροποποίηση καταστατικού σωματείου ...173... Έκδοση κληρονομητηρίου ...173... Δικαστικός ορισμός διαιτητών (άρθρο 878 επ. Κ.Πολ.Δ.)...178 Εξαίρεση διαιτητή – επιδιαιτητή (άρθρο 883 Κ.Πολ.Δ) ...179... Αίτηση για κήρυξη σε αφάνεια (άρθρο 40 επ. Α.Κ.) ...180... Κήρυξη αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα...182...Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή διαχειριστού (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας ή του σωματείου ή της ένωσης συνιδιοκτητών ...186... Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ...186... Κήρυξη αξιόγραφου ανίσχυρου ...188 Αίτηση από τους γονείς για χορήγηση άδειας διενέργειας πράξεων για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους ...190...Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδόμησης οικοπέδου από συγκυρίους (Ν. 1562/1985)-κατάρτιση κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών ...191... Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ή άλλου γεγονότος βεβαιουμένου με πράξη της αρμόδιας δημόσιας αρχής ...194... Αίτηση διαγραφής διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων ...195... Αίτηση χορήγησης άδειας για παρένθετη μητρότητα (άρθρο 1458 Α.Κ.) ...196... Διαχειριστικός έλεγχος ανώνυμης εταιρείας ...201... Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων) ...201.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Πολυμελούς Πρωτοδικείου

(Διαδικασία πτωχεύσεων ...203... Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 ν. 3588/2007) ...208... Διαδικασία υιοθεσίας ...214.. Άσκηση συλλογικής αγωγής καταναλωτών Ν. 2251/94)...216.

Συνήθεις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Εφετείου Αθηνών. (Άδεια για την εκποίηση εγκαταστάσεων αθλητικού σωματείου)............................... 216

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου 217

Διαταγές Πληρωμής - Πιστωτικοί τίτλοι 222

Διαδικασία Εργατικών Διαφορών 235

Ενδεικτικη Νομολογία………………………………………………………………………………………………….. 239

Αγωγή για τη βεβαίωση παράβασης διατάξεων δικαστικής απόφασης

και την επιβολή ποινών και προσωπικής κράτησης

(Άρθρο 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)....................................................................................................... 250

Διαδικασία Μισθώσεων…………………………………………………………………………………….………............ 251

Ενδεικτικη Νομολογία…………………………………………………………………………………………………........... 256

Διαδικασία διαφορών από συνιδιοκτησία (Άρθρο 17 §2 Κ.Πολ.Δ.)....... 264

Τακτική Διαδικασία…………………………………………………………………………………………………..…............. 267

Ενδεικτικη Νομολογία…………………………………………………………………………………………………............ 272

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.................................. 279

ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ (ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ …………………..…………........…………..……………..…………………..………… 281

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………..……………..……………..……………..……………..……………..…. 281

Γενικές οδηγίες για το χειρισμό προανακριτικής

δικογραφίας, που ευρίσκεται στον Πταισματοδίκη………..……………..……………... 282

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Γραφεία - υπηρεσίες ανά όροφο)…………..……………..……………..……………..……………..…….. 283

ΠΟΙΝΙΚΑ (Διάφορες υπηρεσίες – Πιστοποιητικά)…………..…................................ 286

- Προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος για το Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών…………..……………..……………..……………..……………..……………..…………… 287

- Ενέργειες για την κατάθεση μήνυσης – έγκλησης…………..……………..…………….... 287

- Έυρεση ερήμην ποινικών δικογραφιών…………………..……………..……………..………….…..… 288

- Παρακολούθηση πορείας ασκηθείσης εφέσεως κατά ποινικής

αποφάσεως–βουλεύματος …………..……………………..……………..……..……………..……………..………. 289

- Εξάλειψη ποινής κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ λόγω οφειλών στα

ασφαλιστικά ταμεία......................................................................................................................... 289

- Αναστολή λόγω ρυθμίσεως……………………………………………………………………………..……............ 290

- Συγχώνευση (επιμέτρηση) ποινών………………………………………………………………………..…..... 290

- Ενέργειες για αναβολή εκτελέσεως αποφάσεως.................................................. 290

- Βεβαίωση της χρηματικής ποινής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ…………..……………..…... 290

- Απόδοση κατασχεθέντων με απόφαση Δικαστηρίου

Πλημμελειοδικών Αθηνών ή Βούλευμα του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών Αθηνών ………………………………………………………………..….…………..…………….... 291

- Δικαιολογητικά για την Σύνταξη Τ.Α.Φ.Ε. (επιστροφή χρημάτων

για εξαγορά ποινής και διαγραφή βεβαιωθείσης στην Δ.Ο.Υ.

χρηματικής ποινής)…………………………………………...…..……………...…..……………...…..……………...….. 292

- Διαγραφή αποφάσεως όταν κάποιος έχει καταδικασθεί για το ίδιο

αδίκημα δύο φορές με τελεσίδικες αποφάσεις ............................................................................. 292

- Μετατροπή ποινής κατ’ άρθρο 82 Ν. 2721/1999……………...…..……………...…..…………. 293

- Επιστροφή εγγυοδοσίας……………………………………………………………………………………………………. 293

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Πλήρης οδηγός ανά όροφο) ……………...…..……………...…..……………...…..……………...…..………. 293

- Χειρισμός Αστικών Υποθέσεων 293

- Χρήσιμες πληροφορίες για την προθεσμία καταθέσεως

προτάσεων στην κατ’ έφεση πολιτική δίκη ……………...…..……………......……………..... 313

- Αίθουσες συνεδρίασης πολιτικών τμημάτων Εφετείου Αθηνών……………. 322

- Αίθουσες ακροατηρίων ποινικών τμημάτων Εφετείου Αθηνών…….……... 322

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ……………...…..……………...…..….……. 323

- Αστικές Υποθέσεις - Πολιτικά Τμήματα……………...…..……………...…..…………….......... 323

- Ποινικές Υποθέσεις - Ποινικά Τμήματα……………...…..……………...…..……………..…...... 354

- Ημέρες συνεδριάσεως των τμημάτων Αρείου Πάγου……………...…..……….….... 356

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ……………...…..……….…...........…………...…..……….…............. 357

- Αίτηση ακύρωσης …...…………...…..……….…...........…………...…..……….….......................................... 357

- Αίτηση αναίρεσης ..…...........................................…...........................................…......................... 360

- Έφεση επί αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου

(Ακυρωτικού σχηματισμού).…...........................................…..................................................... 361

- Γενικά για όλες τις υποθέσεις –Γραφεία.…...........................................….................... 362

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.…...........................................…...........................................….................. 363

Αρμοδιότητες – Πληροφορίες.…...........................................…................................................. 364

Δικαστικοί Σχηματισμοί άσκησης δικαιοδοσίας του Συνεδρίου.…............. 365

Α. Το κλιμάκιο...365...Β. Το αρμόδιο τμήμα...367...

Γ. Ολομέλεια ...368... Δ. Συμβούλιο συμμόρφωσης της

Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ...368...

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Πλήρης οδηγός ανά

όροφο, υπηρεσίες κατάθεσης δικογράφων, αίθουσες ακροατηρίων,

πιστοποιητικά).…...........................................…...........................................…...................................... 369

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.…...........................................…......................................................... 375

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.…...........................................….............................................. 375

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.…...........................................…...........................................…................. 376

Σύσταση ομόρρυθμης - ετερόρρυθμης εταιρείας.…............................................ 376

- Τροποποίηση - λύση - καταγγελία ομορρύθμου

και ετερρορύθμου εταιρείας.…...........................................…................................................ 376

- Σύσταση αφανούς εταιρείας.…...........................................….............................................. 380

- Σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.…..................................................... 381

- Βασικά Άρθρα του Ν3583/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών

σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και

άλλες διατάξεις»...383... Σύσταση - διατυπώσεις για την ίδρυση

ανωνύμου εταιρείας ...391... Σύσταση ναυτικής εταιρείας του

Ν. 959/1979...394... Σύσταση ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας...398

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.…...........................................…...........................................…........................................... 401

ΣΗΜΑΤΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ).…...........................................…......................... 404

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Περιοχές αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων Περιφέρειας

Αθηνών – Πειραιώς.…...........................................…...........................................…............................. 409

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.…...........................................….................. 411

- Δικηγόροι και απονομή της δικαιοσύνης.…............................................................ 413

- Δικηγόρος και εντολέας.…...........................................…........................................................ 413

- Πότε ασκείται το δικηγορικό λειτούργημα.…......................................................... 415

- Τοπική αρμοδιότητα δικηγόρου.…...........................................…....................................... 417

- Πότε είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου

στις πολιτικές δίκες.…...........................................…...........................................…..................... 417

- Ευθύνη του δικηγόρου για αναγραφόμενους ισχυρισμούς.…................. 424

- Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων.…................................................. 424

- Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας.…...........................................….............................. 434

- Διάκριση διοικητικών και ιδιωτικών διαφορών.…............................................. 436

- Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.…...........................................….......................... 439

- Υλική αρμοδιότητα – Προσδιορισμός της αξίας του

αντικειμένου της δίκης .…...........................................….......................................................... 440

- Αυτεπάγγελτη έρευνα υλικής αρμοδιότητας...................................................... 443

- Τοπική αρμοδιότητα.................................................................................................................... 445

- Παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας................................................................................. 449

- Αμετάβλητο της αρμοδιότητας έως την περάτωση της δίκης.............. 454

- Αναδρομική ισχύς του Νόμου............................................................................................. 455

- Ικανότητα διαδίκου....................................................................................................................... 456

- Εκπροσώπηση από άλλο πρόσωπο................................................................................ 465

- Εσφαλμένη αναγραφή ή αναληθής αναγραφή

ονόματος ή επωνυμίας.............................................................................................................. 469

- Ικανότητα αλλοδαπών για δικαστική παράσταση στα

ελληνικά δικαστήρια..................................................................................................................... 470

- Έννομο συμφέρον......................................................................................................................... 474

- Περιεχόμενο – Κατάθεση – Επίδοση – Παραδεκτό – Ορισμένο –

- Νομικά βάσιμο της αγωγής.................................................................................................... 476

- Αοριστία ................................................................................................................................................ 479

- Νόμω αβάσιμη.................................................................................................................................... 481

- Διαζευκτική – Επικουρική εναγωγή................................................................................ 481

- Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής............................................................. 484

- Μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής......................................... 486

- Επανέγερση αγωγής – Τοκογονία.................................................................................... 487

- Ανταγωγή............................................................................................................................................... 487

- Αναγνωριστική αγωγή ............................................................................................................... 490

- Κήρυξη ανύπαρκτης απόφασης......................................................................................... 497

- Πλαγιαστική αγωγή........................................................................................................................ 498

- Διπλό δικαστικό ένσημο.......................................................................................................... 501

- Ανακοίνωση δίκης.......................................................................................................................... 501

- Προσεπίκληση .................................................................................................................................. 502

- Κύρια παρέμβαση........................................................................................................................... 503

- Πρόσθετη παρέμβαση.................................................................................................................. 508

- Απλή ομοδικία ................................................................................................................................. 510

- Αναγκαστική ομοδικία................................................................................................................ 512

- Εκκρεμοδικία...................................................................................................................................... 513

- Επιδόσεις – Αντίκλητος ...514... Υποχρέωση αναγραφής ακριβούς διεύθυνσης...514... Υποχρέωση επίδοσης-Συνέπειες μη επίδοσης ...515 Επίδοση νύκτα ή εξαιρετέα ημέρα ...517... Επίδοση σε νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο ή κρατούμενο σε φυλακή ...520... Επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο...520... Επίδοση σε Νομικό Πρόσωπο ...521... Επίδοση σε υπό εκκαθάριση Νομικό Πρόσωπο ...524... Θυροκόλληση ...525... Επίδοση ως αγνώστου διαμονής ...526... Επίδοση σε κάτοικο εξωτερικού ...527 Σύμβαση της Χάγης ...528... Αποδεικτική δύναμη έκθεσης επίδοσης...529 Ακυρότητα έκθεσης επίδοσης ...531... Αντίκλητος ...532... Επίδοση δικογράφων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)...533

- Συμπλήρωση ελλείψεων για τη διεξαγωγή της δίκης.................................... 535

- Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης....................................................................................... 536

- Αποδεικτικά μέσα – Μάρτυρες ...542... Εξαίρεση μάρτυρα......544 Ομολογία ...545... Έγγραφα .....546... Φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, Φωνοληψίες, Κάθε άλλη απεικόνιση......548 Επικύρωση αντιγράφων από δικηγόρο...548... Μετάφραση εγγράφων από δικηγόρο...550... Ένορκες βεβαιώσεις...551 (Άρθρο 671 Κ.Πολ.Δ.)...553 Πραγματογνωμοσύνη...554...Αυτοψία ...556... Γνωμοδοτήσεις ...556

- Τα διδάγματα της κοινής πείρας……………………………………………………………………………..… 556

- Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων – Διασαφήσεις…………………………... 557

- Προτάσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………. 558

- Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων από τα δικόγραφα…………………………........ 558

- Πρακτικά της δίκης…………………………………………………………………………………………………………….... 560

- Δικαστικό ένσημο ………………………………………………………………………………………………………………... 561

- Τροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό αίτημα…………….. 562

- Δικαστικά έξοδα………………………………………………………………………………………………………….. 563

- Ματαίωση της συζήτησης……………………………………………………………………………………………..... 564

- Μεταγενέστερη της συζήτησης δήλωση των διαδίκων

για μη έκδοση απόφασης………………………………………………………………………………………………... 565

- Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου………………………………………………………………. 566

- Αναστολή της συζήτησης έως το πέρας άλλης πολιτικής ή διοικητικής δίκης………………………………… 567

- Αναστολή της συζήτησης έως το πέρας άλλης ποινικής δίκης……………………………………………….... 568

- Παραπομπή σε ανώτερο δικαστήριο………………………………………………………………………. 569

- Επανάληψη της συζήτησης ……………………………………………………………………………………………. 569

- Η αρχή του νόμιμου δικαστή………………………………………………………………………………………… 572

- Εξαίρεση δικαστή………………………………………………………………………………............…………….. 579

- Υπολογισμός προθεσμιών……………………………………………………………………………………………... 579

- Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση…………………………… 582

- Στοιχεία απόφασης………………………………………………………………………………………………...... 586

- Χρόνος έκδοσης απόφασης…………………………………………………………………………………………. 588

- Αποδοχή απόφασης – Παραίτηση από ένδικα μέσα…………………………........... 588

- Ανάκληση μη οριστικών δικαστικών αποφάσεων………………………………………... 589

- Διόρθωση απόφασης………………………………………………………………………………………………………….. 591

- Ερμηνεία δικαστικής απόφασης……………………………………………………………………………….. 593

- Συμβιβασμός (δικαστικός – εξώδικος)…………………………………………………………………. 594

- Θέματα προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης…………………………............. 600

- Παραγραφή (γενικά)…………………………………………………………………………………………………………..... 600

- Δεδικασμένο……………………………………………......................………………………………………………......... 602

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
18:50
05/12/22
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας προσκαλούμε στην εκδήλωση της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων...
Εκδηλώσεις
13:48
05/12/22
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε το link της εκδήλωσης του Συνδέσμου Ανωνύμων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...