Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

Α. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν: α) Το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και β) Το Διδακτορικό Δίπλωμα. Το πρώτο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, περιλαμβάνει ένα κύκλο συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα υποχρεωτικής φοίτησης. Παράλληλη ερευνητική εργασία και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στο τελευταίο (δ΄) εξάμηνο των σπουδών. Το δεύτερο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος, περιλαμβάνει ένα ακόμη κύκλο συστηματικών και σχετικών με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής σπουδών σε δύο εξάμηνα, με παράλληλη ερευνητική εργασία για τη συγγραφή πρωτότυπης διατριβής και τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής με εξέταση του υποψήφιου διδάκτορα από επταμελή εξεταστική επιτροπή. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του δεύτερου επιπέδου, που απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα, αποτελεί συνέχεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Για να επιτύχουν το σκοπό της πληρέστερης εξειδίκευσης τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής και στα δύο επίπεδα υποδιαιρούνται στους ακόλουθους έξι επιμέρους επιστημονικούς κλάδους που αντιστοιχούν στους Τομείς του Τμήματος: α) Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, β) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, γ) Διεθνών Σπουδών, δ) Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ε) Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου και στ) Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

Β. Προϋποθέσεις και Προσόντα Εγγραφής

Στους παραπάνω έξι (6) κλάδους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου εγγράφονται πτυχιούχοι Νομικής ημεδαπού ή αναγνωρισμένου ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Ειδικώς, στους κλάδους Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών και Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, είναι δυνατή η εγγραφή και πτυχιούχων: α) Της ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) Του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) Των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, δ) Των Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, και ε) Των περιπτώσεων α-γ Πανεπιστημίου του Εξωτερικού, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους ως ισότιμο με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια της χώρας μας.

Η αίτηση για την εγγραφή σε ένα μόνο κλάδο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, ως την τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου. Για να γίνει κανείς δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο βασικά μαθήματα του κλάδου, που επιθυμεί να εγγραφεί και σε μια από τις γλώσσες αγγλική γαλλική, γερμανική και ιταλική, σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου. Από τα δύο μαθήματα το ένα ορίζεται ως υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους στον κλάδο, ενώ το άλλο επιλέγεται από τον εξεταζόμενο μεταξύ περισσότερων μαθημάτων του οικείου κλάδου, που ορίζονται από τον Τομέα κατά το μήνα Μάιο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε κλάδο είναι: α) Για τον Κλάδο Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, το Αστικό Δίκαιο. β) Για τον Κλάδο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, το Συνταγματικό Δίκαιο . γ) Για τον Κλάδο Διεθνών Σπουδών, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. δ) Για τον Κλάδο Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, το Δίκαιο Χερσαίου Εμπορίου. ε) Για τον Κλάδο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, η Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου. στ) Για τον Κλάδο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, το Ποινικό Δίκαιο. Οι εξετάσεις γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι του Τμήματός μας που έχουν επιλέξει και εξεταστεί επιτυχώς στο προαιρετικό μάθημα της ξένης γλώσσας στην προβλεπόμενη από το πρόγραμμα των προπτυχιακών τους σπουδών πλήρη έκταση απαλλάσσονται από τις εξετάσεις στο μάθημα αυτό για την εισαγωγή τους στο πρώτο επίπεδο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή σε κάθε Κλάδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: α) Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό αξιολόγησης στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο το 20% αντιστοιχεί σε καθένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν και 10% στην ξένη γλώσσα. β) Ο βαθμός πτυχίου, με ποσοστό αξιολόγησης 20%. γ) Ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα (κύρια και επιλεγόμενα) του κλάδου που επιθυμεί να ακολουθήσει, με ποσοστό αξιολόγησης 30%. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάθε κλάδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παραπάνω εισαγωγικές εξετάσεις είναι ίσος ή μικρότερος από το προβλεπόμενο για κάθε κλάδο ανώτατο όριο εισαγόμενων, εγγράφονται όλοι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιοι.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του πρώτου επιπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του αριθμού των εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων ανακοινώνεται κατ' έτος το μήνα Μάιο και κατανέμεται ισομερώς στους κλάδους του Π.Μ.Σ. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και μέχρι πέντε επιπλέον του ανωτάτου για κάθε κλάδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου προβλεπομένου ορίου εισαγόμενων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να γίνουν δεκτοί προς εγγραφή, πτυχιούχοι Νομικής με αναγνωρισμένη και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση νομικού επαγγέλματος ή δημόσιου λειτουργήματος. Αν ο αριθμός των προσερχόμενων για εγγραφή αυτής της κατηγορίας υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο των πέντε εγγραφόμενων κατά κλάδο, εγγράφονται οι πρώτοι πέντε με βάση την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων, η οποία διενεργείται από ειδική επιτροπή, απαρτιζόμενη από το σύνολο των τακτικών εξεταστών των μαθημάτων καθενός κλάδου υπό την προεδρία του Διευθυντή του οικείου για κάθε κλάδο Τομέα.

Γ. Χρόνος Σπουδών

Ο χρόνος των φοιτητών της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους κλάδους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του πρώτου επιπέδου που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι διετής και περιλαμβάνει ένα κύκλο συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης. Πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης ως την 31 η Δεκεμβρίου του επόμενου από τη λήξη του δεύτερου έτους σπουδών χρόνου. Επανάληψη του πρώτου έτους σπουδών επιτρέπεται μόνο για μία φορά. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και τελειώνουν την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Το πρώτο εξάμηνο τελειώνει τη 15η Φεβρουαρίου, οπότε αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο. Ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες εξετάσεων. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας δώδεκα εβδομάδων και διδάσκεται μία ή δύο ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το ειδικότερο πρόγραμμα μαθημάτων. Η δήλωση επιλογής του κύριου επιστημονικού αντικειμένου διετούς διάρκειας, της ξένης γλώσσας και των δύο μαθημάτων των δύο εξαμήνων του πρώτου έτους σπουδών γίνεται μαζί με την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου. Η δήλωση επιλογής των δύο μαθημάτων των δύο εξαμήνων του δεύτερου έτους σπουδών γίνεται κατά το μήνα Οκτώβριο (ως την 31η Οκτωβρίου) πριν από την έναρξη των μαθημάτων του έτους τούτου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής στο Α’ ή το Β’ έτος, ενός μαθήματος ως πρόσθετο προαιρετικό από άλλο Κλάδο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του δεύτερου επιπέδου που απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η λειτουργία του άρχισε από το Πανεπιστημιακό έτος 1995-1996. Υποδιαιρείται στους ακόλουθους έξι επιμέρους επιστημονικούς κλάδους που αντιστοιχούν στους τομείς του Τμήματος: α) Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, β) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, γ) Διεθνών Σπουδών, δ) Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ε) Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου και στ) Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Στους κλάδους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου επιπέδου που απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα εγγράφονται οι κάτοχοι αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. που επιθυμούν να συνεχίσουν για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, είτε άλλου αναγνωρισμένου ισότιμου ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αίτησή τους. Η αίτηση για την εγγραφή σε ένα μόνο κλάδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ως τη δεκάτη πέμπτη (15η ) Οκτωβρίου. Οι φοιτητές του δεύτερου επιπέδου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να περατώσουν τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής μέσα σε τρία χρόνια από τη λήξη του έτους σπουδών του δεύτερου επιπέδου, με αφετηρία την 31η Δεκεμβρίου του έτους τούτου. Παράταση του χρόνου επιτρέπεται για ειδικούς λόγους με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα και πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Αν ο χρόνος δεν παραταθεί, το θέμα της διατριβής μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:40
16/11/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα eanda.gr@gmail.com...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:51
15/11/22
Κατόπιν δωρεάς του κ. Μιχάλη Καλαντζόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, Συμβούλου του Δικηγορικού...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:45
15/11/22
Με επιτυχία στέφθηκε το 23ο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στο οποίο η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:53
11/11/22
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet Module - Public Law of Investments (PLI...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:28
09/11/22
Η Επιστημονική Επιτροπή του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ διοργανώνει εκδήλωση την Δευτέρα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:24
09/11/22
Η ELSA Athens βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την πρώτη δράση του τομέα Σεμιναρίων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:01
09/11/22
Οι Εκδόσεις Mπαρμπουνάκη διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου...