Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε με την υπ' αρίθμ. Β7/278/9-9-1999 (Φ.Ε.Κ. Β' 1817) Υπουργική Απόφαση και τα της λειτουργίας του ρυθμίζονται από Κανονισμό, που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Λειτούργησε, για πρώτη φορά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η όλη διάρθρωσή του, τα προσφερόμενα μαθήματα και ο τρόπος της λειτουργίας του καθορίζονται, λεπτομερώς, στην ιδρυτική Υπουργική Απόφαση [όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/437/4-10-2001 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1383 /22-10-2001)] και τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, συνεπικουρούμενα από Ομότιμους Καθηγητές, Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

Στο Π.Μ.Σ. παρέχονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ιδιωτικό Δίκαιο, β) Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο, γ) Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες, δ) Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη, ε) Διεθνείς Σπουδές.

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται κατά κανόνα με εξετάσεις, αν και παρέχεται συνήθως η δυνατότητα εισαγωγής άνευ εξετάσεων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαστικών λειτουργών (και, επιπλέον, διπλωματικών υπαλλήλων για την κατεύθυνση των Διεθνών Σπουδών καθώς και λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατεύθυνση του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, γ) αναλυτική Βαθμολογία, δ) τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής), ε) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, και στ) δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο Π.Μ.Σ.. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία κατεύθυνση.

Ειδικά οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υποβάλουν σχετική αίτηση, επίσης για μια μόνο κατεύθυνση, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) βεβαίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία, γ) αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν, δ) τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ε) δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο Π.Μ.Σ. και στ) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Η συνέντευξη για την επιλογή τους, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θα είναι περισσότεροι από τους εισακτέους, γίνεται συνήθως εντός του πρώτου δεκπανθημέρου του Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται συνήθως εντός του μηνός Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης που επιλέγουν, το οποίο, σε περίπτωση επιτυχίας τους, θα αποτελέσει το κύριο επιστημονικό τους αντικείμενο. Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση των οικείων Τομέων ορισθεί διαφορετικά. Η κατεύθυνση και το μάθημα που επιλέγουν δηλώνεται στο έντυπο της αίτησής τους. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτών, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους. Η εξέταση γίνεται σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και είναι ενιαία για όλες τις κατευθύνσεις.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., μετά από συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, εγγράφονται στο Α΄ έτος του Α΄ επιπέδου στην κατεύθυνση που έχουν ήδη επιλέξει. Οι εγγραφές διενεργούνται στο αποκλειστικό χρονικό διάστημα, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Β' επίπεδο του Π.Μ.Σ. (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δικαίωμα εγγραφής στο επίπεδο αυτό έχουν όσοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Με την εγγραφή χορηγούνται από τη Γραμματεία ειδικά δελτία εισιτηρίου (πάσο) στους φοιτητές, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής. Επίσης, χορηγούνται ειδικά δελτία αναγνωρίσεως (ταυτότητες) περίπου στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου. Βεβαιώσεις, υπηρεσιακά σημειώματα και πιστοποιητικά χορηγούνται στους φοιτητές μετά από σχετική αίτησή τους. Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις ως δικαιούχοι στέγασης ή σίτισης. Στους ανασφάλιστους φοιτητές του Προγράμματος χορηγείται βιβλιάριο υγείας, η έκδοση του οποίου απαιτεί αίτηση, καθώς και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και επιλέγουν ως μοναδικό ασφαλιστικό φορέα το Πανεπιστήμιο. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών αλλά και οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές με την εγγραφή τους επιλέγουν, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται, ένα, ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο, και άλλα δύο, ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται άπαξ και ισχύει έως το πέρας των σπουδών τους. Υπάρχει η δυνατότητα αντικαταστάσεως κάποιου από τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από σχετική απόφαση του Τομέα και μόνο μέχρι τη λήξη του πρώτου εξαμήνου. Ο περιορισμός αυτός σε συνδυασμό με την υποχρέωση που έχουν να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία αποκλειστικά σε γνωστικό αντικείμενο του κυρίου επιστημονικού τους αντικειμένου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της Δηλώσεως Επιλογής Μαθημάτων.

Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από ορισμένες συνεδρίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να ξεπερνούν το ήμισυ του αριθμού των συνολικών ανά μάθημα κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τις εξετάσεις. Στους φοιτητές, που για σοβαρούς λόγους (στράτευσης ή επαγγελματικούς, κ.λ.π.) αδυνατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, παρέχεται το δικαίωμα της αναστολής της φοιτήσεώς τους, μετά από σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του έτους, κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Για όσους αποτύχουν ή δεν παρουσιαστούν δίδεται η δυνατότητα μιας ακόμη εξεταστικής περιόδου, αυτής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ή μη συμμετοχής τους, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν το έτος, διατηρώντας τη βαθμολογία σε όσα μαθήματα εξετάστηκαν επιτυχώς. Σε περίπτωση περαιτέρω αποτυχίας διαγράφονται από το Πρόγραμμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Δ.Π.Θ. και αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται με ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. καθώς και από τη Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100 – Κομοτηνή, Τηλ. 25310-39897, 25310-39898 και 25310-39840).

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...
Εκδηλώσεις
15:10
17/01/23
Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Σεμιναρίου για τα Εμπορικά Σήματα στη Θεσσαλονίκη το...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:57
11/01/23
Αθήνα 11/1/2023 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1/10879/10.1.2023 ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ....