Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Τμήματος Νομικής Ε.Κ.Π.Α. 2008-2009

(Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία)

Ο Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 137/1.14.10.98 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 650 Β/17-5-1999, σύμφωνα και με την από 30 Μαΐου 2005 απόφαση της Γ.Σ. του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου (όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 6 Ιουλίου 2005 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής) στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία) του Τομέα.

Τυπικές προϋποθέσεις:

α) Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή αντιστοίχου τμήματος ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής

β) Περαιτέρω τυπική προϋπόθεση αποτελεί και η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, που θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας του επιπέδου Proficiency, Kleines Sprachdiplom, Dalf ή Sorbonne, Celi 3, Superior. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε για να μπορεί να διαπιστωθεί η επάρκειά του στην ξένη γλώσσα θα κληθεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχη εξέταση.

Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση (εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, πολιτική δικονομία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που οι αιτούντες που έχουν πετύχει στις αντίστοιχες εισαγωγικές εξετάσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, επιλέγονται οι τριάντα (30) καλύτεροι, με κριτήριο, τη βαθμολογία στις σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις εντάξεως στο πρόγραμμα σε συνδυασμό και με το βαθμό του πτυχίου σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ως άνω από 30 Μαΐου 2005 απόφαση του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ως ακολούθως: «Η σειρά των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελικά καθορίζεται ως εξής: Ο βαθμός που έλαβαν στις εξετάσεις εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5) πολλαπλασιάζεται επί δύο. Στο γινόμενο που προκύπτει προστίθεται ο βαθμός (μέσος όρος) του πτυχίου. Το άθροισμα που προκύπτει από την πρόσθεση αυτή διαιρείται με το διαιρέτη τρία (3). Το πηλίκον που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή αποτελεί το βαθμό επί τη βάσει του οποίου θα κριθεί η σειρά επιτυχίας και επιλογής του υποψηφίου».

Όσοι από τους υποψηφίους ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οφείλουν να συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεων που έχουν επιλέξει. Οι εξετάσεις είναι γενικές και σκοπό έχουν να διαπιστώσουν, αν ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, το δε τρίτο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεως που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ του Τομέα.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αίτηση (χορηγείται από τις γραμματείες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων).

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου νόμιμα επικυρωμένη.

3. Πτυχίο και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένα.

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

5. Πιστοποιητικά/πτυχία ξένης γλώσσας νομίμως επικυρωμένα.

6. Προαιρετικά στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο και τις σπουδές του, όπως συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από Δευτέρα 1 μέχρι Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στην κατεύθυνση (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο ή Πολιτική Δικονομία) που επέλεξε ο φοιτητής.

Όσοι αποκτήσουν το δίπλωμα αυτό, μπορούν να συνεχίσουν, αν επιλεγούν, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με το νόμο.

Η ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, πάντως κατ’ αρχήν προβλέπεται ότι θα λάβουν χώρα μέσα στο χρονικό πλαίσιο από 1 Οκτωβρίου 2008 έως 10 Οκτωβρίου 2008.

Η ύλη των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τομέα (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία).

Οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και εξετάσεων μπορούν να αλλάξουν με απόφαση του Τομέα.

Πληροφορίες:

Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10.00-14.00

- Εμπορικό Δίκαιο, 6ος όροφος, γραφ. 12, τηλ. 210-3688363

- Πολιτική Δικονομία, 3ος όροφος, γραφ. 13, τηλ. 210-3688358

- Εργατικό Δίκαιο, 6ος όροφος, γραφ. 10, τηλ. 210-3688351.

Πληροφορίες παρέχονται και από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στις ώρες της ακροάσεώς τους.

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...
Εκδηλώσεις
15:10
17/01/23
Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Σεμιναρίου για τα Εμπορικά Σήματα στη Θεσσαλονίκη το...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:57
11/01/23
Αθήνα 11/1/2023 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1/10879/10.1.2023 ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ....