Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τομέα Ποινικών Επιστημών

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τομέα Ποινικών Επιστημών
Τμήματος Νομικής Ε.Κ.Π.Α. 2008-2009

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τομέα Ποινικών Επιστημών λειτουργεί από το 1992 (ΦΕΚ Β/476/ 24 Ιουνίου 1994, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚΒ/1943/30 Δεκεμβρίου 2005), διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η έναρξή του γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Η διάρκειά του είναι διετής και περιλαμβάνει διδασκαλία και σεμινάρια στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με κατεύθυνση είτε Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο είτε Εγκληματολογία είτε και τις δύο κατευθύνσεις και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στο διετές ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) φοιτητές, πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ή Σχολών Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι πέντε (5) από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από δικαστικούς λειτουργούς και άλλους εργαζόμενους στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ή της δικαιοσύνης ανηλίκων.

Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, που λαμβάνουν χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα μαθήματα του Τομέα Ποινικών Επιστημών συνεκτιμάται.

Τα εξεταστέα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

1.Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

2.Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

3.Εγκληματoλογία και Ποινική Καταστολή (Ποινολογία)-Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

4.Μία ξένη γλώσσα, εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (δηλαδή Proficiency, Toefl, Dalf, Mittelstufe).

Η εξεταστέα ύλη (Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας και Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής) καθορίζεται βάσει των διανεμόμενων στα εξεταζόμενα μαθήματα συγγραμμάτων, όπως προσδιορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Νομικής (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

www.law.uoa.gr

).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα:

1.Αίτηση προς τον Τομέα Ποινικών Επιστημών

2.Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών (επικυρωμένη)

4.Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επικυρωμένο)

Οι φοιτητές που αναμένουν αποτελέσματα από δύο (2) μόνον μαθήματα για τη λήψη πτυχίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών. Υποχρεούνται, όμως, για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, μετά το τέλος της εξέτασής τους στα οφειλόμενα μαθήματα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι εξετάστηκαν επιτυχώς.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 μπορούν να καταθέσουν μόνον εγγράφως και αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου τις αιτήσεις τους από 3 έως 19 Σεπτεμβρίου 2008 στο γραφείο του Τομέα Ποινικών Επιστημών (Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 1) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του: Δευτέρα- Τρίτη -Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-14:00 και και Πέμπτη 14:00-18:00.( τηλ. Πληροφ: 210 3688603).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

- Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Λ. Κοτσαλής (2005), Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, τόμος Ι και ΙΙ(2006), Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Ν. Ανδρουλάκης (2004), Γενικό Ποινικό Δίκαιο – Θεωρία για το έγκλημα, τόμος Ι, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Ν. Ανδρουλάκης ( 2006), Γενικό Ποινικό Δίκαιο, τόμος ΙΙ: Απόπειρα και συμμετοχή, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Ν. Ανδρουλάκης ( 2008), Γενικό Ποινικό Δίκαιο, τόμος ΙΙΙ: Συρροή, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Χ. Μυλωνόπουλος (2007), Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος Ι & Mέρος ΙΙ (2008), Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Γ. - Αλ. Μαγκάκης (1984), Ποινικό Δίκαιο-Διάγραμμα Γενικού Μέρους, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Λ.Κοτσαλής (2004), Η δόμηση του εγκλήματος, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

- Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Ν. Ανδρουλάκης (1974), Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος: Εγκλήματα κατά του ατόμου, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Χρ. Μυλωνόπουλος (2006), Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος: Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας (άρθρα 372-406), Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Χρ. Μυλωνόπουλος (2005), Ειδικό Ποινικό Δίκαιο: Εγκλήματα περί τα υπομνήματα, Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Δ. Σπινέλλης (1985), Εγκλήματα κατά της τιμής, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Χρ. Μυλωνόπουλος (1997), Εφαρμογές Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Ποινική Δικονομία

Α. Καρράς (2007), Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Ν. Ανδρουλάκης (2007), Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

- Εγκληματολογία

Κ.Δ. Σπινέλλη (2005), Εγκληματολογία: Σύγχρονες και παλαιότερες εγκληματολογικές κατευθύνσεις, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Νέστωρ Κουράκης (2005), Εγκληματολογικοί ορίζοντες, τεύχος Α και Β, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

- Ποινική Καταστολή

Νέστωρ Κουράκης (2005), Ποινική Καταστολή, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα

Κ.Δ. Σπινέλλη-Νέστωρ Κουράκης (2001 ) Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

- Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

Νέστωρ Κουράκης (2004), Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα- Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα.

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...
Εκδηλώσεις
15:10
17/01/23
Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Σεμιναρίου για τα Εμπορικά Σήματα στη Θεσσαλονίκη το...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:57
11/01/23
Αθήνα 11/1/2023 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1/10879/10.1.2023 ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ....