Οι βασικές ΝΕΕΣ τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Χρήσιμο Ενημερωτικό Κείμενο

Οι βασικές αλλαγές του Ν. 4335/2015 (Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) 

διαβάστε και αποθηκεύστε το χρήσιμο κείμενο από εδώ.

(άρθρο 14) Οι  διαφορές οροφοκτησίας με αντικείμενο μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ υπάγονται στα ειρηνοδικεία (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §3  Ν. 4335/2015).Μεταβατική διάταξη:  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, η ισχύς του νόμου  αρχίζει από 1.1.2016  (άρθρο 1 άρθρο  ένατο §1 του Ν. 4335/2015)

 1. (άρθρο 47)  Απόφαση πολυμελούς ή μονομελούς πρωτοδικείου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του κατώτερου δικαστηρίου. Το ίδιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που παραπέμπει την υπόθεση σε ανώτερο (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 79) Αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο ή ένα μέρος από το αντικείμενο της δίκης που εκκρεμεί  ανάμεσα σε άλλους, έχει δικαίωμα να παρέμβει κυρίως στον πρώτο βαθμό (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015). Η παλαιότερη διατύπωση του άρθρου 79 προέβλεπε «σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας.».
 3. (άρθρο 89) τρόπος άσκησης  προσεπίκλησης (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 4. (άρθρο 91) τρόπος  ανακοίνωσης (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 5. (άρθρο 94 πληρεξουσιότητα) καταργήθηκε από το άρθρο 94 η υποχρέωση παράστασης δικηγόρου στην κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Στα ειρηνοδικεία είναι δυνατή η παράσταση χωρίς δικηγόρο μόνον για μικροδιαφορές και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015), άρα όχι στα ασφαλιστικά ή στις διαφορές έως 12.000 ΕΥΡΩ όπως παλιά.
 6. (άρθρο 115) η κατάθεση προτάσεων στο ειρηνοδικείο γίνεται πλέον υποχρεωτική, με την επιφύλαξη των υποθέσεων των μικροδιαφορών (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 7. (άρθρο 117) στις εκθέσεις πλέον θα πρέπει να αναφέρεται και ο Α.Φ.Μ. ΚΑΘΕ προσώπου που είναι παρόν (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015)
 8. (άρθρο 118) στα δικόγραφα πλέον θα πρέπει να αναφέρεται και ο Α.Φ.Μ. όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015)
 9. (άρθρο 119) στα δικόγραφα πλέον θα πρέπει να αναφέρεται και το e-mail των πληρεξούσιων δικηγόρων, ενώ είναι δυνατή και η ηλεκτρονική κατάθεση των αποδεικτικών μέσων (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015)
 10. (άρθρο 128) η επίδοση μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε ενήλικο σύνοικο (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015)
 11.  (άρθρο 143) ο πληρεξούσιος δικηγόρος είναι και αντίκλητος έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015). Το παλαιό άρθρο 143 ανέφερε ότι «είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης.». Επομένως αφού η νέα διατύπωση δεν προβλέπει και την επίδοση της  αμετάκλητης απόφασης, έπεται ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει στον αντίκλητο.
 12. (άρθρο 147) αναδιατύπωση του άρθρου (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §1 του Ν. 4335/2015  και άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015)
 13. (άρθρο 148) Οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος ή ο δικαστής και αφορούν τη διαδικασία μπορούν να παραταθούν από τους διαδίκους, με συμφωνία αυτών, μόνο εφόσον συμφωνεί ο δικαστής ή από τον ίδιο τον δικαστή, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τις προθεσμίες ένδικων μέσων (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 14. (άρθρο 205) αυξάνονται οι ποινές τάξης (άρθρο  1 άρθρο πρώτο §2  Ν. 4335/2015).
 15. (άρθρο 208) καταργείται η υποχρέωση του ειρηνοδίκη να επιδιώξει συμβιβασμό (άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015).
 16. (άρθρο 214Γ) Το δικαστήριο προτείνει στους διαδίκους την προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης αν αυτό ενδείκνυται με βάση τις περιστάσεις της υποθέσεως. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ίδια συνέπεια επέρχεται όταν τα διάδικα μέρη αποφασίσουν τα ίδια την προσφυγή σε διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια της εκκρεμούς δίκης (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §3  Ν. 4335/2015).
 17. (άρθρο 215) Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Αφορά μόνον τις δίκες όπου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 237 ήτοι προκατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015). Έτσι εξαιρούνται οι ειδικές διαδικασίες. 
 18. (άρθρο 223) ο ενάγων με τις προτάσεις ή  με δήλωση στα πρακτικά (το δεύτερο δεν ίσχυε) μπορεί να περιορίσει  του αντικείμενο της δίκης ή να ζητήσει: 1) τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της αγωγής και 2) αντί γι’ αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το διαφέρον εξαιτίας μεταβολής που επήλθε (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 19. (άρθρο 226) Στην περίπτωση του άρθρου 237, κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση στην οποία αναγράφεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 20. (άρθρο 228) η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 21. (άρθρο 231) καταργήθηκε η προφορική πρόσθετη παρέμβαση το ειρηνοδικείο  (άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015).
 22. (άρθρο 237) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις,  μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται ο δικαστής και για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου η σύνθεση και ο εισηγητής. Παράλληλα  ορίζεται ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες, εκτός και εάν  ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων, που ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί, οπότε ο προσδιορισμός  γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Αναβολή  κατά το άρθρο 241 δεν επιτρέπεται. Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, με απλή διάταξη του προέδρου επί πολυμελούς πρωτοδικείου ή του δικαστή της υπόθεσης επί μονομελούς πρωτοδικείου και ειρηνοδικείου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης στον εισηγητή ή στο δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Τέλος γίνεται πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη  (το   άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).  Οι διατάξεις των εδαφίων ε' και στ' της παραγράφου 4 και των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 237 (ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική κλήση διαδίκων) θα τεθούν σε εφαρμογή στο μέλλον με Π.Δ. (άρθρο 1 άρθρο   Αρθρο Ενατο  του Ν. 4335/2015). Το άρθρο 237 δεν ισχύει στις ειδικές διαδικασίες και θα εφαρμοστεί για τις κατατιθέμενες μετά την 1.1.2016 αγωγές (άρθρο 1 άρθρο   άρθρο ένατο  Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015)

 α) το άρθρο 237 κάνει λόγο για πρόβλεψη από τον κανονισμό υποθέσεων ανά δικαστή και όχι ανά πινάκιο. Τι γίνεται με τους κανονισμούς που δεν προβλέπουν αριθμό ανά δικαστή αλλά ανά πινάκιο; Θεωρούμε ότι με διασταλτική ερμηνεία θα πρέπει να εννοήσουμε ότι το άρθρο 237 ΚΠολΔ περιλαμβάνει και τη δεύτερη περίπτωση.

β) Η αναφορά σε επανάληψη της συζήτησης, εάν κριθεί αναγκαία η εξέταση μαρτύρων, επιβάλλει πρώτα να συζητηθεί η υπόθεση και εκ των υστέρων να εκδοθεί η σχετική διάταξη του προέδρου ή του δικαστή.

γ) Η πρόβλεψη ότι στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης  ανατίθεται άλλη υπόθεση, είναι περιττή και προβληματική. Περιττή, διότι οι πρόεδροι φροντίζουν πάντα να ισοσκελίζουν τις υποθέσεις που χρεώνονται οι δικαστές του δικαστηρίου τους. Προβληματική διότι για τις  επαναλήψεις που διαταχθούν  μετά τον Ιούνιο (μέσα στις διακοπές)  από  δικαστή που έχει μετατεθεί ή προαχθεί, δεν είναι δυνατή η χρέωση νέων υποθέσεων.  Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι οι κ.κ. επιθεωρητές του ΑΠ θα πρέπει  ζητούν κατάσταση με τις επαναλήψεις που διέταξε κάθε δικαστής και δη μετά το κλείσιμο των δικαστηρίων.

Μεταβατική διάταξη: ( άρθρο 1 άρθρο  ένατο §1 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015) Οι διατάξεις του νέου νόμου για τα άρθρα  237 και 238 εφαρμόζονται για τις κατατιθέμενες μετά την 1.1.2016 (αφορά την προκατάθεση των «100 ημερών» κ.τ.λ. στην τακτική διαδικασία)

 1. (άρθρο 238) προθεσμία κατάθεσης και επίδοσης για  τις παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές στην περίπτωση του άρθρου 237 (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015). Το άρθρο 238 δεν ισχύει στις ειδικές διαδικασίες και θα εφαρμοστεί για τις κατατιθέμενες μετά την 1.1.2016 αγωγές (άρθρο 1 άρθρο   άρθρο ένατο  Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015).

 

Μεταβατική διάταξη: ( άρθρο 1 άρθρο  ένατο §1 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015) Οι διατάξεις του νέου νόμου για τα άρθρα  237 και 238 εφαρμόζονται για τις κατατιθέμενες μετά την 1.1.2016 (αφορά την προκατάθεση των «100 ημερών» κ.τ.λ. στην τακτική διαδικασία)

 

 1.  (άρθρο 244) καταργείται η δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης στο δικαστήριο όπου εκκρεμεί σ' αυτό αγωγή του εναγομένου και του ενάγοντος για απαίτηση που επιδέχεται συμψηφισμό με εκείνη που παραπέμπεται  (άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 245) η κλήση για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου μπορεί να επιδοθεί και στον αντίκλητο μια και η §2 καταργήθηκε με το άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015.
 3. (άρθρο 254) κατά την επανάληψη της συζήτησης μπορούν να εξετασθούν και μάρτυρες όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 237, 238 (άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 4. (άρθρο 260) όταν ματαιώνεται η συζήτηση στις περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238 και παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από τη ματαίωση χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο και η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα.( άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 5. (άρθρο 268) η ανταγωγή ασκείται πλέον μόνον με δικόγραφο (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 6. (Άρθρο 269)  Οψιγενείς – οψιφανείς ισχυρισμοί. καταργήθηκε με το άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015.
 7. (άρθρο 270)   καταργήθηκε με το άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015.
 8. (άρθρο 271) Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238, εάν  η κλήση δεν επιδόθηκε  νόμιμα και εμπρόθεσμα και ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και  θεωρείται ως μη ασκηθείσα η αγωγή (δεν ισχύει  στις ειδικές διαδικασίες). (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 9. (άρθρο 287)  Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο και  με τις προτάσεις (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 10. (άρθρο 293). Συμβιβασμός δεν μπορεί να γίνει πλέον με δήλωση ενώπιον του εντεταλμένου δικαστή, αφού η συγκεκριμένη πρόβλεψη απαλείφθηκε από τη νέα §1 (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 11. (άρθρο 297)  Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής γίνεται και  με δήλωση στις προτάσεις (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 12. (Άρθρο 305) στο πρωτότυπο της απόφασης πρέπει να αναφέρεται πλέον και το πατρώνυμο και το Α.Φ.Μ. των διαδίκων και   των νόμιμων αντιπροσώπων (όχι το επάγγελμα όπως παλιά) και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η κατοικία και η διεύθυνση των δικαστικών πληρεξουσίων τους (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 13. (άρθρο 317). Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης διόρθωσης, ο πρόεδρος ή ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης  κινούν αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία διόρθωσης (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015). Στην παλαιότερη διατύπωση γινόταν λόγος μόνον για προσδιορισμό συζήτησης, το οποίο είναι και ελλιπές, αφού πριν τη συζήτηση λαμβάνουν χώρα και άλλες πράξεις, όπως  οι κλήσεις κ.τ.λ.
 14. (άρθρο 340)  προστίθενται και τα μη πληρούντα αποδεικτικά μέσα. (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015). Αναγκαία προσθήκη μετά την κατάργηση του άρθρου 270.
 15. (άρθρο 393) αυξάνεται από τα 20.000 ΕΥΡΩ στα 30.000 ΕΥΡΩ η απαγόρευση της εμμάρτυρης απόδειξης. Η εξέταση των μαρτύρων μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)
 16. (άρθρο 394) η απόδειξη με μάρτυρες στις περιπτώσεις της αρχής έγγραφου αποδείξεως κ.τ.λ., επιτρέπεται εξαιρετικά και όχι σε κάθε περίπτωση, όπως παλιά (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015). Τούτο σημαίνει ότι απαιτείται η αιτιολογία να εκτίνεται και στο γιατί η απόδειξη δεν μπορεί να γίνει με άλλα μέσα.
 17. (άρθρο 396) το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει τουλάχιστον ένα μάρτυρα (με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238) για κάθε πλευρά. Σε περίπτωση ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο λόγω διαφορετικών συμφερόντων (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §3  Ν. 4335/2015).
 18. (άρθρο 400) Πλέον δεν  συμπεριλαμβάνονται  στα άτομα που δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες, τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν συμφέρον από τη δίκη (το άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015)
 19. (άρθρα 421-424) ένορκες βεβαιώσεις. Λαμβάνονται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα. Απαιτείται ο αντίδικος να έχει κλητευθεί προ  δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, ενώ κατά τη βεβαίωση μπορεί να παρίστανται και οι διάδικοι.  Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από πέντε (5) για κάθε διάδικο και τρεις (3) για την αντίκρουση. Οι διατάξεις των άρθρων 393, 394, 398 παράγραφος 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, 409 παρ. 2, 411 και 413 εφαρμόζονται αναλόγως. Προσοχή: Οι ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης εκείνου, που δίδει τη βεβαίωση, καταχωρίζονται στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης κρίνονται όμως από το Δικαστήριο (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §3  Ν. 4335/2015).

                Επομένως εάν δεν προταθούν οι ενστάσεις κατά το χρόνο λήψης της ένορκης βεβαίωσης,   μπορούν να προταθούν και στο ακροατήριο, καθώς το άρθρο 403 §2 δεν εφαρμόζεται στις ένορκες βεβαιώσεις. Άλλωστε ο Ν. 4335/2015 δεν προβλέπει έκπτωση από το δικαίωμα προβολής της ένστασης και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, από αυτό της λήψης της ένορκης βεβαίωσης.

 1. (άρθρο 461) Η ένσταση  πλαστογραφίας που  αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, δεν μπορεί πλέον να  προταθεί και προφορικά (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015)

 

 •  
 1. (άρθρο 468)  Στις μικροδιαφορές  η αγωγή δεν ασκείται πλέον και προφορικά  (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 469) Αν κάποιος διάδικος δικαστεί ερήμην κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών  η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή, μόνον αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή δεν κλητεύθηκε εμπρόθεσμα για τη συζήτηση ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας (άρθρο 1 άρθρο δεύτερο §2  Ν. 4335/2015).
 3. (άρθρο 472) καταργήθηκε η δυνατότητα του διαδίκου να αντιπροσωπευτεί στις μικροδιαφορές  από το  σύζυγος κ.τ.λ. και η υπογραφή της πληρεξουσιότητας του αγραμμάτου εντολέα από τον ιερέα κ.τ.λ. (άρθρο  1 άρθρο δεύτερο §1  Ν. 4335/2015).

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται  για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές.

(άρθρο 1 άρθρο   Άρθρο Ένατο §2  του Ν. 4335/2015)

 1. (άρθρο 498) η προθεσμία κλήτευσης στα ένδικα μέσα περιορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 518)  Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι δύο έτη (από τρία), που αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).
 3. (άρθρο 524) στη   διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 237 παρ. 8 έως 11, 240 έως 312, 591 παράγραφος 1 εδάφιο α' έως γ' και 591 παράγραφος 4. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση. Η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528. (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).
 4. (άρθρο 527) το άρθρου 527 τροποποιήθηκε ώστε να καλύψει το κενό που άφησε η κατάργηση του άρθρου 269 (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015)
 5. (άρθρο 538) «Με αναψηλάφηση, μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, των εφετείων και του Αρείου Πάγου εφόσον δικάζει κατ’ ουσίαν.» (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).

                Η παλαιότερη διάταξη όριζε:  «Με αναψηλάφηση, μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, των εφετείων και του Αρείου Πάγου εφόσον δικάζει κατ' ουσίαν, σε κάθε δε περίπτωση εφόσον πρόκειται για στηριζόμενο στον αριθμό 10 του άρθρου 544 λόγο.». Ο 10ος λόγος του άρθρου 544 προβλέπει «10) αν το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης επηρεάστηκε ουσιωδώς από  δωροληψία ή από άλλη εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος συμπράττοντος στην έκδοση της δικαστή, εφόσον η δωροληψία ή η παράβαση καθήκοντος αποδεικνύονται με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κ.τ.λ..». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι όταν ο ΑΠ δεν δικάζει  κατ’ ουσία και συντρέχει η περίπτωση του 10ου λόγου, δεν χωρεί αναψηλάφηση.

 1. (άρθρο 560) προτίθενται δύο λόγοι αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων: (5) αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, (6) αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 562)  Ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, λόγο αναίρεσης από εκείνους που αναφέρονται στους αριθμούς 1,4, 14, 16, 17 και 19 του αριμ. 559, χωρίς πρόταση του εισηγητή αρεοπαγίτη, όπως παλιά (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).
 3. (Άρθρο   564) Αν ο αναιρεσείων διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη  η  προθεσμία της αναίρεσης εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης (από 90). Επίσης  αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσμία της αναίρεσης είναι δύο (2) έτη  (από 3) και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015)
 4. (Άρθρο 571)  επαναφέρεται η διαδικασία του συμβουλίου που είχε καταργηθεί με το άρθρο 46 §1 του Ν. 3994/2011 (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).
 5. (άρθρο 574) δεν αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο η έκθεση του εισηγητή (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015)
 6. (άρθρο 585) το δικόγραφο των νέων λόγων ανακοπής κοινοποιείται στον αντίδικο μέσα σε εξήντα ημέρες (60) από την κατάθεση της ανακοπής ή, όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. (άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015).

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ άρθρο 1 άρθρο τέταρτο Ν. 4335/2015

Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται  για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές.

(άρθρο 1 άρθρο   Άρθρο Ένατο §2  του Ν. 4335/2015)

 

 1. (Άρθρο 591). Ορίζονται οι προθεσμίες κλήτευσης  των διαδίκων, για την αγωγή,  παρέμβαση,  προσεπίκληση και  ανακοίνωση.  Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση. Τα περιεχόμενα στις προτάσεις μέσα επίθεσης και άμυνας προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτα. Οι διάδικοι το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν. Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης επιδίδονται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συζήτηση.  Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική.

 Σε γενικές γραμμές παραμένει το καθεστώς που ίσχυε πριν το Ν. 4335/2015. Πλέον η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική.

 1. (άρθρα  592 - 613) ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Υπάγονται: α) οι  γαμικές διαφορές  και εκείνες  που προκύπτουν από το ν. 3719/2008 για την ελεύθερη συμβίωση, β) οι σχέσεις γονέων τέκνων κ.τ.λ., γ)  Οι λοιπές οικογενειακές διαφορές 
 2. (άρθρα 614 - 681) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:  μισθωτικές διαφορές, διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία,  εργατικές διαφορές, διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,  διαφορές από αμοιβές,  διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα,  διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και  διαφορές από πιστωτικούς τίτλους.
 3. (Άρθρο 631) Αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής  που εκδόθηκε κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό  όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 724.
 4. (άρθρο 632) Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί να σωρευθεί και αίτημα ακυρώσεως των πράξεων εκτελέσεως, οι οποίες ενεργούνται με βάση αυτήν, αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 ΚΠολΔ. Ρητά πλέον ο νομοθέτης προβλέπει την απόρριψη της ανακοπής αν ο ανακόπτων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μεταβατική διάταξη: ( άρθρο 1 άρθρο  ένατο §5 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015)  Αιτήσεις αναστολής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 632 και 938, για τις οποίες έχει  χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι  εκκρεμείς για να συζητηθούν κατά την ίδια δικάσιμο με την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά  μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε δια-  δίκου, που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες  από τη δημοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.  

 1. (άρθρο 682) ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να αφορούν και μέλλουσα απαίτηση. (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 686) καταργείται η δυνατότητα προφορικής υποβολής αίτησης στα ειρηνοδικεία (αντιπαραβολή νέας και παλαιάς §§1 και 5). Μόνον η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται και προφορικά (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015).
 3. (άρθρο 689) Άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης απαιτείται πλέον μόνον για την εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων  κατά αλλοδαπού δημοσίου και όχι και για την υποβολή της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ( άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015)
 4. (άρθρο 690) καταργήθηκε η λέξη «προαπόδειξη» (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015).
 5. (άρθρο 691) Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει συνοπτική αιτιολογία, και δημοσιεύεται εντός  σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά τη συζήτηση, εκτός αν το δικαστήριο έχει τάξει προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων από τους διαδίκους, οπότε το διάστημα των σαράντα οκτώ (48) ωρών υπολογίζεται από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας. Το διατακτικό της απόφασης καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν  επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από το τέλος της προθεσμίας που έχει τυχόν τάξει το δικαστήριο για την υποβολή σημειωμάτων από τους διαδίκους. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που συζητήθηκαν (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015)
 6. (Άρθρο 691A) περιέχει διατάξεις περί προσωρινής διαταγής, επαναλαμβάνοντας την παλαιότερη διατύπωση του παλαιού άρθρου 691 (άρθρο του   1 άρθρο πέμπτο §3  Ν. 4335/2015)
 7. (άρθρο 693) Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες.  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.( άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015)

 Η άσκηση της κύριας αγωγής εντός προθεσμίας είναι πλέον δυνητική και εξαρτάται από το δικαστή. Στη παλαιότερη διατύπωση η άσκηση της αγωγής ήταν υποχρεωτική.

Στην παλαιότερη διατύπωση οριζόταν ότι «Υποβολή νέας αίτησης δεν αποκλείεται.». Αυτό απαλείφθηκε.

 1. (άρθρο 729) η προθεσμία άσκησης της αγωγής, σε περίπτωση που η απόφαση των ασφαλιστικών επιδικάζει προσωρινά απαίτηση ή μεταρρυθμίζει προσωρινά απόφαση κατά το άρθρο 728 παρ. 2, είναι 60 ημέρες από την επίδοση (αντί 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης). (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §2  Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 736) καταργείται η διάταξη με την οποία  «ο ειρηνοδίκης δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών» (άρθρο 1 άρθρο πέμπτο §1  Ν. 4335/2015).

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Πίνακας υπαγωγής υποθέσεων κατά τον ΚΠολΔ, μετά τον Ν. 4335/2015

Αντικείμενο

Δικαστήριο

Διάταξη

Γενική αρμοδιότητα

Μονομελές

άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015

Ακούσια νοσηλεία

Μονομελές

==//==

Υιοθεσία

Πολυμελές

==//==

ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 

Πολυμελές

==//==

βεβαίωση γεγονότος για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης

Ειρηνοδικείο

==//==

εγγραφή σωματείου κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

άρθρο 17§14 του Ν. 4055/2012

σύγκληση της συνέλευσης, η

αναγραφή ή η αναγγελία των θεμάτων της συνέλευσης συνεταιρισμού

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 789 ΚΠολΔ

διορισμός ενός ή

περισσότερων εκκαθαριστών συνεταιρισμού κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 790 ΚΠολΔ

Εκποίηση ενεχύρου κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 792 ΚΠολΔ

διορισμό

μεσεγγυούχου ή φύλακα κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 793 ΚΠολΔ

διορισμός

πραγματογνωμόνων κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 794 ΚΠολΔ

άδεια να ενεργήσουν κάποια πράξη ο ανήλικος κ.τ.λ.

Ειρηνοδικείο

άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015

δημοσίευση δημόσιας ή μυστικής ή έκτακτης διαθήκης

Ειρηνοδικείο

άρθρο 17§16 του Ν. 4055/2012

κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας

Ειρηνοδικείο

άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015

Κληρονομητήριο

Ειρηνοδικείο

άρθρο 17§23 του Ν. 4055/2012

Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους

ή κοινωφελών σκοπών

Εφετείο της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την

κοινωφελή περιουσία. Αν η κοινωφελής περιουσία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού

Οικονομικών, αρμόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών

77 §3 του Ν. 4182/2013

σφράγιση πραγμάτων

Ειρηνοδικείο

άρθρο 17§26 του Ν. 4055/2012

απογραφή πραγμάτων

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 838 ΚΠολΔ

δημόσια πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος ή απαίτησης

Ειρηνοδικείο

άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015

διαδικασία της πρόσκλησης στους πιστωτικούς τίτλους 

Ειρηνοδικείο

άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015

βεβαιωτικός όρκος

Ειρηνοδικείο

Άρθρο 861 ΚΠολΔ

 

 

 1.  (άρθρο 740) Στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου υπάγονται οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739, η  ακούσια νοσηλεία,  και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ. Οι υποθέσεις που αφορούν την υιοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,  υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων. Στα ειρηνοδικεία υπάγονται οι ειδικά προβλεπόμενες από το νόμο υποθέσεις. (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015).

            Η παλαιότερη διάταξη προέβλεπε γενική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου.

 1. (άρθρο 747) η αίτηση κατατίθεται πάντα εγγράφως, ακόμα και στο ειρηνοδικείο (αντιπαραβολή παλαιάς και νέας §1) (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 748) καταργείται η υποχρέωση ορισμού δικασίμου εντός 30 ημερών από το πέρας των δικαστικών διακοπών, των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και του Πάσχα (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 3. (άρθρο 755) τα πρακτικά δεν είναι πλέον συνοπτικά (άρθρο  1 άρθρο έκτο §1  Ν. 4335/2015).

 Βέβαια τα πρακτικά ποτέ δεν τηρούνταν συνοπτικά, ακόμα και όταν ίσχυε το παλαιό άρθρο 755

 1. (άρθρο 756) καταργήθηκε η διάταξη για το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο  1 άρθρο έκτο §1  Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 782) Η βεβαίωση γεγονότος για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης, γίνεται από το ειρηνοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 3. (άρθρο 786) ορίζεται ότι η ευθύνη των διορισμένων μελών της προσωρινής διοίκησης και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 4. (άρθρα  797, 798) Η άδεια να ενεργήσουν κάποια πράξη ο ανήλικος,  αυτός που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο επίτροπος ανηλίκου, ο δικαστικός συμπαραστάτης ενηλίκου,  ο ίδιος ο ενήλικος που βρίσκεται σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης, ο κληρονόμος από  απογραφή, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκκαθαριστής κληρονομιάς και ο εκτελεστής  διαθήκης, δίδεται από το  ειρηνοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 5. (άρθρο 799) η άδεια για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,  δίδεται από το πολυμελές πρωτοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 6. (άρθρο 800) Διαδικασία της υιοθεσίας ενώπιον του  πολυμελούς πρωτοδικείου. Ικανότητα παράστασης έχουν οι ανήλικοι άνω των 16 ετών (αντί 12 ετών που ίσχυε) (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015).
 7. (άρθρο 808) η δημοσίευση και η κήρυξη διαθήκης ως κυρίας, γίνεται από το ειρηνοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015)
 8. (άρθρο 843) η διαδικασία της πρόσκλησης αναγγελίας δικαιώματος ή απαίτησης γίνεται από το ειρηνοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015).
 9. (άρθρο 851) η διαδικασία της πρόσκλησης στους πιστωτικούς τίτλους  γίνεται από το ειρηνοδικείο (άρθρο 1 άρθρο έκτο §2  Ν. 4335/2015).

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

 1. (άρθρο 878) ο ορισμός  διαιτητή κ.τ.λ.  ορίζεται  με αίτηση από το μονομελές πρωτοδικείο (αντί του ειρηνοδικείου που ίσχυε) (άρθρο 1 άρθρο έβδομο Ν. 4335/2015)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

****   άρθρο 1 άρθρο   Άρθρο Ένατο  του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015)

 

 Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

3. Οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά τις 1.1.2016. Ομοίως, οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο όγδοο του παρόντος-ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ Κ.Πολ.Δικ.) εφαρμόζονται σε πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου ένατου του παρόντος κηρύσσονται μετά

5. Αιτήσεις αναστολής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 632 και 938, για τις οποίες έχει  χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι  εκκρεμείς για να συζητηθούν κατά την ίδια δικάσιμο με την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά  μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε δια-  δίκου, που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες  από τη δημοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. 

   11. Οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ', 955 παράγραφος 2 εδάφιο β', 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ', 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ' και παράγραφος 3 εδάφιο δ', καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β', αναφορικά με την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι  15.9.2015, και το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής της  ιστοσελίδας δημοσιεύσεως πλειστηριασμών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις λοιπές  λεπτομέρειες για τις σχετικές δημοσιεύσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι  διατυπώσεις δημοσιότητας καλύπτονται με τη δημοσίευση των προβλεπόμενων στις ανωτέρω  διατάξεις πράξεων και στοιχείων, εντός των τασσόμενων από αυτές προθεσμιών, σε κύριο φύλλο  καθημερινής εφημερίδας που εκ-δίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστη-ριασμού και  αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας, που εκδίδεται στην  περιφερειακή ενότητα, διαφορετικά στην έδρα της περιφέρειας όπου υπάγεται ο δήμος.

 

 12. Η διάταξη του άρθρου 993 παράγραφος 2 εδάφιο γ' θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό  διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι  1.6.2016 και θα καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που  κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική  λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, αν για το ακίνητο που κατάσχεται  προβλέπεται αντικειμενική αξία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η εκτίμηση δεν μπορεί  να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

 

 13. Η διάταξη του άρθρου 995 παράγραφος 1 εδάφιο δ' θα τεθεί σε εφαρμογή με το ανωτέρω  στην παράγραφο 12 προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από κοινή πρόταση των  Υπουργών Οικονομικών και Δίκαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων. Μέχρι την έκδοση του  προεδρικού διατάγματος ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η  αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ'  εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων.

 

 14. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω στην παράγραφο 12 προεδρικού διατάγματος, όταν  διενεργείται πλειστηριασμός ακινήτων, στην κατασχετήρια έκθεση του άρθρου 954 παραγράφου  2, γίνεται και αναφορά της ημέρας του επαναληπτικού πρώτου πλειστηριασμού.

 

 15. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω στην παράγραφο 12 προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται στη διαδικασία του πλειστηριασμού ακινήτων και οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 α. Αναστέλλεται η ισχύς του άρθρου 1003 παράγραφος 4.

 β. Οι διατάξεις των άρθρων 965 παράγραφοι 4 έως 7 εφαρμόζονται αναλόγως.

 γ. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή  της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν  υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με  μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το δικαστικό επιμελητή στην  κατασχετήρια έκθεση στο ένα δεύτερο της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο. Νέα  προδικασία και νέες διατυπώσεις δημοσιότητας δεν απαιτούνται, ούτε εκδί-δεται νέο απόσπασμα  της κατασχετήριας έκθεσης και ο πλειστηριασμός διενεργείται την ημέρα που καθορίστηκε στην  κατασχετήρια έκθεση. Το άρθρο 954 παράγραφος 4 δεν έχει εδώ εφαρμογή.

 δ. Αν στον επαναληπτικό πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του  άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση  οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε  τριάντα ημέρες, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να  πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου  έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει  και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.

 ε. Αν και ο νέος αυτός πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη  εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων  686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή  να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστη-ριασμός με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.

 

 16. Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας γίνεται αναφορά σε πλειστηριασμό, ο  πλειστηριασμός αυτός μπορεί να διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός).  Η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς  και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, θα καθοριστούν με προεδρικό  διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το αργότερο μέχρι 1.6.2016.

 

 

 1.  (άρθρο 924) ο αντίκλητος του επισπεύδοντος πρέπει να κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης (αντί του ειρηνοδικείου που ίσχυε παλιά), διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος που υπογράφει την επιταγή. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 933). Η κλήτευση για τη συζήτηση της ανακοπής γίνεται προ 20 ημερών από τη συζήτηση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές με χωριστά δικόγραφα, με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο  που κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Όπως και πριν οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται παραχρήμα (με έγγραφα ή με ομολογία). Απλά το  «αμέσως» της παλιάς §4 γίνεται «με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία.» 
 3. (άρθρο 934) Προθεσμίες προβολής λόγων άρθρου 933:

Πριν το Ν. 4335/2015

1η φάση: δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης             

αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

2η φάση: έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης

αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, καθώς και την παράλειψη επιβολής κατάσχεσης.

 

Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

 

3η φάση: έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα

αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης

 

Μετά το Ν. 4335/2015

1η φάση:  σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης.

Σε περίπτωση άμεσης

εκτέλεσης,  τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής.

 

Αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης  ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ’ ου

2η φάση: μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.

Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης,

 

Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τελευταία πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

 

 

(άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)

 

 1. (άρθρο 937) Στις δίκες τις σχετικές με την εκτέλεση, εάν ο τίτλος είναι  δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, επιτρέπεται κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης (όχι αναίρεση).Στις λοιπές περιπτώσεις των εκτελεστών τίτλων του άρθρου 904 παράγραφος 2, επιτρέπονται όλα τα ένδικα μέσα πλην της ανακοπής ερημοδικίας. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 943) καταργείται η δημόσια κήρυξη (άρθρο 1 άρθρο τέταρτο Ν. 4335/2015).
 3. (άρθρο 950)  Με την απόφαση με την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου, για την περίπτωση που ο γονέας δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Πλέον, το δικαστήριο που επικυρώνει τη συμφωνία του άρθρου  1441 ΑΚ, με την οποία ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, διατάσσει αυτεπαγγέλτως και την απόδοση ή την παράδοση του τέκνου στον γονέα στον οποίο ανατίθεται η επιμέλεια και εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η πρώτη παράγραφος του άρθρου 950. Ως προς τη ρυθμιζόμενη με την ίδια συμφωνία επικοινωνία με το τέκνο εφαρμόζεται αναλόγως η δεύτερη του άρθρου 950 (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).

Με τη νέα διάταξη αυξήθηκε το ποσό της ποινής από 50.000 σε 100.000 ΕΥΡΩ. Η προσωπική κράτηση και η χρηματική ποινή απαγγέλλονται σωρευτικά και όχι διαζευκτικά με δυνατότητα και σωρευτικής απαγγελίας, όπως παλιά.  Η επικύρωση της συμφωνίας του άρθρου 1441 ΑΚ, θα περιέχει και διάταξη για επιβολή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, ασχέτως αν το ζητούν οι διάδικοι.

 1.  (άρθρο 952) Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων: επαναδιατυπώνεται το άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 2. (άρθρο 953) Κατάσχεση μπορεί να γίνει στα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια  και του μεσεγγυούχου κατά την έννοια του άρθρου 956 παράγραφος 1 ως συνέπεια προηγούμενης κατάσχεσης.

Ακατάσχετα

Πριν το Ν. 4335/2015

Ν. 4335/2015

τα πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα, εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους

τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του.

προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους

προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρείς μήνες

----------

τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία,

 

-----------

βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογενέιάς του.

 

--------------

  α) προκειμένου για πρόσωπα που ζουν από γεωργική εργασία, και δύο ζώα για το άροτρο, ένα υποζύγιο, μία δαμάλα, έξι πρόβατα, έξι γίδες, ο σπόρος που χρειάζεται ως την ερχόμενη συγκομιδή και η τροφή αυτών των ζώων για τρεις μήνες,      β) προκειμένου για πρόσωπα που ζούν από την κτηνοτροφία και δώδεκα μεγάλα ζώα ή εικοσιτέσσερα μικρά ζώα, και η τροφή τους για τρείς μήνες,     γ) για πρόσωπα που ζουν από την πτηνοτροφία,και εκατόν πενήντα πτηνά και η τροφή τους για τρείς μήνες. 

---------------

Η κατάσχεση καρπών δεν μπορεί να γίνει πριν από ένα μήνα από την συνηθισμένη εποχή που ωριμάζουν. Οι μεταξοσκώληκες δεν μπορούν να κατασχεθούν πριν γίνουν τέλεια κουκούλια.

------------

 

(άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)

 1. (άρθρο 954) ο πλειστηριασμός των κινητών ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή. Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (από 5 που ίσχυε). Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00' το μεσημέρι της δέκατης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας (από την προηγούμενη ημέρα που ίσχυε) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 955) η προθεσμία για την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης, σε περίπτωση απουσίας του καθ’ ου ή αδυναμίας άμεσης κατάρτισης αντιγράφου κατά το χρόνο περάτωσής της, περιορίζεται σε 5 ημέρες από την κατάσχεση όταν η έδρα του καθ’ ου είναι εκτός της περιφέρειας του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση. Μέσα στην ίδια προθεσμία γίνεται η επίδοση και στο ειρηνοδικείο, ενώ μέσα σε 8 ημέρες γίνονται οι καταθέσεις των εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και σε 10 ημέρες γίνεται η δημοσίευση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 3. (άρθρο 958) Δυνατή είναι πλέον και η πολλαπλή κατάσχεση κινητού (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 4. (άρθρο 959) οι υποψήφιοι πλειοδότες οφείλουν με δήλωση προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, να διορίσουν αντίκλητο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου του πλειστηριασμού, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις που αφορούν την εκτέλεση. Οι  προσφορές υποβάλλονται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 10 (από 9 που ίσχυε) το πρωί έως 2 το απόγευμα, με σύνταξη σχετικής πράξης είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού. Η διαδικασία του πλειστηριασμού είναι γραπτή. «Αν οι περισσότερες αυτές προσφορές είναι ίσες, τότε η διαδικασία συνεχίζεται με την υποβολή προφορικών προσφορών προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.». Προφανώς ο νομοθέτης εννοεί ότι οι προφορικές προσφορές γίνονται μεταξύ των ίσων γραπτών προσφορών και όχι όλων. Εάν δεν υποβληθεί προφορική προσφορά γίνεται κλήρωση.  Περιορίζεται ο χρόνος απαγόρευσης του πλειστηριασμού στο διάστημα  από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου (από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου που ίσχυε) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 5. (άρθρο 962) στα κινητά που μπορεί να υποστούν φθορά ο πλειστηριασμός γίνεται αμέσως και ο  υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δημοσιότητας. Ο κήρυκας καταργείται (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 6. (άρθρο 963) καταργείται η κήρυξη από κήρυκα στον τόπο του πλειστηριασμού (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §1 Ν. 4335/2015).
 7. (άρθρο 965) η εγγυοδοσία του πλειοδότη περιορίζεται στο  τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής της πρώτης προσφοράς. Το  πλειστηρίασμα μπορεί να καταβληθεί πλέον και  με επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το πλειστηρίασμα κατατίθεται στο Τ.Π.Δ., η κατάθεση είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 8. (άρθρο 971) κατά της απόφαση επί της ανακοπής της αναγγελίας χωρεί μόνον έφεση (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 9. (άρθρο 972) αν δεν ορίζεται αντίκλητος από τον αναγγέλοντα, ως τέτοιος νοείται ο δικηγόρος που υπέγραψε την αναγγελία. Η αναγγελία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα επιδίδονται προ 5 ημερών από τον πλειστηριασμό (από 15 που ίσχυε) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 10. (άρθρο 973) αν δεν έγινε ο πλειστηριασμός, επαναλαμβάνεται μετά 2 μήνες από τη δήλωση επίσπευσης και πάντως όχι πέραν των 3 μηνών. Η δήλωσης ανάληψης της διαδικασίας από άλλο δανειστή επιδίδεται  εντός 3 ημερών από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Αντιρρήσεις  κατά του κύρους  της δήλωσης συνέχισης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ.  Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης  δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 11. (άρθρο 975) Γενικά προνόμια

 (+): προστέθηκε

(-) : αφαιρέθηκε

Τάξη

Πριν το Ν. 4335/2015

Ν. 4335/2015

 

Έξοδα εκτέλεσης

Έξοδα εκτέλεσης

1

οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»

Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης (+). Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις

εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την

ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

 

 

2

 Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού,

Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης (+).

3

Οι απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, οι  απαιτήσεις των δασκάλων (-), καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και  αποζημιώσεις των δικηγόρων είτε αμείβονται κατά υπόθεση είτε με πάγια  περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την  ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού. Οι αποζημιώσεις λόγω  καταγγελίας της σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για  αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη  αυτή ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο προέκυψαν .Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας  γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου  του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού  εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή  την κήρυξη της πτώχευσης. Η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε  ποσοστά, κατά το άρθρο 977, γίνεται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της  τάξεως αυτής.(-)

Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι  απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια  περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία  ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω  καταγγελίας της σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που  επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές (+). Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι  απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι  απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

4

Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών  από  πώληση   αγροτικών   προϊόντων,  αν  προέκυψαν  κατά  τους  τελευταίους  είκοσι   τέσσερις (24) μήνες (-) πριν  από  την  ημέρα  του  πλειστηριασμού  ή  της   κήρυξης της πτώχευσης.

 Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο (+)πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου  πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

5

οι απαιτήσεις του δημοσίου και των δήμων και κοινοτήτων από φόρους που ορίστηκαν από την αξία της προσόδου ή από το είδος των πραγμάτων που πλειστηριάστηκαν και που αφορούν το έτος που  έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγούμενο, (-)

Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές (+)

6

Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο οφειλέτης έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης (+).

 

(άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)

 1. (άρθρο 977) Διανομή πλειστηριάσματος

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

Υπόλοιπο

Άρθρου 975 

100%  η απαίτηση της προηγούμενης τάξης  προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 976  αρ. 3

 

 

Άρθρου 976 αρ. 3

Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή καρπών.

 

0

Από το υπόλοιπο του 975,  συμμέτρως

 

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

Υπόλοιπο

Άρθρου 975  

1/3  

η απαίτηση της προηγούμενης τάξης  προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 976 1 και 2

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι  του άρθρου 976 αρ. 3

 

Άρθρου 976 αρ.  1 δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος,   και 2 οι απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο  

2/3  

η απαίτηση της προηγούμενης τάξης  προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και  αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως οι της 1ης  περίπτωσης και με βάση τη χρονική προτεραιότητα της 2ης

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 975

 

Άρθρου 976 αρ. 3

Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή καρπών.

 

0

0

Συμμέτρως, από το υπόλοιπο των 975 και 976 1 και 2,

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

 

Άρθρου 975

η απαίτηση της προηγούμενης τάξης

προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως

 

 

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

 

Άρθρου 976

η απαίτηση της προηγούμενης τάξης

προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και

αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως οι της 1ης  και 3ης περίπτωσης και με βάση τη χρονική προτεραιότητα της 2ης

 

 

 

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

Υπόλοιπο

Άρθρου 975 

Βλ. ανωτέρω σε περίπτωση σύμπτωσης πολλών τάξεων 

25%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 976

 

 

Άρθρου 976 

Βλ. ανωτέρω σε περίπτωση σύμπτωσης πολλών τάξεων

65%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 975

 

 

Μη προνομιούχοι   συμμέτρως

10%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι των άρθρων 975 και 976 κατά τον κανόνα 1/3 – 2/3 (βλ. ανωτέρω)

 

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

Υπόλοιπο

Άρθρου 976 

Βλ. ανωτέρω σε περίπτωση σύμπτωσης πολλών τάξεων

90%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι μη προνομιούχοι

 

 

Μη προνομιούχοι   συμμέτρως

10%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 976

 

 

 

Δανειστές που συντρέχουν

Διανομή

 

 

Υπόλοιπο

Άρθρου 975 

Βλ. ανωτέρω σε περίπτωση σύμπτωσης πολλών τάξεων

70%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι μη προνομιούχοι

 

 

Μη προνομιούχοι   συμμέτρως

30%

Μετά την πλήρη ικανοποίηση  ικανοποιούνται οι του άρθρου 975

 

 

 

(άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)

 1. (άρθρο 978) απαιτήσεις που εξαρτώνται από αίρεση ή αμφίβολες κατατάσσονται τυχαίως. Εάν ο δανειστής προσκομίσει εγγυητική επιστολή  και ικανοποιηθεί , εάν δεν πληρωθεί ο όρος υπό τον οποίο τελεί η τυχαία κατάταξη,  υποχρεούται να επιστρέφει εντόκως το ποσό που εισέπραξε. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρο 979) Κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων μέσων πλην της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 3. (άρθρο 980)  Αν ασκηθεί ανακοπή  ο υπάλληλος του πλειστηριασμού  μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται με την προσκόμιση  ισόποσης εγγυητικής επιστολής (παλαιότερα απαιτείτο άδεια από το δικαστήριο) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 4. (Άρθρο 983) Το απόρρητο των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των άυλων μετοχών που καταχωρίζονται στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της μετοχής. Το απόρρητο αίρεται μόνο για τα χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §3 Ν. 4335/2015)
 5. (άρθρο 985) Στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, το  πιστωτικό ίδρυμα  πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 982 παράγραφος 2 στοιχ. γ' και δ' (γ. απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης κ.τ.λ. , καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ. απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών κ.τ.λ.) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 6. (άρθρο 993) Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης από το δικαστικό επιμελητή (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 7. (άρθρο 995) η προθεσμία για την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης, σε περίπτωση απουσίας του καθ’ ου ή αδυναμίας άμεσης κατάρτισης αντιγράφου κατά το χρόνο περάτωσής της, περιορίζεται σε 5 ημέρες από την κατάσχεση όταν η έδρα του καθ’ ου είναι εκτός της περιφέρειας του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η εμπορική. Μέσα στην ίδια προθεσμία γίνεται η επίδοση και στο κτηματολόγιο ή νηολόγιο κ.τ.λ., ενώ μέσα σε 10 ημέρες γίνονται οι καταθέσεις των εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και σε 15 ημέρες γίνεται η δημοσίευση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Επίσης  ο δικαστικός επιμελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η επίσκεψη πραγματοποιείται με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή. Το σημείωμα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το περιεχόμενό του δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 στην ανωτέρω ιστοσελίδα. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 8. (Άρθρο 997) Μετά την  κατάσχεση του ακινήτου η εκμίσθωσή του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα ή η  παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής του με βάση άλλη έννομη σχέση μπορεί να καταγγελθεί από  τον υπερθεματιστή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη μεταγραφή της περίληψης της  κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η μίσθωση ή άλλη έννομη σχέση λύεται μετά  από δύο (2) μήνες και χωρεί η κατά το άρθρο 1005 παράγραφος 2 εκτέλεση. Δικαίωμα  καταγγελίας της μίσθωσης κατά το άρθρο 615 ΑΚ δεν θίγεται και η περίληψη εκτελείται κατά του  μισθωτή αφού περάσουν οι προθεσμίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στο μισθωτή. Δυνατή είναι πλέον και η πολλαπλή κατάσχεση ακίνητου (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 9. (Άρθρο 998) Περιορίζεται ο χρόνος απαγόρευσης του πλειστηριασμού στο διάστημα  από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου (από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου που ίσχυε). Μετά από αίτηση του οφειλέτη, το δικαστήριο του άρθρου 933, το οποίο δικάζει κατά τη  διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να επιτρέψει να πουληθεί ελεύθερα το ακίνητο με τίμημα  το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο. Αν η πώληση δεν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο  πλειστηριασμός διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημερομηνία (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 10. (άρθρο 1000) η αίτηση αναστολή του πλειστηριασμού με ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (από 5 που ίσχυε). Η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής: α) των τυχόν εξόδων επίσπευσης του  πλειστηριασμού, τα οποία καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση και β) του ενός τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόμενου κεφαλαίου στον επισπεύδοντα (καταργήθηκε η δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίσει μικρότερο ποσό  για  εξαιρετικούς   λόγους) (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).
 11. (άρθρο 1001) καταργείται η κήρυξη από κήρυκα στον τόπο του πλειστηριασμού (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §1 Ν. 4335/2015).
 12. (άρθρο 1009) Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης (το παλαιό 1009 ανέφερε γενικά μισθωμένο), ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του μισθωτή και του υπομισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματά του από αυτούς ή κατέχει το μίσθιο γι’ αυτούς. (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).

                 Επομένως, αν δεν πρόκειται για εμπορική μίσθωση, εφαρμόζεται το άρθρο 614 ΑΚ (το παλαιό 1009 το ανέφερε ρητά). Σε περίπτωση εμπορικής μίσθωσης, ο υπερθεματιστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή αποζημίωσης (αντιπαραβολή νέου και παλαιού άρθρου 1009). Θεωρώ, πάντως ότι με μια πιο επιεική προσέγγιση, η διάταξη θα πρέπει να ερμηνευτεί έτσι ώστε να  καταβάλλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας καθώς το προβλέπουν οι ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. 34/1995. Διαφορετικά θα βρεθούμε στο άτοπο, ο μισθωτής να «στήνει» μια επιχείρηση, να δαπανά χρήμα και χρόνο, να αναλαμβάνει το επιχειρηματικό κίνδυνο που του αναλογεί, αλλά να εξαρτάται από την αφερεγγυότητα του εκμισθωτή του.

 1. (άρθρο 1011) Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης κατάσχεση του πλοίου επιδίδεται και στο λιμενάρχη του λιμανιού όπου έγινε η κατάσχεση του πλοίου, στον πλοίαρχο και στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατάσχεση.  (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 2. (άρθρα 1011 επ. ) ειδικές διατάξεις για τους πλειστηριασμούς πλοίων και αεροπλάνων
 3. (άρθρο 1047) η αυτοτελής αγωγή της προσωπικής κράτησης  εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. και υπάγεται στο μονομελές πρωτοδικείο.( άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015)
 4. (άρθρο 1049)Απόφαση που διατάζει την προσωπική κράτηση, σύμφωνα με το άρθρο 1047, δεν εκτελείται αν εκείνος που καταδικάστηκε βρίσκεται κατά το χρόνο της εκτέλεσης σε αδυναμία να εκπληρώσει τη χρηματική οφειλή του (άρθρο 1 άρθρο όγδοο §2 Ν. 4335/2015).

                 Πρόκειται για ένσταση που προφανώς θα προβληθεί στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ από τον οφειλέτη

 1. (άρθρο 3§3 ΕισΝΚΠολΔ) Καταργήθηκε με το άρθρο 1  άρθρο ένατο  Ν. 4335/2015
 2. Καταργούνται τα ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του εισαγγελέως επί διαφοράς  Δημοσίου και ιδιώτη για τη    διακατοχή κτήματος.  ( άρθρο 1 άρθρο  ένατο §6 του Ν. 4335/2015). Επομένως, θα εκδικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο, όπως και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα.
 3. Καταργείται αναδρομικά (από 10-11-2013) το άρθρο 77§1 του Ν. 4182/2013. Πλέον εξωτικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος κληρονομιάς και με ιδιωτική διαθήκη (άρθρο   1 άρθρο  ένατο§ 8  Ν. 4335/2015)
 4.  «Για τις λοιπές εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές, το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα.» (άρθρο   1 άρθρο  ένατο§ 17  Ν. 4335/2015).

 

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΑΝΔΑ

Κωνσταντίνος Ν. Κατσανέβας, Δικηγόρος

ΣυνημμένοΜέγεθος
ALLAGES KODIKA POLITIKIS DIKONOMIAS.doc242 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...