Πληροφορίες έκδοσης γραμματίων Νομικής Βοήθειας

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για την διαδικασία έκδοσης γραμματίων στις περιπτώσεις διορισμού δικηγόρου μέσω της Νομικής Βοήθειας του Ν. 3226/2004 σε πολίτες χαμηλών εισοδημάτων.

 

Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ. 66797/2014-ΦΕΚ Β/2430/12 Σεπτεμβρίου 2014
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i)του Ν. 3226/2004 (Α 24) «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», ως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii)του Ν. 4274/2014 (Α 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες
διατάξεις»,
iii) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α),
iv)του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων», (ΦΕΚ
209/Α), όπως ισχύει,
v)του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29/Α), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004 (Α 24), όπως αυτό έχει
ήδη τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147), ως εξής:

1.Οι συνήγοροι που διορίζονται στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας οφείλουν
να προσκομίζουν στο Δικαστήριο ειδικό γραμμάτιο που εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό
Σύλλογο, με το οποίο βεβαιώνεται ο διορισμός τους ως συνηγόρων.

2.Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας εκδίδεται με επιμέλεια του διοριζομένου συνηγόρου και
περιλαμβάνει:
α) το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου και τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου του συνηγόρου, β) τα στοιχεία του δικαιούχου της νομικής βοήθειας, γ) το δικαστήριο
ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση του δικαιούχου της νομικής βοήθειας και τη σχετική
διαδικασία, δ) υπεύθυνη δήλωση του διοριζομένου συνηγόρου ότι περιλαμβάνεται στον οικείο
κατάλογο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3226/2004 και ότι δεν έχει υπερβεί το ποσοτικό
όριο αμοιβής της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και ε) αναγραφή της ονομαστικής αξίας της
αμοιβής και των παγίων εισφορών που αναλογούν στο είδος της παράστασης ή του ενδίκου
βοηθήματος ή μέσου για την οποία παρέχεται η νομική βοήθεια. Τα ειδικά γραμμάτια νομικής
βοήθειας ακολουθούν διαφορετική σειρά αρίθμησης σε σχέση με τα λοιπά γραμμάτια
προκαταβολής εισφορών των δικηγόρων εκάστου Δικηγορικού Συλλόγου.

3.Το ως άνω ειδικό γραμμάτιο δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου για προκαταβολή
εισφορών προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και κάθε τρίτο
δικαιούχο, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν. 4224/2013, Α 208).

 

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΑΝΔΑ

Κωνσταντίνος Ν. Κατσανέβας, Δικηγόρος

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
13:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
13:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:56
06/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου όγκου συμμετοχών δεν θα γίνουν δεκτές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:54
03/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα...
Νομική Επικαιρότητα
19:16
02/03/23
Αγαπητά μας μέλη, Συνημμένο θα βρείτε το δέκατο έβδομο  τεύχος του Nova Criminalia, της νέας...
Νομική Επικαιρότητα
19:16
02/03/23
Αγαπητά μας μέλη, Συνημμένο θα βρείτε το δέκατο έβδομο  τεύχος του Nova Criminalia, της νέας...