Η Πρώτη Δικαστική Απόφαση του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Η Πρώτη Δικαστική Απόφαση του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 

Της Βασιλικής Ι. Βελή,
Δικηγόρου Αθηνών

 

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου 2011, η πρώτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 15/2011) για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Ν. 3869/2010.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του αιτούντος ως συνταξιούχου, την ηλικία του, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και την τωρινή οικονομική του κατάσταση, η οποία δεν φέρει προοπτική βελτίωσης, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτησή του και προέβη στη δικαστική ρύθμιση των χρεών του, εξαιρώντας συγχρόνως από την εκποίηση την μοναδική κύρια κατοικία του αιτούντος (η οποία δεν υπερβαίνει το όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%), κατόπιν σχετικής προτάσεως του.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο καθόρισε τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές (όπως προβλέπει ο νόμος για τη δικαστική ρύθμιση χρεών) του αιτούντος προς τους πιστωτές τους στο συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων δέκα (€310), το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω δικαστικής απόφασης. 

Προς αποδοχή δε της προτάσεως του αιτούντος από το Δικαστήριο περί εξαιρέσεως της μοναδικής κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, το Δικαστήριο καθόρισε επιπλέον των ανωτέρω επί μια τετραετία μηνιαίων καταβολών, ως καταβλητέο από τον αιτούντα το συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (€37.200), το οποίο θα καταβληθεί συμμετρικά προς τους πιστωτές σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού Ευρώ τριακοσίων δέκα (€310), με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες καταβολές θα αρχίσουν από 01.07.2014 και θα γίνονται στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για δέκα (10) έτη.  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010, προβλέπεται ότι σε περίπτωση εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας του αιτούντος από τη ρευστοποίηση, το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Στην προκειμένη δε περίπτωση, το Δικαστήριο ρύθμισε την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών στο συνολικό ποσό των Ευρώ €37.200, που ανέρχεται μόνο στο 30% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κύριας κατοικίας του αιτούντος, ερμηνεύοντας τοιουτοτρόπως την ανωτέρω διάταξη, καθώς προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών να ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος, αλλά δύναται να καθοριστεί και μικρότερο ποσοστό βάσει των εκάστοτε δεδομένων και συνθηκών περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντος. 

Πρόκειται για μια απόφαση «οδηγός» για την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν. 3869/2010, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο νομολογιακό καθεστώς, επιλύοντας σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα, τόσο διαδικαστικά όσο και ουσιαστικής βασιμότητας. Ωστόσο, πέραν των βασικών κατευθύνσεων της εν λόγω απόφασης, κάθε αίτηση στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να κρίνεται ad hoc με βάση την ιδιότητα του αιτούντος, την ηλικία του, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και την οικονομική του κατάσταση.


Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
21:53
18/04/19
 H ELSA (European Law Students’ Association) Athens διοργανώνει Summer School με...
Εκδηλώσεις
17:28
18/04/19
Το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
17:25
18/04/19
Κατόπιν σχετικής αποφάσεως, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν σχετικά από το Διοικητικό...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:53
17/04/19
Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας που αφορά τις Ευρωεκλογές και τις...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:56
16/04/19
Σήμερα, 15.4.2019, έλαβε χώρα συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημόνων που μετέχουν στη...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:55
16/04/19
Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:54
16/04/19
Οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:53
16/04/19
Οσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν ) ως δικαστικοί...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:51
16/04/19
Αναρτάται νεότερη έκδοση του Ασφαλιστικού Οδηγού ΕΤΕΑΕΠ, που συνέταξε ο Σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:29
12/04/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών          ...