Προκήρυξη για Πρόσληψη Υπαλλήλων!

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων, όπως ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω:[u][b]1.Μία (1) Θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών γραμματειακής στήριξης του Δ.Σ.Α.

Τυπικά προσόντα υποψηφίων:[/b][/u]

• Πτυχίο Πανεπιστημίου.
• Γνώση χρήσης Η/Υ, Word και Excel.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (απαραίτητο πτυχίο PROFICIENCY).
• Γνώση άλλης ξένης γλώσσας καθώς και προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθούν.

[u][b]2.Δύο (2) Θέσεις ΔΕ Χειριστών/τριών Η/Υ, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Τυπικά προσόντα υποψηφίων:[/b][/u]

• Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Word και Excel.
Θα συνεκτιμηθεί επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, η υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης αδόμητων και δομημένων κειμένων καθώς και η γνώση γραμματειακής υποστήριξης.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου το ελάχιστο LOWER. Θα συνεκτιμηθεί πτυχίο PROFICIENCY και γνώση άλλης ξένης γλώσσας.

[center][b]Γενικά προσόντα υποψηφίων
(αφορά και στις τρεις κατηγορίες υπαλλήλων)[/b][/center]
Οι υποψήφιοι πρέπει:
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από καταδίκη σε αδικήματα που ορίζονται από το Νόμο.
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές.

[center][b]Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής[/b][/center]
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και προκειμένου για τίτλο αποκτηθέντα στην αλλοδαπή πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (αφορά στη θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού).
• Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αφορά στις θέσεις ΔΕ Χειριστών/τριών Η/Υ).
• Τίτλοι σπουδών Αγγλικής γλώσσας επιπέδου PROFICIENCY για τη θέση ΠΕ και το ελάχιστο LOWER για τις θέσεις ΔΕ.
• Για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ απαιτείται:
α) είτε πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
β) είτε τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
γ) είτε εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στα ανωτέρω αντικείμενα.
• Για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται:
α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης.
β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος, το είδος της εμπειρίας και ο εργοδότης.

Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι επιθυμητά και θα συνεκτιμηθούν. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα ανωτέρω κατά κατηγορία τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής και θα εξετασθούν για τις ικανότητές τους από ειδικούς.

Ο Δ.Σ.Α. επιφυλάσσει σ' αυτόν το δικαίωμα να κρίνει επαρκή ή όχι τα προσόντα των υποψηφίων και να επαναλάβει ή όχι τη διαδικασία πρόσληψης ή ακόμη να ακυρώσει την διαδικασία πρόσληψης, έστω και μετά την ολοκλήρωσή της, κατά την ανέλεγκτη κρίση του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσωπικά ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή την αίτηση, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι 3/10/2007 προς τον:

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
Ακαδημίας 60, Τ.Κ. 10679 Αθήνα
Υπόψη κ. Δήμητρας Κορμά
(τηλ. 210 - 3398207)

Αθήνα 24-9-2007
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

Για την αίτηση πρόσληψης μεταβείτε στον σχετικό σύνδεσμο
http://dsa.gr/word_docs/AITHSH_PROSLHPSHS_dsa.doc

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:11
21/05/19
Στην παρούσα θα βρείτε συνημμένες τις σημειώσεις του σεμιναρίου που διεξήχθη το Σάββατο 18...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:02
17/05/19
Επισυνάπτονται νέες οδηγίες προς δικαστικούς αντιπροσώπους για τη διαδικασία και την...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:26
16/05/19
Η ΕΑΝΔΑ κατέθεσε σήμερα επιστολή με αίτημα τη διεύρυνση των κατηγοριών των συναδέλφων που...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
08:32
16/05/19
Στον κάτωθι σύνδεσμο θα βρείτε το video απο το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο του ΔΣΑ για τους...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
08:31
16/05/19
Μετά την επιστροφή των διοριστήριων που δεν παρελήφθησαν και την ανακοίνωση των κενών ανά νομό από...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:25
15/05/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών          ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/05/19
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
09:34
14/05/19
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
09:18
14/05/19
Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντί σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κοινοποιήσουμε τον Πρακτικό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:33
11/05/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών          ...