10 θέσεις ασκουμένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών Αιτήσεις μέχρι 18/4

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40) Έχοντας υπόψη : Α) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας ∆ικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύει, σχετικά µε την άσκηση των ασκουµένων δικηγόρων Β) την υπ. αριθµόν 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ 2496/19-09-2014 τ.Β΄) σχετικά µε τον αριθµό των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήµατα του Τ. Π. και ∆ανείων, το ύψος της αµοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ • Όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Μαϊου - Νοεµβρίου 2017) να υποβάλουν την αίτησή τους από 3-4-2017 ως και την 18/4/2017. • Επικουρικά, τους ήδη υπηρετούντες στο Τ.Π. & ∆ανείων ασκούµενους ∆ικηγόρους να υποβάλουν αίτηση εξάµηνης παράτασης της άσκησής τους - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους - η οποία θα ληφθεί υπόψη µόνο στην περίπτωση που εµφανισθεί µικρότερος αριθµός υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε (10) δέκα, και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη σε δύο (2) δηλαδή από (1) µία σε κάθε Κατάστηµα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύµφωνα µε το σχετικό επισυναπτόµενο υπόδειγµα που χορηγεί το Τ.Π. & ∆ανείων και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ. Π. & ∆ανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Κατάστηµα Πειραιά, Κατάστηµα Θεσ/νικης). 2 Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα (αφορά τους ήδη εγγεγραµµένους ως ασκούµενους) στο ειδικό µητρώο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκοµίσουν, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους ως ασκούµενοι δικηγόροι στο Τ.Π.& ∆ανείων, στο ειδικό µητρώο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα Καταστήµατα (Πειραιά & Θεσσαλονίκης) του Τ.Π. & ∆ανείων µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση που εµφανισθεί µικρότερος αριθµός υποψηφίων από τις θέσεις, λαµβάνονται υπόψη οι αιτήσεις των νυν υπηρετούντων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Εάν ο αριθµός τους υπερβαίνει τις κενές θέσεις διενεργείται κλήρωση και το Ταµείο σε συνεννόηση µαζί µε τους κληρωθέντες µεριµνούν για την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για παράταση της περιόδου άσκησης, εφόσον δεν συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της εξαµηνιαίας παράτασης άσκησής τους στο Τ.Π. & ∆ανείων.

Η άσκηση θα γίνεται στην Κ.Υ και στα Καταστήµατα (Πειραιά & Θεσσαλονίκης), σε νοµικά αντικείµενα, υπό την επιστηµονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ που εδρεύει στο Τ.Π. και ∆ανείων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού για την Κεντρική Υπηρεσία του Ταµείου και των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης των Καταστηµάτων του Τ.Π. και ∆ανείων. Το ωράριο απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πµ έως 15:00 µµ και η µηναία αποζηµίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ µεικτά. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Τµήµα Νοµιµοποιήσεων και ∆ικογράφων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Τ.Π. και ∆ανείων για την Κεντρική Υπηρεσία και από τους Προϊσταµένους του κάθε Καταστήµατος.

Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Τ. Π. & ∆ανείων {Π.∆. 95/1996 άρθρο 7 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (Φ.Ε.Κ. 76/6-5-1996/τ. Α΄)} Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων την 31-3-2017

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆Σ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ -

Κεντρική Υπηρεσία: Ακαδηµίας 40, Τ.Κ 1074 ΑΘΗΝΑ Tηλ.: 213.2116.202, 213.2116.457, 213.2116.203, 213.2116204, 2132116.205

 

Υπόδειγμα αίτησης

ΣυνημμένοΜέγεθος
prosklisi_dikigoron_2017.pdf121.48 KB

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
12:47
18/01/21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:34
11/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
19:09
28/12/20
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:52
24/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:41
24/12/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:13
20/12/20
Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι από την Δευτέρα 21/12/2020, ξεκινούν εκ νέου τρίωρα σεμινάρια...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:30
17/12/20
Α. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων - Β΄ Εξαμήνου 2020  Ενημερώνουμε τους...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:23
16/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:16
15/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...