Εισήγηση του Φώτη Κωτσή, Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Αθήνα, 31-8-2011

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.Α.,

Κυρίες/Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Θέμα: Πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την εξαίρεση των Νέων Δικηγόρων από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

Κοιν. Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Αθηνών

1. Όπως όλοι γνωρίζουμε με το Ν. 3986/2011 («Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» - εφεξής: ο «Εφαρμοστικός Νόμος») επιβλήθηκαν πρόσθετες εισφορές στους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι (Τομέας Νομικών). Ειδικότερα,

α) σε όσους ασφαλίστηκαν μέχρι την 31-12-1992 επιβλήθηκαν πρόσθετες εισφορές ύψους: (i) 2% επί του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως διαμορφώνεται κάθε φορά για την κύρια σύνταξη, (ii) 0,6% για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, (iii) 0,4% για τον Κλάδο Πρόνοιας και, (iv) 0,65% για τον Κλάδο Ασθένειας ενώ,

β) σε όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993 κατέστη υποχρεωτική η υπαγωγή τους στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και η μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία γεγονός που επίσης συνεπάγεται σημαντική αύξηση των αντίστοιχων καταβλητέων εισφορών.

2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ως όφειλε, δια του Προέδρου του διαμαρτυρήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη (βλ. την υπ’ πρωτ. 141/3-8-2011 επιστολή – εφεξής: η «Επιστολή») για την αιφνιδιαστική και επαχθή  αύξηση των εισφορών επισημαίνοντας την συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης και των εισοδημάτων των δικηγόρων συνεπεία της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και ζήτησε την επανεξέταση του ζητήματος αυτού. Την εν λόγω επιστολή προσυπογράφω και ο ίδιος ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, θέλω να πιστεύω ότι προσυπογράφουν αυτή άπαντα τα υπόλοιπα μέλη αυτού του Συμβουλίου και ευελπιστώ η Πολιτεία να επανεξετάσει τα θέματα που θέτει η ανωτέρω Επιστολή μια και πλέον τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους ολοένα και μεγαλύτερου (γεωμετρικά αυξανόμενου θα έλεγα) αριθμού συναδέλφων.

3. Πέραν του ανωτέρω ζητήματος που θίγει ολόκληρο το Δικηγορικό Σώμα δεν μπορώ παρά να μεταφέρω ενώπιον του Συμβουλίου τούτου και την αγωνία που μου εκφράζουν για την εξέλιξη αυτή οι νεότεροι σε ηλικία συνάδελφοι  τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο μέσω της Ένωσής τους, με πρόσφατο παράδειγμα τη συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Α.Ν.Δ.Α. κ.κ. Μιχάλη Καλαντζόπουλο και Γιώργο Κώτσηρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

4. Πράγματι, οι ανωτέρω επαχθείς για όλους τους συναδέλφους μας διατάξεις είναι ακόμα επαχθέστερες για τους νέους συναδέλφους οι οποίοι, όπως όλοι εντός της «δικηγορικής αγοράς» γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν έντονες – καμιά φορά ανυπέρβλητες – δυσκολίες για την συγκέντρωση ενός επαρκούς για τις ανάγκες τους ή έστω αξιοπρεπούς για την ιδιότητά τους εισοδήματος. Ταυτόχρονα, όπως όλοι γνωρίζουμε, μεγάλος αριθμός νέων δικηγόρων – συνεργατών βλέπει πλέον την πόρτα της εξόδου από δικηγορικά γραφεία στα οποία έχει επικρατήσει η λογική της συρρίκνωσης του στελεχιακού δυναμικού λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ περιττό να αναφερθώ στο γεγονός ότι παράλληλα έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά και οι δυνατότητες ενός νέου δικηγόρου να αναπτύξει την ατομική επαγγελματική του δραστηριότητα και να λειτουργήσει δική του επαγγελματική εγκατάσταση, ώστε να δημιουργήσει και να αυξήσει προοδευτικά το «κεφάλαιό» του, που δεν είναι άλλο από την πελατεία του και τη φήμη του. Αναφέρω χαρακτηριστικά, πέραν των επιβαλλόμενων φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών επιβαρύνσεων, διαπιστωμένες καθυστερήσεις στην εκταμίευση των χαμηλότοκων δανείων προς τους νέους δικηγόρους από το ΕΤΑΑ με σκοπό τη δημιουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης.

5. Επισημαίνω ότι, όπως προκύπτει από τις νέες διατάξεις, για την κατηγορία των ασφαλισμένων μετά την 1-1-1993 η εν λόγω ρύθμιση τυγχάνει εφαρμογής και για όσους συμπληρώνουν τρία έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2011. Τούτο σημαίνει για παράδειγμα ότι οι νέοι δικηγόροι που συμπληρώνουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τριετία, από 1-1-2012 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η Ασφαλιστική Κατηγορία γεγονός που συνεπάγεται σημαντική αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών, που με ένα πρόχειρο υπολογισμό ανέρχεται σε περίπου επτακόσια (700) Ευρώ ετησίως. Όταν μεγάλος αριθμός νέων δικηγόρων συναντά δυσκολίες να καταβάλει (αν καταβάλει εν τέλει!) τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές που ήταν στα μέχρι σήμερα επίπεδα είναι να απορεί κανείς εάν θα δύνανται οι νέοι συνάδελφοι να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους για την καταβολή ακόμα υψηλότερων εισφορών.

6. Η επιβολή δυσανάλογων προς τις οικονομικές δυνατότητες των νέων δικηγόρων οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Πολιτείας πέραν του ότι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο να καταστεί ατελέσφορη («ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος») αποτελεί ταυτόχρονα ένα σοβαρό «ανάχωμα» για την είσοδο νέων επαγγελματιών στην αγορά δικηγορικών υπηρεσιών. Τούτο προφανώς έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος που δεν είναι άλλο – σύμφωνα πάντα με τους εμπνευστές της – από την άρση των στρεβλώσεων στην δικηγορική αγορά. Μα υπάρχει μεγαλύτερη στρέβλωση σε μία αγορά από την θέση εμποδίων για την είσοδο νέων επαγγελματιών σε αυτή; Το γιατί δημιουργούν στρέβλωση οι κατώτατες αμοιβές και δεν δημιουργεί στρέβλωση ο αποκλεισμός του νέου επαγγελματία είναι νομίζω μία εύλογη απορία.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμώ ως επιτακτική πλέον ανάγκη, ο Σύλλογός μας πέραν της μάχης που δίνει σήμερα για την επαναξιολόγηση του φορολογικού και κοινωνικοασφαλιστικού status των δικηγόρων, να εκφράσει την συμπαράστασή του προς τους νέους συναδέλφους αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ειδικότερα προτείνω:

Α) Την εξαίρεση των νέων δικηγόρων από την εφαρμογή των νέων διατάξεων ή έστω την προσωρινή (τουλάχιστον επί διετία) αναστολή εφαρμογής αυτών. Προτείνω στην έννοια «νέος δικηγόρος» να υπάγονται εκείνοι οι δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει άνω των επτά (7) ετών ασφάλισης με την ιδιότητα αυτή (μη συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του χρόνου της άσκησης) – ορισμός ο οποίος έχει ήδη νομοθετικό έρεισμα τόσο στο αρ. 43 Ν. 2721/1999, (περί  παροχής από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών χαμηλότοκων δανείων για την δημιουργία επαγγελματικής εγκατάστασης σε «νέους δικηγόρους» όσο και στο αρ.33 του Ν. 2915/2001 (περί «Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων»).

Β) Τη σύσταση ad hoc επιτροπής του Συλλόγου για το ανωτέρω ζήτημα η οποία θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την επίλυση του προβλήματος είτε δια της εξαίρεσης των νέων δικηγόρων από την εφαρμογή των νέων διατάξεων είτε δια της έστω προσωρινής (τουλάχιστον επί διετία) αναστολής εφαρμογής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω την παρούσα εισήγηση στην κρίση σας και ζητώ από τον κ. Πρόεδρο να ορίσει συζήτηση επί αυτής στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α.

Μετά τιμής,

Ο Εισηγητής

Φώτης Κωτσής, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.

 

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...
Εκδηλώσεις
15:10
17/01/23
Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Σεμιναρίου για τα Εμπορικά Σήματα στη Θεσσαλονίκη το...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:57
11/01/23
Αθήνα 11/1/2023 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1/10879/10.1.2023 ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ....