Πρόταση κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης παραστάσεων για τη λήψη της άδειας δικηγόρου

Πρόταση κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης
παραστάσεων για τη λήψη της άδειας δικηγόρου *


Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3026/1954 - Κώδικας Περί Δικηγόρων (ΦΕΚ Α’ 235), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 παρ. 2 Ν.Δ. 4189/1961 (ΦΕΚ Α’ 149), «[ο] ασκούμενος υποχρεούται να προσαγάγη και πιστοποιητικόν των αρμοδίων γραμματέων των Δικαστηρίων, ότι συμπαρέστη μετά του παρ’ ω η άσκησις ή τινός των συνεργατών αυτού Δικηγόρων, τουλάχιστον τριακοντάκις εν συνόλω ενώπιον δημοσίως συνεδριαζόντων Πρωτοδικείων, Πλημμελειοδικείων, Προέδρου Πρωτοδικών, Εισηγητού δικαστού, Ειρηνοδίκου και Πταισματοδίκου. Το πιστοποιητικόν ασκήσεως του αρμοδίου Γραμματέως των Δικαστηρίων δέον υποχρεωτικώς να αναφέρη το Δικαστήριον ή τον Δικαστήν ενώπιον του οποίου παρέστη ο ασκούμενος, το είδος της υποθέσεως και την χρονολογίαν συζητήσεως, ως και το όνομα του Δικηγόρου μεθ’ ου συμπαρέστη. Το εν λόγω πιστοποιητικόν υποβάλλεται μετά των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής εις την επί του διαγωνισμού εξεταστικήν επιτροπήν δια τον προσήκοντα έλεγχον. […]».

Βάσει της ως άνω διάταξης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί για την χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης την προσκόμιση φωτοαντιγράφου της κατάστασης των παραστάσεων, οι οποίες μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο δικαστήριο (πολιτικό, ποινικό, διοικητικό) κατά τη δημόσια συνεδρίασή του, τόσο σε τακτική διαδικασία όσο και σε ειδικές διαδικασίες. Ειδικότερα, η κατάσταση των παραστάσεων πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το Δικαστήριο στο οποίο έγινε κάθε παράσταση, το είδος της υπόθεσης, την χρονολογία συζήτησης και το όνομα του δικηγόρου, και να είναι επικυρωμένη από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου που έγιναν οι παραστάσεις. Αντίστοιχα, το Εφετείο Αθηνών εξακολουθεί να απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικού τριάντα (30) παραστάσεων, το οποίο εκδίδεται από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων στα οποία έγιναν οι παραστάσεις.

Ωστόσο, το άρθρο 8 του Ν. 3026/1954, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4189/1961, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του Ν. 723/1977 (ΦΕΚ Α’ 300), σύμφωνα με το οποίο «[ε]ις το ταμείον του Συλλόγου καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. Επί εκπροθέσμου εγγραφής ή συνεχίσεως της διακοπείσης ασκήσεως το Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου αυξάνει το ποσόν εις το διπλάσιον τουλάχιστον, του καθοριζομένου ως δικαιώματος εγγραφής».

Συνεπώς, μετά από την αντικατάσταση του άρθρου 8 του Ν. 3026/1954, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4189/1961, με την ως άνω – άσχετη – διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 723/1977, δεν υφίσταται πλέον νομική υποχρέωση προσκόμισης κατάστασης παραστάσεων του ασκουμένου δικηγόρου, προκειμένου ο τελευταίος να αποκτήσει το πιστοποιητικό άσκησης και να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τη λήψη της άδειας δικηγόρου.


Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Δικηγόρος Αθηνών
 

---------------------------------------------------------------

* Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ και, ακολούθως, με απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2012, οι τριάντα (30) παραστάσεις των ασκουμένων δικηγόρων στα πρωτοβάθμια δικαστήρια ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων καταργούνται.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:12
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...