Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2004

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2004

Α. Αστικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Η Α, κυρία πίνακα ζωγραφικής του ζωγράφου Σπ. Βασιλείου εδώρησε προφορικά και παρέδωσε προφορικά και παρέδωσε τον πίνακα αυτό στην ανηψιά της Β. Μεταξύ των Α και Β συμφωνήθηκε συγχρόνως να παραμείνει ο πίνακας στην κατοχή της Α, ως χρησιδάνειο, προκειμένου να στολίζει το σαλόνι του διαμερίσματός της. Δύο χρόνια μετά από την άνω δωρεά, η δωρήτρια Α πέθανε και οι κληρονόμοι της αρνούνται να παραδώσουν στην Β τον πίνακα, παρ’ ότι αυτή τον ζητεί. Η τελευταία (Β) άσκησε αγωγή, ζητώντας να αναγνωρισθεί κυρία του πίνακα και να υποχρεωθούν οι κληρονόμοι της δωρήτριας να της τον αποδώσουν.

Ερωτάται:

1)Πώς χαρακτηρίζεται η άνω συμφωνία μεταξύ των Α και Β;

2)Η άνω δωρεά είναι έγκυρη ή όχι και για ποιο λόγο;

3)Η αγωγή είναι νόμιμη ή όχι και για ποιο λόγο;

Θέμα 2ο:

Ο Α, δημόσιος υπάλληλος και η νοικοκυρά Β από τον γάμο τους απέκτησαν δύο

τέκνα, τους Γ και Δ, ηλικίας 8 και 6 ετών. Η οικογένεια κατοικεί σε σπίτι ιδιοκτησίας του Α. Ο τελευταίος (Α), αφού συνάψει σχέση με την Ε, εγκαταλείπει την συζυγική στέγη. Η Β υποβάλλει κατά του Α αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η γονική μέριμνα των άνω ανηλίκων, να υποχρεωθεί ο Α να της καταβάλει προσωρινή διατροφή για την ίδια και τα ανήλικα τέκνα τους και να της παραχωρηθεί η χρήση του άνω ακινήτου στο οποίο διαμένουν, γιατί δεν έχει χρήματα να μισθώσει άλλο ακίνητο. Κατά την συζήτηση της αίτησης, ο

Α προβάλλει ότι, έχοντας υποχρέωση να διατρέφει τους υπερήλικες και ασθενείς γονείς του, δεν είναι σε θέση να δώσει την ζητούμενη διατροφή γιατί θα διακινδυνεύσει η δική του διατροφή.

Ερωτάται:

1)Ο ισχυρισμός του Α, για διακινδύνευση της δικής του διατροφής, μπορούσε νόμιμα να προβληθεί όσον αφορά την υποχρέωσή του για διατροφή των ανηλίκων τέκνων και της συζύγου;

2)Ο έτερος ισχυρισμός του Α ότι υποχρεούμενος να διατρέφει τους γονείς δεν μπορεί να δώσει διατροφή στα παιδιά και την σύζυγό του, είναι νόμιμος ή όχι και για ποιους λόγους;

3)Το αίτημα παραχώρησης στην Β της χρήσης του ακινήτου είναι νόμιμο και σε καταφατική περίπτωση ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να γίνει δεκτό από το Δικαστήριο.

Θέμα 3ο:

Ο Α, παντρεμένος από το έτος 1992 με την Β, είναι σε διάσταση με αυτή από το έτος 1996. Συνάπτει σχέσεις με την αλλοδαπή Γ. Με διαθήκη που είχε (ο Α) συντάξει το έτος 1997 άφησε όλη την περιουσία του στην άνω αλλοδαπή, ανέφερε δε σε αυτή (διαθήκη) ότι η σύζυγός του Β κατά τον χρόνο της συμβιώσεως τους (1992 έως 1996) τον κτύπησε πολλές φορές και

γι’ αυτό την αποκληρώνει. Η Β άσκησε αγωγή κατά της Γ, διατεινόμενη ότι ο Α την συγχώρησε για τις άνω ενέργειές της και, επικαλούμενη ακυρότητα της διαθήκης, ζήτησε, ως μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος του Α, να αναγνωρισθεί το εξ αδιαθέτου κληρονομικό της δικαίωμα επί της κληρονομίας του αποβιώσαντος Α και να της αποδοθεί η κληρονομία από την εναγομένη Γ, που την κατακρατεί ως κληρονόμος.

Ερωτάται:

1)Είναι ισχυρή η αποκλήρωση ή όχι και γιατί;

2)Πώς είναι χαρακτηριστέα η άνω αγωγή;

3)Υπό τα άνω εκτιθέμενα περιστατικά, η αγωγή είναι νόμιμη και βάσιμη ή όχι και γιατί;

4)Η άνω συγγνώμη έπρεπε να γίνει καθ’ ωρισμένο τύπο ή όχι;

Σημείωση: Από τα τρία θέματα να απαντηθούν υποχρεωτικά τα δύο.

Β. Πολιτική Δικονομία

Ιστορικό: Ο Παναγιώτης Δημητρίου Ευκαρπίδης (εκμισθωτής), κάτοικος Θεσσαλονίκη (οδός Αρετσούς αρ. 12), με το από 29.5.2002 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, που συντάχθηκε στην Αθήνα, εκμίσθωσε στον Σωτήριο Βασιλείου Κρεμλή (μισθωτή), κάτοικο Κηφισίας Αττικής, για τρία (3) έτη (μέχρι τις 29.5.2005) ένα διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) κυριότητάς του, αποτελούμενο από πέντε κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφανείας 140 τετρ. μέτρων, που ευρίσκεται στην Κηφισία Αττικής, στον γ΄ πάνω από το ισόγειο όροφο της επί της οδού Συγγρού αρ. 132 πολυκατοικίας, για να το χρησιμοποιεί ως κατοικία του, αντί μηνιαίου μισθώματος χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ, προκαταβλητέου την 1η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο (γεγονός που αναφέρεται στο παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό) και το χρησιμοποιεί συνεχώς μέχρι σήμερα. Όμως, δεν έχει καταβάλει τα μισθώματα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2004.

Ζητούμενο 1ο: Ποιες εναλλακτικές δικονομικές δυνατότητες έχει ο εκμισθωτής προκειμένου να

επιτύχει: α) την αποβολή του μισθωτή από το ακίνητό του και β) την είσπραξη των μισθωμάτων που του οφείλονται. (Να προσδιοριστεί το είδος κάθε δικογράφου, το αρμόδιο δικαστήριο –κατά τόπο, ύλη και διαδικασία- και το αίτημα).

Ζητούμενο 2ο: Να συντάξετε δικόγραφο αγωγής του παρακάτω εκμισθωτή με κύριο αίτημα την απόδοση του μισθίου.

Ζητούμενο 3ο: Αν θεωρηθούν ως δεδομένα ότι: α) έχει ήδη επιτευχθεί η έκδοση τελεσίδικης

δικαστικής απόφασης, με την οποία υποχρεώθηκε ο παραπάνω Σωτήριος Κρεμλής να καταβάλει στον παραπάνω Παναγιώτη Ευκαρπίδη το ποσό των 4.500 € (ως μισθώματα) και β) ότι μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του Σωτήριου Κρεμλή είναι η κυριότητα ενός καταστήματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας), που ευρίσκεται στην Αθήνα (επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 225), να αναφέρετε επιγραμματικά, κατά χρονολογική σειρά, τις διαδικαστικές πράξεις που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι να εισπράξει με αναγκαστική εκτέλεση ο Παναγιώτης Ευκαρπίδης τα χρήματα που του επιδικάστηκαν.

Σημείωση: Να απαντηθούν υποχρεωτικά το πρώτο ζητούμενο και ένα από τα υπόλοιπα δύο.

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Α εξέδωσε στην Πάτρα στις 30/04/02 δύο επιταγές μεταχρονολογημένες ύψους 3.000 € εκάστη σε διαταγή της «Χ.Κ.ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30/10/02. Ένα μήνα μετά την έκδοση, στις 30/5/02, οι εν λόγω επιταγές μεταβιβάστηκαν με οπισθογράφηση στην ομόρρυθμη εταιρεία «ΜΑΥΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.». Οι επιταγές εμφανίστηκαν για πληρωμή στις 5/11/02 δεν πληρώθηκαν, όμως, λόγω ανακλήσεως από τον εκδότη παρά την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμου κεφαλαίου στον αντίστοιχο λογαριασμό, όπως βεβαιώθηκε και από την από 5/11/02 βεβαίωση της πληρώτριας τράπεζας.

Ερωτάται:

1)Με ποιες δικαστικές ενέργειες και έναντι ποίων μπορεί η «ΜΑΥΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.»

να απαιτήσει την είσπραξη των απαιτήσεών της και εντός ποίων προθεσμιών;

2)Ποιες οι συνέπειες της ανάκλησης των επιταγών;

3)Στην περίπτωση που η «Χ.Κ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» εξοφλήσει στην «ΜΑΥΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» την απαίτηση αυτής, θεμελιώνει δικαίωμα αναζήτησης των καταβληθέντων και από τον Α, με ποιες δικαστικές ενέργειες, και εντός ποιας προθεσμίας;

Θέμα 2ο:

Ο Χ, ομόρρυθμος εταίρος στην ομόρρυθμη εταιρεία Ο μεταβιβάζει το 1995 ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία προς τον Α με την σύμφωνη γνώμη και του άλλου ομορρύθμου συνεταίρου του Ψ. Το συμφωνητικό μεταβιβάσεως και τροποποιήσεως δημοσιεύεται νομίμως. Στον 8ο όρο του συμφωνητικού αυτού προβλέπεται ότι ο Α, ο οποίος είναι πλέον κύριος κατά ποσοστό 80% της εταιρείας και μοναδικός διαχειριστής αυτής, αναλαμβάνει ατομικώς και ευθυνόμενος εις ολόκληρο, τις όποιες οφειλές της εταιρείας είχαν προκύψει, ή ήθελαν προκύψει στο μέλλον από της συστάσεως της εταιρείας μέχρι και της αποχωρήσεως του Χ. Το 1996 κοινοποιούνται στην εταιρεία τελεσίδικες αποφάσεις, με τις οποίες υποχρεώνεται αυτή και μόνον, να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ λόγω οφειλών της, οι οποίες είχαν προκύψει από τις συναλλαγές της κατά τα έτη 1991, 1992 και 1993. Τις αποφάσεις αυτές παρέλαβε ο διαχειριστής Α, χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους Χ και Ψ. Το έτος 2003 οι δανειστές της εταιρείας κοινοποιούν επιταγές κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων των αυτών ως άνω αποφάσεων προς τους Χ, Ψ και Α.

Ερωτάται:

1) Ευθύνεται ο Χ που απεχώρησε από την εταιρεία το 1995 για τις παραπάνω εταιρικές οφειλές και γιατί;

2) Είναι νόμιμος ο ισχυρισμός του Ψ, ότι δεν ευθύνεται για τις ως άνω εταιρικές οφειλές, λόγω του προαναφερθέντος και από κοινού συμφωνηθέντος 8ου όρου;

3) Πώς κρίνετε τον ισχυρισμό του Χ ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν σε δίκη μεταξύ των εταιρικών δανειστών και της εταιρείας μόνον και συνεπώς δεν μπορούν να εκτελεστούν αναγκαστικά εναντίον του, αφού δεν ήταν διάδικος σε καμία δίκη;

Θέμα 3ο:

Η Δικηγόρος Αθηνών Α, πέραν της δικηγορικής δραστηριότητάς της, διατηρεί κατάστημα λιανικής πώλησης γυναικείων κοσμημάτων στην Χαλκίδα στο όνομα του συζύγου της Σ. Ο χονδρέμπορος Χ, συναλλασσόμενος με την Α επί 6μηνο παραδίδει στην Α κοσμήματα αξίας 5.000.000 €, εκδίδοντας επ’ ονόματι του Σ τα τιμολόγια πώλησης, υποτιμολογημένα κατά 2.500.000 €. Προς διασφάλισή του και σε πίστωση του συνολικού τιμήματος, αποδέχεται στις 30/6/02 πέντε συναλλαγματικές 1.000.000 €, εκάστης, λήξεως όλων 30/12/02 εκδόσεως του Σ με εγγυήτρια υπέρ του Σ, την Α. Οι συναλλαγματικές αυτές κατά την λήξη τους δεν πληρώνονται.

Ερωτάται:

1)Με ποιους δικαστικούς τρόπους μπορεί να απαιτήσει την είσπραξη της απαιτήσεώς του ο Χ, έναντι ποίων και εντός ποιας προθεσμίας;

2)Πώς κρίνετε τον ισχυρισμό της Α στην δίκη περί κηρύξεως πτωχεύσεως αυτής και του Σ, ότι δεν έχει την εμπορική ιδιότητα;

3)Πώς κρίνετε τον ισχυρισμό του Σ στην αυτή πτωχευτική δίκη, ότι αυτός, «τύποις», είχε την εμπορική ιδιότητα, ενώ, «τοις πράγμασι», την εμπορική δραστηριότητα ασκούσε η σύζυγος του Α;

Σημείωση: Από τα τρία θέματα να απαντηθούν υποχρεωτικά τα δύο.

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

1.- Στην Γαλλία Έλληνας πολίτης (ημεδαπός) εξυβρίζεται από Γάλλο πολίτη (αλλοδαπό) συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και από το Γαλλικό ως πλημμέλημα.

Μπορεί να διωχθεί ποινικά ο Γάλλος στην Ελλάδα και, αν ναι ή όχι, με ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο ίδιος Γάλλος έχει καταδικασθεί στην Γαλλία για το παραπάνω έγκλημα και έχει εκτίσει την ποινή του, μπορεί να δικασθεί στην Ελλάδα; Και

2.- Έλληνας πολίτης καταδικάζεται στην Ιταλία για έγκλημα σε ποινή φυλάκισης την οποία εξέτισε. Για το ίδιο έγκλημα προβλέπει ο Ελληνικός νόμος την επιβολή παρεπόμενης ποινής και μέτρων ασφαλείας. Μπορούν να επιβληθούν η παρεπόμενη ποινή και τα μέτρα ασφαλείας από Ελληνικό δικαστήριο; Αν ναι, από ποιο και με ποιες ενέργειες;

Θέμα 2ο:

1.- Ομάδα αστυφυλάκων με επικεφαλής Αρχιφύλακα καταδιώκει κλέπτη. Τον συλλαμβάνουν αλλά πετυχαίνει να τους ξεφύγει. Κατά την φυγή του και ενώ τους έχει στρέψει τα νότα του, ο Αρχιφύλακας διατάσσει ένα αστυφύλακα να τον πυροβολήσει και να τον φονεύσει. Ο αστυφύλακας αν και γνωρίζει ότι ο κανονισμός της χρήσης όπλων δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει το όπλο του με ανθρωποκτόνο διάθεση εναντίον κακοποιού που τρέπεται σε φυγή και έχει το δικαίωμα να εξετάσει την νομιμότητα της διαταγής και να μην την εκτελέσει ως παράνομη, πυροβολεί κατά του κακοποιού με όλες τις βολίδες που έχει στο περίστροφό του, αλλά επειδή είναι κακός σκοπευτής τον πέτυχε μόνον μια σφαίρα στο αριστερό χέρι και του προκάλεσε ελαφρά σωματική βλάβη. Απαντήσατε αν είναι άδικη η συμπεριφορά του και αν τέλεσε αξιόποινη ή αξιόποινες πράξεις και ποιες.

2.- Εφοριακός υπάλληλος αποφασίζει να παραλάβει χρηματικό ποσό από φορολογούμενο ως δώρο, για να παραβεί το καθήκον του μειώνοντας τους φόρους που θα πρέπει να καταβάλει στο Δημόσιο, ως φόρο εισοδήματος. Επειδή φοβάται μη συλληφθεί με τα πειστήρια του εγκλήματός του, μαζί με φίλο του ο οποίος δεν είναι εφοριακός και δεν θα καθορίσει το ύψος των φόρων, μεταβαίνει στον τόπο καταβολής του δώρου και ο φίλος του παραλαμβάνει το δώρο και αφού ελέγξει το χώρο και διαπιστώσει ότι δεν παρακολουθούνται το παραδίδει ως εφοριακό όπως είχαν συμφωνήσει.

Απαντήσατε αν τέλεσαν και ποια εγκλήματα, σε θετική περίπτωση, ο φορολογούμενος, ο εφοριακός και ο φίλος του.

Θέμα 3ο:

1.- Ο Α είναι γείτονας του β΄ και έχει μαζί του εχθρότητα. Οδηγώντας το αυτοκίνητό του με προσοχή και μικρή ταχύτητα επειδή υπέστησαν βλάβη τα φρένα του πέφτει με το αυτοκίνητό του στο μανδρότοιχο του β΄ και του προκαλεί σοβαρή φθορά. Ο β΄ λόγω και της εχθρότητας που έχει προς τον α΄, αν και τον αποζημίωσε η ασφαλιστική εταιρεία του α΄ για την φθορά, έρχεται στο γραφείο σας και σας ζητά, να συντάξετε μήνυση εναντίον του α, για να τιμωρηθεί, για την παραπάνω πράξη του. Τι θα τον συμβουλεύατε; και

2.- Γείτονας του α΄ εκνευρισμένος από τους θορύβους που κάνει, αφού του επιτρέψει ο α΄, μπαίνει στο διαμέρισμά του (α) και αμέσως τον κτυπά και του προκαλεί εκχυμώσεις και του λέει οργισμένος: «Γ… την Παναγία σου», «μ…», «κτήνος», «καλά σου κάνει η γυναίκα σου και γ…ται με τον Παπά της ενορίας». Απαντήσατε ποια εγκλήματα ετέλεσε ο γείτονας, κατά τίνος ή κατά τίνων και υπό ποιες προϋποθέσεις θα διωχθεί ποινικά και θα τιμωρηθεί.

Σημείωση:Από τα τρία θέματα να απαντηθούν υποχρεωτικά τα δύο.

Ε. Ποινική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Ο Α παραπέμπεται ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και καταδικάζεται ερήμην και ως αγνώστου διαμονής κατηγορούμενος (άρθ. 428 ΚΠΔ), σε ποινή φυλακίσεως τριών μηνών για απλή σωματική βλάβη (άρθ. 308 παρ. 1 ΠΚ), δύο μηνών για εξύβριση (άρθ. 361 παρ. 1 ΠΚ), και, συγχωνευτικά, με την ίδια απόφαση (άρθ. 94 ΠΚ) σε συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών. Την επομένη της καταδίκης του ο Α σας επισκέπτεται στο δικηγορικό σας γραφείο και ζητεί την νομική σας συνδρομή. Ποια ένδικα μέσα έχει και τι θα τον συμβουλεύατε; (Προσοχή: μην τον «κάψετε!)

α)Να ασκήσει έφεση. Ναι ή όχι και γιατί;

β)Να ασκήσει αναίρεση. Ναι ή όχι και γιατί;

γ)Να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως. Από τις δύο προβλεπόμενες στο νόμο (341 και 430 ΚΠΔ) ποια είναι η αρμόζουσα στην περίπτωση και γιατί; δ)Να αιτιολογήσετε ποια, κατά την γνώμη σας, είναι η ορθότερη –οικονομικά και δικονομικά- λύση στο πρόβλημά του.

Θέμα 2ο:

Στο ίδιο ακριβώς παραπάνω πρόβλημα και στην περίπτωση που επιλεγεί το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως για ακύρωση της αποφάσεως (άρθ. 430 ΚΠΔ), να απαντηθούν τα εξής:

α)Πότε θεωρείται εμπρόθεσμη η αίτηση αυτή;

β)Είναι υποχρεωμένος ο κατηγορούμενος, κατά την άσκησή της, να υποβάλει εαυτόν σε εκτέλεση της ποινής;

γ)Αν ο αιτών κρατείται στις φυλακές, έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο που θα εκδικαστεί η αίτησή του από δικηγόρο και με ποιο τρόπο;

Θέμα 3ο:

Αν επιλεγεί ως ένδικο μέσο η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως (άρθ. 504 παρ. 1 ΚΠΔ) ερωτάται:

α)Από πότε ξεκινάει η προθεσμία όταν η άσκηση γίνεται ενώπιον του Γραμματέως;

β)Από πότε ξεκινάει η προθεσμία όταν η άσκηση γίνεται δια δηλώσεως προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου;

γ)Η άσκηση αναιρέσεως, από μόνη της, αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως;

Σημείωση: Από τα τρία θέματα να απαντηθούν υποχρεωτικά τα δύο.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...