Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου για την λειτουργία του ως τις 27 Μαρτίου

ΑΡΙΘΜΟΣ 26/2020 ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ,

1) το άρθρο τρίτο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 ΚΥΑ (ΦΕΚ 864/τΒ/15-03-2020) που αντικατέστησε την προγενέστερη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ, με το οποίο αναστέλλεται γενικά για προληπτικούς λόγους Δημόσιας Υγείας, η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, αναστέλλονται από την 16.3.2020 έως και την 27.3.2020:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών. Ότι ακολούθως, με την παρ. 2 εξαιρούνται ρητά από την αναστολή, σε ό, τι αφορά τα πολιτικά Δικαστήρια, α) η δημοσίευση αποφάσεων και β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

Καθώς και ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης 2) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Περιστερίου καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι το Ειρηνοδικείο Περιστερίου το διάστημα από 13-03-2020 (αναστολή με την προηγούμενη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ) έως και 27-03-2020 και μέχρι νεώτερη ανακοίνωση, θα λειτουργεί μόνο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ρητά εξαιρούνται από την αναστολή καθώς και όσων, κατά την κρίση του Προέδρου Υπηρεσίας, κρίνονται κατά περίπτωση ως κατεπείγουσες (ενδεικτικά, αιτήσεις σφράγισης και κατάθεση μόνο αιτήσεων αποσφράγισης).

Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων θα κατατίθενται εφόσον περιέχουν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και μόνο εφόσον αυτές κριθούν κατεπείγουσες από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την σχετική 2607/13-03-2020 Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι προθεσμίες για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020, παρατείνονται για την 30η, την 31η και την 1η Απριλίου 2020 αντίστοιχα.

Οι προθεσμίες κατάθεσης Προτάσεων και Προσθήκης στις υποθέσεις της Τακτικής του ν.4335/2015,εφόσον λήγουν εντός του διαστήματος της αναστολής, παρατείνονται μέχρι και την 01η Απριλίου 2020 ( 01.04.2020 ) προκειμένου να είναι δυνατόν να τηρηθεί και η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ τριήμερη προθεσμία διενέργειας των ενόρκων βεβαιώσεων (δηλαδή 30ή, 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου 2020, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήψη αυτών + μία ημέρα λήψης της ένορκης βεβαίωσης = τρείς ημέρες συνολικά, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ημερομηνίες των 28.03.2020 και 29.03.2020 είναι Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα ) και, επομένως, για όλες τις ως άνω υποθέσεις θεωρείται ότι το «…κλείσιμο…» του φακέλου των δικογραφιών ( κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ) ολοκληρώνεται την 01.04.2020, ημέρα Τετάρτη.

Δεν θα διενεργείται Προκαταρκτική Εξέταση-Προανάκριση εκτός εάν πρόκειται για κατεπείγουσες υποθέσεις. Αντίγραφα αποφάσεων θα παραλαμβάνονται εφόσον αυτό κριθεί επείγον από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας καθημερινά από ώρα 10:00 έως 12:00.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ.

Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό 2105748460 εσωτ. 4.

Στην περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα υπάρξει σχετική νεώτερη ανακοίνωση.

Περιστέρι 16 Μαρτίου 2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΤΣΙΔΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...