Επίδοση Αστικών Δικογράφων και Εξώδικων Πράξεων

α) Εγκύκλιος αριθμ. 49120/06.06.2008 Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Διακίνηση αλληλογραφίας δημοσίου»β) Εγκύκλιος αριθμ. 68491/05.08.2008 Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και κατάργησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/2000 του Συμβουλίου»

γ) Εγκύκλιος αριθμ. 22464/16.03.1987 Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Εφαρμογή Σύμβασης της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου1965»

Έπειτα από την ως άνω (α) σχετική εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα διακίνησης της αλληλογραφίας του δημοσίου και ως προς την εφαρμογή του αριθμ. 1393/2007 νέου Κανονισμού της Ε.Ε. και της Σύμβασης της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 (Ν. 1334/1983), σχετικά με την αποστολή των αστικών δικογράφων και των εξώδικων πράξεων από και προς το εξωτερικό, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 1393/2007

1. Με τη (β) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώθηκαν οι δικαστικές αρχές της χώρας, ότι από τη 13η Νοεμβρίου 2008 θα εφαρμόζεται ο αριθμ. 1393/2007 Κανονισμός του Συμβουλίου της Ε.Ε. και καταργείται ο αριθμ. 1348/2000 Κανονισμός της Ε. Ε., ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα.
Σε εφαρμογή των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νέου Κανονισμού και με σχετική δήλωση της χώρας μας, ως αρχές διαβίβασης και παραλαβής των αστικών δικογράφων και των εξώδικων πράξεων ορίζονται για τη μεν διαβίβαση οι εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμίδων (Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών), οι οποίες, εξ' άλλου, και μέχρι σήμερα επιτελούν το έργο αυτό, για τη δε παραλαβή οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών όλης της χώρας.

2. Ως Κεντρική Αρχή, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 3 του νέου Κανονισμού, έχει ορισθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις της Δ/νσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου Κανονισμού, η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των δικαστικών διαδικασιών στον αστικό τομέα προϋποθέτει την άμεση και ταχεία διαβίβαση δικαστικών και εξώδικων πράξεων μεταξύ τοπικών υπηρεσιών οριζομένων από τα κράτη μέλη.

Μέχρι σήμερα η Κεντρική Υπηρεσία μεσολαβούσε στη διαδικασία διαβίβασης των αιτημάτων επίδοσης των αστικών δικογράφων και των εξώδικων πράξεων, από και προς το εξωτερικό, εξαιτίας της έλλειψης ταχυδρομικών εξόδων από τις δικαστικές αρχές της χώρας μας, πράγμα το οποίο πλέον ρυθμίζεται σύμφωνα με την ως άνω (α) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η μέχρι τώρα μεσολάβηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν βοηθούσε στο γενικότερο πνεύμα της αποκέντρωσης και της απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Με την επερχόμενη αλλαγή επιλύεται ένα μεγάλο πρόβλημα στην επίδοση των αστικών δικογράφων με άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Για ενημέρωση σας σχετικά με τις αρχές παραλαβής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΑΓΗΣ της 15ης Νοεμβρίου του 1965, περί επιδόσεως δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον Ν. 1334/1983 (ΦΕΚ Α 31/14.03.1983).

1. Με τη (γ) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σας ενημερώσαμε για την εφαρμογή της ως άνω Σύμβασης.
2. Ως Κεντρική Αρχή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Σύμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού νόμου, όπως ισχύει, έχει ορισθεί το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις της Δ/νσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Αρχές διαβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι οι εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμίδων της χώρας. Μέχρι σήμερα, για τη διαβίβαση των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, μεσολαβούσε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω αδυναμίας καταβολής ταχυδρομικών εξόδων από τις δικαστικές αρχές. Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω (α) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκλείπει πλέον ο λόγος μεσολάβησης της υπηρεσίας αυτής και στην περίπτωση αυτή.

Για ενημέρωση σας σχετικά με τις Κεντρικές Αρχές των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, μπορείτε να επισκέπτεσθε την επίσημη ιστοσελίδα της Συνδιάσκεψης της Χάγης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου: www.hcch.net

Σημειώνουμε ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω θα είναι επωφελής η αξιοποίηση του προσωπικού των δικαστηρίων που διαθέτει γλωσσομάθεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πληροφορίες: Γ. Κούβελας, τηλ: 210-7767322, φαξ: 210-7767499

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
13:24
05/05/21
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (05.05.2021-24.05.2021)   Ουσιαστικές επιμορφωτικές διαλέξεις...
Προκηρύξεις
20:41
04/05/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
20:20
04/05/21
Ο ΔΣΑ εξασφάλισε για τους δικηγόρους και ασκ. δικηγόρους Αθηνών και Πειραιά έκπτωση έως 25% στις...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
09:59
28/04/21
Εκδηλώσεις
20:52
14/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:57
08/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:13
07/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:44
05/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:03
03/04/21
Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), σε συνέχεια...