Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων

Ο διαγωνισμός για λήψη της άδειας του Δικηγόρου προκηρύσσεται σύμφωνα με τον νόμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 2 φορές το χρόνο.Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύσσεται συνήθως για 31 Μαρτίου και ο δεύτερος για 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται συνήθως μέσα στο πρώτο 10ήμερο του αντίστοιχου μήνα (Μαρτίου - Σεπτεμβρίου) και ανακοινώνεται από τις εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση - ραδιόφωνα).

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού (α' 10ήμερο Μαρτίου - Σεπτεμβρίου) αρχίζει η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού άσκησης, που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Εφετείο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε 10 περίπου ημέρες, έτσι ώστε η αρμόδια Υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα εύρεσης του χορηγούμενου πιστοποιητικού άσκησης. Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο λήγει μία ημέρα πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης του διαγωνισμού (περίπου 30 Μαρτίου ή 29 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα).

Στις 31 Μαρτίου ή 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα για την κάθε εξεταστική περίοδο συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή στο Εφετείο και ανακοινώνει το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων. Μετά τις γραπτές εξετάσεις και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Εφετείο η Εξεταστική Επιτροπή ανακοινώνει το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων.

[center][b]ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ[/b][/center]

1. [u]Αίτηση[/u] για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ. (Έντυπη από το Σύλλογο).
Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί σε μας για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ.

2. [u]Βεβαίωση του Δικηγόρου[/u], ότι ασκηθήκατε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση, ή τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που κάνατε παραστάσεις και με άλλους δικηγόρους, τότε ο δικηγόρος που ασκηθήκατε στην ίδια βεβαίωση για την άσκηση, θα βεβαιώνει ότι αυτοί είναι συνεργάτες του.

3. [u]Φωτοαντίγραφο της κατάστασης των παραστάσεων[/u], που κάνατε με το δικηγόρο που ασκηθήκατε ή και με τους συνεργάτες του. Η κατάσταση αυτή, που θ' αναφέρει αναλυτικά το Δικαστήριο που παρασταθήκατε, το είδος της υπόθεσης, την χρονολογία συζήτησης και το όνομα του Δικηγόρου, θα είναι επικυρωμένη από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου που έγιναν οι παραστάσεις. Η επικύρωση γίνεται από τη Γραμματεία ύστερα από σχετική αίτησή σας.

4. [u]Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86[/u], ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

5. [u]Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄ αναλυτικό)[/u]. Για τους στρατευμένους βεβαίωση της μονάδας ότι υπηρετούν.

[center][b]ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ[/b][/center]

1. Αίτηση για τη συμμετοχή.(Έντυπη από το Εφετείο).
2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο).
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Πιστοποιητικό τριάντα παραστάσεων (άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 3026/54 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 Ν.Δ. 4189/1961) εκδίδεται από τη Γραμματεία που έγιναν οι παραστάσεις.
5. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως «Περί μη υπάρξεως καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικος περί Δικηγόρων».
7. Διπλότυπο εξετάστρων που εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).
9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ). Για τους στρατευμένους βεβαίωση της μονάδας ότι υπηρετούν.

[b]ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο Βιβλίο Ασκουμένων γίνεται αμέσως μετά τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό.
- Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο Βιβλίο Ασκουμένων γίνεται μέσα σ΄ ένα μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.[/b]

[center][b]ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ[/b][/center]

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο Υποψήφιος (δεν μπορεί να ζητήσει διορισμό στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης, Πειραιά, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής και Ιωαννίνων εάν δεν ασκήθηκε σ� αυτά). (Έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης).

2. Παράβολα Ταμείου Νομικών (Σωκράτους 53).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

[b]ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Υπουργείο για το διορισμό δικηγόρου γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (άρθρο 14 ν. 723/77).
- Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.
- Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέσα σε τρεις (3) μήνες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο (ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).[/b]

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων
2. Δύο ειδικές δηλώσεις (έντυπες από το Δικηγορικό Σύλλογο).
3. Πρακτικό ορκωμοσίας.
4. ΦΕΚ (του διορισμού).
5. Δύο φωτογραφίες.
6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων».

[b]ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:[/b]

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου». [b][/b]

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:56
17/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
13:24
05/05/21
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (05.05.2021-24.05.2021)   Ουσιαστικές επιμορφωτικές διαλέξεις...
Προκηρύξεις
20:41
04/05/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
20:20
04/05/21
Ο ΔΣΑ εξασφάλισε για τους δικηγόρους και ασκ. δικηγόρους Αθηνών και Πειραιά έκπτωση έως 25% στις...