Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση αιτήσεων και την υποβολή δικαιολογητικών για τη διανομή βοηθήματος 200 ευρώ

Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων και αποριών που έχουν ανακύψει σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για το βοήθημα των 200€ που θα προκύψει μετά από διανομή του λογαριασμού αλληλοβοηθείας του ΔΣΑ και την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών αναφέρουμε τα εξής:

1. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από όλες τις πηγές εισοδήματος. Τούτο διότι σκοπός της διανομής του εν λόγω βοηθήματος είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενεστέρων μελών του ΔΣΑ, τα οποία στερούνται εισοδημάτων.

Ως εκ τούτου:

Α) Ως ποσό εισοδήματος στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, πρέπει να σημειώνεται το ποσό που εμφαίνεται ως «συνολικό εισόδημα» στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού 2019 (φορ. Έτος 2018)

Β) Σε περίπτωση εγγάμων, στο ίδιο πεδίο της αίτησης, σημειώνεται το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος «υποχρέου» και «συζύγου». Τα επιμέρους συνολικά ποσά εισοδήματος εμφαίνονται επίσης στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού 2019 (φορ. Έτος 2018) στην γραμμή «συνολικό εισόδημα» .

2. Αιτούντες, οι οποίοι ετύγχαναν, εξαρτώμενα μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013)  κατά το φορολογικό έτος 2018, αντί εκκαθαριστικού σημειώματος, πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο του υποβληθέντος εντύπου Ε1 των γονέων τους. Στο σχετικό πεδίο της αίτησης πρέπει να συμπληρώσουν το εισόδημα τους κατά το έτος 2018, το οποίο δεν πρέπει βάσει της ως φορολογικής διάταξης να είναι μεγαλύτερο των 3000 ευρώ. Σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος συμπληρώνουν «0».

3. Οι αιτούντες που τυγχάνουν έγγαμοι και συνυποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019, στο οποίο αναφέρονται προσωπικά στοιχεία του/της συζύγου οφείλουν να συνυποβάλλουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση της συζύγου για την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση του/της συζύγου πρέπει να δημιουργηθεί  μέσω του ιστότοπου https://dilosi.services.gov.gr/ 

Θα απευθύνεται στον ΔΣΑ και το κείμενο που πρέπει να τεθεί στο κύριο μέρος της δήλωσης  είναι:

«Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την σύζυγό μου να υποβάλει στον ΔΣΑ την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 2018 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που έχει εκδοθεί στο όνομά μου, η οποία περιλαμβάνει και προσωπικά μου δεδομένα.

Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα πλήρως από τις ιστοσελίδες www.dsa.gr και portal.olomeleia.gr για όλα τα θέματα επεξεργασίας (σκοπό, νομική βάση, χρόνο διατήρησης, δικαιώματα μου ως Υποκειμένου κλπ)  των ως άνω προσωπικών μου δεδομένων, στην οποία θα προβεί ο ΔΣΑ για την καταβολή στα μέλη του επιδόματος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.»

Το PDF που θα παραχθεί από την παραπάνω διαδικασία πρέπει να επισυναφθεί στο πεδίο «είμαι έγγαμος» στην εν λόγω αίτηση.

4. Οι αιτούντες που ετύγχαναν εξαρτώμενα μέλη κατά το φορολογικό έτος 2018 και οφείλουν να υποβάλλουν αντίγραφο υποβληθέντος εντύπου  Ε1 των γονέων τους οφείλουν περαιτέρω να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους, τα προσωπικά στοιχεία των οποίωνεμφαίνονται στο ως άνω έντυπο Ε1,για την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση εκάστου εκ των γονέων πρέπει  να δημιουργηθεί  μέσω του ιστότοπου https://dilosi.services.gov.gr/ 

Θα απευθύνεται στον ΔΣΑ και το κείμενο που πρέπει να τεθεί στο κύριο μέρος της δήλωσης  είναι:

«Με την παρούσα εξουσιοδοτώ το τέκνο μου να υποβάλει στον ΔΣΑ την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 2018 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που έχει εκδοθεί στο όνομά μου, η οποία περιλαμβάνει και προσωπικά μου δεδομένα.

Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα πλήρως από τις ιστοσελίδες www.dsa.gr και portal.olomeleia.gr για όλα τα θέματα επεξεργασίας (σκοπό, νομική βάση, χρόνο διατήρησης, δικαιώματα μου ως Υποκειμένου κλπ)  των ως άνω προσωπικών μου δεδομένων, στην οποία θα προβεί ο ΔΣΑ για την καταβολή στα μέλη του επιδόματος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.»

Τα PDF που θα παραχθούν από την παραπάνω διαδικασία πρέπει να επισυναφθούν στα οικεία πεδία στη εν λόγω αίτηση.

Σημειώνουμε ότι ειδικά για την συγκεκριμένη κατηγορία αιτούντων η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει μετά την 12/4/2020, ότε και θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση δύο πεδίων καταχώρηση Υπευθύνων Δηλώσεων.

5. Οι ασκούμενοι δικηγόροι δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω τoυ portal.olomeleia.gr . Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω emailμε την υπηρεσία τηλεματικής του ΔΣΑ.

6. Σε περίπτωση που αιτούντες έχουν υποβάλλει αίτηση με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό ή σε περίπτωση που κάποιος εκ των αιτούντων επιθυμεί να διορθώσει την αίτησή του λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης, δύναται να διαγράψει την αίτησή του και να επανυποβάλλει εκ νέου αίτηση έως την 17/4/2020.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:30
29/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:42
19/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:16
15/10/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:58
28/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
21:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
08:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
09:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...