Αναρμόδιο Δικαστήριο

9 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
νέμεσις
Εικόνα: νέμεσις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/11/2007

Σε περίπτωση που κάποιο δικαστήριο κηρύξει εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλη για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και την παραπέμψει προς εκδίκαση αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 46 ΚΠολΔ στο αρμόδιο δικαστήριο, πώς ακριβώς γίνεται στην πράξη η παραπομπή αυτή? Ορίζεται νέα δικάσιμος? Από ποιον? Πότε συζητείται η υπόθεση? Πρέπει εγώ να κάνω κάτι (π.χ. κάποια κλήση για τη συζήτηση της υπόθεσης). Ευχαριστώ προκαταβολικά όποιον μου απαντήσει.

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

κάνεις αίτηση κλήση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και παίρνεις δικάσιμο (παραθέτω υπόδειγμα κατα τόπον αναρμοδ):

Ενώπιον  του  Πρωτοδικείου  ........

 

Κ Λ Η Σ Η

Α.Β.Γ., κατοίκου Αθηνών, οδός …………. αρ. …..

 

Κ α τ ά

Δ.Ε.Ζ., κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός ……………. αρ. ….

.....,  …/…/……      

 

 

 

     Κατά του ως άνω αντιδίκου ήγειρα την από ………. (υπ’ αύξ. αριθ. Πράξεως καταθέσεως …………) αγωγή μου την οποία απηύθυνα ενώπιον του Ειρηνοδικείου ..... ζητώντας να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση του δικογράφου της αγωγής για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής.

     Κατόπιν συζητήσεως της ως άνω αγωγής μου στις …./…/…… το Ειρηνοδικείο ... δεχόμενο σχετική ένσταση του αντιδίκου, με την υπ’ αριθ. …../….. απόφασή του κήρυξε εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο και παρέπεμψε την ως άνω αγωγή μου στο ... ως αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου της γενικής δωσιδικίας (κατοικίας) του εναγόμενου, προκειμένου η υπόθεση να εκδικασθεί από αυτό.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

     και όσα προστεθούν κατά τη συζήτηση και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, καλώ τον αντίδικο προς συζήτηση της ως άνω αγωγής μου ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, κατά τη δικάσιμο που θα  ορισθεί παρά πόδας της παρούσης.

Ζ Η Τ Ω

·        Να γίνει δεκτή ως προς όλα τα αιτήματα η παρούσα κλήση μου και η από ………….. αγωγή μου.

·        Να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου καταβάλει  δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση για την ιστορούμενη στην αγωγή αιτία.

·        Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην γένει δικαστική μου δαπάνη.

Η  Πληρεξούσια  Δικηγόρος

law81
Εικόνα: law81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/09/2010

Με κλήση σου προς το αρμόδιο δικαστήριο θα ζητήσεις τον ορισμό νέας δικασίμου και θα επιδόσεις προς τον αντίδικο.

law81
Εικόνα: law81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/09/2010

Συνάδελφε Αλεξία απαντήσαμε ταυτοχρόνως και μάλιστα εσύ πολύ πιο κατατοπιστική!!!Ελπίζω να βοηθήσαμε τον /την συνάδελφο!!!

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

...όντως!

νέμεσις
Εικόνα: νέμεσις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/11/2007

Πράγματι με βοηθήσατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Μήπως γνωρίζετε και εάν την κλήση αυτή πρέπει να την κάνω μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία?

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Πρέπει να την επιδώσεις μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι ειδικότερες διατάξεις (προ διμήνου για τακτική διαδικασία κ.ο.κ.)

law81
Εικόνα: law81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/09/2010

Η κλήση κατατίθεται οποτεδήποτε, η επίδοση της κλήσης όμως γίνεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται ανάλογα με το αν είναι ειδική ή τακτική διαδικασία κλπ όπως αναφέρει και ο συνάδελφος Yiannis

victory
Εικόνα: victory
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/06/2011

Συνάδελφοι, έχω υπόθεση εμπραγμάτου, η οποία σύμφωνα με την αξία του ακινήτου πρέπει να πάει Ειρηνοδικείο. Για κάποιους λόγους με βολεύει το Πρωτοδικείο. Αν ρισκάρω να πάω την αγωγή ΜονΠρωτ κ αυτό παραπέμψει στο Ειρην, ποιες οι συνέπειες για μας (πέραν της χρονικής καθυστέρησης) ; Καταδικάζεται ο πελάτης μου κ σε έξοδα, που πρέπει να δώσει;

IOANNA KOR
Εικόνα: IOANNA KOR
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/01/2018

Καλημέρα, αγωγή μονομελούς παραπέμπθηκε από αυτό στο πολυμέλές λόγω αναρμοδιότητας. Θα εφαρμοστεί η διαδικασία των 100 ημερών (όπως εισήχθει στο μονομελές) ή στο πολυμελές θα ισχύσει η προγενέστερη διαδικασία (με εξέταση μαρτυρών κτλ??) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ