Αναζήτηση απόφασης

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης: 14928
Ετος: 2014
Περίληψη
Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης - Ανάκληση απόφασης - Έννομο συμφέρον -. Από την από 13-3-2014 βεβαίωση της καθ' ης πιθανολογείται ότι η απαίτησή της από την ως άνω σύμβαση έχει πλήρως εξοφληθεί. Συνεπώς, η κρινομένη αίτηση, για την υποβολή της οποίας έχει έννομο συμφέρον ο αιτών, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανακληθεί η απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης.

Κείμενο Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 14928/2014

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης: 14098/2014)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από την Πρωτοδίκη Σοφία Τσιβούλη, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Αυγούστου 2014, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 14098/2014 και αντικείμενο την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …, κατοίκου …, Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του Χριστίνας Τσαπαλιάνα ( ΑΜ ΔΣ Βέροιας 516 ).

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «…, », που εδρεύει στη …, και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητεί να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, την οποία ενέγραψε η καθ’ ης, για το ποσό των 70.000 ευρώ, στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου …, στον τόμο …, και αριθμό …, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15415/2006 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), προς εξασφάλιση απαίτησής της σε βάρος του, ως εγγυητή υπέρ του πρωτοφειλέτη …, απαίτησής της από την από 12-4-2006 μεταξύ τους σύμβαση «προαγοράς αγελαδινού γάλακτος με ρήτρα εγγύησης υπέρ του παραγωγού για εισαγωγή αγελάδων», επί του περιγραφομένου στην αίτηση ακινήτου, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά του, επικαλούμενος ότι η απαίτηση της καθ’ ης έχει ήδη εξοφληθεί.

Η κρινομένη αίτηση, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 683 παρ. 1, 686 επ. ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1330 παρ. 2 του ΑΚ, όπως το τελευταίο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 56 παρ. 2, 3 του ΕισΝΚΠολΔ και 706 ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, ερήμην της καθ' ης, η οποία, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη σημερινή δικάσιμο (βλ. …., έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Έδεσσας…, ), δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως, η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν κι αυτή παρούσα (άρθρα 687 παρ.1, 690 παρ.1, 691 παρ.1 ΚΠολΔ).

Από τα έγγραφα τα οποία νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15415/2006 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάχθηκε η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για το ποσό των 70.000 ευρώ, για την εξασφάλιση απαίτησης της καθ’ ης σε βάρος του αιτούντος, λόγω της ιδιότητάς του ως εγγυητή υπέρ του πρωτοφειλέτη …, από τη μεταξύ του τελευταίου και της καθ’ ης από 12-4-2006 σύμβασης «προαγοράς αγελαδινού γάλακτος με ρήτρα εγγύησης υπέρ του παραγωγού για εισαγωγή αγελάδων», επί του με αριθμό…, αγροτεμαχίου, ολικής έκτασης 8.838 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…, » της κτηματικής περιοχής του πρώην Δήμου …, και ήδη Δήμου …, το οποίο συνορεύει γύρωθεν ανατολικά με καναλέτο, δυτικά με στραγγιστική τάφρο, βόρεια με ιδιοκτησία …, και νότια με ιδιοκτησία …, Το προπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. …, συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου …, …, και κατά το υπόλοιπο ποσοστό του ½ εξ αδιαρέτου, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …, συμβολαίου αγοραπωλησίας του ιδίου συμβολαιογράφου, τα οποία μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …, στον τόμο ΠΛΔ και αριθμούς…, …, , αντίστοιχα. Περαιτέρω, από την από 13-3-2014 βεβαίωση της καθ’ ης πιθανολογείται ότι η απαίτησή της από την ως άνω σύμβαση έχει πλήρως εξοφληθεί. Συνεπώς, η κρινομένη αίτηση, για την υποβολή της οποίας έχει έννομο συμφέρον ο αιτών, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και να διαταχθεί η εξάλειψη της ανωτέρω προσημείωσης υποθήκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται σε βάρος της καθ’ ης, καθόσον δεν υπάρχει σχετικό αίτημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 15415/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί από την καθ’ ης στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου…, στον τόμο…, και αριθμό …, δυνάμει της με αριθμό 15415/2006 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι το ποσό των 70.000 ευρώ, επί του κατωτέρω ακινήτου της κυριότητας του αιτούντος: επί του με αριθμό 71 αγροτεμαχίου, ολικής έκτασης 8.838 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…, » της κτηματικής περιοχής του πρώην Δήμου …, και ήδη Δήμου …, το οποίο συνορεύει γύρωθεν ανατολικά με καναλέτο, δυτικά με στραγγιστική τάφρο, βόρεια με ιδιοκτησία …, και νότια με ιδιοκτησία …, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. …, συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου …, …, και κατά το υπόλοιπο ποσοστό του ½ εξ αδιαιρέτου, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …, συμβολαίου αγοραπωλησίας του ιδίου συμβολαιογράφου, τα οποία μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …, στον τόμο ΠΛΔ και αριθμούς .., και …, αντίστοιχα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο, στις 20-8-20142014, παρουσία και της Γραμματέως Παναγιώτας Κουτζιάμπαση και θεωρήθηκε αυθημερόν.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόεδρος: Σοφία Τσιβούλη
Δικηγόροι: Χριστίνα Τσαπαλιάνα
Λήμματα: Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης ,Ανάκληση απόφασης ,Έννομο συμφέρον
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

lioxari
Εικόνα: lioxari
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/09/2009

Ευχαριστώ πολύ!!!!