Εθνικό Κτηματολόγιο: ένα μεγάλο (πλην πολύπαθο) έργο προχωρά

Χωρίς απαντήσεις
Στάθης Σταθόπουλος
Εικόνα: Στάθης Σταθόπουλος
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 24/10/2006

[i]Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (τεύχος Ιουλίου 2006)[/i]

[i]Σημείωση: Το παρόν σημείωμα για τις βασικές αρχές των επερχόμενων αλλαγών στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο γράφεται μία ημέρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Είναι αυτονόητο ότι είναι βασισμένο στο αρχικό Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και ότι η παρουσίαση δεν καταλαμβάνει τυχόν τροποποιήσεις, βελτιώσεις κλπ. αλλαγές που τυχόν θα επέλθουν κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία και την κοινωνική διαβούλευση. [/i]

Η σύνταξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος Εθνικού Κτηματολογίου είναι αναμφισβήτητα εργαλείο ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης για μια χώρα. Άλλωστε, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν Κτηματολόγιο εδώ και πολλές δεκαετίες. Στη δική μας, η σύνταξή του συνάντησε διακομματική συναίνεση και αποτέλεσε απαίτηση των πολιτών, του νομικού και τεχνικού κόσμου κλπ. Χαρακτηρίστηκε- και είναι- μεγάλο εθνικό έργο.
Με δεδομένες τις παραδοχές αυτές ξεκίνησε- καθυστερημένα μεν, πομπωδώς και φιλόδοξα δε- το 1994 η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Προχώρησε με πολύ αργούς ρυθμούς, χωρίς πλήρεις μελέτες, χωρίς σχέδιο. Ιδιαιτερότητες όπως οι σοβαρές ατέλειες του συστήματος μεταγραφών και λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων, η χρησικτησία, η έντονη κατάτμηση γης και οι ποικίλες μορφές συνιδιοκτησιών, η ανυπαρξία-συχνά- εγγράφων τίτλων κυρίως σε αγροτικές περιοχές, και η μετανάστευση (υπολογίστηκε κάποια στιγμή ότι πέντε- περίπου- εκατομμύρια απόδημοι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν δικαιώματα σε ακίνητα συχνά εγκαταλελειμμένα, καταπατημένα ή αμφισβητούμενα) επέτειναν τις δυσχέρειες αυτές. Αφού δεν έτυχαν πλήρους εφαρμογής οι ψηφισθέντες Νόμοι 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» και 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», παρατυπίες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Αντί των αρχικώς προβλεφθέντων 28,5 εκ. στρέμματα έγινε καταγραφή 8,5 εκ. στρ.- ούτε καν του ενός τρίτου, δηλαδή- και αντί για 6.930.000 εμπράγματα δικαιώματα καλύφθηκαν πολύ λιγότερα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί το 2001 στην απένταξη του έργου από το Β΄ ΚΠΣ λόγω των σημαντικών αποκλίσεων ποσοτικών στόχων και κόστους και να υποχρεωθεί η Ελλάδα να επιστρέψει την κοινοτική συμμετοχή. Το χειρότερο: Η Ε.Ε. αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει έργα κτηματογράφησης μέσω του Γ΄ΚΠΣ.
Με το Σχέδιο Νόμου που συζητά τις μέρες αυτές η Βουλή των Ελλήνων επιχειρείται η επίτευξη τριών κυρίως στόχων:
[list][/list] Η χώρα να αποκτήσει- επιτέλους- Εθνικό Κτηματολόγιο,
[list][/list] Η διαδικασία κτηματογράφησης να προχωρήσει απλούστερα και ταχύτερα και
[list][/list] να επιτευχθεί καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα:

1. Με δεδομένη την αδυναμία κοινοτικής συγχρηματοδότησης και τη δημοσιονομική πραγματικότητα το έργο σχεδιάζεται πλέον στη βάση της αυτοχρηματοδότησης με «τέλος κτηματογράφησης» με δύο σκέλη:
α) 35 € ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) για τους οποίους θα καταβάλλεται τέλος 20 €. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, το τέλος αυτό θα καταβάλλεται το πολύ για δύο αγροτικές ιδιοκτησίες, έστω και αν δηλώνονται περισσότερες από τον ίδιο δικαιούχο.
β) Ένα τοις χιλίοις της πέραν των 20.000 Ευρώ αξίας του ακινήτου. Το σκέλος αυτό θα επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκυρίους ή επικαρπωτή). Έτσι οι ιδιοκτησίες μέχρι 20.000 Ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με αυτό το σκέλος του τέλους κτηματογράφησης. Σημειώνεται ότι για τις παλαιές κτηματογραφήσεις οι πολίτες θα καταβάλλουν μόνο το πάγιο τέλος των 35 Ευρώ.
2. Προβλέπεται κατάργηση της δεύτερης ανάρτησης και συγχώνευση των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο της μόνης ανάρτησης. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα διασταυρώνονται, θα ελέγχονται και θα τυγχάνουν νομικής και τεχνικής επεξεργασίας, εν συνεχεία δε θα αναρτώνται μία μόνο φορά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν είτε αιτήσεις διορθώσεως για απλά (πρόδηλα) σφάλματα, είτε ενστάσεις ενώπιον επιτροπής, στην οποία θα προεδρεύει δικαστικός λειτουργός.
3. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στον υποθηκοφύλακα-προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου να διορθώνει, ύστερα από απλή αίτηση των ενδιαφερομένων όχι μόνο τα λεγόμενα πρόδηλα σφάλματα, τα οποία ο νόμος περιορίζει σε σφάλματα ως προς το ονοματεπώνυμο, ή απλά αριθμητικά σφάλματα, αλλά να επιχειρεί και άλλες διορθώσεις, υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται ότι δεν θα πρόκειται για αυθαίρετες κρίσεις.
4. Η διαδικασία δικαστικής διορθώσεως των εγγραφών θα γίνεται πλέον με την εκούσια δικαιοδοσία.
5. Επίσης, με τις νέες διατάξεις γίνονται δεκτές αποκλίσεις μέχρι της τάξεως του 10%, μεταξύ του εμβαδών αυτών, με συνέπεια να μην κωλύεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, η μεταβίβαση του οικοπέδου κλπ. Για διαφορές μεγαλύτερες αυτού του ποσοστού βεβαίως υφίσταται πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί διοικητικά ή δικαστικά. Σχετικώς θα δοθούν οδηγίες προς τις πολεοδομίες, με την οποία θα καθίσταται σαφές, ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικό το εμβαδόν του Κτηματολογίου.[/left]

Στάθης Σταθόπουλος