φορολογηση δικηγορου ως μισθωτου

Χωρίς απαντήσεις
katgs
Εικόνα: katgs
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/06/2012

Συνάδελφοι, σύμφωνα με το νόμο 2238/1994 αρ. 45 παρ. 1 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4110/2013 το εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία (δηλ κ δικηγόρου) είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 2 προϋποθέσεις
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις
υπηρεσίες τους, και

ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία
(3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των
ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται
από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.»
ΕΡΩΤΗΜΑ Είμαι δικηγόρος και το 76% του εισοδήματός μου προέρχεται από σύμβαση αορίστου χρόνου με έναν πελάτη, νομικό πρόσωπο. Οι υπόλοιποι είναι ιδιώτες. Θα πρέπει να έχω έγγραφες συμβάσεις και με αυτούς;πχ Με τον πελάτη που κάναμε εξάλειψη προσημείωσης ή ασφαλιστικά διατροφής;;; Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος;
Ευχαριστώ

δφ