Οι Εξελίξεις στο Κτηματολόγιο

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center][b]Κτηματολόγιο Δήμου Σαλαμίνας [/b][/center]

Oλοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1993 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Σαλαμίνος (πρώην Δήμος Σαλαμίνος) ταυ Δήμου Σαλαμίνας του Νομού Αττικής, Κατόπιν τούτων στην εν λόγω περιοχή καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή ορίστηκε η 13.11.2006 με την υπ' αριθ. 396.7/01.11.2006 απόφαση του Δ.Σ, ταυ Ο.Κ,Χ.Ε.
Το σύστημα δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον ν.2664/1998, δεν θίγει τις ισχύουσες, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
Εντούτοις, με την έναρξη ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου θα επέλθουν και ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Ειδικότερα:
• Το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Σαλαμίνας, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η κτηματογραφηθείσας περιοχή, θα λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, οι δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα της κτηματογραφηθείσας περιοχής θα γίνονται μόνο σία κτηματολογικά βιβλία και. λοιπά τηρούμενα στοιχεία.
• Τα βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό θα εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο^ το οποίο και θα εκδίδει τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.
• Αλλάζει ο έως σήμερα ισχύων τρόπος τήρησης των στοιχείων από τα Υποθηκοφυλακεία καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών. Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας (σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος μεταγραφών) και στην παράλληλη τήρηση κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα ακίνητα της αρμοδιότητας των Κτηματολογικών Γραφείων.

Η βασική νομοθεσία που διέπει τον θεσμό του Κτηματολογίου περιέχεται στους νόμους 2308/1995, 2664/1998 καν 3127/2003. Ειδικότερα, κατά το στάδιο λειτουργίας και εφαρμογής του θεσμού του Κτηματολογίου, στον οποίο εισέρχεται η ως άνω περιοχή, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998. όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 3127/2003. Ο νόμος αυτός εγγυάται με τις μεταβατικές του διατάξεις την ομαλή και χωρίς κλυδωνισμούς μετάβαση στο νέο σύστημα με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των Υποθηκοφυλάκων και του λοιπού προσωπικού των Υποθηκοφυλακείων.

Η επιτυχής περαίωση της κτηματογράφησης στην παραπάνω περιοχή στηρίχθηκε στη συνεργασία μας με όλους τους αρμόδιους κρατικούς κα; τοπικούς φορείς και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Φα ήθελα δε να επισημάνω ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και ο Ο.Κ.Χ.Ε. διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία και υποδομή (υλικοτεχνική και επιστημονική) για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή υποστήριξης χρειασθείτε σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού.

Ο Πρόεδρος
α/α
Ο Αντιπρόεδρος
Γ.Κατσιάρης

[i] Πηγή: www.dsa.gr [/i]

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center][b]Κτηματολόγιο Δήμου Κερατσινίου[/b][/center]

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της περιοχής του Δήμου Κερατσινίου του Νομού Αττικής. Κατόπιν τούτων στην εν λόγω περιοχή καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή ορίστηκε η 11.06.2007 σύμφωνα με ης 419/2/31.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε

Το σύστημα δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον ν. 2664/1998. δεν θίγει ης ισχύουσες, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εντούτοις, με την έναρξη ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου θα επέλθουν και ορισμένες σημαντικές αλλαγές.

Ειδικότερα:
-Το Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι κτηματογραφηθείσες περιοχές, θα λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, οι δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα της κτηματογραφηθείσας περιοχής θα γίνονται μόνο στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία.
-Τα βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό θα εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο και θα εκδίδει τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.
-Αλλάζει ο έως σήμερα ισχύων τρόπος τήρησης των στοιχείων από τα Υποθηκοφυλακεία καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των σχετικών πιστοποιηηκών. Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας (σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό Κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα ακίνητα της αρμοδιότητας των Κτηματολογικών Γραφείων.
Η βασική νομοθεσία που διέπει τον θεσμό του Κτηματολογίου περιέχεται στους νόμους 2308/1995, 2664/1998 και 3127/2003, Ειδικότερα, κατά το στάδιο λειτουργίας και εφαρμογής του θεσμού του Κτηματολογίου, στον οποίο εισέρχεται η ως άνω περιοχή, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 3127/2003. Ο νόμος αυτός εγγυάται με τις μεταβατικές του διατάξεις την ομαλή και χωρίς κλυδωνισμούς μετάβαση στο νέο σύστημα με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των Υποθηκοφυλάκων και του λοιπού προσωπικού των Υποθηκοφυλακείων.

Η επιτυχής περαίωση της κτηματογράφησης στην παραπάνω περιοχή στηρίχθηκε στη συνεργασία μας με όλους τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και ο Ο.Κ.Χ.Ε. διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία και υποδομή (υλικοτεχνική και επιστημονική) για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή υποστήριξης χρειασθείτε σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού.

[u]Πηγή:[/u] http://www.dsa.gr

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center][color=#ff0000][size=14][b]Δημοσίευση απόφασης ΟΚΧΕ για τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης[/b][/size][/color][/center]

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο μας σας ενημερώσαμε για την έκδοση της υπ'αρ. [b]411/02/3-4-2007 [/b]απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράςης του άρθρου 14§4 του νόμου 2664/1998 και η μορφή του εντύπου αυτής, που θα υποβάλλεται στα Κτηματολογικά Γραφεία κατά τις σχετικές συναλλαγές με αυτά.

Με το ίδιο έγγραφο σας ανακοινώσαμε ότι η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα πραγματοποιηθεί [b]εντός δυο μηνών [/b]από την κοινοποίηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, οπότε και θα αρχίσει η εφαρμογή της, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωτική η επισύναψη της ως άνω περιλήψεως σε κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται για την καταχώρηση εγγραπτέας πράξεως στα κτηματολογικά φύλλα. Τούτο κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την εισαγωγή του νέου εντύπου της περίληψης στις συναλλαγές.

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και ζητήθηκε από την υπηρεσία μας ως ημερομηνία δημοσίευσης η [b]2α Ιουλίου 2007[/b].
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και τη θέση της σε ισχύ η χρήση του προβλεπόμενου με αυτήν εντύπου περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης θα είναι υποχρεωτική για τις συναλλαγές με τα Κτηματολογικά Γραφεία. Στις περιπτώσεις εκείνες που μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης ρύθμισης, θα χρησιμοποιηθεί έντυπο περίληψης διαφορετικού περιεχομένου και μορφής από το προβλεπόμενο στην εν λόγω απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., συνιστάται στους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων η έλλειψη αυτή να αξιολογηθεί ως τυπική κατά το άρθρο 16§3 του ν. 2664/1998 καινά οριστεί εκ μέρους τους σύντομη προθεσμία για τη συμπλήρωση της.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να επιμεληθούν για την έγκαιρη προετοιμασία τους, ώστε να καταστεί άμεσα δυνατή η εφαρμογή της υπ'αρ. 411/02/3-4-2007 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε από την ημερομηνία δημοσίευσης της, για την οποία (δημοσίευση) θα πρέπει στο εξής να μεριμνήσουν με προσωπική τους ενημέρωση. Για τα Κτηματολογικά Γραφεία θα υπάρξει καταχώριση μηνύματος στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).
Η περίληψη είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

[u]Πηγή: [/u]http://www.dsa.gr