Παραβίαση ΚΠολΔ

Χωρίς απαντήσεις
Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ν.4172/2013,

Άρθρο 105. Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ' ου η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ' ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθ' ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»

Είμαι ο καθ'ού σε αίτηση αναστολής η οποία συζητήθηκε αρχές Αυγούστου 2013. Είχε δοθεί στον αιτών προσωρινή διαταγή η οποία κατά την συζήτηση της αίτησης αναστολής διατηρήθηκε μέχρι την έκδοση της απόφασης. Απόφαση όμως δεν εκδόθηκε έως σήμερα αν και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα έπρεπε να είχε εκδοθεί σε 20 ημέρες, ήτοι τέλος Αυγούστου 2013. Δεν παραβιάζεται από τον δικαστή ο ΚΠολΔ; μπορώ να κάνω κάτι για αυτό;